ѕотребителски вход

«апомни ме | –егистраци€
ѕостинг
12.04.2010 21:21 - ƒавностен срок при наложени глоби по наказателни постановлени€
јвтор: pravoconsult  атегори€: ƒруги   
ѕрочетен: 561259  оментари: 555 √ласове:
8††††††††† ¬се по чест и набол€л въпрос е след състав€не на накзателното постановление, от страна на например:  омиси€ за защита на потребителите, отдел „ѕриходи”, към дадена ќбщина или ƒирекци€, след какъв срок вземането се погас€ва по †давност? ††††††††††¬сички, глоби наложени по «акон за јдминистративнит円Ќарушени€ и Ќаказани€ /«јЌЌ/, със съств€нето на наказателното постановление имат †3 годишна абсолютна погасителна давност. јко в посочени€ срок, паричната глоба, обективирана в Ќаказателното постановление /Ќѕ/ не бъде събрана, може да бъде отказано плащането и. “очно тук е разликата – тази давност е абсолютна, различава се от „обикновенната”, по това, че нейни€ период не зависи от спирането и прекъсването. ††††††††††† 3 години е и абсолютно†погасителна давност за административно наказателно преследване, считано от датата на извършване на престъплението. Ќезависимо в кой период се намира съответното престъпление / състав€не на Ќѕ, обжалване, въззивно обжалване/, след изтичането на†трите години, от датата на извършване на съответното престъпление,†административно – наказателното прозвидство е незаконосъобразно и вече не може да продължи. ††††††††††† —ъгласно „л. 82. «јЌЌ (1) јдминистративното наказание не се изпълн€ва, ако са изтекли: а) две години, когато наложеното наказание е глоба;б) шест месеца, когато наложеното наказание е временно лишаване от право да се упражн€ва определена професи€ или дейност;в) три месеца, когато наложеното наказание е обществено порицание.(2) ƒавността започва да тече от влизане в сила на акта, с който е наложено наказанието, и се прекъсва с вс€ко действие на надлежните органи, предприето спр€мо наказани€ за изпълнение на наказанието. —лед завършване на действието, с което е прекъсната давността, започва да тече нова давност.(3) Ќезависимо от спирането или прекъсването на давността административното наказание не се изпълн€ва, ако е изтекъл срок, който надвишава с една втора срока по ал. 1.(4) (Ќова - ƒ¬, бр. 28 от 1982 г.) –азпоредбата на предходната алине€ не се прилага по отношение на глобата, когато за събирането й в срока по ал. 1 е образувано изпълнително производство. “ова се отнас€ и за вис€щите дела, давността по които не е изтекла до влизането на тази алине€ в сила. “оест, след изтичането на упоменатите срокове, ако в този период държавата е била „мудна” и не е предприела никакви правни действи€ за събирането на съответните парични суми, то тогава даденото лице, може да откаже нейното изпълнение. ќтказът за субекта не влече след себе си никакви отрицателни последстви€. ††††††††††† Ќа основание всички написано се вижда, че след три години, след извършване на дадено де€ние има така наречен „изтекъл давностен срок”. —ъгласно „л. 11. «јЌЌ ѕо въпросите на вината, вмен€емостта, обсто€телствата, изключващи отговорността, формите на съучастие, приготовлението и опита се прилагат разпоредбите на общата част на Ќаказателни€ кодекс, доколкото в този закон не се предвижда друго. ƒруго в «јЌЌ н€ма предвидено, затова на основание чл.80, ал.1, т.5 от Ќаказателни€ кодекс /Ќ /: „„л. 80.†Ќ  (1) Ќаказателното преследване се изключва по давност, когато то не е възбудено в продължение на: ...., т.5 две години за всички останали случаи....” —ледователно от обективна гледна точка, след изтичането на 3 години, от извършване на дейнието, то вече става погасено по давонст. ††††††††††† „есто пъти, а все повече се е налижило в практиката дадено взема на ќбщина или ƒържавна институци€ да бъде дадено на „астен съдебен изпълнител, съгласно чл.2, ал.2 и 3 от «„—», а именно:†„л.†2.†(1)†„астен съдебен изпълнител е лице, на което държавата възлага принудителното изпълнение на частни притезани€. (2)†ƒържавата може да възлага на частни€ съдебен изпълнител и събирането на публични вземани€. (3)†ќрганите, компетентни да установ€ват публични вземани€, може да възложат т€хното събиране на един или повече частни съдебни изпълнители. —лед образуване на изпълнително дело, „—», подхожда към запор на движими и недвижими вещи, точно тук е и въпроса, когато за дадено де€ние е изтекла 3 годишната давност, а в същото време има и образувано изпълнително дело –  ак може да се възползваме от давностни€ срок?. ќтговорът не е толкова прост и обективната реалност не е синхронизирана. »майки предвид срока, субекта може да се позове на него, но сами€т период не е основание за прекрат€ване на изпълнителното дело. Ќа основание „л. 433. √ѕ  (1) »зпълнителното производство се прекрат€ва с постановление, когато: 1. длъжникът представи разписка от взискател€, надлежно заверена, или квитанци€ от пощенската станци€, или писмо от банка, от които се вижда, че сумата по изпълнителни€ лист е платена или внесена за взискател€ преди образуване на изпълнителното производство; ако длъжникът представи разписка с незаверен подпис на взискател€, последни€т при спор е длъжен да декларира писмено, че разписката не е издадена от него, в противен случай т€ се приема за истинска;2. взискател€т е поискал това писмено;3. изпълнителни€т лист бъде обезсилен;4. с вл€зъл в сила съдебен акт бъде отменен актът, въз основа на който е издаден изпълнителни€т лист, или този акт се признае за подправен;5. посоченото от взискател€ имущество не може да бъде продадено и не може да бъде намерено друго секвестируемо имущество;6. не са заплатени дължимите авансово такси и разноски по изпълнението;7. бъде представено вл€зло в сила решение, с което е уважен искът по чл. 439 или 440;8. взискател€т не поиска извършването на изпълнителни действи€ в продължение на две години, с изключение на делата за издръжка. “оест никъде не е упоменато, че производството може да бъде прекратено след изтичане на давностни€ срок. ≈динствни€ изход, е чрез съда, с който на основани€ давностни€ срок да искаме обезсилване на изпълнителни€ лист, на основание чл.433, ал.1,т.3, с което да бъде прекратено изпълнителното дело. ††††††††††† јко имате въпроси или искате да споделите с нас ваши †казуси и коментари – пишете ни !!! † †√ласувай:
81. анонимен - ¬ъпрос
18.04.2010 17:56
ƒа разбирам ли, че след опредлен период от време, н€ма нужда да плащам наказателното постановление? »мам едно наказателно постановление от общината, за регистриране на един документ, но наказателното постановление е от 2007 година, от тогава никой не ме е потърсил - мога ли да не го плащам?
цитирай
2. pravoconsult - ќтговор
18.04.2010 22:21
ƒа, при наличие, че са изминали 3 години от датата на състав€не на наказателното постановление ¬ие може да откажете плащане, поради изтекла давност.¬ продължение на 3 години никой не ¬и е потърсил, нито ¬и е връчвана покана, така ли да разбирам?
цитирай
3. анонимен - ¬ъпрос
02.06.2010 10:03
ѕоръчител съм по кредит. »мам заведено изпълнително дело за запор на заплата.
»ма ли давност изпълнителното дело. ћога ли да не плащам.
цитирай
4. pravoconsult - ќтговор
02.06.2010 13:50
ѕри условие, че имате запор на заплата, н€ма как да се изплъзнете и да не плащате. ¬ие ако поискате да бъде спр€н превода, тогава отговорност носи съответни€т счетоводител, в частност управител на фирмата. ≈динствени€ законен начин е да бъде прекратен трудови€ договор, в противен случай ще е нарушение на закона.
ƒавността при изпълнителните дела е , например в рамките на две години, ако лицето в полза на което е издадено изпълнителен лист не предприеме действие, с което да си вземе присъдената сума, ƒържавни€/„астни€ —ъдебен »зпълнител има право да прекрати изпълнителното дело. ¬ „л. 433. (1) »зпълнителното производство се прекрат€ва с постановление, когато: 1. длъжникът представи разписка от взискател€, надлежно заверена, или квитанци€ от пощенската станци€, или писмо от банка, от които се вижда, че сумата по изпълнителни€ лист е платена или внесена за взискател€ преди образуване на изпълнителното производство; ако длъжникът представи разписка с незаверен подпис на взискател€, последни€т при спор е длъжен да декларира писмено, че разписката не е издадена от него, в противен случай т€ се приема за истинска;2. взискател€т е поискал това писмено;3. изпълнителни€т лист бъде обезсилен;4. с вл€зъл в сила съдебен акт бъде отменен актът, въз основа на който е издаден изпълнителни€т лист, или този акт се признае за подправен;5. посоченото от взискател€ имущество не може да бъде продадено и не може да бъде намерено друго секвестируемо имущество;6. не са заплатени дължимите авансово такси и разноски по изпълнението;7. бъде представено вл€зло в сила решение, с което е уважен искът по чл. 439 или 440;8. взискател€т не поиска извършването на изпълнителни действи€ в продължение на две години, с изключение на делата за издръжка.(2) ¬ъв всички случаи по ал. 1 съдебни€т изпълнител вдига служебно наложените възбрани и запори, след като постановлението за прекрат€ване влезе в сила.(3) ѕрекрат€ването на производството не зас€га правата, които трети. Ќ€кои от тези основани€ тр€бва да
цитирай
5. pravoconsult - ќтговор - продължение
02.06.2010 13:51
са налице, за да бъде прекратено делото. ”спешен ден
цитирай
6. анонимен - ”точнение
11.06.2010 13:12
"¬сички, глоби наложени по «акон за јдминистративните Ќарушени€ и Ќаказани€ /«јЌЌ/, със съств€нето на наказателното постановление имат 3 годишна абсолютна погасителна давност."
јбсолютната погасителна давност според чл.82 от «јЌЌ е 3 години от влизане в сила на Ќѕ, а не от състав€нето му, или греша?
цитирай
7. pravoconsult - ќтговор
14.06.2010 20:46
ѕо принцип давността по чл.82 от «јЌЌ е 3 години от влизане в сила на наказателното постановление.Ќе грешите, правилно сте тълкували диспозици€та на чл.82 от «јЌЌ - от влизане в сила на наказателното постановление, тече давностни€ срок, имайте в предвид, че ако ¬ие сам не се позовете пред компетентните органи на изтекла давност, т€ не може да бъде наложена по съдебен ред. “оест н€кой ако ¬и накара да плащате - има изтекла погасителна давност.  акто се казва в шеговит вариант "честито на печелившите". ѕ–»я“Ќј ¬≈„≈–, ако с нещо мога да съм полезен пишете )
цитирай
8. анонимен - въпрос
30.06.2010 22:18
искам да попитам,написаха ми акт за превишена скорост с 35 км.над разрешеното,затова наказанието ми е мисл€ че ти отнемат книжката за 3 месеца и парична глоба!аз не сам ходил да си тарс€ наказателното постановление,и те нбе са ми изпращали призовки за плащане и връчване на наказателно постановление!кога ще се отмени,или когфа ще му изтече давността?
цитирай
9. pravoconsult - ќтговор
01.07.2010 07:19
ѕри засичане на скорост над 31 км. в час, ще ¬и отнемат книжката за 3 месеца и парична глоба. ѕо принцип по закон тр€бва да ¬и прат€т призовка и съобщение, с което да ¬и накарат да си връчите доброволно —”ћѕ—, но често не го прав€т и просто така стой наказателното постановление и забараната. ƒавностни€ срок е 3 тодини от датата на състав€не на наказателното постановление. јко не получите никакви документи - бройте 3 месеца от датата на издаване на акт за установ€ване на административно нарушение. —лед което след 3 години - ¬ие може да не плащате и да изпълн€мате наложените наказани€ поради изтекла давност. »майте в предвид, че ако ¬ие сам не се позовете на изтекла давност и не € поиската т€ н€ма да бъде наложена служебно. Ќад€вам се да съм бил полезен, ако има още нещо пишете. Ћек ден.
цитирай
10. анонимен - и още нещо, когато си смен€м —”ћѕ—, ј ...
14.07.2010 23:03
и още нещо,когато си смен€м —”ћѕ—,ј “ќ¬ј ў≈ —“јЌ≈ ѕ–≈ƒ» ƒј ћ» »«“≈„≈ давността (3-те години).ще ме накарат ли да си плат€ задължени€та
цитирай
11. pravoconsult - ќтговор
15.07.2010 20:13
ћалко е спорно тука и зависи от практиката на съответната област. »маме случаи при които, след изтичане на две години автоматично се заличава от системата поради изтекла дваност. —поред мен и според закона не тр€бва да ¬и карат да го плащате. Ќо незнам каква е практиката. ѕредвид обективната действителност, че всеки град, вс€ка община, вс€ка област е закъсала за пари, може би ще ¬и направ€т проблем и ще искат да го платите. —поред законодателствто ¬ие имате право да откажете, тъй като не сте длъжни да се съобраз€вате с безхаберието на съответните служители относно вземани€та на държавата.»звин€вам се, че не мога да дам точен отговор, но това е малко относително и ще ¬и подведа, ако тръгна да отговар€м точно - но все пак, ако ¬и кажат че е налице вземане от т€хна страна, поискайте да говорите с юрисконсулта на съответната държавна институци€ и им об€снете, че не могат да ¬и накарат да платите нещо, за което е изтекла давност. Ќад€вам се да съм бил полезен - лека и спокойна вечер -  Џ—ћ≈“
цитирай
12. анонимен - Ќаказателно постановление, давност
17.09.2010 12:42
ѕолучих след обжалване на ј”јЌ, наказателно постановление въз основа на ј”јЌ за късно подадена годишна деклараци€ є6 за ‘Ћ, с глоба 250 лв. —лед като почетох малко по темата, се двоум€ да ли да обжалвам пред –— ¬арна, което ще ме въвлече в допълнителни разходи или да чакам да изтече давността на Ќѕ?
цитирай
13. pravoconsult - ќтговор
18.09.2010 15:47
јко не е проблем за вас, изчакайте да изтече давностни€ срок и се позовете на него. ¬ противен случай ако тръгнете да обжалвате би довело до допълнителни разходи, които може би ще са много повече от 250 лева. »майте в предвид, че по време на делото, давност не тече, следователно ¬ие губите от това. ¬ зависимост от практиката на съда, тр€бва да имате в предвид, че –— - ¬арна, може да поиска първо да платите задължението и тогава да ¬и допусне молбата за разглеждане. »махме подобен случай , но глобата беше много повече, предвид нарушението на физическото лице /‘Ћ/, а именно 1250 лева. ѕри което –айонни€ съд /–—/ поиска първо да платим задължението и после да продължим с исковата молба. ƒелото беше оставено без движение. ѕосле парите б€ха върнати със съответната лихва, но тр€бваше да се плат€т.
јко не е проблем за ¬ас изчакайте и имайте предвид, че ¬ие тр€бва да се позовете на давноста, т€ н€ма да бъде наложена по служебен път. јко можем с нещо друго да сме полезни пишете ни. Ќад€ваме се да сме помогнали.  Џ—ћ≈“

≈кип www.pravoconsult.com
цитирай
14. анонимен - имам съставен имуществена санкци€ ...
22.09.2010 19:12
имам съставен имуществена санкци€ в размер на 2000лв по чл 47 ал 3 от закона за счетоводство ако не е плат€ какво ще последа след това
цитирай
15. pravoconsult - ќтговор
23.09.2010 22:30
–еално нещата сто€т така - предвид факта вземането ще бъде пренасочено към съответната јгенци€ за държавни вземани€. “€ ще започне да ¬и изпраща писма за доброволно изпълнение. “ези писма, по принцип се пращат в рамките на 6 - месеца. —лед което предвид обективното обсто€телство, че вземането е гол€мо, може да се пристъпи към описи на движимо имущество. “ези описи, ще бъдат описани и като предупредителна м€рка в писмата за доброволно изпъление. ƒобри€т вариант е да изчакате, никакви дестви€ в рамките на две години да не бъдат предприети от јгенци€та, в следствие на което ¬ие да се позовете на изтекла давност. Ќо имайте в предвид, че в рамките на тези две години какъвто и документи да извадите, тези пари ще излизат на €ве - ще излизат като ваше задължение. »майте в предвид, че не сте задължен, при липсата на средства да внас€те ц€лата сума, може и на части. Ќад€ваме се да сме били полезни. јко може с нещо друго да сме полезни пишете ни.
≈кип: www.pravoconsult.com
цитирай
16. анонимен - акт -  ј“ - Ќѕ
30.09.2010 20:40
«дравейте, в резултат на ј “ и вдигане на ћѕ— за паркиране близо до стена имам невръчено Ќѕ. Ќе съм търсен за връчване, Ќѕ е за 40 лв.
ƒататана издаване на Ќѕ е 23.12.2008 г. «а 3-годишна абсолютна давност ми е €сно, че ще бъде на 23.12.2011 г.
»нтересува ме конкретно тече ли 2 годишна давност от датата на издаване на Ќѕ или н€каква по-късна, ако то се счита за връчено по чл. 58?
»ли това ще се случи когато (или ако) бъде връчено?
цитирай
17. анонимен - akt
12.10.2010 19:37
pres
цитирай
18. анонимен - AKT
12.10.2010 19:43
Pres 2007g.me xvanaxa da karam pil,s 1.30promila alkoxol i izliazox na sad,nalojixa mi globa ot 1200lv.i mi otnexa knihkata sa 8meseca.Znachi li che sega moga da si ia vzema bez da platia globata
цитирай
19. pravoconsult - ќтговор
12.10.2010 21:56
—м€там че при ¬ас нещата са кумулативно - тоест тр€бва да изпълните и двете, за да си вземете книжката, тр€бва да платите и глобата. »ма вариант и да опитате да си вземете направо книжката, но е възможно да ¬и бъде отказана.
≈кип www.pravoocnsult.com
цитирай
20. анонимен - давностен срок от извършване на нарушение
28.10.2010 09:25
ѕреди повече от осем месеца, съм превишил скороста в населено м€сто с 32 км/час. Ќарушението е констатирано с радар положен в шкаф край път€.  олко е давноста за нарушението. ≈два сега на ми дойде призовката от  “?
цитирай
21. pravoconsult - ќтговор
28.10.2010 20:51
ѕо принцип, една година е срокът, след изтичането на който може да се позовете на изтекла давност и да жалите сами€ акт за констатирано административно нарушение. ѕод думите "положен в шкаф", имате в предвид, че е сложен в кути€? ¬ този случай, нищо не може да се напарви. »ма два варианта: едини€ оспорвате, и ако не е ваша колата, и са усп€ли да заснемат само номера, но не и водача на ћѕ— - в този случай, н€ма как на вас да ¬и състав€т акт, втори€т: ако направите първи€ и са ¬и заснели, ще ¬и наложат 30 лева над акта, за снимка, на ко€то ще ¬и покажат. Ќад€вам се да сме били полезни:
≈кип на: www.pravoconsult.com
цитирай
22. svilen75 - «дравейте, извин€вам се, че ви з...
07.11.2010 01:45
«дравейте, извин€вам се, че ви занимавам с лични впроси, но се ров€ из нета и разни институции и не мога да намер€ отговор на един въпрос.
ѕрез 2006 г. ми е наложен акт за 100 лв. от  ј“ за нарушение през 2005 г. Ќе съм го плащал. —поред мен давността му е минала, но ми се наложи наскоро да си извад€ удостоверение, че н€мам задължени€ и се оказа, че акта все още е в системата. Ќаложи се да го плат€, за да си извад€ удостоверението. Ќе ми е известно, но възможно ли е акта да е даден на јгенци€та за държавни вземани€ и затова да не е отписан, и съответно спира ли давността, ако е така (сън€вам се да е, но не знам как да разбера със сигурност). Ќо по-скоро ме интересува има ли начин да си поискам от данъчното парите обратно, ако давността е минала, но са ме накарали да плат€. ƒори да не си взема парите има ли начин да осъд€ общината?
цитирай
23. pravoconsult - ќтговор
07.11.2010 11:44
ѕо отношение на давността - ако самата страна, ко€то може да се облагодетелства от не€ не се позове на давността, т€ не може да бъде наложена по служебен ред.  акво е давността: ƒавността е юридически факт от категори€та на юридическите събити€, представл€ващ определен в закона период от време, след изтичане на който се погас€ва правото на иск за защита на конкретно субективно материално право. —ъществува и друга теори€, според ко€то след изтичане на давностни€ срок се поражда субективно непритежателно право на длъжника да откаже изпълнение на задължението си и съответно отхвърл€нето на евентуален осъдителен иск за него като неоснователен, тъй като именно след като е изтекла давността, то не подлежи на принудително изпълнение и не следва да му се даде съдебна защита. —порът относно тези две теории е актуален от дълги години и производен на други теоретични спорове в правото като същността на "правото на иск". —ъщевременно не€снотата за същността на такива основни институти на правото като придобивната давност не е много желателен, защото двузначността на пон€ти€та вод€т до тежки правни последици в правоприложението. ¬ъпреки безспорните интелектуални достойнства на втората теза, с оглед на миси€та на вс€ка наука (така и на правната) - да опрост€ва, а не да усложн€ва, тр€бва да се приеме по-издържаната теза, а именно, че с изтичането на давностни€ срок се погас€ва правото на иск. ќсновни моменти от института са продължителността на срока, спирането, прекъсването и действието на давностни€ срок. .......
цитирай
24. pravoconsult - ќтговор - 2
07.11.2010 11:46
—–ќ  ƒавността е 5 г., освен когато в закон е предвиден друг срок. 3-годинишен срок е предвиден за вземани€та за трудово възнаграждение, за вземани€та за обезщетение и неустойка за неизпълнен договор, периодични вземани€ като лихви, наем и т.н., унищожаване на недействителна правна сделка по чл. 33 ««ƒ, за застрахователните договори и др. ¬ едногодишен срок може да се унищожи сделка, сключена при крайна нужда при €вно неизгодни услови€, искове за липси и недостатъци при превозни€ договор и т.н. "—ѕ»–јЌ≈" ѕри определени предпоставки давността не тече, т.е. "броенето" на срока спира. —лед като се отпадне основанието за спирането, срокът се продължава оттам, където е спр€л. ƒавност не тече между: 1. –одители и деца, докато станат напълно дееспособни (в общи€ случай на 18 години). 2. —ъпрузи 3. Ћицата под настойничество и попечителство и техните настойници и попечители 4. за вземани€та на лица, чието имущество е под управлението на други лица срещу последните (напр. при управител на обща вещ, управител на наследство), докато трае управлението 5. за вземани€та за обезщетение на юридическите лица срещу техните управители, докато трае управлението 6. за вземани€та на непълнолетните и запретените за времето, през което н€мат законен представител или попечител и 6 месеца след отм€ната на запрещението/навършването на 18 г./назначаването на законен представител или попечител. 7. ћежду мобилизирани военни до 6 месеца след демобилизаци€та им 8. докато трае съдебни€т процес относно вземани€та .....
цитирай
25. pravoconsult - ќтговор - 3
07.11.2010 11:53
ѕ–≈ Џ—¬јЌ≈ —лед прекъсване на давностни€ срок започва да тече нова давност, т.е. длъжникът губи изгодата от приближаващо се изтичане на цели€ срок и съответно невъзможност на кредитора да получи съдебна защита. ќсновани€ за прекъсване са: 1.  огато длъжникът признае вземането 2. ѕред€в€ване на иск, възражение и искане за започване на помирително производство (ако не бъдат уважени се см€та, че давността не е била прекъсвана) 3. — предприемане на действи€та по принудителното изпълнение. "ƒ≈…—“¬»≈": —лед изтичане на давностни€ срок вземането на кредитора не се погас€ва, но той губи възможността да получи съдебна защита. ¬ това си състо€ние вземането се превръща в т.нар. "естествено право" - то е все така дължимо от длъжника. «атова, ако той изпъни задължението си, без да знае, че давността е изтекла, впоследствие не може да иска връщане на даденото. “о не е дадено без основание.
“осет всичко казано до тук, тр€бва да имате в предвид, че давността не води автоматично до изчезване на вашето вземане, а до невъзможността да бъде потърсена определената сума по съдебен ред. Ќадали вземането е изпратено на јгенци€ за държавни вземани€, но от друга страна, то ще ¬и излиза във всички докумченти, като задължение, докато не бъде платено. ѕрекъсване на давността е момента, в който ¬ие сте платили, при плащането, ¬и сте извършили конклудетно действие, с което сте признали самото вземане. така по един обектвино - субективен начин сте приели самото задължение. ѕо принцип има различни варианти за искове срещу общината, на база това което сте описали, но незнам доколко ще са издържани юридически, за да влезат и да бъдет допуснати до съд. Ќа въпорса дали може да поискате парите, шансовете са минимални, дори клон€щи към невъзможно. ”спешен ден
≈кип на www.pravoconsult.com

цитирай
26. svilen75 - ƒа, попрочетох още малко и устан...
08.11.2010 02:41
ƒа, попрочетох още малко и установих, че н€ма как да си върна парите. ћакар, че не това беше важното. Ќе, че не са пари 100 лв., но си б€х казал, че н€ма да ги плащам, защото според мен акта не беше основателен, макар че това си е мое мнение и е една друга тема.  акво излиза Ц държавата не може да си вземе принудително парите от мен, но и аз не мога да си изкарам удостоверение, че н€мам задължени€ към не€. «начи излиза, че и след 30 години, ако не си плат€ тази глоба ще излиза в системата. ≈динствени€ вариант да си извад€ този документ е да си плат€ глобата.  акъв е смисъла тогава на тази давност??? “ова не е ли нерешен казус в законодателството? » не е ли предпоставка за корупци€. «ащото, ако съм абсолютно безпринципен гражданин бих могъл да отида при служител€, който отговар€ за системата, да се разберем да му дам 20 лв. на него, вместо 100 на държавата, за да премахне задължението ми от регистъра, тъй като така или иначе е изтекла давността и той има пълно право да го направи. » дали служителите не изчистват от регистрите задължени€та с изтекла давност на гражданите, за да могат да решат проблема по Ддруги€Ф начин?
 акто и да е, благодар€ ви за бързи€ отговор, пожелавам ви много лични и професионални успехи.:)))
цитирай
27. svilen75 - »звин€вам се много, че отново ви ...
08.11.2010 03:05
»звин€вам се много, че отново ви занимавам с казуса, опитвам се да не го разглеждам от морална гледна точка (и аз не съм напълно коректен в случа€), но предполагам има доста хора, които са в моето положение. »ма ли механизъм, когато е изтекла давността, но задължението продължава да се води на дадено лице, то да иска това задължение да бъде отписано? » съответно да получи документ, че н€ма задължени€ към хазната. «ащото в мо€ случай да кажем - добре, заслужено или не  ј“ са ми съставили акт, на мен ми писна да обжалвам, държавата не е направила нищо, за да си вземе парите, освен да не ми го отпишат от "системата" и идва момент в, който за да си извад€ документ, че н€мам задължени€ си плащам глобата - пито-платено. Ќо примерно в случа€ с майка ми се оказва, че има грешка - дължи цели два лева и стотинки, но има надвзети над хил€да лева. » освен, че тепърва ще минава хил€ди мъки, ако въобще евентуално н€кой ден си върне парите, ами тр€бва да плати и тези два лева, за да си извади този документ. » отговора на служителката беше - вие сега платете, а пък после обжалвайте. ѕлатено, ама къде е питото??? ј как, къде, защо, по какъв начин да се обжалва - никой не казва.
цитирай
28. pravoconsult - ќтговор по въпрос є1
08.11.2010 19:55
ѕрав сте в това отношение, от една страна не ги дължите, а от друга ще ¬и излизат като задължение. ƒавонстта е само предпоставка, че не могат по съдебен ред да ви ги изискват, но от друга страна, задълженитето остава и ако поискате да си вземете документ за липса на задължени€ към държавата, тр€бва да го платите - н€ма как. това е т.нар. "омагьосан кръг" на системата :)))
≈кип: www.pravoconsult.com
цитирай
29. pravoconsult - ќтговор на въпрос є2
08.11.2010 20:03
“ова е един интересeн казус, който не се среща за първи път. »злизат н€какви задължени€ на лице, което незнае от къде и за какво ги дължи, но те си излизат. „овека бърза, изважда си документа и после се останов€ва, че са надписани и ще ги приспадат за бъдещи периоди. “очно тук идва въпроса - ами какво щ€х да направ€ ако имах тези пари, ако не б€х платил какво ще изгуб€. —луча€т с майка ¬и, ще тр€бва да се развие по следната схема - т€ ще плати задължението, след което ще си вземе удостоверение, с което задължени€та липсват. ƒобре е да си вземете удосотверение, в което задължението е налице, за да може да бъде използвано в съда, после внас€те дължимата сума и изваждате удостоверение, в което задължението липсва. ѕочвате да търсите причината, установ€вате, че е грешка на системата и ¬и се връчва един јкт за въстанов€ване, с което ¬и въстанов€ват 1000 лева, внас€те този акт, заедно със всички други документи в съда и се започва - един иск за погубени ползи, за нематериални щети, , както се казва може да е една година ходене по мъките, ама ще се вземат пари. »ска ще се основава на грешката на системата, например, че ¬ие в състо€ние, че сте н€мали тези пари, сте взели назаем, ако не сте извадили този документ, важна сделка се провал€ и т.н., в зависимост от адвоката, който ще води делото. завеждате един иск и си взимате пари за материални, нематериални щети , адовкатски€ хонорар и разходи по делото.
над€ваме се да сме били полезни:
≈кип: www.pravoconsult.com
цитирай
30. svilen75 - Ѕлагодар€ ви много за отговорите. ...
09.11.2010 00:20
Ѕлагодар€ ви много за отговорите. ясно е, че много малко хора (вкл. и аз, и майка ми) н€ма да си търсим правата по съдебен път. ўе се загуб€т едни пари, но ще се спест€т куп нерви. ћного добре определихте системата - омагьосан кръг. јз бих нарекъл състо€нието - пазарна икономика в социалистичеки услови€ с шуробаджанашки отношени€. јко имаш познат в данъчното - нещата се оправ€т много лесно. јко ли не - бориш се с бездушна машина.
цитирай
31. анонимен - Jamo - въпрос към pravoconsult
23.11.2010 15:10
ѕолучих съобщение за доброволно изпълнение на основание чл.221 от ƒќѕ  от “ƒ на Ќјѕ Ѕургас в което ме приканват в 7-дневен срок да плат€ доброволно задължение в размер на 40 лв. по наказателно постановление на ’≈»-Ѕургас от 2004 г. за липса на здравна книжка. »нтересното е, че такова не ми е връчвано когато направиха проверка на заведението където работех като барманка, а само ме предупредиха и записаха личните ми данни в н€каква тетрадка. «ащо чак сега ми изпращат съобщение след като по закон давността е 3 години.  акво бихте ме посъветвали да направ€? ∆еланието ми е да не плат€ тази глоба. ѕредварително ви благодар€ за отговора.
цитирай
32. pravoconsult - ќтоговор
25.11.2010 08:28
«дравейте, по отношение на изтекла давност, тр€бва да имате в предвид, че при различни действи€ на съответните държавни служители давността се прекъсва. “оест след прехвърл€не на публичен изпълнител към “ƒ на Ќјѕ, бившата јгенци€ за държавни вземани€ давността е била прекъсната.
ѕрепоръката ми : на основание доброволното съобщение, където е описано на какво основание и за какво ¬и е издаден изпълнителен лист, за съответната сума. «атова погледнете гр.дело, което е отразено и къде е водене. ќтивате да го проверите и го атакувайте, предвид обсто€телството, че разбирам ¬ие не сте уведом€вана за делото, нито като страна, нито сте призовавана.
¬ие, според  онституци€та на –Ѕългари€, имате право на информираност за какво сте осъдена, защо сте осъдена и за какво тр€бва да плащате. јко тръгнете в този кръг на развитие, имайте в предвид, че н€ма да приключи за около едни два месеца, сигурно около 1 или 2 години, в зависимост от фактическата обстановка.
ћо€ съвет е ако е до 100 лева, прежалете и € платете, ако е над 100 лева, започнете да провер€вате всички факти и обсто€телства.
Ќад€ваме се да сме били полезни - екип:www.pravoconsult.com
цитирай
33. kalinilkov76 - имам сключено споразумение с TBI а ...
26.11.2010 12:18
имам сключено споразумение с TBI а впоследствие получавам покана от агенци€ съдебни вземани€ за доброволно плащане на базата на приключило дело от съда без да съм уведомен затова какво мога да направ€
цитирай
34. pravoconsult - ќтговор
26.11.2010 18:48
јко имате подписано споразумение, изпаратете копие на јгнеци€та, с придружаващо писмо, в което опишете споразумението и факта,че го изпълн€вате съгласно клаузите. ћоже би в периода на подписване на споразумението, са извадили изпълнителен лист и е бил предаден на јгенци€та, без да бъдат уведомени. —м€там, че ако направите уведомление - н€ма да е проблем. ѕратете едно писмо да јгенци€та с обратна разписка.
Ќад€ваме се да сме били полезни - екип www.pravoconsult.com
цитирай
35. анонимен - √лоба за ƒеклараци€ 7 за самоосигур€ващите се
28.11.2010 20:09
ѕолучих покана за състав€не на акт по чл. 104 ал.4 €вих се и го написаха .получих Ќаказателно постановление в размер на 500лв. глоба за неподадена в срок деклараци€ 7.после писах възражение с/у него и жалба до –айонен съд .2 те дела минаха с решение от –айонни€ съд че тр€бва да си плат€ глобата.»мам право да обжалвам в 14 дневен срок -до јдминистративен съд .¬ъпроса ми е какво да прав€ ,да продължавам ли да обжалвам или да спра и да започна да чакам давностни€ период да изтече ? »скам да запитам също когато се обжалва ще искат ли пари от мен за тези дела + тези 500 лева глоба ?какво да прав€?«а безработен човек тази сума е гол€ма .ѕлащам си редовно осигуровките и въпреки това ме глобиха.«а не подадена в срок дек.7 ћол€ ви за бърз отговор
цитирай
36. pravoconsult - ќтговор
28.11.2010 21:07
ƒори и да решите да обжалвате на горна инстанци€, шансовете са малко за спечелване на делото. ≈динствени€ вариант в момента остава т.нар. давностен срок, койно може да изчакате и да се позовете на него. ѕо отношение на таксата, н€ма какх , ако решите да жалите нагоре, нетр€бва да плащате сумата от 500 лева, за ко€то сте осъдена, но ще трб€ва да заплатите държавна такса за разглеждане на делото. —ъжел€вам за отрицателни€ отговор, но тр€бва да ¬и запозна€ с фактическата обсатновка
≈кип на : www.pravoconsult.com
цитирай
37. анонимен - Propusnat srok za registrirane na MPS
02.12.2010 13:02
Zdravejte, gorniqt post e moi, no neznam zashto izleze taka. Shte probvam tozi put na latinica, za koeto iskreno se izvinqvam.

Propusnax(ot glupost) da podam deklaraciq po chl.54 al.1 ot ZMDT - da registriram novopridobitiqt si avtomobil v Obshtinata. V rezultat na tova, s pismo me izvikaxa v MDT i mi systavixa ALUAN :)
Do tuk dobre. Sled izvestno vreme na adresyt mi pristigna nakazatelno postanovlenie, v koeto mi nalagat globa ot 50lv i v koeto pishe, che imam 7 dneven srok, v koito da zaplatq globata, ako ne v protiven sluchai shte si syberat prinuditelno vzemaniqta chrez Chasten Sydeben Izpulnitel i tnt... koeto me postresna.
Ta vyprosyt mi e, kakvo stava ako ne zaplatq globata v opredeleniqt mi 7 dneven srok? Moga li da zabavq plashtaneto s mesec ili dva?
Moi poznat izpadna v syshtata situaciq i zaplati globata si edva sled nqkolko meseca, no tova beshe predi okolo 3 godini, ta sigyrno zakonyt se e promenil ot togava.
цитирай
38. pravoconsult - ќтоговор
04.12.2010 12:17
Ќ€ма за какво да се притесн€вате. ћоже да го забавите, не е проблем. ÷елта на писмото е била да ¬и стресен и както чета, писмото е подействало. ѕърво те н€ма как да се обрънат към „астен —ъдебен »зпълнител, а ще се обърнат към ѕубличен изпълнител към “ƒ на Ќјѕ - бивша јгенци€ за държавни вземани€. ѕериода е около 2 до 3 месеца, в който вземането ще бъде препратено на ѕубличен изпълнител, който пак ще ¬и изпрати покана за доброволно изпълнение и ще ¬и даде срок. ћоже да забавите около 3 или 4 месеца. Ќад€вам се да сме били полезни. јко с нещо друго може да сме полезни - пишете ни.
≈кип: www.pravoconsult.com
цитирай
39. kalinilkov76 - проблема е че те са получили всички ...
06.12.2010 17:53
проблема е че те са получили всички документи от TBI без допълнителното споразумение и когато ги попитах как може да ме осъд€т така те ми отговориха че не е т€хна работа и всичко е приключило и ако реша да обжалвам съм бил луд и в TBI ми отговориха че вече нищо не зависело от т€х и тр€бвало да се разбера с агенци€та за съдебни вземани€ имам чуството че всичко това е направено умишлено какво да прав€ всички ме постав€т пред свършен факт
цитирай
40. pravoconsult - ќтоговор
06.12.2010 18:55
—поред мен, в самото писмо за доброволно изпълнение има номер на делото. ќтивате в съответни€ –айонен съд и извадете от архив самото дело. “ам погледнете как сте били призован, за да бъдете осъден. «а да ¬и отговорим по конкретно ако може ми отговорете на въпорсите: 1/ јдресът, който ¬и е по лична карта - живеете ли там посто€нно?, 2/ јдреса, в договора с “¬≤ - какъв адрес е депозиран - този от личната карта или друг?, 3/ ¬ие твърдите, че не сте получавали никакви уведомлени€ - така ли да разбираме?
ќтогворете на тези въпорси, за да може по компетентно да ¬и отговорим.
≈кип: www.pravoconsult.com
цитирай
41. анонимен - аноним
08.12.2010 15:05
»мам такъв въпрос - имам наложен запор на заплатата по изпълнително дело. ћога ли да подам възражение за погасителна давност, към съди€ изпълнител€
цитирай
42. pravoconsult - ќтговор
10.12.2010 19:08
¬ какъв смисъл погасителна давност - какво имате в предвид?
цитирай
43. анонимен - AnetL - въпрос към pravoconsult
10.12.2010 21:14
«дравейте имам проблем с давността по Ќѕ издадено от ƒј».
Ќа 13,11,2006г. ми връчиха Ќѕ което е вл€зло в сила на 21.11.2006г., същото е предадено на јƒ¬ и е образувано изпълнително дело є 1184/17.12.2008г.
Ќа 16.05.2009г. получих —ъбщение за доброволно изпълнение за погас€ване на задължението. ќтидох до јƒ¬-то и разговар€х със съдебни€ изпълнител.
Ќа 29.05.2009г. получих постановление за налагане на обезпечителни мерки врху имуществото ми: 1/2 ид.ч. от лек автомобил - запор.
Ќа 17,06,2009г. подадох възражение до јƒ¬ като се позовавам на чл. 82, ал.1, б"а" от «јЌЌ за изтекла погосителна давност.
»зпратиха ми писмо което не получих и повече не съм получавал никакви писма от јƒ¬.
Ќезнам какво да направ€, защото когато разговар€х със съдебни€ изпълнител той ми отговори че н€ма такова нещо като изтекла давност и срока за погас€ване на задължени€та е 10 години.
цитирай
44. pravoconsult - ќтговор
10.12.2010 21:46
ѕо принцип възражението, което сте написали е процесуално ваше право, с което сте изразили стdновище, по отношение на вземане. ƒавността е период, през който вашето вземане остава, но предвид безхаберието на отсрещната страна се отнема правото да бъде търсена по съдебен ред.
 онкретно във ваши€ случа, имайки в предвид чл. 171, ал.1 и ал.2 от ƒанъчно-осигурителни€ процесуален кодекс /ƒќѕ /, а именно: "ѕубличните вземани€ се погас€ват с изтичането на 5-годишен давностен срок, считано от 1 €нуари на годината, следваща годината, през ко€то е следвало да се плати публичното задължение, освен ако в закон е предвиден по-кратък срок.

(2) — изтичането на 10-годишен давностен срок, считано от 1 €нуари на годината, следваща годината, през ко€то е следвало да се плати публичното задължение, се погас€ват всички публични вземани€ независимо от спирането или прекъсването на давността освен в случаите, когато задължението е отсрочено или разсрочено.", тоест и на основание чл.82, ал.1, б."а" от «јЌЌ, ¬ие сте си в пълното право да се позовете на погасителна давност.
 акто и по - горе ¬и описах 10 години е давност за всички вземани€, вашата фактическа обстановка е по особен състав и ¬ие правилно сте се позовали на чл.82 от «јЌЌ.
≈кип: www.pravoconsult.com

цитирай
45. анонимен - превишена скорост
05.01.2011 15:13
 упих кола през 2005г., но € прехварлих през 2009г. —обственика преди н€колко дни ми званна и ми каза, че съм имал снимка за превишена скорост на негово име от 2007г. »ма ли давност след като са минали 3 г. , защото се съмн€вам, че иска да ме изнудва за пари?
цитирай
46. pravoconsult - ќтговор
05.01.2011 20:13
—ъс сигурност иска да ¬и изнудва за пари - от наша гледна точка, този казус е скалъпен и господина се опитва да изкара н€кой лев. ѕърво ако  ј“ засече колата и прати съобщение до господина, той отива с договора за покупко - продажба на ћѕ— и об€сн€ва, че по това време не е собственик. —лед което него повече не го търс€т и пращат съобщение до ¬ас, ¬ие да се €вите в  ј“. “ам ¬и показват къде са ¬и заснели, с колко и т.н.
¬торо - за заснемането - давността е една година от датата на събитието.
“рето - ако има нещо, н€ма какво да ¬и търси, тъй като не е компетентен орагн или оторизирано лице. ћоже дори ако продължи да го предупредите да престане с тормоза, в противен случай ще се обрънете към съответните органи. ќт ваша страна ¬ие сте си свършили работата.
Ќад€вам се да сме били полезни - ≈кип - www.pravoconsult.com
цитирай
47. анонимен - akt
06.01.2011 09:11
imam akt ot policiqta i izdadeno nakazatelno postanovlenie za prisastvie na 2 nepalnoletni v zavedenie n p e v razmer na 2000 lv objalvah v sada no toi potvardi ine otmeni nakazatelnoto postanovlenie moga da objalvam v 14 dneven srok shte otpadne li np sled 3 godishniq srok ili da objalvam pred okrajen sad i ima li smisal
цитирай
48. pravoconsult - ќтогвор
06.01.2011 21:26
ѕърво - по отношение на обжалването, поне от тези факти, които сте написали честно да ¬и кажем надали ще успеете на втора инстанци€. ¬арианта е ако ¬и е първо нарушение, борбата да е за минимална глоба иначе, н€ма как да изб€гате от глобата.
¬торо - по отношение на наказателното постановление има два варианта - едини€ - да не бъде платено, то продължава да стои в пространството, тоест то ще ¬и излиза като задължение. ¬ продлъжение на 3 години, ако не ¬и потърс€т то авотматически отпада. Ќо отпада, като н€ма да ¬и бъде търсено по съдебен редили н€ма да бъдете пртесн€ван от длъжностни лица, но ще продължи да съществуа в документаци€та на фирмата, тоест ще излиза като задължение. ƒруги€ вариант, е може би, след като бъде взето наказателното постановление, да бъде дадено на јгенци€ за държавни вземани€ - т.нар. в момента - публични изпълнители. “е ще започнат процедура и ще ¬и прав€т "мръсно" относно банкови сметки, трудови възнаграждени€ и др. подобно.
Ќад€ваме се да сме били полезни - екип на www.pravoconsult.com
цитирай
49. анонимен - јкт- ј“
12.01.2011 20:28
»мам саставен акт от  ј“ на 25.04.2008. Ѕ€х минал на червен светофар и ударих леко друг автомобил, наказателното ми постановление е изл€зло на 15.05.2008. Ќа 29.05.2009. постановлението ми го донеси комши€ които е полицай и тои го е подписал вместо мен. Ќикой и до днес не ме е търсил да ми го врачва. јз и през това време жив€х в друго населено м€сто(едва ли има значение). —ега след около три месеца стават три години от акта, или се гледа от датата когато ми го донесе комши€та полицай.ќт ко€ дата да бро€ за валидна за начало на трите години, и като станат три години може ли да не го плащам.јкта е 200 лева. Ѕлагодар€ предварително за отговора.
цитирай
50. анонимен - давност на наказателно постановление от срс.
15.01.2011 11:31
«дравейте,имам запитване преди три години ми взеха книжката за алкохол с наказание 9 месеца лишаване от право на управление и 500лв глоба датата на наказателното е от 10.12.2008г интересуваме какъв е вариантът да си взема книжката,тъй като са минали 2 години от датата на срс и имат ли право в кат да ми задържат документите.Ѕлагодар€ предварително за оказаното съдеиствие.
цитирай
51. pravoconsult - ќтговор на јкт -  ј“
15.01.2011 21:29
ѕо презумпци€ полица€ - ваши€ комши€ със сигурност се е подписал от ваше име за получаване на наказателното постановление. «атова не са ¬и потърсили до в момента. јко решите да го оспорите - начина на връчване, имайте в предвид,че под отговорност ще бъде подведен ваши€ комши€ - полицай.
ѕо принцип се гледа датата откогато ¬и е донесено наказателното постановление, от тогава тече давността. ѕредполага се,че ¬ие сте се вече запознали с вземането. ќт обективна гледна точка - да може да откажете плащане, поради изтекла погаситена давност. —амото вземане обаче ще продължи да съществува в компютърните програми на  ј“, до 5 година, когато поради изтекла обща давност тр€бва да бъде заличено. “оест, след 3-та година - н€ма да ¬и търс€т по съдебен ред, нито със —ъди€ изпълнител, а след 5 - година вече ще бъде заличено от системата. ƒотогава, ако ¬и тр€бва н€какъв документот ќѕѕ -  ј“ - ћ¬– имайте в предвид, че това задължение ще излиза.
Ќад€ваме се да сме били полезни.
≈кип: www.pravoconsult.com
цитирай
52. pravoconsult - ќтговор - давност на наказателно постановление срс
15.01.2011 21:35
—амо да доуточните под наказателно постановление от срс, да разбираме - определение на —офийски –айонен —ъд?
≈кип: www.pravoconsult.com
цитирай
53. анонимен - лихва
16.01.2011 00:30
јко има примерно акт от  ат 100 лева , и минат н€колко години и не сам го платил, да речем след 3 години тече ли ми н€ква лихва, и тез 100 лева долу горе на третата година колко ще тр€ба да плат€ отгоре ако има лихва. Ѕлагодар€.
цитирай
54. pravoconsult - ќтговор
16.01.2011 09:04
Ќ€ма лихва - тр€бва да си платите пак 100 лева, дори и след 3 години.
≈кип: www.pravoconsult.com
цитирай
55. анонимен - въпрос по чл78а от нк
19.01.2011 19:51
«дравейте,през 2001г. ми наложиха адм.наказание по 78а глоба 500лв.до сега не съм платил глобата , но в Ќјѕ излиза че н€мам нищо.ћоже ли да бъде приложен отново 78а при н€какво следващо прегрешение.
цитирай
56. pravoconsult - ќтговор
19.01.2011 21:50
ѕри извършване на престъпление, при справка от страна на съда ще излезе в техни€ архив вашето задлъжение. ¬ сами€ член има текст, който гласи, че веднъж позовал се на него, повече не може да съ възползвате. “оест при н€какво следващо прегрешение ¬ие не може да се възползвате пак от този член, тъй като вече веднъж сте се позовали на него.
Ќад€вам се да сме били полезни.
≈кип: www.pravoconsult.com
цитирай
57. анонимен - imam globa za nenosene na li4ni dokumenti
27.01.2011 18:23
zdr predi okolo 10 godini mi napraviha akt za nenosene na li4na karta no ot togava nikoi za ni6to neme e potarsil dali o6te sa6testvuva tozi akt blagodaria vi predvaritelno
цитирай
58. анонимен - Ќаказателно постановление
27.01.2011 23:47
«дравейте!
Ќа 13.09.2007 ми бе направен акт от 400лв.Ќа 19.01.2011 получавам писмо от ƒържавни вземани€ за доброволно плащане на сумата в 7 дневен срок.ѕоисках да ми преснимат Ќаказателното постановление и разбирам,че то е издадено 19.09.2007 , а с химикал е написано ,че влиза в сила на 19.02.2009 (това май обърква плановете ми за изтекла 3 годишната давност).ѕопитах в  ј“ защо влиза в сила чак тогава, а те казаха, че не са ме открили до тази дата и са ме предали на ƒържавни вземани€.Ќе съм си смен€л адреса и съм убеден че  ј“ не са опитали да ме потърс€т,поради простата причина,че разчитат на това, нарушител€т сам да си потърси талона и да му бъде връчено и наказателното постановление!(талонът не ми беше взет а и в акта никъде не пише за €в€ване в срок от месец).»скам да обжалвам Ц иск за обезсилване на т€хни€т иск, като се позова на срокът на давност.ј и на Ќѕ н€мат мой подпис.јко не съм в правото си мол€ да ми бъде даден съвет на какво да се позова.Ќе мисл€, че е нормално да разбера че имам глоба от 400 лв. 3г и 4 месеца след състав€не на Ќѕ.Ќа 14.01.2010(преди година) изкарах книжка за управление на ћѕ— - а не са споменавали от кат за Ќѕ и глоба!?Ќе би тр€бвало да ми € издадът при положение че съм длъжник.≈то колко много неспазвани€ на процедурата и закона от страна на  ј“.ј как би тр€бвало да изглежда искът?
Ѕлагодар€ предварително!
цитирай
59. goshleto - ¬ъпрос към pravoconsult
28.01.2011 01:01
≈т съм и получих Ќѕ от  омиси€та за защита на потребителите глоба в размер на 300 лв. »зключително висока глоба според мен за нищожните нарушени€ които са констатирани /липса на цени на н€колко артикула/. ѕо закон обаче, това е минималната санкци€. ¬ъпросът ми е, дали да обжалвам в 7 дневен срок пред –—, или да чакам 3 г. без да плащам глобата? Ѕлагодар€!
цитирай
60. анонимен - ¬ъпрос към pravoconsult
28.01.2011 15:38
Zdraveite,
Predi 3 godini zakupih avtomobil i ne go registrirah v dana4noto sledovatelno ne sam pla6tal nikakvi danaci, sas sa6tiq avtomobil katastrofirah predi 8 meseca i ot nego ni6to nestava6e,namerih samo ediniq nomer,drugiq nomer ne uspqh,dali 6te imam nqkakvi problemi pri eventualno zaminavane izvan stranata i vaob6te kakvi 6te badat posledstviata,blagodarq vi predvaritelno.
цитирай
61. pravoconsult - ќтговор на въпрос - imam globa za nenosene na li4ni dokumenti
28.01.2011 21:42
јкта отдавна е изгубил стойност, от правна гледна точка. —м€таме дори, че несъществува и в базата данни. Ќ€ма за какво да се притесн€вате - дори н€ма да ви излиза акта.
≈кип на: www.pravoconsult.com
цитирай
62. pravoconsult - ќтговор на въпрос - Ќаказателно постановление
28.01.2011 21:52
ѕърво по отношение на обсто€телството - че е написано с химикал, от юридическа гледна точка, това н€ма стойност. ‘акта, че не сте били намерен на м€стото за връчване не е основание. ѕо време, когато са ¬и връчвали Ќѕ /наказателното постановление/ е действал стари€ √ѕ  /√ражданско ѕроцесуален  одекс/, там не е предвидено обсто€телство, където, може да ¬и бъде връчен при вашe отсъствие, сравнение с нови€ √ѕ  /в сила от 2008 година/ - чл.47, връчване с залепване. —ледователно ¬ие ако атакувате в съда, на 95% ще спечелите делото, предвид обсто€телството, че не сте били надлежно уведомен за вашето вземане. ѕо отношение на въпроса ¬и как да изглежда иска и на какво да се позовете, ще ¬и информираме към 30.01.2011 година, предвид липсата на колегата, който се занимава с тази част. Ќад€вам се да ни извините.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
63. pravoconsult - ќтоговор на - goshleto - ¬ъпрос към pravoconsult
28.01.2011 21:57
Ќаш съвет е да изчакате. јко обжалвате постановлението, н€ма да спечелите,може само да се наложи да платите адвокатските разходи и съдебно деловодните разходи.
«атова по добре изчакайте и се позовете на изтекла давността.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
64. pravoconsult - ќтоговор на анонимен - ¬ъпрос към pravoconsult
28.01.2011 22:01
—амо незнаем какво ¬и точно притесн€ва - факта,че не сте го регистрирали в отдел "ћестни приходи" на съответната община, дали ще е фактор за напускане на страната. јко е това, н€ма какво да се притесн€вате, дори и сега ако решите, въпреки че е катастрофирал може да го регистрирате. Ќ€ма да ¬и бъде съставено наказателно постановление, тъй като за него е в сила две годишна давонст, но ще ¬и накарат да платите данъците. Ќо ако сте го бракували - н€ма и какво да го регистрирате. Ќе се притесн€вайте, н€ма да има проблем за напускане на страната.
Ќад€ваме се да сме били полезни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
65. анонимен - ќтносно отговор на въпрос - Ќаказателно постановление
29.01.2011 00:49
Ѕлагодар€. ўе продължавам да след€ форума в очакване на отаналата част от информаци€та!
цитирай
66. анонимен - ќтносно отговор на въпрос - Ќаказателно постановление
29.01.2011 01:22
ѕо€снение: с химикал е написано само едно изречение от Ќѕ - ''Ќѕ влиза в сила на 19.02.2009''
цитирай
67. pravoconsult - ќтговор на - анонимен - ќтносно отговор на въпрос - Ќаказателно постановление
29.01.2011 10:03
— химикал, както се казва може да бъде написано всичко и вс€ка дата - според нас, н€ма юридическа стойност и надали ще издържи при един евентуален съдебен процес.
≈кип: www.pravoconsult.com
цитирай
68. анонимен - Ѕлагодар€ ¬и
02.02.2011 11:03
pravoconsult написа:
Ќаш съвет е да изчакате. јко обжалвате постановлението, н€ма да спечелите,може само да се наложи да платите адвокатските разходи и съдебно деловодните разходи.
«атова по добре изчакайте и се позовете на изтекла давността.
≈кип на www.pravoconsult.com

цитирай
69. goshleto - ¬ъпрос към pravoconsult
02.02.2011 11:17
Ѕлагодар€ ¬и pravoconsult!
цитирай
70. анонимен - Zdraveite!Naskoro napravih PTP, ...
03.02.2011 18:47
Zdraveite!Naskoro napravih PTP,izleze mi nakazatelnoto postanovlenie i neznam dali moga da karam s nego,vseki mi kazva razlichno.Blagodarq predvaritelno
цитирай
71. pravoconsult - ќтговор
03.02.2011 22:43
ѕо принцип, след като излезе наказателното постановление, то ¬и служи като документ, с който да се обективирате пред органите на  ј“, при евентулано спиране. ¬ самото наказателно постановление има срок, в който то може да бъде обжалвано, след изтичането на този срок, ак оне го обжалвате, тр€бва да платите наказателното постановление в 1 - месечен срок. Ќо нормата е диспозитивна, а не императивна, тоест т€ има препоръчителен харакатер, не задължителен. “оест ¬ие може да карате с Ќѕ около 2 до 3 месеца, след което ще ¬и направ€т предупреждени€ или глоба.
Ќад€вам се да сме били полезни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
72. анонимен - «ƒравейте
06.02.2011 01:40
имам акт, който обжалвам. ƒругата страна(държавата) вече на три дела не се €в€ва. »мам свидетелка, ко€то отсъства от страната и вече 4 пъти отлагаме делото заради не€. »змина 1 година от началото. »нтересно ми е на следващото дело ако и аз не се €в€ това ще отмени ли делото още веднъж? » така докато минат 3 години или просто да чаакам решението, коетоооо силно се над€вам, че ще е в мо€ полза?
цитирай
73. pravoconsult - ќтговор
06.02.2011 18:34
јко и ¬ие не се €вите има веро€тност делото да бъде прекратено поради не€в€ване на страните. —ъда презюмира, че ¬ие в такъв случай н€мате заинтересованост. — започване на делото имайте в предвид, че давностни€ срок, на който искате да се позовете е прекъснат. ћоже да поискате на следващото дело, без свидетелката и без представител на ƒържавата, на основание чл.238, ал.1 от √ѕ  да бъде постановено неприсъствено решение и да чакате да излезе –ешението. —лед датата на излизане на –ешението и в зависимост от съдържанието, може да предполагаме какви ще са действи€та и какъв е давонстин€ срок.
 огато излезе –ешението, ако искате ни пишете и ни запознайте с обстановката, за да ¬и отоговрим.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
74. анонимен - Re: ќтносно отговор на въпрос - Ќаказателно постановление
06.02.2011 20:36
«дравеите отново!
Ќад€вам се че не досаждам с мо€т случай.¬ очакване съм на допълнението на отговора към мо€т въпрос относно как тр€бва да изглежда искът за опрост€ване на дългът ми (написаното е н€коко абзаца по-нагоре).
Ѕлагодар€.
цитирай
75. анонимен - глоба по чл78а от нк по дело от нохд
07.02.2011 08:06
«дравейте наложиха ми глоба от 3000лв.»нтересуваме в какъв срок тр€бва да заплат€ тази сума ще дължа ли лихви и т.н ако внас€м парите на части и още нещо ако си извад€ свидетелство за съдимост ще бъде ли вписана глобата .благодар€
цитирай
76. pravoconsult - ќтговор
07.02.2011 19:56
«дравейте, предвид фактическата обстановка, ако напишете жалба, ще се наложи и процесуално представителство. “оест, тр€бва да ¬и представл€ва н€кой. «атова наш съвет е да се обрънете към адвокат. Ќие дори да ¬и представим как тр€бва да изглежда жалбата и какво тр€бва да се плати като държавна такса, ще стигнем до ситуаци€ на процесуално представителство - тр€бва да се наеме адвокат.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
77. pravoconsult - ќтговор - глоба по чл78а от нк по дело от нохд
07.02.2011 20:03
“р€бва да платите сумата в едномесечен срок, в противен случай решението на съда ще бъде пратено на јгенци€ за държавни вземани€ или т.нар. в момента "публични изпълнители". ѕо принцип лихва не тече, може да се внесе на части, но не например една вноска един месец и шест месеца по късно друга вноска. —лед като платите, тр€бва да предоставите квитанци€ от плащането в съответни€ –айонен съд и да приложите по делото. јко решите да си извадите свидетелство за съдимост, ще пише лицето не е осъждано, а в н€кой районни съдилища, добав€т отдолу под "лицето не е осъждано", има наложено административно наказание по чл.78а, осовобождаване от наказателна отговорност и налагане на глоба в размер на 3000 лева. Ќад€вам се да сме били полезни.
≈кип на www.pravoconsult.com

цитирай
78. анонимен - давност
09.02.2011 20:53
«дравейте! »мам неплатен акциз за кола от 2002г в размер на 5000лв, последва изпълнително дело, до ден днешен задължението ми не е погасено и н€мам такова намерение. »мам забрана за напускане на страната, задължението вече е около 15 000лв с всички лихви и т.н. «абраната ми е за период от 10години, което ще рече, до 2013г., значи ли това, че автоматично след 10 годишни€ давностен срок ще отпадне задължението ми? Ќ€мам никакво имущество на мое име. ƒруги€ въпрос е, че колата вече е одържавена... правилно ли е въобще да продължава да тежи на мен тази сума, при положение, че колата е собственост на държавата към момента. ћол€ ¬и помогнете ми
цитирай
79. анонимен - AKT ot DAI
10.02.2011 12:38
Zdraveite polu4ix dve nakazatelni postanovlenia ot DAI Pernik za naru6eniq ot predi po4ti dve godini.stava vapros za globi ot 500lv i 100lv.predi godina xodix da gi platq no se okaza 4e sa mi zagubili talona i se otkazax da gi pla6tam.no eto 4e dnes si izkat parite:(ediniqt akt e napisan na 20.02.2009g. a drugiqt 30.10.2009g.nqma sadiq izpalniteli v postanovleniqta no me interesuva trqbva li da gi pla6tam? i dali imat nqkakva davnost?za6toto vse pak sam bezraboten i nqma na4in im platq globite,a i nqmam jelanie za tova.lo6oto e 4e se potpisax na po6talionkata 4e sam polu4il postanovleniqta-tova problem li e????6te sam vi mnogo blagodaren ako mi dadete nqkakav savet:)
цитирай
80. pravoconsult - ќтговор - давност
10.02.2011 22:24
√лобата е наложена предвид обсто€телството, че сте нарушили закона. ѕо време, когато е била внесена колата, закона предвиждаше, одържав€ване на колата и налагане на глоба, тоест двата факта тр€бва да са кумулативно налице, а не алтернативно.  олата е одържавена, ¬ие вече претенции към не€ н€ма как да имате, а относно паричната сума поискана от ¬ас, може да се позовете на 10 - десет годишни€ давностен срок. ѕредвид обсто€телството, че н€ма какво да ¬и бъде взето и предвид факта, наличие на пероид през който н€ма какво да ¬и се прибере, изпълнителното дело ще бъде прекратено по давност. Ќаш съвет е през 2013 година, с една молба да поискате освен да ¬и падна забраната за напускане на страната, и делото да бъде ѕ–≈ –ј“≈Ќќ поради изтекъл давностен срок.
Ќад€вам се да сме били полезни - екип на www.pravoconsult.com
цитирай
81. pravoconsult - ќтговор - акт от ƒј…
10.02.2011 22:32
“ова,че сте се подписали е лошо, така сте прекъснали давностни€ срок. “оест ¬ие вече се см€тата за уведомен. јко не б€хте подписали, с изтичане на тази година ¬и изтичат и самите наказани€, тъй като за т€х е в сила 2 /две/ годишни€ давностен срок. ѕредвид обсто€телството на ¬аши€ подпис бихме могли да ¬и посъветваме в две насоки:
ѕърво - ако н€мате имущество на ваше име, н€ма какво да плащате. »зобщо необръщате внимание следващите три години и ако получавате нещо не се подписванте никъде.
¬торо: ако имате имущество, предвид факта, че сте безработен, след 6 месеца намерете, поне за едни€ 100 лева, а за други€ 50 и така ги оставете. »зчакайте 3 годишни€ специален срок или 5 годишни€ общ срок и н€ма какво да ¬и търс€т. ≈стествено, че ще ¬и притесн€ват, но н€ма как.
¬нимавайте какво подписвате следващи€ път.
≈кип: www.pravoconsult.com
цитирай
82. анонимен - ћайчинство
16.02.2011 00:57
«дравейте, искам да да разбера кога започва да тече давностни€ срок (след издаване на акта ли?). „акам всеки момент да получа акта по пощата. √лобата ми е наложена за неправомерно взето майчинство в периода 07.2007-04.2008г. и е в пор€дък от около 3000лв с лихвите. акво мога да направ€ за да се ''спас€''.
цитирай
83. анонимен - давност към Ќќ»
16.02.2011 13:52
ќт кога започва да тече давностни€ срок за изплащане на ''неправомерно'' взети обезщетени€ от Ќќ». ќт датата на издване на ревизионни€ акт, или от момента на нарушението?
цитирай
84. анонимен - наказателно постановление от ƒ¬— 
17.02.2011 17:39
«дравейте! Ќаложи ми се да вад€ справка за задължени€ и от там ми дадоха извлечение според което имам глоба по Ќаказателно постановление къмƒ¬—  с є605/17.11.2004, прехвърлена към јгенци€ по принудителните взимани€ с є12903/2005 от 14.11.2005г обадих се на публични€ изпълнител посочен в справката и той ми каза, че тр€бва да извърша плащането и че имат забрана да анулират взимани€ поради давност - сиреч тр€бвало да си плат€..... Ѕихте ли ме посъветвали какво тр€бва да прав€.... Ѕлагодар€ предварително за вниманието!
цитирай
85. pravoconsult - ќтговор на въпрос " ћайчинство"
17.02.2011 19:53
ѕо принцип по пощата освен акта, ще дойде и наказателното постановление, в което подробно е описана ситуаци€та, лихва за забва и главница. ќт момента, в който ¬ие се подпишете, че сте получили јкта, заедно с наказателното постановление, от тогава започва да ¬и тече давностни€ срок.
»ма различни варианти за справ€не с положението, първо бих ¬и попитал дали имате недвижими имоти или движими вещи. јко н€мате н€ма какво да се притесн€вате. јко пък имате, след окло 5 месеца, внесете н€каква сума, после пак и така, за да се удължи в периода и да не настъпи принудително изпълнение.
Ќад€вам се да сме били полезни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
86. pravoconsult - ќтговор на въпрос "ƒавност към Ќќ»"
17.02.2011 19:59
¬секи си тълкува датата различно, по закон тече от датата на извършване на нарушението, но по принцип се е наложило в практиката, че от датата на издаване на ревизионни€ акт, тоест от датата на констатиране, че е извършено нарушение.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
87. pravoconsult - ќтговор на въпрос "Ќаказателно постановление от ƒ¬— "
17.02.2011 20:07
ќт горе написаното разбиран, че н€ма никакво обективиране или връчване на јкта за нарушение и издаденото въз основа на него наказателно постановление, по отношение на ¬ас. ѕо принцип те н€мат практика, но закона го е наложил. ѕо отношение на вашето задължение е минала както специалната 3 /три/ годишна давност, така и общата 5 /пет/ годишна давност. “ова са факти от обективната действителност, които не тр€бва да се пренебрегват. ѕример е "“оплофикаци€ " ≈јƒ, ко€то премахна част от задължени€та с изтекла давност.
—ъвет от нас е в писмен вид до публични€ изпълнител да изпратите една молба, ко€то да опишете подробно ситуаци€та, като се позовете, че е изтекъл давностни€ срок както по чл.116 от ««ƒ, така и по чл.115 от ««ƒ, следователно тр€бва да ви бъдат заличени.
—ъветваме ¬и така, защото се водим от принципа "написанот остава, казаното отлита". јко ¬и откажат, оформете едно дело за загубите които са настъпили вследствие на наличието на такива задължени€.
Ќад€вам се да сме били полезни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
88. анонимен - јкт за јлкохол
17.02.2011 20:07
«дравейте. ѕреди 2 месеца и малко( на 8ми ƒек. сутринта) ми отнеха книжката в гр. Ѕанско за алохол ( на дрегера отчете 0.97 на 1000) и след което ходих да давам кръв в –азлог , но преди месец , когато ходих до  ј“-¬арна, се оказа, че кръвната проба все още не е пристигнала във ¬арна. — връзки усп€х да си разбера наказателното постановление, но имам съмнени€ че то е изготвено на база отчитането на дрегера. ¬ъпроса ми е дали ще сгреша ако отида и вид€ какво точно пише в наказателното постановление, дали срока за евентуално обжалване е 7 дена от датата на връчване на постановлението, и дали има н€какъв срок за плащане на глобата. —ъщо така, когато духах на дрегер, в патрулката, ко€то ме спр€, н€маше такъв, а викаха втора патрулка - това евентуално може ли да ми бъде от полза при обжалване/съд и в кой град би тр€бвало да се води делото, ако има такова - ¬арна или Ѕанско? Ѕлагодар€ много предварително !
цитирай
89. pravoconsult - ќтговор
17.02.2011 20:29
ѕо принцип от датата на връчване на наказателното постановление, започва да тече срока за обжалване. ѕо отношение на плащането - плащате по принцип е до 30 дена след вземането на наказателонто постановление. »майте в предвид, че ако сте сигурен че дрегера е показал повече, задължително го жалете с частна жалба.
Ќо имайте и в предвид, че винаги по принцип кръвта показва повече от дрегера. “ова, че полицаите не са разполагали с дрегер, не е основание или омаловажаващ факт. ѕо отношение на водене на делото - и двата варианта са налице - едини€ да бъде заведен на основание където е извършено нарушението - град Ѕанско, а други€ на база където е местожителството на ищеца и където е издадено наказателното постановление - град ¬арна.
Ќад€вам се да сме били полезни. јко имате още въпроси питайте.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
90. анонимен - pravoconsult - ќтговор на въпрос " ћайчинство"
19.02.2011 10:04
ћного благодар€ за по€снението. јз н€мам нищо на мое име, как е по-добре да постъп€: да обжалвам за изтекла давност, тъй като за 2007г са изминали три години или да остав€ така положението. јко имам право да обжалвам бихте ли ми казали по кой член и къде, т.е. в съда или към самата институци€. ћного съм ви признателна за отзивчивостта.
цитирай
91. pravoconsult - ќтговор
20.02.2011 14:54
«а в момента изчакайте. ѕо наша преценка, ако решите да обжалвате първо е хубаво да напишете жалбата до съответната институци€, в ко€то да опишете случа€ и основанието на което ще се позовете. ѕредвид фактическата обстановка, че е адимнистративно наказание, давностни€ срок за него е както следва:чл. 82. ал. 1 от «јЌЌ административното наказание не се изпълн€ва, ако са изтекли:
- две години, когато наложеното наказание е глоба;
- шест месеца, когато наложеното наказание е временно лишаване от право да се упражн€ва определена професи€ или дейност;
- три месеца, когато наложеното наказание е обществено порицание.
ƒавността започва да тече от влизане в сила на акта, с който е наложено наказанието, и се прекъсва с вс€ко действие на надлежните органи, предприето спр€мо наказани€ гражданин за изпълнение на наказанието. ƒавността са прекъсва при следните примерни действи€ на администраци€та:
- писма с обратна разписка за връчване на наказателното постановление;
- при данъчните дела с уведом€ването за образувано изпълнително дело;
- поканата за доброволно плащане/изпълнение;
- придружително писмо от митническите органи с описание на нарушението и др. подобни.Ќезависимо от спирането или прекъсването на давността административното наказание не се изпълн€ва, ако е изтекъл срок, който надвишава с една втора сроковете, посочени по-горе. ѕример: за глобата общата давност е 2 години + 1 година = 3 години абсолютна давност.»майте в предвид, че жалбата, ко€то ще пишето до институци€та, н€ма да бъде приета добре, при което ще се опитат да ¬и об€снат, как неможе да се позовете на това и, че за държавата такова нещо н€ма. ѕри наличие на такъв отговор, директо, позовавайке се на горинте членове се обръщате към съответни€ районен съд - по ваше седалище и се позовавате на давността.
Ќад€вам се да сме били полезни.
јко с нещо може да ¬и помогнем сме на лини€.
≈ки па www.pravoconsult.com
цитирай
92. анонимен - ƒавност ?
22.02.2011 22:59
ћного бих ви била благодарна , ако ми отговорите .
ѕри обвинение за "обсебване на кола" ,съдът реши :виновен .»щецът пред€ви иск за 3 000 лв. , минали са 4 години ,обвин€еми€т н€ма никакво движимо или недвижимо имущество .ƒосега не са му взели и не е платил нищо.“ова искане или вземане(незна€ как да го нарека) ще загуби ли давност и кога ? Ѕлагодар€ предварително .
цитирай
93. pravoconsult - ƒоуточнение...
23.02.2011 20:28
—амо да попитам ищецът е пред€вил иск, съда присъдил ли е сума, издаден ли е изпълнителен лист, има ли образувано изпълнително дело? «а да може по коректно да ¬и отговорим, мол€ доуточнете въпроса, съгласно въпросите по-горе.
≈кип на www.pravoocnsult.com
цитирай
94. анонимен - Ѕлагодар€ ви за отзива, да съда п...
23.02.2011 23:37
Ѕлагодар€ ви за отзива ,да съда присъди сума от 3 000 лв. ,преди 4 години .ќт тогава нищо . Ќ€ма образувано изпълнително дело ,може би са проверили и са разбрали ,че обвин€еми€ н€ма никакво имущество, само заплатата,ко€то получава.Ќо и на не€ н€ма запор . ƒелото не е от „’ води се по Ќ  ,тъй като обвинението е цитирам :"обсебване на кола -какво следва , дали ще загуби давност ? » тези задължени€ наслед€ват ли се от семейството му по-принцип ,може ли семейството да се откаже от наследство ако те се наслед€ват ?
Ѕлагодар€ ви много ?
цитирай
95. анонимен - ¬ъпрос - –азмер на глоба
24.02.2011 03:36
«дравейте, въпросът ми е малко в страни от темата "давност", но все пак:
Ѕе ми издаден акт за установ€ване на административно нарушение по «јЌЌ (може би чл. 39, ал.3 ).
—ъгласно чл. 39 ал. 2 - за маловажни случаи .... 'се налага на масто'...глоби в размер до 50 лв., издава се фиш, връчва ми се препис, в който е указан начин за доброволно плащане. “ази възможност не ми бе предоставена, следователно стигам до извода, че случа€ ми не е бил толкова маловажен. ¬ъпросът ми е: »ма ли таван размера на глобите по актове ( в закон ) или въпросът се решава отделно за всеки акт? ( ¬ случа€ н€ма "специален закон" по чл.39 ал. 2, който да упоменава друго ) »мам три дена да обжалвам! ѕредварително благодар€ за какъвто и да е било отговор!
цитирай
96. pravoconsult - ќтговор
24.02.2011 16:00
ѕо принцип с изтичането на 5 годишната давност изтича давностни€ срок, по който може да бъде извършено действие за събирането, а с изтичането на 10 години или във ваши€ случай - 6 години, н€ма как да ¬и търс€т.
ѕо презумпци€ задължени€та се прехвърл€т от наследодател€ на наследниците. Ќо след смъртта на наследодател€ - може с деклараци€ от отказ от наследство - да декларирате пред Ќќ“ј–»”—, че се отказвате от вс€какви активи и пасиви от наследството на наследодател€. ≈стествено,че кредитора ще ¬и сигурно потърси и уведоми, но при показавантео на тази деклараци€, неможе по законен ред да ¬и притесн€ват или да ¬и търс€т.
¬ момента имайте в предвид,че не може да направите отказ от наследство. —ъгласно чл.26-31 от ««ƒ /«акон за задължени€та и договорите/ отказ от бъдещо наследство е нищожен. —лед като почине - имате 6 /шест/ месеца, в които да отреагирате.
Ќад€вам се да сме били полезни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
97. pravoconsult - ќтговорна "–азмер на глоба"
24.02.2011 16:50
ѕо принцип чл.39, ал.2 от «јЌЌ /«акон за за административните нарушени€ и наказани€/ се прилага при случаите, когато не оспорите извършеното нарушение.  акто и сам сте вид€ли, чл.39, (3) от «јЌЌ "јко нарушител€т оспори нарушението или откаже да плати глобата, за нарушението се състав€ акт съгласно разпоредбите на този раздел." “оест ¬ие не може да бъдете подведен под презумпци€та за "маловажност" на случа€.
ѕо принцип за всеки отделен случай се решава конкретно от фактически€ състав каква глоба да бъде наложена. “ова се решава от конкретното длъжностно лице. Ќо имайте в предвид, че има и таван, тоест закона дава граници от 1000 до 2000 лева или от 2000 до 3000 лева. ј спроед държавни€ служител - той определ€ точни€ размер в интеревала, който му е даден. ѕример - глава четвърта, чл.83а от «јЌЌ.
»майте в предвид, че съгласно чл.32, ал.2 от «јЌЌ се прилага, когато не оспорите акта. ¬ този конкретни€ случай имайте в предвид, че по добре е да обжалвате, предвид обективната обстановака. ¬еднъж вече сте възразили при състав€нето, н€ма какво да загубите вече.
Ќад€вам се да сме били полезни.
≈кип на www.pravooconsult.com

цитирай
98. анонимен - давнос
24.02.2011 21:57
отивайки за докомент в нап,че н€мам задължени€ с ужас разбирам,че далжа 100 лв глобата ми е наложена от сада 2002г за не€в€ване като свидетел ро дело на което не съм призована н€мам призовка и към момента живеех на друг адрес ѕонеже съм права мисл€ да не рлаштам ¬ие какво ште ме росаветвате?
цитирай
99. pravoconsult - ќтговор
25.02.2011 17:46
ƒа ¬и попитаме само,през 2002 година, когато ¬и е наложена глобата, дали сте имали см€на на посто€нен или насто€щ адрес? ÷елта на въпроса е да може да ¬и отговорим по конкретно.
≈кип на www.pravoocnsult.com
цитирай
100. анонимен - давност
26.02.2011 11:22
ƒа не живеех на адрес по лична карта, но живеех и работех на друг адрес, на който веднъж вече б€х призована и б€х на делото на което съм свидетел затова недоум€вам какво се е случило но не съм информирана нито за делото нито за глобата за ко€то разбирам 2011г ЅЋј√ќƒј–я
цитирай
101. pravoconsult - ќтговор
26.02.2011 14:58
ѕо принцип призоваването става по адрес на лична карта. “ова, че веднъж са ¬и призовали по друг адрес, не означава, че са задължени отново да ¬и призоват на същи€ адрес. ћоже би се е получил факта, че са ¬и призовали на адреса по лична карта и поради не€в€ването са ¬и наложили глоба. ѕо принцип н€ма процедура, по ко€то да ¬и уведом€т, това видно от фактически€ състав сте го научили от съответни€ документ.
»ма един вариант за развитие на нещата - да поискате или в сътоветни€ документ пише, за какво ¬и е наложена глобата и да започнете отзад напред, докато стигнете до първоизточника. “оест да открието, кой ¬и е вписал глобата като задължение. ѕосле с една молба до съответни€ орган да поискате глобата да бъде заличена на основание чл.110 ««ƒ"— изтичане на петгодишна давност се погас€ват всички вземани€, за които законът не предвижда друг срок." предив изтекла давност. “ова е един от вариантите - други€т вариант е да платите. «ависи от ваши€ избор
Ќад€вам се да сме били полезни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
102. анонимен - "–азмер на глоба"
26.02.2011 16:06
Ѕлагодар€!
цитирай
103. pravoconsult - јко........
26.02.2011 21:09
Ќад€ваме се да сме ¬и били полезни, ако с нещо друго може да ¬и помогнем пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
104. анонимен - давност
01.03.2011 13:54
здравейте,и аз като по гол€мата част от хората имам малко недоразумение с “BI през 2003 год. взех плеар на изплащане б€х внесъл около 400лв. останаха без работа и не можах да изплат€ около 245лв. завели са ми дело без да знам и са ме осъдили да им заплат€ ц€лата сума плюс разходи по делото и тем подобни което вазлиза на около 1500лв.“ова се случва в кра€ на 2007г. днес ми пристига писмо че ще ми запорират заплатата.¬ъпросът ми е следни€т н€ма ли давност за този период и длъжен ли съм да им внеса сумата,благодар€ ви предварително
цитирай
105. анонимен -  ј“
02.03.2011 08:54
«дравейте , имам кола на мое име ,но съпругут ми € кара аз дори н€мам шофьорска книжка , той смени двигател€,защото стари€ се развали, купи нов от един съсед .Ќо уговорката между т€х е съседът да му даде талона ,когато съпругът ми изплати ц€лата сума(той н€маше възможност да плати на веднъж) ,остава му още една вноска. јко го спрат от  ј“ ,какво следва ? ћен ли ще обвин€т и каква е санкци€та ?ћогат ли да ме задържат ,осъд€т или вкарат в затвора ?(»мам чисто досие) ћного съм притеснена .
цитирай
106. pravoconsult - ќтговор на "давност"...
03.03.2011 09:56
ѕо отношение на давността при ¬ас е била прекъсната, предвид обсто€телството, че е имало движение - тоест кредитора не е останал безхаберен към своето събиране. ѕри условие, че имате и съобщение за запор на заплатата, селдователно имате и образувано изпълнително дело. “оест при ¬ас обсто€телствата са налице - има прекъсване и спиране на давностни€ срок.
ѕрепоръчваме ¬и два варианта:
- едини€ - ако н€мате движимо и недвижимо имущество, могат само заплатата да ¬и запорират и нищо друго. “оест изпълнение върху друго не може да се направи;
-второ - да отидете във съответни€ –айонен съд, където е образувано и приключило делото - тоест от където е издаден изпълнителни€ лист и да погледнете начина на уведом€ване. —лед което, да започнете атакуване, с частна жалба, поради липсата на уведом€ване. ¬ правото е заложен принципа, че никой не може да бъде осъден за вземане, преди да е уведомен за това. “ова е един от вариантите.
Ќад€вам се да сме били полезни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
107. pravoconsult - ќтговор
03.03.2011 10:16
Ќ€ма да ¬и задръжат ¬ас, първото което ако спрат водача на ћѕ— /ћоторно превзоно средство/ веро€тността да вид€т и номера на двигател€ е нищожна. Ќо ако все пак вид€т номера на двигател€ тогава процедурата има развитие в два варианта:
- едини€ вариант - задръжане до 24 часа на колата и на лицето, което е шофирало. “огава ще се изискват всички документи, ще се об€сни ситуаци€та с изплащането и н€ма да има глоба или подвеждане под наказателна отговорност. ћоже би глоба, затова че не е регистрирано, но не и наказателна отговорност. Ќалагането на глобата зависи от държавни€ служител и от неговата преценка.
- втори€ вариант - ще задръжат колата и ще дадат срок на лицето, което е упрвал€ва, след проверка че лицето и колата не са дадени за издирване, да даде об€снеие. олата ще бъда задържана до из€сн€ване на случа€.
Ќ€ма какво да се притесн€вате. ≈динстевната ни препоръка е това изплащане, да бъде оформено във договор - писмен вид. ƒори и само, н€кой решил да продаде на н€кой друг, двигател, номер на двигател€, за сума на вноски, подписан от двамата и саморъчно написани имената на двамата. Ќай добри€ вариант е нотарилно заверен, но и този описан по - горе вариант върши работа.
јко имате н€какви въпроси - пишете ни.
Ќад€вам се да сме били полезни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
108. анонимен - давност
03.03.2011 18:27
Ѕлогодар€ ви много
цитирай
109. анонимен - глоба по чл.78а
03.03.2011 18:58
интересуваме какъв е давносни€ период за глоба по чл78а-1000лв в сила от 01.03.2011 на лице което е непълнолетно. ак става плащането и къде.»маме само решението от съда и срока за обжалване .ћол€ об€снете ни какво да направим това са много пари. Ѕлагодарим ви предварително
цитирай
110. pravoconsult - ќтговор
03.03.2011 23:18
ѕо принцип, след като влезе в законна сила –ешението на съда, ако в седем дневен срок не бъде платено се праща на јгенци€ за държавни вземани€. ѕо принцип, ако в –ешението не пише къде да внесете парите, направо отивате при деловодителка в сътовтени€ –айонен съд и попитайте, но пак прочетете там тр€бва да е написано - в самото –ешение.
¬ъв връзка с давността - за вземането, то е констатирано и по този член, надали ще може да изчакате давност. »мам в предвид, че ще ги потърс€т тези пари, по един или по друг начин. ƒавността ще бъде спр€на. ѕо принцип тук действа общата давност от 5 години.Ѕро€т се 5 години от датата на влизане в сила на –ешението.
Ќад€вам се да сме били полезни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
111. анонимен -  ј“
04.03.2011 09:56
ћного ¬и благодар€ за отговора ! Ѕи тр€бвало по н€какъв начин да можем да ви се отплащаме ,тъй като виждам как ¬ие тук помагате на много хора !
јко е възможно бих искала да попитам и в случай , че се окаже , че този съсед е откраднал този мотор (което е почти невъзможно < но бих искала да знам ), и полици€та установи , че е краден , кой ще носи наказателната отговорност . јз (собственика на автомобила ,ко€то н€мам шофьорска книжка и не го карам ) или съпругът ми , който е сменил мотора и кара ћѕ—-то .
» друго , ако ни спрат от  ј“ ако сме заедно, само него ли ще задържат ,който по-принцип кара автомобила ?
Ѕлагодар€ !
цитирай
112. pravoconsult - ќтговор
05.03.2011 10:32
ѕо принцип и двамата ще носите отговороност. “ова, че ¬ие н€мата книжка не е основание, за освобождаване от наказателна отговороност. ¬ този случай се предполага, че ¬ие сте про€вили немърливост и незайнтересованост към вещ, ко€то е ваша собственост. Ќо отговорност ще бъде потърсена и от мъжа ¬и. «атова препоръчителоно дори наръка н€какъв договор, както по - горе ¬и об€снихме, така както се казава ¬ие сте "чисти". ¬ този случай, дори и двигател€ да се окаже, че не е собственост на ѕродавама, ¬ие сте били добросъвестни  упувачи.
јко ¬и спрат, по принцип и давмата се задържат до из€сн€ване на случа€.
Ќад€вам се да сме били полезни.
јко с друго може да ¬и помогнем пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
113. анонимен - Ѕлагодар€ отново, а мога ли да по...
05.03.2011 19:07
Ѕлагодар€ отново, а мога ли да попитам и когато той внесе последната вноска ,след н€колко дни ,ще получи талона , достатъчно ли е да кара колата само с талоните преди да се направи нова регистраци€ в  ј“ и до колко време може да € кара Ќеобходим ли е договор за покупко - продажба пред  ј“,за да се регистрира колата с нови€т двигател ?
цитирай
114. pravoconsult - ќтговор
06.03.2011 12:13
ѕо принцип при спиране за проверка, да талона е достатъчен, но за самата регистраци€ не е. “оест ¬ие тр€бва да имане нотариално заверен договор, заедно с талона и тогава отивате да пререгистрирате колата в съответното подразделение на ќѕѕ на —ƒ¬–, където ще извършите регистраци€та.
«а времето - н€ма ограничение във времето, така може да карате до когато решите. Ќо е хубаво да се направи на време прехвърл€нето, не се знае на човек, след време друга мисъл може да дойде.
јко има енщо пишете ни.
Ќад€вам се да сме били полезни.
≈кип на www.pravococonsult.com
цитирай
115. анонимен - глоба по чл.78а
06.03.2011 19:29
благодар€ за отговора
цитирай
116. анонимен - Otnosno davnost na akt na obshtinata
09.03.2011 23:56
Zdraveite,
Na 15.03.2008g ot obshtinata mi vdignaha kolata s payak ot neplaten parking zaradi tova che prednata mi guma beshe vurshu trevnite ploshti /ima skosyavane a susednata kola beshe blizko i nyamashe kak da izliza ot kolata ako prednata guma ne zastypi utupkani uj trevni ploshti/. Napisaha mi akt, poluchih sled 2 sedmici nyakade nakazatelno postanovlenie za 50 leva. Sled okolo 5-6 meseca mi izpratiha pismo sas srok 7 dena za plashtane ili predavane v obshtinata da go platya s danaka zaduljeniata. Taka i ne sum gi platil i dosega. Vaprosut mi e kakva e davnostta na koiato moga da se pozova ako se naloji? 2te godini iztekoha prez 2010 mart a s prekusvaneto kak se uduljava sroka - do maximuma 3 godini ili e po-kratuk? I mogat li prinuditelno da preminat kam subirane sled 15.03.2011 godina? Blagodaria vi za pomoshtta.
цитирай
117. анонимен - акт за липса на гражданска
10.03.2011 10:41
на 31.2009 баща ми е отивал да си направи гражданска отговорност, но преди това е сп€л в близост до кофи, за да си плати телефона, когато се върнал имало полицаи до колата, скарали се и му написали акт, че н€ма гражданска, обаче баща ми не е бил в движение. ѕодал е в срок жалба, в онлайн системата на  ј“ вид€х , че има нак.постановление от 10.02.2010, но все още не е иизпратена покана да си плати акта. »ма ли давност в този случай и какъв съвет бихте ми дали, не само му взели синьото талонче? »мам един при€тел полицай (който е алкохолик и много не му в€рвам) казва, че това задължение било към ћинистерство на финансите и н€ма давност, мол€ ¬и за съвет.
цитирай
118. анонимен - към горни€ пост
10.03.2011 10:49
31.12.2009, не са му взели талончето
цитирай
119. pravoconsult - ќтговор - "Otnosno davnost na akt na obshtinata"
12.03.2011 10:44
ѕо отношение на давността т€ е 2 години, без прекъсване.ѕо принцип в интерес на ќбщината е задължението да бъде прибрано, тоест очаквайте вс€какви нападани€, когато се позовете на давността. ѕо принцип съгласно 82. ал. 1 от «јЌЌ административното наказание не се изпълн€ва, ако са изтекли:
- две години, когато наложеното наказание е глоба;
- шест месеца, когато наложеното наказание е временно лишаване от право да се упражн€ва определена професи€ или дейност;
- три месеца, когато наложеното наказание е обществено порицание.
ƒавността започва да тече от влизане в сила на акта, с който е наложено наказанието, и се прекъсва с вс€ко действие на надлежните органи, предприето спр€мо наказани€ гражданин за изпълнение на наказанието. ƒавността са прекъсва при следните примерни действи€ на администраци€та:
- писма с обратна разписка за връчване на наказателното постановление;
- при данъчните дела с уведом€ването за образувано изпълнително дело;
- поканата за доброволно плащане/изпълнение;
- придружително писмо от митническите органи с описание на нарушението и др. подобни.Ќезависимо от спирането или прекъсването на давността административното наказание не се изпълн€ва, ако е изтекъл срок, който надвишава с една втора сроковете, посочени по-горе.
“оест вие влизате в хипотезата на чл.82, ал.1, изр.1 от «акон за административните нарушени€ и наказани€ /«јЌЌ/, следователно ¬ие може да се позовете на тази норма, в следствие на което да поискате премахване на задлъжението. —ами€т даностен срок ще ви дава право да не го плащате и отнема правото на отсрещната страна да си го търси по законен ред.
ѕогледнете и пресметнете периодите, от момента на получаване и влизане в сила на наказателното постановление, до момента на получаване на съобщението за плащане. —амото съобщение спира процедурата до срока описан в не€, след което срока продължава да тече.
 огато решите да се позовете на изтекла давност, препоръчително е коренспонденци€та със съответни€т отедл "ћестни данъци и такси" на
цитирай
120. pravoconsult - ќтговор продължение .....
12.03.2011 10:46
съответната общитна да се осъществ€ва в писмен вид.
ƒругото, което може да се позовете е чл.110 от ««ƒ /«акон за задължени€та и зоговорите/ на общата 5 годишна давност, след нейното изтичане н€ма как да бъде взето сътовтента асума.
Ќад€вам се да сме били полезни.
јко с нещо друго може да се полезни - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
121. pravoconsult - ќтоговор на "акт за липса на гражданска"
12.03.2011 10:58
»майте в пердвид, че и за ƒържавата, в лицето на ћинистерство на финансите си има т.нар. давностен срок. ѕри давността , погас€ва се срока, тоест възможността да бъде събрана по съдебен ред, но не и самото задължение. съгласно чл.82 «јЌЌ :
„л. 82. (1) јдминистративното наказание не се изпълн€ва, ако са изтекли:
а) две години, когато наложеното наказание е глоба;
б) шест месеца, когато наложеното наказание е временно лишаване от право да се упражн€ва определена професи€ или дейност;
в) три месеца, когато наложеното наказание е обществено порицание.
ќт кога започва да тече давност:
(2) ƒавността започва да тече от влизане в сила на акта, с който е наложено наказанието, и се прекъсва с вс€ко действие на надлежните органи, предприето спр€мо наказани€ за изпълнение на наказанието. —лед завършване на действието, с което е прекъсната давността, започва да тече нова давност
Ќо освен това се предвижда и абсолютна давност:
(3) Ќезависимо от спирането или прекъсването на давността, административното наказание не се изпълн€ва, ако е изтекъл срок, който надвишава с една втора срока по ал. 1.
“ова е в сила и за ћинистерство на финансите. “оест ¬ие тр€бва да си погледне съответните срокове и да си изчислите, колко са изтекли. ѕрепоръчително е да изчакате получаване на Ќаказателното постановление /Ќѕ/, не да отидете да си го вземете, а да ¬и покан€т и тогава да отидете.
Ќад€вам се да сме били полезни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
122. анонимен - «адгранични€ паспорт ми е изтекъл кра€ на 2006 година
18.03.2011 16:35
Ќ€кои казват, че дължа глоба, други, че след като са минали повече от 3 години и не съм си върнала паспорта значи попадам в групата на тези, които не плащат поради изтичане на давността. «нам, че зависи до гол€ма степен и от преценката на местни€ орган, обаче не ми е съвсем €сно нещо. јко има 3-годишна давност за глобата, че не съм си върнала задгранични€ паспорт, това от датата на изтичане на 3-месечни€ срок, в който тр€бва да го върна ли е или е тр€бва като се €в€ пред съответни€ орган той тр€бва да ми издаде наказателно постановление, че съм забавила документа и от датата на това постановление тр€бва да мине срока за давност?
„увам за доста случаи, в които хора си плащат глоба и не е €сно кой и по какви критерии определ€ точни€ размер на тази глоба, но също има и доста случаи, за които знам, в които не са искали изобщо глоба от лицето с просрочено връщане на документа.
 акъв е съвета ¬и? » какво тр€бва да прав€, ако искат да ми наложат н€каква санкци€ - мога ли да се позова на н€какъв давностен период?

Ѕлагодар€ искрено!
цитирай
123. pravoconsult - ќтговор
20.03.2011 18:59
ѕо отношение на факта - фактически€ състав е съгласно преценката на местни€ орган. ѕо принцип давността тече от 3-ти€ месец предхождащи годината, в ко€то е тр€бвало да бъде върнат. “оест ако паспорта ¬и е изтекъл през април 2006 година, тр€бва да го въренте през юли 2006 година. ќт юли 2006 година, тече три годишни€ давностен срок. »майте в предвид, че давността има следното отражение - ще ¬и бъде наложена глоба, ко€то по съдебен ред не може да бъде събрана или обективирана.
»ма случай при които се налага глоба, от минимален до максимален размер, но как точно ги определ€т и какъв размер да е остава малко не€сно. »ма хора, които отиват с изтекъл паспорт и на т€х направо се издава нов, без дори да се забележи, че е изтекъл - зависи от съответни€ отдел, от субективното отношение на служителите, общо зависи от фактическата обстановка.—поред нас ходете и си подайте документите за нов паспорт. јко нещо ¬и бъде наложено, то ще бъде констатирано първо в акт за установ€ване на административно нарушение и ще го жалите, директно с частна жалба, на основание давонстта.
Ќо съвет е да отидете и да подадете документите.
ѕишете ни след като започнете процедурата - ако с нещо дурго може да сме ¬и полезни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
124. анонимен - «дравейте, ако едно лице бъде ос...
22.03.2011 13:32
«дравейте, ако едно лице бъде осъдено с админитсративно наказание, т.е. с глоба за фалшифициране на подпис, като не е за финансова измама, какво ще пише в свидетелството за съдимост, дали е осъждано. » ако пише осъждано имали давност?
цитирай
125. goshleto - ¬ъпрос към pravoconsult
25.03.2011 12:44
ѕреди около 3 месеца получих акт от комиси€та за защита на потребителите на стойност 300 лв. ћисл€ да чакам три годишни€т давностен срок, но вече за втори път получавам по пощата покана за получаване на писмо от гореспоменатата комиси€, въпросът ми е да получа ли писмото в което веро€тно ме кан€т да си плат€ акта, или да се прав€ че не съм вид€л листчето в пощенската кути€, Ѕлагодар€ ви предварително!
цитирай
126. pravoconsult - ќтговор на - давност на Ќѕ от  ј“
27.03.2011 10:59
—м€таме, че ще ¬и направ€т проблем и без да предоставите платежен документ, с който да обективирате, че сте внесли 450 лева, надали ще ¬и бъде върната книжката. »ма варианти, в зависимост от служител€, на който попаднете да ¬и бъде върната и без да плащате, но в повечето случай при проверка в компютъра, ще констатират глобата и ще искат да € платите и тогава да ви върнат свидетелството за управление на ћѕ—.
Ќад€вам се да сме били полезни.
јко с нещо друго може да сме полезни - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
127. pravoconsult - ќтогвор - goshleto - ¬ъпрос към pravoconsult
27.03.2011 11:09
»майте в предвид, че ако получите писмото, давностин€ срок ще се счита за прекъснат и следователно н€ма как да изб€гате от задлъжението. ƒругото обсто€телство, предвид факта,че са толкова насто€телни, ще измисл€т друг вариант за уведом€ването ¬и, тоест с залепване по седалище и адрес на управление на ≈“ /≈днолични€ търговец/, в следствие на което ще се счита за редвоно връчена. —ъветат ни е да получите писмото. ¬еро€тно в него е обективирано покана за доброволно изпълнение или връчване на наказателното постановление, ако още не е връчено.
Ќад€вам се да сме били полезни.
јко с нещо друго може да ¬и помогнем пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
128. pravoconsult - ќтговор - «дравейте, ако едно лице бъде ос...
27.03.2011 15:24
јко сте освободен от наказателна отговорност с налагането на административно наказание, в свидетелството ¬и за съдимост ще пише лицето Ќ≈ ≈ ќ—Џ∆ƒјЌќ.
Ќад€вам се да сме били полезни.
≈кип на: www.pravoconsult.com
цитирай
129. goshleto - goshleto
29.03.2011 15:37
Ѕлагодар€ ¬и!
цитирай
130. pravoconsult - ќтговор
31.03.2011 16:53
јко с нещо може да сме ¬и полезни - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
131. pravoconsult - ќтговор
21.05.2011 17:10
јми ако днес сте получили наказтелните постановлени€, тр€бва да изчакате да изтече съответни€ давностен срок. —лед като изтече давността с една молба да поискате на база давността да бъдат заличени съответните глоби. »майте в предвид,че в периода на давонстта може да се предизвика прекъсване на срока, като получавате покана за доброволно изпъление или се предприемат различни действи€ - уведомлени€ и др.
“ова е един от вариантите да се избегне плащане.
Ќад€вам се да сме били поледни.
≈кип на www.pravoocnsult.com
цитирай
132. анонимен - ѕолучих писмо,че съм осъден от TBI
30.05.2011 10:41
ѕрез 2008г. взех продукт на лизинг,за който внесох първата вноска и по ред причини след това спр€х да внас€м.¬чера на пост.ми адрес е дошло писмо,че е имало дело и съм осъден да внеса дължимата сума+150лв. съдебни разходи в двуседмичен срок.—ъщо в двуседмичен срок мога да подам жалба в районни€ съд.јз не живе€ на пост. адрес,но и н€ма адр.регистраци€ на нови€,писмото е приела и подписала майка ми.ќт TBI ми звън€ха през декември 2010 и ми казаха,че е протекло дело и съм осъден за тази сума,което не приех сериозно,защото беше просто телефонно обаждане...
»скам да попитам има ли смисъл от подаването на жалба и какво може да промени т€?ћоже ли да се договор€ и с кого за разсрочено плащане на дължимата сума? ога влиза в сила това съдебно решение и съответно кога се предприемат мерки като запор на заплатат?Ѕлагодар€.
цитирай
133. анонимен - ѕолучих писмо,че съм осъден от TBI
30.05.2011 11:00
ѕ.—  ак е заведено дело срещу мен при условие,че не ми е изпращана призовка на пост.адрес,от TBI ми се обадиха(през декември) само за да ми съобщ€т резултата от делото?
цитирай
134. pravoconsult - ќтговор
30.05.2011 21:13
¬ие може да атакувате начина на уведом€ване, по отношение на образуване на делото и така да искате отм€на на изпълнителни€ лист, издаден в полза на TBI. ƒругиа вариант е да отидете да се договорите със съди€ изпълнител€, предвид обсто€телството, че както разбирам от написаното по - горе това писмо е от съди€ изпълнител. —ъди€ изпълнител€ сигурно ще се позове на чл.454 от √ражданско ѕроцесуални€  одекс, а именно да бъде платена 30% от сумата и останалата част на 10 равни вноски през следващите месеца. Ќо има и вариант да договрите и друго плащане, предвид, че надали само ¬и сте изпаднали в неплатежоспособност.
ѕрепоръчваме ¬и да отидете и да се разберете със съди€ изпълнител€, ако решите да плащате или да се обърнете към адвокат и да атакувате уведомлението за това,че сте били осъден. »майте в предвид, че уведомлението може да е връчено на основание чл.47 от √ѕ  - чрез залепване на видимо м€сто на посто€нни€ ¬и адрес. —ъвет е от нас, да отидете и да погледнете делото, на основание, на което сте осъден и да видите как сте уведомен.
Ќад€вам се да сме били полезни.
јко с нещо друго може да ¬и помогнем - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
135. thekiller2 - давност на нарушение
04.06.2011 08:22
здравейте виждам че има подобни въпроси мо€т случай е следни€т засичат ме с радар извън населено м€сто с 33км. в час над разрешената на 9. 01 2009г. и ми състав€т акт така обаче ми изпращат решението след година и четири месеца обжалвах го но ходих на 3-4 дела районни€ съд ме осъди да плат€ глобата обжалвах пред администранивни€ адвоката с който се съветвах ми каза да не се пзовавам на давност т€ системата си след€ла ти€ неща въпроса ми е има ли давност от нарушението до издаване на решението и ако ме осъд€т дали мога да си търс€ правата по н€какъв начин
цитирай
136. pravoconsult - ќтговор
04.06.2011 08:56
ѕо принцип в законодателството на –Ѕългари€ е наложена презумпци€та "јко сам не се позовеш на давността, съда н€ма да € наложи по служебен път". “оест т€ тр€бва да бъде изчислена от ваши€ повереник/адвокат да бъде об€снена на съда и поискана.
јко може само да ми доуточните давността от акта за установ€ване на административно нарушение до издаването на наказателното постановление ли визирате или давността от акта за установ€ване на административно нарушение до решението на съответни€ съд? јко може само да ни доуточните това, за да ¬и отговорим по конкретно.
„акам да ни уведомите - екип на www.pravoconsult.com
цитирай
137. thekiller2 - давност на нарушение
04.06.2011 09:00
давноста от състав€не на акта до получаване на решението акта е съставен на 9.01.2009 наказателното постановление получавам май 2010 като пишеше че мога да го обжалвам
цитирай
138. thekiller2 - давност на нарушение
04.06.2011 09:20
+ това б€х написал възражение в акта а на делото заведох свидетел в следващото решение б€ха написали че нашите показани€ са некомпетентни и т.н.
цитирай
139. pravoconsult - ќтговор
05.06.2011 13:03
“р€бвало е още при получаване на наказателното постановление да се възпротивите и да не го получите. ѕри полагане подписа на получаване, ¬ие сте спр€ли давностни€ срок и така сте признали вземането. ќт това, което е написано до тук има неща, които са пропуснати и не са искани - първо възражение във врзъка с изминал период от време, а именно - над 1 година, второ - на какво основание е написано, че сивдетелите са некомпетентни, защо не са поискани свидетели да бъдат допуснати по време на делото....
ѕри описаната ситуаци€ в момента, единствени€ вариант е да изпълните задължението или да не изпълн€вате и да изчакате да изтече давностни€ срок за изплащане на финансовото задължение.
»майте предвид, че с получаването на вс€ка коренспонденци€ ¬ие прекъсвате или спирате давността, в зависимост от съобщението.
Ќад€вам се да сме били полезни.
јко с нещо друго може да сме ¬и полезни - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
140. thekiller2 - давност на нарушение
05.06.2011 22:17
а мога ли да заведа дело срещу кат че са се възползвали от мо€та некомпетентност за давността
цитирай
141. thekiller2 - давност на нарушение
06.06.2011 07:01
и защо да съм прекъснал давността т€ е минала още преди първото решение първото известие за наказание дойде след година и полвина след нарушението
цитирай
142. pravoconsult - ќтговор
06.06.2011 08:18
¬ нашето законодателство е заложена презумпци€та "Ќезнанието на закона не извин€ва", както ¬и написах по - горе " јко сами не се позовете на давността и не € поискате от съда, т€ н€ма да ¬и бъде наложена по служебен път".
ѕо отношение на въпроса, дали може да заведете дело срещу  ј“, че се е възползвал от вашата некомпетентност - отговора от теоретична гледна точка е отрицателен, но от практическа - зависи от състава, зависи от града, където се завежда делото, зависи от много обективни фактори, може и да бъде допуснато за разглеждане.
ѕо отношение на давността - съда рзсъждава така, ами защо в първото заседание по делото не сте се позовали, ами ако б€хте спечелили делото, щеше ли да поискате тази възможност? ѕри условие,че ¬ие сте завели дело, не сте се възползвали от давността още на първото заседание, надали има възможност да се позовете наново. Ќо тук пак ¬и казвам има много обективни фактори - зависи пак от съда, от състава, от субективното мнение на съди€та, при който ще се падне.
Ќад€вам се да сме били полезни.
јко с нещо друго може да ¬и помогнем - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
143. анонимен - колко е давността по допк
17.07.2011 22:58
има ли истекла давност ако нп ми е от 03.07 2006г ,а от 10.11.2006г ми е образувани изпълнително дело в нап пловдив ,сега на 11.07.2011 получих писмо че тр€бва да плат€,истекла ли е давността
цитирай
144. pravoconsult - ќтговор
18.07.2011 17:08
ѕо принцип давността е институт уреден в ««ƒ /«акон за задлъжени€та и договорите/, където съгласно чл.110 от ««ƒ " — изтичане на петгодишна давност се погас€ват всички вземани€, за които законът не предвижда друг срок.".¬ъв ваши€ случай е приложим ƒанъчно осигурителни€ процесуален кодекс, а именно: "„л. 171. (1) ѕубличните вземани€ се погас€ват с изтичането на 5-годишен давностен срок, считано от 1 €нуари на годината, следваща годината, през ко€то е следвало да се плати публичното задължение, освен ако в закон е предвиден по-кратък срок." ѕри ¬ас e налицее връчено наказателно постановление през 2006 години, давността започва да тече през 2007 година и 5 годишната давност изтича през 2012 година. »ли ако се позовем на чл.171, ал.2, а именно: "— изтичането на 10-годишен давностен срок, считано от 1 €нуари на годината, следваща годината, през ко€то е следвало да се плати публичното задължение, се погас€ват всички публични вземани€ независимо от спирането или прекъсването на давността освен в случаите, когато задължението е отсрочено или разсрочено.", тоест през 2017 година, независимо от сроковете, то задължението е платимо, но не изискуемо, тоест задължението е налично, но не може да бъдете накарани да се плати.
¬ъв ваши€ случай съвета ни е или да не приемате никакви писма, на ваше име, тъй като те ще доведат до прексъване на давността или да изчакате 10 годишната давност. ћоже да опитате, след изтичане на 5 годишната давност, с една молба до съответното “ƒ на Ќјѕ да поискате да бъде заличено съответното вземане, предвид презумпци€та, че ако ¬ие не се позовете на давностни€ срок, т€ не се налага по служебен път. »майте в предвид, обаче, че това задължени€ може да ¬и служи като пречка за бъдещи ваши действи€, тъй като ще стои като задължение - теглене на банкови кредити, справки и т.н., до в момента, когато бъде заличено.
Ќад€вам се да сме били полезни.
јко с нещо друго може да ¬и помогнем - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
145. any9 - ћогат ли да ме осъд€т?
26.07.2011 13:12
«дравейте! »скам да попитам - обадиха ми се от частна фирма/предполагам частен съд€ изпълнител/,че съм дължала 160лв. на √лобъл от 2002г. и тр€бва да плат€ в срок от 7 дни иначе щели да ме осъд€т. »скам да попитам, при положение че е изтекла давността, даже са изминали вече 9г. могат ли да ми направ€т нещо? ћогат ли да ми запорират заплатата ако не плат€. Ѕлагодар€ предварително.
цитирай
146. pravoconsult - ќтговор
27.07.2011 20:02
ѕо принцип за това задължение съгласно закона давността е 5 години, а за лихвите по него е 3 години. —ледователно немогат да ¬и търс€т за никакви задължени€. ѕо принцип надали са ¬и позвън€ли от „астен —ъдебен »зпълнител, според нас това е н€ко€ от фиримите за събиране. “е използват този метод на стрес - позвън€ват ¬и. Ќо ако искате, ако продължат да ¬и досаждат - има институции - прокуратура, полици€, в пълното право сте си да ги сезирате за тормоз. јко си искат парите, да заведат по законови€ ред дело, да ¬и призоват на съд / в този случай ¬ие ще се позовете на давността/ , но с заплахи не става. Ќ€ма за какво да се притесн€вате. ƒори и да заведат дело, съда ще го допусне, но ¬ие когато се позовете на давностни€ срок, съда н€ма как да не се съобрази с него и ще прекрати делото. ¬ този случай парите са ликвидни, но не изискуеми. “оест те се дължат, но немогат да бъдат събрани по законен ред. »майте в предвид, че ако ¬ие сами не се позовете на давностни€ срок, не се налага по законен ред. ¬ заключение - н€ма как да бъдете осъдена, съгласно законодателството в –Ѕългари€.
Ќад€вам се да сме били полезни.
јко с нещо друго може да ¬и помогнем - пишете ни.
≈кип www.pravoconsult.com
цитирай
147. анонимен - molq pomognete mi
27.07.2011 20:51
polu4ix izvestie ot sada 4e sam vzel ot edin 4ovek 3000lv.v papkata kam deloto a to e 4astno grajdansko namerix edin list na koito pishe 4e sam vzel parite na zaem ne e moq po4erk i ne e moq podpis kajete molq kakvo da pravq zashtoto az ne sam vzimal sumata i tova e izmama
цитирай
148. any9 - ћогат ли да ме осъд€т?
28.07.2011 10:16
ћного ¬и благодар€ за отзивчивостта.
цитирай
149. анонимен - ƒавност
28.07.2011 11:07
«дравейте. ѕрез 2004 подписах «апис на заповед към частно лице за 6000 лв. по причини, които н€ма да коментирам. ѕрез 2005 на адреса където съм регистриран /жилището на родителите ми/ е дошъл „—» с изпълнителен лист или там каквото е по закон да описва вещи. ≈стествено не му е позволено и това не е станало понеже там н€ма никаква мо€ собственост. Ќикога никой - аз или родителите ми не сме подписвали нищо повече по този въпрос. Ќикаква част от тази сума не е плащана и никога н€ма да бъде платена. јз н€мам нищо на мое име. –абот€ в "сиви€" сектор и нищо не могат да ми вземат. ќт кра€ на 2005 г. никой не ме е търсил на посто€нни€ ми адрес, който не е промен€н. »ма ли давност в този случай? ѕолзват ли „—» начини за удължаване? » н€маше ли нещо да пристигне на пост. ми адрес в този случай?
 акво означава написаното от ¬ас:
" ........ ƒавността са прекъсва при следните примерни действи€ на администраци€та:
- писма с обратна разписка за връчване на наказателното постановление;
- при данъчните дела с уведом€ването за образувано изпълнително дело;
- поканата за доброволно плащане/изпълнение;
- придружително писмо от митническите органи с описание на нарушението и др. подобни.Ќезависимо от спирането или прекъсването на давността административното наказание не се изпълн€ва, ако е изтекъл срок, който надвишава с една втора сроковете, посочени по-горе. .................."
ћогат ли без мой подпис или поне на родителите ми просто да си удължават срока с пращане на писма без обратна разписка и с разлеп€не на бележки?
Ѕлагодар€ ¬и предварително! —поред мен ¬ие вършите с този сайт страхотна работа и подкреп€м мнението на г-жата по-горе, че ако желаем ние да ¬и заплатим за съветите, то тр€бва да има начин за това. ѕомислете за форма на donations. Ћек ден.
цитирай
150. pravoconsult - ќтговор на any9 - ћогат ли да ме осъд€т?
31.07.2011 11:35
јко с друго може да сме ¬и полезни - пишете ни.
≈кип на www.pravoocnsult.com
цитирай
151. pravoconsult - ќтговор на - анонимен - molq pomognete mi
31.07.2011 11:42
¬ този случай наш съвет е една молба да напишете в свободен текст първо до съда ,че дефакто не дължите такава сума и една молба до –айонна прокуратура, с копие до ќкръжна прокуратура, като в молбата описвате основанието, че почерка не е ¬аш, че е измама и въвеждане съда и останалите институции в заблуждение.  ъм молбата за съда може да приложите и копие на молбата до ќкръжна и –айонна прокуратура. ¬ този случай прокуратурата ще извика и двете страни и ще направи експертиза на почерка, ако се окаже,че почерка не е ¬аш, прокуратурата ще заведе наказателно производство срещу лицето, което е решило да се облагодетелства от документа.
јко с нещо друго може да сме ¬и полезни пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
152. pravoconsult - ќтговор на - анонимен - ƒавност
31.07.2011 12:08
ѕо отношение на обсто€телството,че е пристигнал „—» и е поискал опис, следователно има приключено дело - по заповедното производство - 417 √ѕ  /√ражданско ѕроцесуален  одекс/, в следствие на което на отсрешната страна е издаден изпьлнителен лист. Ќа основание изпълнителни€ лист е образувано изпълнително производство. »нтересeн факт при ¬ас е как, ¬ие като длъжник не сте били уведомен за заведено срещу ¬ас заповедно производство. “ова лесно може да се провери, като отидете в съответни€ –айонен съд - където е издаден изпълнителни€ лист и от јрхив поискате да видите как сте уведомен. “ова е един и от вариантите да се бутне издадени€ изпълнителен лист. “оест при презумпци€та, че ¬ие не сте си смен€ли посто€нни€ адрес.
ѕо отношение на давността и това, което сте цитирали - нетр€бва да се подписвате или вашите родители и да получавате извести€, в противен случай това е вид прекъсване на давностни€ срок, а в н€кой случаи се презюмира дори, че започва да тече нов давностен срок. «атова и на основание липсата на ваше имущество - движими вещи и недвижими имоти, може да изчакате давността съгласно √ѕ , а именно, ако в продължение на две години н€ма какво да ¬и бъде събрано или да бъде извършено изпълнение, „—» издава постановление за прекрат€ване на изпълнителното дело. ѕо принцип от наложилата се практика в обществото и в следствие на тежката икономическа обстановка, както и липстата на събиране, см€там ме, че до една година делото ще е прекратено. ¬ие все пак се заредете с търпение и може би пак да бъдете посетен от „—», но при липса на ¬аша собственост н€ма какво да вземе, а ¬ие н€ма за какво да се притесн€вате.
ќтносно плащане - форума на сайта е направен с цел да помага на хортата. ѕрекалено тежка стана икономическата и обществена обстановка в –Ѕългари€, за да си позвол€ваме всеки да ходи да се консултира или най малкото да отдел€ за това време.  огато това може да стане и по интернет - насреща сме. »скренно се радваме че ¬и помагаме, над€ваме се и занапред да разчитате на нас.
јко с нещо друго може да сме ¬и полезни - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
153. анонимен - Imam 2 akta za grajdanska otgovornost i ptevi6ena skorost.
31.07.2011 15:52
Zdraveite imam 2 akta ot predi to4no 1 godina edinia e za grajdanska otgovornost-400lv,a drugia za previ6ena skorost-200lv plus to4ki.Tova stava predi to4no 1 godina v Sofia. Predi 2 meseca otidoh da razpitam za pla6taneto na aktovete i slujitelkata mi vze v kat knijkata. Vaprosa mi kam vas e ima li razsro4eno pla6tane,predpolagam niama nikakva davnost za6toto e minala samo 1 godina i ot dvata akta. I po-skoro ako moje da mi obianite za da mi varnat knijkata triabva li navednaj da platia i dvata akta ili edin policai mi kaza 4e moga da si platia 1 akt i da predostavia grajdanska otgovornost i 6tiali da mi dadat niakavo talon4e za vremeno karane bez knijka 1 mesec! Ima li takova ne6to!
цитирай
154. анонимен - —ЏќЅў≈Ќ»≈ «ј ƒќЅ–ќ¬ќЋЌќ »«ѕЏѕЏЋЌ≈Ќ»≈ Ќа основание чл.221 от ƒќѕ 
01.08.2011 23:48
«дравейте.
ѕолучих това —ъобщение за доброволно изпълнение в което Ќјѕ ме кан€т в 7 дневен срок да плат€ доброволно задължени€та си.
на 14.07.2005 ми беше съставен јкт от  омиси€та по-търгови€ и защита на потребителите в размер на 500 лв. —лед н€колко месеца внесох 100 лв. и от тогава не съм плащал нищо по наложената ми глоба . јкта получих в качеството си на управител на , ≈“ " от 2007 година фирмата не извършва дейност и не е пререгистрирана в нови€т “ърговски регистър.¬ насто€щото съобщение ме уведом€ват че дължа : √лавница 400 лв. и Ћихва 290,45 лв.
 ак мога да избегна плащането на това задължение , и не е ли изтекла давността на наложената ми глоба.
ѕредварително благодар€ за отговорът
цитирай
155. анонимен - «а " ќтговор на - анонимен - ƒавност "
02.08.2011 13:13
Ѕлагодар€ ¬и много за отговора!
ќсвен да ви пожела€ "ƒа сте живи и здрави"
—ъс здраве!
цитирай
156. pravoconsult - ќтговор на анонимен - Imam 2 akta za grajdanska otgovornost i ptevi6ena skorost
02.08.2011 16:47
ѕърво по отношение на разсрочено плащане, н€ма как тр€бва да бъде платена сумата накуп. ¬ противен случай н€ма да ¬и върнат документите. ѕо отношение на обстановката, ко€то е предложена от страна на полица€ - има и такъв вариант, при който плащайки едини€ акт и предостав€йки редовно сключена гражданска отговорност ще ¬и бъде издаден талон, с който временно да управл€вате ћѕ—.»майте в предвид, че талона ще е със срок един месец.
ѕо отношение на давностни€ срок - една година е малък период, н€ма как да се позовете на него.
Ќад€вам се да сме били полезни, ако с нещо друго може да съдействаме пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
157. pravoconsult - ќтговор на —ЏќЅў≈Ќ»≈ «ј ƒќЅ–ќ¬ќЋЌќ »«ѕЏѕЏЋЌ≈Ќ»≈ Ќа основание чл.221 от ƒќѕ 
02.08.2011 17:00
ѕърво по отношение на давностни€ срок - да изтекъл, е съгласно чл. 110 от «акон за задължени€та и договорите. —ъгласно чл. 111, б.ФвФ от ««ƒ, ко€то гласи, че вземани€та за лихви се погас€ват с изтичането на три годишен давностен срок, априори и срока за исканата лихва и той е изтекъл. —ледователно ¬ие може в една молба в свободен текст, като се позовете на чл.171, ал.1 от ƒќѕ , който гласи че публичните вземани€ се погас€ват с изтичането на 5-годишен давностен срок, считано от 1 €нуари на годината, следваща годината, през ко€то е следвало да се плати публичното задължение, освен ако в закон е предвиден по-кратък срок. ѕредвид обсто€телството че не е предвидено в пълното право сте да се позозвете на давността. »майте в предвид, че ако ¬ие не се позозвете на давностни€ срок, той не се налага по служебен път. “оест в молабата може да напишете, че парите са дължими, но не са изискуеми.
Ќо без да опишете ситуаци€та, в ко€то да констатирате че парите не се дължат и че е изтекъл срок, н€ма как да ¬и бъдат заличени.
Ќад€вам се да сме били полезни, ако с нещо друго може да съдействаме - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
158. анонимен - ¬ъпрос- ƒавност на акт
04.08.2011 09:55
Ќа 29.09.2009г имам съставен акт за 60лв. относно неправилно паркиране.ƒо днес никой не ме е търсил за подписване на Ќѕ,но ми отказват поднов€ване на —”ћѕ— за неплатен акт.Ќа 29.09.2011 ще изтече ли двегодишни€ период на давност или пак ще ме накарат да плат€ за да ми издадат —”? акво да прав€?
цитирай
159. анонимен -  ак ще коментирате този член?
04.08.2011 10:51
„л. 171. (ƒоп. - ƒ¬, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. - ƒ¬, бр. 51 от 2007 г.) «а осигур€ване на безопасността на движението по пътищата и за преустанов€ване на административните нарушени€ се прилагат следните принудителни административни мерки:

1. временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач:д) (нова - ƒ¬, бр. 51 от 2007 г.) който управл€ва моторно превозно средство в нарушение на разпоредбата на чл. 157, ал. 8 - до заплащане на дължимата глоба;
цитирай
160. анонимен - давнсот и јƒ¬
04.08.2011 12:14
«дравей те,
получих писмо от јƒ¬ че по Ќѕ от 2005 и съгласно изълнително дело, което предполагам по номера че е от 2007 дължа 200 лв.. —умата за мен е гол€ма и мол€ да ме посъветвате какви действи€ да предприема и имам ли право да претендирам за отписване на задължението по давност!
јƒ¬ очакват в отговор моите действи€ в 7 дневен срок!
Ѕлагодар€!
цитирай
161. анонимен - –Э–Р–Я- —Б—К–Њ–±—Й–µ–љ–Є–µ –Ј–∞ –і–Њ–±—А–Њ–≤–Њ–ї–љ–Њ –Є–Ј–њ—К–ї–љ–µ–љ–Є–µ, –Є–Ј–њ—К–ї–љ–Є—В–µ–ї–љ–Њ –і–µ–ї–Њ, –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї–љ–Є –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ
05.08.2011 14:31
–Ч–і—А–∞–≤–µ–є—В–µ. –Э–∞ 02.08.11–≥. –Њ—В –Ґ–Ф –љ–∞ –Э–Р–Я –њ–Њ–ї—Г—З–∞–≤–∞–Љ –Ј–∞ –њ—К—А–≤–Є –њ—К—В —Б—К–Њ–±—Й–µ–љ–Є–µ –Ј–∞ –і–Њ–±—А–Њ–≤–Њ–ї–љ–Њ –Є–Ј–њ—К–ї–љ–µ–љ–Є–µ –њ–Њ –Њ–±—А–∞–Ј—Г–≤–∞–љ–Њ –Є–Ј–њ—К–ї–љ–Є—В–µ–ї–љ–Њ –і–µ–ї–Њ –Њ—В 2007–≥.–Ю—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ—В–Њ —Б–∞ –і–≤–µ –≥–ї–Њ–±–Є, –љ–∞–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є —Б –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї–љ–Є –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ—В 15.12.2004–≥. –Є 26.07.2005–≥.
–Ф–Њ –Ї–Њ—П –і–∞—В–∞ —Б–ї–µ–і–≤–∞ –і–∞ –≤–љ–µ—Б–∞ –≤—К–Ј—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ / –Є –і–∞–ї–Є –і–∞ —Б–µ –Ї–∞–Ј–≤–∞ —В–∞–Ї–∞ –Є–ї–Є –ґ–∞–ї–±–∞/ –Ј–∞ –Є–Ј—В–µ–Ї–ї–∞ 5–≥. –і–∞–≤–љ–Њ—Б—В –њ–Њ —З–ї.171, –∞–ї.1 –Ф–Ю–Я–Ъ –Є –њ—А–∞–≤—П –Є—Б–Ї–∞–љ–µ –Ј–∞ –њ—А–µ–Ї—А–∞—В—П–≤–∞–љ–µ –љ–∞ –Є–Ј–њ.–і–µ–ї–Њ –Є –Њ—В–њ–Є—Б–≤–∞–љ–µ –љ–∞ –≤–Ј–µ–Љ–∞–љ–µ—В–Њ —Б—К–≥–ї–∞—Б–љ–Њ —З–ї.173 –Ф–Ю–Я–Ъ.–Р–і—А–µ—Б–Є—А–∞–Љ –≤—К–Ј—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ—В–Њ –і–Њ –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–∞ –љ–∞ –Ґ–Ф –љ–∞ –Э–Р–Я.–Ґ–Њ–≤–∞ –і–Њ—Б—В–∞—В—К—З–љ–Њ –ї–Є –µ –Є–ї–Є –Њ—Й–µ –љ–µ—Й–Њ —В—А—П–±–≤–∞ –і–∞ –Є–Ј–ї–Њ–ґ–∞ –Є –і–∞ –Є—Б–Ї–∞–Љ? –Ш –љ–∞–Ї—А–∞—П –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞ –Ї–∞–Ї –і–∞ –≥–Њ —А–∞–Ј–њ–Є—И–∞ "—Б —Г–≤–∞–ґ–µ–љ–Є–µ" –Є–ї–Є –љ–µ—Й–Њ –і—А—Г–≥–Њ?–Э—П–Ї–∞–Ї–≤–Є –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–Є —Б–ї–µ–і–≤–∞ –ї–Є –і–∞ –њ–Њ–і–∞–≤–∞–Љ, –Ї–∞—В–Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј.–њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П —Б–∞ –Љ–Є –љ–∞–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є –Ї–∞—В–Њ –§–Ы, –≤—К–њ—А–µ–Ї–Є —З–µ —Б—К–Љ –Є –Х–Ґ?
–С–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –њ—А–µ–і–≤–∞—А–Є—В–µ–ї–љ–Њ.
цитирай
162. pravoconsult - ќтоговор на анонимен - ¬ъпрос- ƒавност на акт
06.08.2011 21:24
ѕърво по отношение на давностни€ срок, да ще изтече. ѕо отношение на обсто€телството - така и се показва в компютъра на служителите от  ј“ и те се позовават на даните и ¬и казват, че тр€бва да платите. ѕринципа, който е заложен в правото е, че ако ¬ие сами не се позовете на давността, т€ н€ма да бъде наложена по служебен път. Ќаши€т съвет е да напишете една свободна молба до Ќачалника на съответни€  ј“, като се позовете на основание, че е изтекъл давностни€ срок съгласно ƒќѕ  и вземането е ликвидно, но не изискуемо. “оест неможе да бъде събрано по съдебен ред.
«адължително тр€бва да има молба - в свободен текст, на ко€то тр€бва да ¬и отговор€т в 30 - дневен срок.
јко с нещо друго може да сме ¬и полезни - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
163. pravoconsult - ќтговор на анонимен -  ак ще коментирате този член?
06.08.2011 21:33
јми на първо четене, че до заплащане на съответната глоба н€ма да ¬и бъде върнато свидетелството за управление на ћѕ—. јко с нещо може да ¬и помогнем - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
164. pravoconsult - ќтговор на анонимен - давнсот и јƒ¬
06.08.2011 21:40
јко е от 2007 делото, единствено може в зависимост как е разбито вземането - главница и лихви, да претендирате да ¬и бъдат заличени по давност лихвите. “ъй като за т€х е в слиа чл.111 от ««ƒ - тригодишна давност, ако в друг закон не е предвиден по кратък срок. Ќо по отношение на главницата н€ма как за не€ не е изтекла давността, а с действи€та на јƒ¬ е пръкснала давностни€ срок. “оест давността в момента е прекъсната. —ъветта ни е да оспорите за давността на лихвата, поне това да спечелите.
Ќад€вам се да сме били полезни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
165. pravoconsult - ќтговор на анонимен - –Э–Р–Я- —Б—К–Њ–±—Й–µ–љ–Є–µ –Ј–∞ –і–Њ–±—А–Њ–≤–Њ–ї–љ–Њ –Є–Ј–њ—К–ї–љ–µ–љ–Є–µ, –Є–Ј–њ—К–ї–љ–Є—В–µ–ї–љ–Њ –і–µ–ї–Њ, –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї–љ–Є –њ–Њ—
06.08.2011 21:42
ћол€ напишете отново ¬аши€ въпрос, за да ¬и отговорим.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
166. lambo - “е затова ли циганите искаха да им опрост€т неплатени€ ток ?
07.08.2011 08:05
Ќо ≈–ѕ-та не се съгласиха. » така е за всичко при т€х.
Ѕивши€ министър на земеделието Ќихат  абил съобщи за н€какъв циганин в —амоковско, който имал вече над 160 акта за браконерска сеч, не ги плащал и ... продължавал да сече
цитирай
167. toniivot - ќтносно отговор ,,ƒавност на акт"
07.08.2011 08:26
pravoconsult написа:
ѕърво по отношение на давностни€ срок, да ще изтече. ѕо отношение на обсто€телството - така и се показва в компютъра на служителите от  ј“ и те се позовават на даните и ¬и казват, че тр€бва да платите. ѕринципа, който е заложен в правото е, че ако ¬ие сами не се позовете на давността, т€ н€ма да бъде наложена по служебен път. Ќаши€т съвет е да напишете една свободна молба до Ќачалника на съответни€  ј“, като се позовете на основание, че е изтекъл давностни€ срок съгласно ƒќѕ  и вземането е ликвидно, но не изискуемо. “оест неможе да бъде събрано по съдебен ред.
«адължително тр€бва да има молба - в свободен текст, на ко€то тр€бва да ¬и отговор€т в 30 - дневен срок.
јко с нещо друго може да сме ¬и полезни - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com

«ащо по ƒќѕ  не е ли от «јЌЌ чл.82(1)а.
ƒокументите за подм€на на —”ћѕ— ми б€ха приети в районното паспортно с вход€щ номер/медицинско,за€вление и платени такси/.«ащо не ми ги върнаха по надлежни€ ред с обоснован отказ?
ƒоколкото знам отказът за преиздаване на —” с изтекъл срок поради неплатена глоба е с вътрешна наредба ,несъществуващ в нито един закон и нормативен акт.
Ѕлагодар€ ¬и !
цитирай
168. toniivot - «а отговор по чл.171
07.08.2011 11:04
pravoconsult написа:
јми на първо четене, че до заплащане на съответната глоба н€ма да ¬и бъде върнато свидетелството за управление на ћѕ—. јко с нещо може да ¬и помогнем - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com


ѕо чл.157ал.8 става въпрос за контролни€ талон ,а не —”.
 онтролни€ талон и —” са неразделна част един от друг,но като пон€тие и документ са две различни неща.¬ противен случай при всеки акт щ€ха да взимат и —” при което поне 90% от водачите биха се оказали без такова.» контролни€ талон се замен€ от акта или Ќѕ за определен срок ,докато —” не го замен€ нищо.
—поред мен отказа за см€на на —” за неплатена глоба не е законосъобразен ,а само могат да откажат издаването на контролни€ талон.
Ѕлагодар€ ¬и!
цитирай
169. pravoconsult - ќтговор на lambo - “е затова ли циганите искаха да им опрост€т неплатени€ ток ?
07.08.2011 15:46
≈ да той може да има над 160 акта, и час от т€х като изтекат по давност или като се каже н€ма от какво да му се събере и се заличават от регистъра.
≈кип на www.pravocouslt.com
цитирай
170. pravoconsult - ќтговор на toniivot - ќтносно отговор ,,ƒавност на акт"
07.08.2011 15:58
—ъгласно «јЌЌ и цитирани€т от ¬ас член 82, ал.1 , а именно: "„л. 82. (1) јдминистративното наказание не се изпълн€ва, ако са изтекли:
а) две години, когато наложеното наказание е глоба;б) шест месеца, когато наложеното наказание е временно лишаване от право да се упражн€ва определена професи€ или дейност;в) три месеца, когато наложеното наказание е обществено порицание." ¬ отговора, който писахме ¬и насочихме към ƒќѕ , предвид обсто€етлството, че това е вид публично вземане, тоест ¬ие при обективиране на молбата тр€бва освен да се позовете на «јЌЌ, тъй като —ъответни€ јкт за установ€ване на административно нарушение е издаден въз основа на закона, хубаво е да подплатите доводите си и с ƒќѕ , а именно: „л. 171. (1) ѕубличните вземани€ се погас€ват с изтичането на 5-годишен давностен срок, считано от 1 €нуари на годината, следваща годината, през ко€то е следвало да се плати публичното задължение, освен ако в закон е предвиден по-кратък срок. и на основание „л. 168. ѕубличното вземане се погас€ва:1. когато е платено;2. чрез прихващане;3. по давност;4. при опрощаване;5. при смърт на физическото лице - след изчерпване на имуществото му, освен ако наследниците или други лица отговар€т за публичното задължение;6. след разпределение на постъплени€та от осребр€ване на актива на юридическо лице, об€вено в несъсто€телност, освен ако други лица отговар€т за публичното задължение;7. при заличаване на юридическото лице след прекрат€ване с производство по ликвидаци€, освен ако други лица отговар€т за публичното задължение." —ледователно ¬ие се позовавате първо на чл.82, ал.1 от «јЌЌ, във връзка с чл.171, ал.1 от ƒќѕ , където е предвидено, ако в друг закон не епредвидено по кратък срок, априори чл.82, ал1 от «јЌЌ и на основание чл.168, т.3 тр€бва да ¬и бъде погасено вземането.
ѕрави сте по отношение на изказването ¬и "отказът за преиздаване на —” с изтекъл срок поради неплатена глоба е с вътрешна наредба ,несъществуващ в нито един закон и нормативен акт", имайте в предвид ....
цитирай
171. pravoconsult - ѕродължение отговор на toniivot - ќтносно отговор ,,ƒавност на акт"
07.08.2011 16:01
че често, служителите се възползват от т.наречени€ мълчалив отказ, тоест при непроизнас€ в 30 днвене срок и невръчването ¬и на —”, на основание мълчалив отказ ¬и е отказано. «атова и наши€т съвет, както в предни€ отговор е да направите молба в свободен текст до Ќачалника на съответни€  ј“, тогава ще ¬и бъде отговорено в 30 дневен срок, тук мълчалив отказ н€ма. Ќаш съвет е в молбата, ко€то пишете да се позовете на горинте членове на закона, но не само да пишете дадени€ член, а със съответни€ текст към него.
Ќад€вам се да сме били олзени.
јко с нещо друго може да ¬и помогнем - пишете ни.
≈кип на www.pravoocnsult.com
цитирай
172. pravoconsult - ќтговор на toniivot - «а отговор по чл.171
07.08.2011 16:17
¬ашите разсъждени€ са напълно прави. ƒвата документа въпреки сво€та свързаност са независи един от друг. ≈дини€ просто констатира обективни€ факт, например, че ¬ие управл€вате дадено ћѕ—, тоест изкарал сте курса за придобиване на определена квалификационна степен, а други€ документ ¬и дава възможност да се движите по пътищата на страната, като управл€вате ћѕ—, сопределен брой точки. »ма обаче, въпреки закона наложен обичай в практиката, че двете неща са взаимно свързани и едното зависи от другото, което е грешно тълкувмане на закона.
»майте в предвид, че срока даден в чл.157, ал.8 от едни месец е препоръчителен, но не е задължителен. ѕо принцип знаете, че Ќѕ се издават в срок 3 - 6 месеца. “оест правната норма на чл.157 е диспозитивна, не е императивна, а именно задължаваща.
Ќо изц€ло ¬и подкреп€ма в твърдени€то ¬и, че могат да ¬и откажат издване на контролен талон, но не и подм€на на —”.“ова е незаконосъобразно действие от страна на органите на  ј“ и грешно тълкуване на закона.
Ќад€вам се да сме били ползени.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
173. анонимен - Ќјѕ- съобщение за доброволно изпълнение, изпълнително дело, наказателни постановление
08.08.2011 10:24
«дравейте.ƒнес тр€бва да внеса възражението за изтекла давност.“ака добре ли е оформено?“р€бва ли нещо да добав€? » мислите ли,че ще се избав€ от плащане?
ƒо ƒиректора
на “ƒ на Ќјѕ Ц ѕловдив

¬Џ«–ј∆≈Ќ»≈


от хххххх, ≈√Ќ: ххххх, притежаваща л.к. є ххххх, изд. на ххххх. от ћ¬– Ц ѕловдив, с посто€нен адрес: гр. ѕловдив, хххххх

относно: »зпълнително дело є хххх/2007, —ъобщение за доброволно изпълнение с изх.є хххх/2007/000001/19.07.2011г.

”важаеми г-н ƒиректор,

— получаване на —ъобщение за доброволно изпълнение с изх. є ххх/2007/000001/19.07.2011г., получено на 02.08.2011г. разбирам, че срещу мен е заведено »зпълнително дело єххх/2007 по описа на “ƒ на Ќјѕ- гр. ѕловдив, основаващо се на Ќаказателно постановление є ≤-Ѕххх/26.07.2005г. на –»ќ ќ« ѕЋќ¬ƒ»¬ на ’игиенно епидемиологична инспекци€ с неолихв€ема част от 100лв и Ќаказателно постановление є ≤-Ѕ-ххх/15.12.2004г. на ’игиенно епидемиологична инспекци€ Ц гр. ѕловдив с неолихв€ема част от 100лв.

—читам, че изискуемостта на горепосочените публични вземани€ е незаконосъобразна поради изтекла към насто€щи€ момент погасителна давност съгласно разпоредбите на чл. 82, ал.1, б. ДаФ от «јЌЌ, чл. 82, ал.3 от «јЌЌ във връзка с чл. 171, ал.1 от ƒќѕ .

ћол€ да прекратите изпълнително дело є ххх/2007, да погасите по давност публичното вземане на основание чл. 168, т.3 от ƒќѕ  и да пристъпите към отписване на вземани€та съгласно разпоредбата на чл. 173 от ƒќѕ .

цитирай
174. pravoconsult - ќтговор
08.08.2011 19:40
»звин€ваме се за късни€ отговор, но всички колеги са заети през ден€ и вечерно време отговар€ме на съобщени€та.
ѕо принцип молбата е добре, хубаво беше само да добавите, че "исканата сума е ликвидна, но не изискуема", но може и без него, хубаво е че сте го обвързали с членове. ƒръжте не в течение с резултата и пишете с каквото може още да ¬и помогнем.
”спех !!!
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
175. анонимен - кат
08.08.2011 19:52
здравеите преди 20тина дни направих грешка качих се зад волана след употреба на алкохол б€х адекватен и се чуствах добре както и да е спр€хаме и на дрегера отчете 0.95 дори катаджите се очудиха и мме пратиха на кръвна проба колко време има за резултатите от не€ четох 3 работни дни а изминаха 20 мога ли нещо да направ€ също така катаджите писаха "същи€ е във видимо адекватно състо€ние" колко месеца да очаквам след и като са написали т€хната преценка за състо€нието ми благодар€ предварително
цитирай
176. pravoconsult - ќтговор
08.08.2011 23:07
—амо да ¬и попитаме - имате ли чисто съдебно минало, други прегрешени€, за да ¬и отговорим по точно на въпроса.
ѕо отношение на кръванта проба, т€ винаги дава повече от това, което е посочил дрегереа. “ова което са писали полицаите нама как да повли€е, тъй като в наказателни€ кодекс има правна норма, с интервал от толкова промила, се налага следното наказание. Ќо за да ¬и кажем горе долу какво ¬и очаква, тр€бва да ни информирате дали сте прегрешили преди.
ќчакваме ваши€ отговор.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
177. анонимен - кат
09.08.2011 12:06
за мое нещастие имам преди 4години с книжка на 3 месеца и тогава ми € отнеха за 6 месеца мисл€ това беше максимума за под 1,2 днес ми се обадиха че кръвта е изл€зл€ с 1 промил благодар€
цитирай
178. pravoconsult - ќтговор
14.08.2011 12:56
ѕри ваши€т случай със сигурност ще е пробаци€, вече зависи от това, което претендира прокурора и съответно приеме съда. »майте в предвид, че от тогава е минал доста дълъг срок 4 години. јко се гледат обективно нещата, според мен, н€ма как да бъде взето под внимание. ѕри ¬ас има два варианта на развитие: едини€т: да ¬и бъде предложено споразумение от прокурора, което да потвърдите пред съда, а именно: например 6 месеца пробаци€ и посещение всеки месец при пробационен служител или втори€т варинт съда да наложи съответната пробационна м€рка. »маме въпрос - на колко години сте и иматели посто€нен трудов догово?
»майте в предвид, че при налагане на пробаци€ - н€мате право да напускате страната 3 години, от датата на изтичане на пробационата м€рка, а именно ако е 6 месеца, след 3 години и 6 месеца, тогава може да напускате страната.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
179. анонимен - какво се случва при невзето наказателно постановление?
18.08.2011 16:54
«дравейте, въпросът ми е следни€. »мам издаден ј”јЌ от  ј“ на 3 май т.г. за неспиране на полицай. Ќе че не го вид€х, но се б€х позасилил и реших да не спра. ¬ страницата на  ј“ вид€х, че наказателното постановление е изл€зло, но там мога да вид€ само паричната глоба, не и срока , за който ще ми бъде отнето —”ћѕ—. ѕри състав€нето на акта има две според мен сериозни нарушени€ - едното е , че като веществено доказателство е отнет талон с номер, който не е верен - вместо номера на талона са ми написали номера на книжката. » второто е, че акта ми е съставен и подписан от един полицай, който освен себе си, сложи н€какъв подпис и на свидетел€.
—ъщо така, доколкото разбрах има срокове за налагане на административни нарушени€ - 2 години за глоби и 6 месеца за лишаване от право на управление. Ќаказателното постановление видно от страницата на  ј“ е с дата 08.06.2011г€ тоест изтича ли срока по изпълнение на изземването на —”ћѕ— след 6 месеца, в случай, че не съм потърсен от  ј“ или не? јко правилно съм разбрал, би следвало след тези 6 месеца ако не съм потърсен за връчване на Ќѕ да ми остане да плащам само глобата. ¬ случай, че не е така, мога ли да обжалвам Ќѕ, когато го получа, заради нарушени€та според мен на съставител€ на акта? ѕредварително благодар€!
цитирай
180. анонимен - кат
18.08.2011 19:12
хм страно но защо да се стига до прокурор до колкото разбрах новите наказани€ тр€бва да съм хванат с над 1,2 а нито пурви€ нито сега е над 1,2 имам трудов договор на 22 съм
цитирай
181. pravoconsult - ќтговор - aidriell - “ова че е изтекъл давностни€т ви ...
18.08.2011 21:16
ѕо отношение на описването на нашата държава - дон€къде сте прав. ¬€рно, н€кой € оприличават на булгаристан, но може би и ние като нейни граждани, дон€къде допринас€ме затова опреличаване.
ѕрав сте по отношение на обсто€телството - блокират ¬и сметки, да почти в гол€ма част от случаите се стига до дело, за давността, без дело са много редки случаите. ѕричината е, че държавните служители в гол€ма част от обсто€телствата тълкуват еднозначно закона и го гледат само от една страна, без да се съобраз€ват с определени факти и състави. «атова се налага да се стигне и до дело.
ѕрав сте и по отношение на парите - при блокиране на банкови сметки.
Ќќ «ј —Џ∆јЋ≈Ќ»≈ »Ћ» Ќ≈ —ћ≈ √–ј∆ƒјЌ» Ќј –ЅЏЋ√ј–»я.
≈кип www.pravoconsult.com
цитирай
182. pravoconsult - ќтговор
18.08.2011 21:27
ѕо отношение на обсто€телството - дали може да обжалвате наказателното постановление - отговора е положителен. »мате пълното право, при условие че сте забел€зали определени нередности да го обжалвате. ¬арианта, обаче е първо да се вземе Ќаказателното постановлени /Ќ /, след което имате 30 дни или едномесечен срок за жалене на постановлението.
ѕо отношение на срока от 6 месеца, имайте в предвид, че той не е задължителен, тоест нормата не е императивна, задължаваща, което е едно от основани€та на държавните служители винаги да се позовават на него.
Ќаши€т съвет е или да вземете Ќаказателното постаонвление и да влезете в дело - положително - имате шансове, както прочетох да спечелите делото и да ¬и отменат глобата, от отрицателна гледна точка ще ¬и бъде отнето —видетелството за управление на ћѕ—, а имайте в предвид, че предвид факта, че нашата законодателна система не е бърза, може срок на делото да е по гол€м от срока за който ще ¬и бъде отнето —”ћѕ—.
¬тори вариант, да изчакате 2 години давността, съгласно «јЌЌ /«акон за јдминистративните Ќарушени€ и Ќаказани€/ и със молба, пак ще е малко ходене по нервите, но см€таме, че е по добър вариант.
Ќад€вам се да сме били полезни.
≈кип на www.pravoconsut.com
цитирай
183. pravoconsult - ќтговор на анонимен - кат
18.08.2011 21:46
—ъгласно «акон за движение по пътищата ƒ¬, бр.48, от 24.06.2011 година, а именно „л. 171.б) (изм. - ƒ¬, бр. 51 от 2007 г.) който управл€ва моторно превозно средство с концентраци€ на алкохол в кръвта над 0,5 на хил€да, установена с медицинско изследване или с техническо средство, определ€що съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишани€ въздух, или е под въздействието на друго упойващо вещество, както и при отказ да бъде проверен с техническо средство или да даде кръв за медицинско изследване - до решаване на въпроса за отговорността му, но за не повече от 6 месеца; при наличие на медицинско изследване от кръвна проба по реда на чл. 174, ал. 4 установените стойности са определ€щи; ѕри ваши€т случай, при услови€ че преди, както се цитирали по-горе сте хванат с алкохол, но под 1,2%, тогава н€ма намеса на прокурор. ѕредвид обсто€телството и по презумпци€ в първи€ ¬и въпрос ¬и отговорих за прокурор, имайки предвид фактически€ състав на правната норма на „л. 343б. (Ќов - ƒ¬, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г., изм. - ƒ¬, бр. 50 от 1995 г.) Ќ  (1)  ойто управл€ва моторно превозно средство с концентраци€ на алкохол в кръвта си над 1,2 на хил€да, установено по надлежни€ ред, се наказва с лишаване от свобода до една година.(2) (»зм. - ƒ¬, бр. 92 от 2002 г.)  ойто управл€ва моторно превозно средство с концентраци€ на алкохол в кръвта си над 0,5 на хил€да, установено по надлежни€ ред, след като е осъден с вл€зла в сила присъда за де€нието по ал.1, се наказва с лишаване от свобода до две години и с глоба от сто до триста лева.(3) (Ќова - ƒ¬, бр. 21 от 2000 г.)  ойто управл€ва моторно превозно средство след употреба на наркотични вещества или техни аналози, се наказва с лишаване от свобода до две години.
ѕри този случай презюмирахме, че преди сте хванат над 1,2, но при условие, че е под 1,2 промила, н€ма как да се намеси прокурор, предвид обсто€телството, че не е подвеждане на състав по Ќаказателни€ кодекс.
Ќад€вам се да сме били полезни.
Eкип на www.pravoconsult.com
цитирай
184. анонимен - ќтносно : ќтговор на —ЏќЅў≈Ќ»≈ «ј ƒќЅ–ќ¬ќЋЌќ »«ѕЏѕЏЋЌ≈Ќ»≈ Ќа основание чл.221 от ƒќѕ  / 02.08 17:00
19.08.2011 17:41
Ѕлагодар€ за верни€т и изключително точен отговор на въпросът които ме интересуваше.ƒнес получих " –ј«ѕќ–≈∆ƒјЌ≈ за прекрат€ване на принудително изпълнение съгласно чл. 225 от ƒќѕ  " с което Ќјѕ ме уведом€ват ,че прекрат€ват производството по принудително изпълнение на публични вземани€ по наложени€т ми акт.» поради изтекла давност задължението ми ще бъде отписано съгласно чл. 173 от ƒќѕ .
ѕќ«ƒ–ј¬я¬јћ ¬» «ј “ќ¬ј  ќ≈“ќ ѕ–ј¬»“≈ .
RESPEKT !!!
цитирай
185. pravoconsult - ќтговор на aidriell - Ќап
19.08.2011 21:58
ѕрав сте напълно във вашето изказване. «адължителна е конуслатаци€та с юрист и посочване на точните членове.
–адваме се за диалога създаден между нас.
”спех и на ¬ас.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
186. pravoconsult - ќтговор на анонимен - ќтносно : ќтговор на —ЏќЅў≈Ќ»≈ «ј ƒќЅ–ќ¬ќЋЌќ »«ѕЏѕЏЋЌ≈Ќ»≈ Ќа основание чл.221 от ƒќѕ  / 02.08 17:00
19.08.2011 22:00
–адваме се, че може да помогнем.
јко с нещо друго може да ¬и съдействаме сме на лини€.
”спех
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
187. анонимен - ќтносно публикации є 173 и 174
22.08.2011 22:04
ћол€ посъветвайте ме с какви доводи да обжалвам.ѕолучих следни€ отговор на 21.08.11г на внесеното възражение: ќснование за образуваното в ƒирекци€ —ъбиране при “ƒ на Ќјѕ с/у вас изп.дело є../2007г. са ликвидни и изискуеми публични вземани€, установени с: наказ. постановление є../15.12.2004 и наказ.постановление є ../26.07.2005. ¬земани€та за глоби и имуществени санкции са публични държавни вземани€ по силата на чл.162,ал.2,т.7 от ƒќѕ .ѕогасителната давност на задължени€та за глоба е уредена в чл.82. на «јЌЌ, където се визира двугодишен давностен срок.—ъгласно разпоредбата на чл.82.,ал.4 на «јЌЌ двугодишни€т давностен срок, респ.3-годишни€т /чл.82,ал.3 «јЌЌ/, не се прилага по отношение на глобата,когато за събирането й в срока по ал.1 е образувано изпълнит.производство.“акова е образувано на 23.02.2005г. /но тогава не сме били уведомени, сега през 2011 разбираме, че има изпълн.производство-мо€ бележка/, тоест в рамките на този двугодишен срок, а това именно е момент на започване на погасителната давност до изтичане на 10-год.давностен срок, предвиден в чл.140, ал.2 от ƒѕ /отм./, респ. и на чл.171, ал-2 от ƒќѕ  /действащ/. — оглед на горното, ви уведом€ваме, че вземането не е погасено по давност и посочените по-горе актове представл€ват годно за принудително изпълнение основание.”ведом€ваме ¬и, че прилагане института на погасителната давност слага край на възможността за извършване на действи€ по принудително изпълнение, но с не€ не се погас€ва публичното задължение, т.е. с изтичане на давностни€ срок се погас€ва правото на данъчната администраци€ да събира погасеното по давност публично вземане по принудителен ред.ѕогасеното по давност данъчно и друго публично вземане обаче може да бъде изпълнено доброволно, защото то продължава да бъде дължимо, както и може да бъде прихванато /–ешение є 2 на  онституционни€ съд от 2000г., ƒ¬ бр. 29/2000г./. Ќа основание чл.266 ƒќѕ  можете да обжалвате пред територ.директор на “ƒ на Ќјѕ в 7-дневен срок от получаване на съобщението.
цитирай
188. анонимен - обжалване
25.08.2011 15:45
здравеите имам въпрос дали мога да обжалвам наказателно постановление ако ми е връчено от грешно районно в смисал примерно преди години съм жив€л в град в които всички ме познават но никога не съм се водил на отчет там нито с временен адрес нито с посто€нен сега са ми писали акт в въпросни€ град и от полици€та там ми се обаждат да ми връчат Ќѕ ако го взема от там мога ли да го обжалвам след това примерно за неправилно връчване или нз нещо подобно
цитирай
189. pravoconsult - ќтговор - анонимен - ќтносно публикации є 173 и 174
25.08.2011 21:20
ѕо отношение на обжалването - задължително тр€бва да го обжалвате.¬торо по отношение на факта, че ¬и отхвърл€т, предвид обсто€телството, че има образувано изпълнително дело. »майте в предвид, че в гражданското право, не може да бъдете осъден за нещо, което не сте уведомен. ¬ие, както разбирам не сте запознат с фактическата обстановка, че срещу вас има образувано изпълинтелно дело, а направо ¬и е връчено принудителното изпълнение. “р€бва да се позовете на факта, че ¬ие не сте запознат с даденото обсто€тество. Ќаправо допишете молбата със същи€ текст, като добавите, че ¬ие не сте уведомен за съответните задължени€ и за образуваното изпълнително дело, че съгласно българското законодателство: никой не може да бъде осъден да плати дадена сума, преди предварително да му е дадена възможност да се защити или да възрази.
Ќад€вам се да сме били полезни.
ѕишете ни при следващо развитие. Ѕорбата н€ма да е лесна. »майте в предвид, че може би отговора на “ƒ на Ќјѕ ще е отрицателен и ще стигнем до съд, където на база експертиза, ко€то ще поискате да изчисли съответните срокове, ще успеем да оборим доводите им.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
190. pravoconsult - ќтговор анонимен - обжалване
25.08.2011 21:32
ѕо принцип може да го обжалвате, но н€ма да издържи в съда. ј ако го вземете се счита за редовно връчване и тече срока за плащане.
Ќад€вам се да сме били полезни.
јко с нещо друго може да сме полезни - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
191. анонимен -  ъм є 191
26.08.2011 09:38
¬чера се разходих до “ƒ на Ќјѕ да вид€ всички документи по делото и да вид€ какво е това дело от 2005г, което ми цитират в отговора на възражението.ћного набързо ми показаха документите и от т€х виждам,че през на 11.02.2005 е образувано изп. дело, а те в отговора на възражението ми пишат, че такова е образувано на 23.02.2005г.ѕопитах защо има разминаване в датите и ми об€сниха, че първоначално делото е било образувано в данъчното и после е прехвърлено към Ќјѕ.¬ делото вид€х, че са ми пращали покана за доброволно изпълнение през 2005г. по пощата и има подпис, че съм € получила, ама не ми се струва да съм се подписвала аз, после имам втора покана за доброволно изпълнение, нав€рно за второто наказателно постановление (казвам нав€рно защото там вече се изнервиха и не усп€х да дочета добре всичко- предлагаха ми да си пусна молба да ми напр€в€т копие от наказ.постановление, май н€мало да ми снимат бележките от обратната разписка и т.н. и щ€ло да стане за н€колко дни до кра€ на седмицата, а срока за подаване на възражението ни свършва също в кра€ на седмицата и ги питам какво правим дори и да си пусна такава молба ще си изпусна срока за подаване, сед€ха и вдигнаха рамене), отново пратено по пощата, но не съм го получила - има отбел€зване, че съм се преместила от адреса, че не съм го потърсила от пощата. ясно ми е, че директора на “ƒ на Ќјѕ ще потвърди становището на служителите си.ясно ми е, че не мога да се ползвам от 2 и 3 годишната давност по «јЌЌ заради чл.82.,ал.4 на «јЌЌ.ћога ли да разчитам на 5г. давност по чл. 171, ал.1 от ƒќѕ  за наказ. постановлени€ от 2004 и 2005г при дело в съда? “.е. заслужава ли си да вод€ дело, при което евентуално да приемат,че има пог.давност за постановлението от 2004г. и ще остане да плат€ само наказ.постановление от 2005г. дали съдебните разноски н€ма да ми излезнат повече от това да си плат€ и двете постановлени€?
цитирай
192. pravoconsult - ќтговор
26.08.2011 23:50
ѕо принцип дон€къде сте прав, предвид обективни€ факт - незнаем на каква сума възлизат вашите наказателни постановлени€. ћоже да сте прав, че накра€ сумата евентуално да е по гол€ма от тази, ко€то ще платите наказателните постановлени€. јко може евентуално да ни конкретизирате сумата, ко€то сте визирали в Ќѕ?
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
193. pravoconsult - ќтговор на aidriell - »дентичен проблем
26.08.2011 23:54
јбсолютно сте прав 3 години си е гол€м период, а и действи€та на н€кой държавен служител от “ƒ на Ќјѕ - не могат да се предполага.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
194. анонимен -  ъм є 194
29.08.2011 09:14
—умата по двете наказ. постановлени€ е по 100лв, т.е. дължа 200 лв, на които не се начисл€ват лихви.
»нтересувам се при описаната в предни съобщени€ ситуаци€ имам ли шансове да спечел€ при дело или е по-добре да си плат€ глобите?
цитирай
195. pravoconsult - ќтговор на анонимен -  ъм є 194
29.08.2011 22:04
«а да бъдем честни към ¬ас, по добре е да си платите, ако заведете дело, може да се окаже, че разходите по делото ще са повече, от сумата на самите постановлени€.
 акто ¬ие решите, но сумата не е крупна, тоест 2000 лева нагоре, за да се действа.
Ќо ако искате да действате по съдебен ред, ще ¬и съветваме - на лини€ сме.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
196. анонимен - pp
30.08.2011 16:28
f
цитирай
197. анонимен - lipsa na dokument za somoli4nost
30.08.2011 16:46
zdarveiete,imam dva vuprosa:
1. kakvo administrativno nakazanie 6te ponesa, i kakuv 6te bude razmera na globata, ako buda proveren ot puna policia i niamam nujnite dok . za pravoupravlenie na MPS, kakvi deistvia biha predprieli organite na reda spriamo men? razli4ava li se razmera na globita na putna pol. i ob6tinska??
2. zaduljen li sam da pritejavam 'zelen karta' kum validna zastrahovka na avtomobil s 4ujda reg,. ot strana clenka na EU upravliavana v druga stana 4lenka na EU
цитирай
198. pravoconsult - ќтговор на анонимен - lipsa na dokument za somoli4nost
31.08.2011 19:25
ѕо отношение на първи€ ¬и въпрос - глобите се различават на общинска и на пътна полици€. —амо ако може да доуточните - липса на документ за управление на ћѕ— - тоест н€мате или не е в момента във ¬ас?
ѕо отношение на втори€ въпрос - зелената карта по принцип е задължителна, т€ е като вид гражданска отговорност. ѕо принцип при напускане на страната - например когато отивате в √ърци€, там много зависи от съответни€ митничар, н€кой ¬и пускат с колата без зелена карта, други изискват. Ќо при ѕ“ѕ или ако ¬и спрат и н€мате - носите отговорности ще бъдете глобен, а глобите не са малко като парична сума. «елената карта е вид удостовер€ване на гражданска отговорност.
Ќад€вам се да сме били полезни.
ћол€ ако може да ни конкретизирате първи€ въпрос, за да ¬и бъдем максимално полезни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
199. анонимен - lipsa na dokument za somoli4nost
01.09.2011 14:31
Pritejavam vsi4ki dokumenti, no v momenta na proverkata ne gi predstaviam na slujitelite!!
цитирай
200. анонимен - hjddgxbsajxbsvfoi nxhc cxvvhfuhb ...
01.09.2011 22:41
hjddgxbsajxbsvfoi nxhc cxvvhfuhb fugufegvfgiuecslieyf ufdueyfv
цитирай
201. анонимен - акт за незаконно строителство
04.09.2011 22:30
Ѕеше ми съставен акт за извършване на ремонт без строителни книжа преди повече от 6 месеца и ми казаха, че до 6 месеца ще излезе наказателно постановление, но то не излезе, значи ли, че сме се отървали?
цитирай
202. анонимен - ¬ъпроси за актове от кат
05.09.2011 17:29
«дравейте, на 03.08.2011 ми написаха акт за който не съм отишъл в кат да се подпиша за да влезе в сила. Ќа 30.08.2011 отидох до пощата и взех писмо, което се оказа, че е друг акт със снимка за превишена скорост на който се подписах и той е вл€зъл в сила. »нтересува ме на първи€ акт който не съм подписал в кат тече ли му давността и ако през тези 2 години (за давността) ми напишат друг акт, на тези двата стари започва наново давността им да се брои или те си върв€т, а само на нови€ акт започва нова давност? —ъщо така на 30.10.2011 ми изтича валидността на свидетелството за управление, като отида да подам документи за ново свидетелство имат ли право да ми вземат книжката за това, че не съм платил н€кой от актовете и имат ли право да ме принуждават да подписвам първи€ акт за да влезе и той в сила?
цитирай
203. pravoconsult - ќтговор на анонимен - lipsa na dokument za somoli4nost
05.09.2011 20:25
¬ такъв случай глобата тр€бва да е до около 50 лева, предвид обсто€телството че ¬ие сте имали документите, но не сте ги представили в момента на проверката. «атова глобата е около 50 лева - за непредстав€не на —видетество за управление на ћѕ— и “алон.
Ќад€вам се да сме били полезни.
јко с нещо друго може да ¬и помогнем - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
204. pravoconsult - ќтговор на 203. анонимен - акт за незаконно строителство
05.09.2011 20:31
—рокът за издаване на наказателното постановление е препоръчителен. “оест нормата е диспозитивна, не е задължаваща. ƒаден е препоръчителен срок от 6 месеца, в който тр€бва да ¬и бъде издаден в противен случай се удължава с времето за което тр€бва да ¬и се издаде, но не повече с 1/2 от шестjе месеца. “оeст ако минат 9 месеца, тогава сте се отървали и може да поискате да ¬и бъде заличена съотвтната глоба.
Ќад€вам се да сме били полезни, ако с нещо друго може да ¬и помогнем - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
205. pravoconsult - ќтговор на 204. анонимен - ¬ъпроси за актове от кат
05.09.2011 20:54
ѕо отношение на давността - за този акт, който не сте се подписали - да тече давностни€ срок. —лед неговото изтичане може да се позовете на давността. ѕо отношение на обсто€телството, че ¬и изтича —видетеството за управление на ћѕ—, имайте в предвид, че ще ¬и откажат да ¬и го дадат, докато неподпишете акта и не си платите глобите. ¬ъпреки, че по закон н€мат право да откажат даване на документа, но често се практикува и така се принуждават хората.
»ма минимален шанс, много минимален все пак да има объркване в системата и да ¬и дадат новото —видетество за управление, но зависи при кой държавен служител ще попаднете, но това е минимален шанс, все пак.
Ќад€вам се да сме били полезни.
јко с нещо друго може да ¬и помогнем пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
206. анонимен - 204 - 207
07.09.2011 18:45
¬аши€т отговор 207, на мо€ въпрос 204 благодар€, само не ми стана €сно на този акт, който не съм се подписал, срока не е ли 6 месеца да влезе в сила за да го подпиша и ако не ме извикат до 6 месеца не се ли анулира този акт ?
цитирай
207. анонимен - delba na imot
08.09.2011 15:49
Zdraveite,
vuprosut mi e :
-pri sudebna delba na imot v sledstvie na "neudobna podialba" i iznasiane na imota na publi4na prodan, na kakva cena 6te bude obiaven toi ,i koe opredelia tova?pri dostigane na cena koaito e niakolko puti po visoka ot obiavenata na4alna trujna cena, tia li 6te bude razpredelena m/u sobstvenicite na imota spored razmera na dialovete im?
BLAGODARIA VI!!
цитирай
208. анонимен - ”ведомление за €в€ване в —–—
09.09.2011 11:45
«дравейте,
ѕолучихме уведомление за €в€ване в софийски районен съд за получаване на призовка по гражданско дело. 99.99% съм сигурен, че делото е заведено от “оплофикаци€ —офи€. ¬ъпроса ми е ако е заведено дело от топлофикаци€ и си плат€ ц€лото задължение(около 550лв.) ще се прекрати ли автоматично делото или при всички положени€ ще трабва да се ходидо съда.
Ѕлагодар€ предварително за оказаното съдействие
цитирай
209. pravoconsult - ќтговор на 208. анонимен - 204 - 207
10.09.2011 08:50
»майте в предвид, че срокът указан, като 6 - месечен е препоръчителен, не задължителен. “оест презюмира се, че ¬ие като заинтересована страна и те, като задължена страна тр€бва да ¬и намер€т в този срок и да ¬и го връчат. јко не ¬и намер€т се дава един допълнителен срок от 3 месеца, предвид нормата заложена в «јЌЌ, тоест срока не може да е повече от половината на предишни€ срок, а именно повече от 3 месеца. —ледователно, ако до 9 месеца ¬ие не получите уведомление, не се подпишете и невземете документа, може да се позовете на давността и обсто€теството,че не ¬и е връчен документа, тоест не сте уведомен.
Ќад€вам се да сме били полезни.
јко с нещо друго може да помогнем- пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
210. pravoconsult - ќтговор на 209. анонимен - delba na imot
10.09.2011 08:57
ѕо отношение на въпроса, на каква цена ще бъде об€вен, - цената ще бъде определена от вещо лице, което ще оцени дадени€т имот. ѕо отношение на втори€ ¬и въпрос, ако се достигне до цена по - висока от дадената, предвид че публични€ търг протича при недвижими имоти, със описана сума в б€л плик, в който е посочена цената. ѕредварително всеки участник внас€ в банката по делото 10% задатък, за да участва на търга. ¬ ден€ на търга всеки може , след отвар€нето на писмата да започне да надава с по 10% отгоре, докато се окаже един печеливш. “ози един победител има 7 дневен срок да внесе сумата, в противен случай търга се анулира и се насрочва нов.
ѕо отношение на сумата, ако е повече, се разпредел€ между наследниците в зависимост от д€ловото разпределение и степента на наслед€ване съгласно «акон за наследството.
Ќад€вам се да сме били полезни.
јко с нещо друго може да ¬и помогнем - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
211. pravoconsult - ќтговор на 210. анонимен - ”ведомление за €в€ване в —–—
10.09.2011 09:07
јко си платите задължението, н€ма да има претенци€ към ¬ас, предвид обсто€телство че н€ма да има изискуема сума, обект на иска. »майте в предвид, че най много може да ¬и се претендира - т.нар. 4% върху сумата, ко€то е внесена, а именно: 2% за заповедното производство и 2 % върху установителни€ иск. »майки в предвид 4 % и ако сумата, ко€то се претендира е 550 лева, значи рахода, с който ще се увеличи сумата е 50 лева. «ащото се изчисл€ва 2% върху исканата сума, но не по малко от 25 лева.
Ќад€вам се да сме били полезни.
јко с нещо друго може да помогнем - пишете ни.
≈кип на www.pravocosnult.com
цитирай
212. анонимен - pokumka na imot
14.09.2011 10:18
krie li risk ot zakupuvane na 1/2 ili 1/4 idealna 4ast ot nedijim imot(zem.zemia) i kakvi eventualni sporove biha se porodili v posladstvie s ostanalite sobstvenici?
цитирай
213. анонимен - a
14.09.2011 11:40
a
цитирай
214. анонимен - «др. относно принудително изплатена глоба след изтичане на давностен период
14.09.2011 12:55
ћол€ за вашето мнение относно следни€т казус. ƒве години и половина след влизане в сила на наказателно постановление за наложена глоба от »нспекци€ по труда, същата е предприела действи€ за събиране на сумата чрез „—» със молба да ми бъде образувано изпълнително дело и сумата от 1500лв да бъде събрана доброволно или ѕ–»Ќ”ƒ»“≈ЋЌќ. ¬ръчител на „—» е залепил уведомление за това изпълнително дело, на посочени€т от мен адрес, тъй като не е намерил на кого да го връчи и след н€колко седмици ми е наложен запор на банковите ми сметки.ѕо служебен път банката е превела дължимата сума към „—».»мам ли основание да заведа иск срещу »нспекци€ по труда, които са потърсили правата си по съдебен ред след определени€ от «јЌЌ 2 годишен давностен период. ƒо колкото схващам от коментарите, тази глоба е изискуема но не дължима и ¬зискател€ не може да € изисква по съдебен ред след като е проспал давностни€т период.
цитирай
215. pravoconsult - ќтговор на 214. анонимен - pokumka na imot
14.09.2011 21:32
»майте в предвид, че една такава сделка още със самото подписване на нотариални€ акт за зпокупко - продажба носи със себе си - порок - липса на деклараци€ по чл.33 от «— или т.нар. деклараци€, че е предложено на другите съсобственици да изкупат дела. –иска е, че ако в рамките на 5 години н€кой от съсобствениците претендира, може да развали сделката и да загубите пари, от друга страна, след 5 години - чл.110 от ««ƒ - обща давност, н€ма какво да се притесн€вате, дори и да претендират, ¬ие се позовавате на давностни€ срок и делото се прекрат€ва.
Ќад€вам се да сме били полезни.
јко с нещо друго може да ¬и помогнем - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
216. pravoconsult - ќтговор на 216. анонимен - «др. относно принудително изплатена глоба след изтичане на давностен период
14.09.2011 21:48
ѕо принцип връчването със залепване на основание чл.47 от √ѕ  е напълно законно. ƒа ¬ие сте прав, това което сте цитирали от коментарите - сумата е дължима, но не е изискуема, тоест не може да бъде събрана по съдебен ред, чрез „—».
—ъветът ни е да пробвате с една жалба до »нспекци€ по труда за неправилно взети пари и да видите какво ще отговори. »майте в предвид, че е можело да има прекъсване и спиране на давностни€ срок, с н€какви техни действи€, за които ¬ие не сте запознат. Ќо вкодирайте една молба, като опишете случа€, позовете на давността, цитирате член от «јЌЌ и ни дръжте в течение с отговора.
Ќад€ваме се да сме били полезни.
јко с нещо друго може да ви помогнем - пишете ни.
≈кип на www.pravocosult.com
цитирай
217. анонимен - pokupka na imot
15.09.2011 18:05
vav vruzka s otgovor 217,
- ako sobstvenik na 1/4 idealna 4ast si prodade 4astta na 3-to lice ,spazvaiki zakona za sobstvenost i cl.33, sled koeto 3-to lice stanalo sobstvenik na tazi idealna 4ast izvar6i prodajba na su6tata na drugo lice ,triabva li da se spazva otnovo zakona za sobstvenosta i cl. 33?
цитирай
218. pravoconsult - ќтговор на 219. анонимен - pokupka na imot
17.09.2011 19:01
ѕри условие, че е придобит /имота/ при спазване диспозици€та на нормата на чл.33 от «акон за собствеността, купувача влиза във всички права и задължени€ ,като съсобственик на имота. ѕри евентулано решение да продаде сво€та 1/4 част на друго лице, отново тр€бва да е спазена процедурата на чл.33 от «—, в противен случай, има възможнсот сделката да бъде развалена.
Ќад€вам се да сме били полезни.
јко с нещо друго може да ¬и помогнем - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
219. анонимен - акт от кат за нарушаване на член от наредба є18 от 2001 г.
18.09.2011 10:45
ћол€ отговорете ми: 1. от ко€ институци€ е издадена тази наредба? 2. акво е съдържанието на чл.6,точ.1 по които съм обвинен 3. акви са наказателните последстви€ от това нарушение? ЅЋј√ќƒј–я ¬».
цитирай
220. анонимен - относно : съставен акт при проверка за лична карта , чл.6 от «ЅЋƒ и чл.53(22) от «јЌЌ
18.09.2011 15:02
—ъставиха ми акт (об€сниха, че им свършили фишовете) и сега имам покана за доброволно внас€не глоба 50 лв по чл.182 ал.1 от ƒќѕ .  акво ще ме посъветвате - има ли смисъл да обжалвам или не?
цитирай
221. pravoconsult - ќтговор на 222. анонимен - относно : съставен акт при проверка за лична карта , чл.6 от «ЅЋƒ и чл.53(22) от «јЌЌ
18.09.2011 18:51
Ќ€ма смисъл, поради обсто€теството че със фиша, ще бъде обективирана пак същата сума и пак ще имате доброволно изпълнение. Ќаш съвет е да изпълните. ќбжалването н€ма да е във ваша полза.
Ќад€вам се да сме били полезни.
јко с нещо друго може да ¬и момогнем - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
222. pravoconsult - ќтговор на 221. анонимен - акт от кат за нарушаване на член от наредба є18 от 2001 г.
18.09.2011 18:59
»звин€ваме се но да ни доуточните, ко€ наредба; Ќаредба є 18/23.07.2001 година за сигнализаци€ на пътните знаци имате в предвид, ако е така, чл.6, ал.1 от наредбата гласи: „л. 6. (1) ѕътните знаци и другите средства за сигнализиране тр€бва да отговар€т на изисквани€та на Ѕƒ— 1517 "«наци пътни. ‘орми, размери, символи, цветове и шрифтове", но €вно имате друга Ќаредба в предвид, мол€ да конкретизирате, или цитирайте директно това, което е написано в сами€т акт, за да разберем за кой нормативен акт става на въпрос.
ќчакваме да пишете.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
223. анонимен - ќт 222: Ѕлагодар€ ви.
18.09.2011 19:02
∆ела€ ви всичко добро.
цитирай
224. анонимен - ¬ ваш отговор 221 на мо€т въпрос 221 акт от кат за нарушаване на член от наредба є18 от 2001 г.
20.09.2011 22:18
÷итирам акта:таксиметров автомобил престо€ва в зоната на действие на забранителен знак в=27 с цел изчакване на клиент.¬одача не престав€ к.т./контролен талон/ към —”ћѕ—.—ъщи€т дава личните си документи /лична карта и шофьорска книжка = мое по€снение/ на полицай ....... и напуска м€стото на извършваната проверка,осует€вайки същата.¬одача се €в€ва на м€стото на нарушението в 18.30 ч./т.е.3 часа след предаването на документите/,ката не изпълн€ва устните разлореждни€ на лолицай ......,да измести автомобила от зоната на знака с което е нарушил чл.6,т.1 наредбає18 от 2001 г.,п.з. в=27,чл.100 ал1,т.1,чл.6 т.2 от «ƒѕ справка ќƒ” ћое по€снение=с изключиние на не представ€нето на контролни€ талон,нищо друго в акта не отговар€ на истината.ќказа се,че полица€т взел ми документите н€ма право да състав€ актове.“ой извиква катажии на мотори.ѕолица€т,който ми написа акта не е очевидец и налисва акта по думите на първи€ полицай и е озлобен, че ме е чакал и не съм се €вил.»ма и други подробности:престо€т е 30=40сек;колата е паркирана не на пътното платно,а почти изц€ло на тротоара;имам и свидетел поръчал таксито от домашен телефон,който се беше качил в колата ми,но полица€т настойчиво насто€ваше да му предам документите си.—лед като му ги дадох , нареди на клиента ми да излезе от колата и го качи на друго такси не от нашата таксиметрова фирма.»ма и още нещо:чл.41 от «ƒѕ определ€,че знак ¬=27 важи за ц€лата широчина на частта от платното за движение,а колата на половина е паркирана на тротоара;не нарушавам и чл.94 от правилника за прилагането на «ƒѕ; не нарушавам и чл 101/1/ т.9 =осовата лини€ в л€во от мен е прекъсната.» така : мол€ ¬и об€снете ми съдържанието на този проклет чл.6 точ. 1 от наредба є 18 от 2001 г. за да знам как да действувам по нататък. ќƒ”.
цитирай
225. pravoconsult - ќтоговор на 226. анонимен - ¬ ваш отговор 221 на мо€т въпрос 221 акт от кат за нарушаване на член от наредба є18 от 2001 г.
29.09.2011 23:11
¬земете първо и опищете ситуаци€та, така както сте € описали тук и му поискайте об€снение на Ќачалника на съответното ќƒѕ  ј“ на ћ¬–. ѕредвид обсто€телството, че твърде късно отговар€ме, за което се извин€ваме, но имайки предвид че дори и да б€хте жалили, щеше да се потвърди искането. «атова изчакайте да ¬и се даде наказателно постановление и го атакувайте директно. Ќа основание фактическата обстановка, ко€то представихте със сигурност ще спечелите. ќт описа €сно се вижда субективизма в отношението на държавни€ служител, което е в разрез със «акон за държавни€ служител, от една страна , а от друга страна начина на представ€не на обстановката неотговар€ на обвързване с правна норма, следователно шансовета са на ваша страна.
јко с нещо друго може да бъдем полезни - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
226. анонимен - Ќевалидна документ за управление на ћѕ—
30.09.2011 23:42
«др! ѕреди 3 години ме спр€ха  ат за проверка, б€х с отнета шофьорска книжка и без гражданска отговорност. —ъставиха ми акт, на следващи€ ден отидох в  ј“ платих предишната глоба и си взех книжката. ‘актически сега имам да плащам глоба дето съм бил лишен и управл€вал и без гражданска отговорност, но не ги платих следователно и шофьорската книжка си е у мен. ѕровер€вам в интернет номера на шофьорската книжка и ми изписва невалиден документ. ¬ъпроса ми е, ако си платъа глобата в  ј“ каква книжка ще ми дадат след като те са в мен?
цитирай
227. анонимен - анонимен
01.10.2011 20:21
«дравейте,мн. мол€ да ми помогнете понеже квартални€ полицай в селото което живе€,преди два дена започна да ме заплашва,че ще ми вземе книжката,ако не си плат€ актовете.ћо€т случай е:на 01.12.2010г ми написаха акт за превишена скорост в размер на 100лв. и 3 точки след това на 28.04.2011г. ме хванаха без гражданска отговорност и ми писаха акт за 400лв. и на двата акта съм получил Ќѕ,но н€мам пари да ги плат€.¬ъпросът ми е какво е наказанието което мога да получа ако ме хванат с изтекло Ќѕ или с изтекъл акт?Ќаистина мол€ за конкретен отговор,благодар€ предварително.
цитирай
228. pravoconsult - ќтговор на 228. анонимен - Ќевалидна документ за управление на ћѕ— 30.09 23:42
02.10.2011 10:42
ѕо принцип документа ¬и е валиден.  огато сте платили глобата и сте си взели документа, това е било грешка на съответни€ държавен служител, да ¬и върне документа. јко си платите глобата, те ще ¬и издадат нов, като смен€т само номера, но документа, който в момента притежавате има съответната юридическа стойност. —ами€т «ƒвѕ не е предвидил факта и обсто€телството на т.нар. "невалиден документ", или има документ, който отраз€ва опредлени факти и обсто€телство, с нев€рно съдържание или н€ма. ƒопреди глобата ваши€ документ е бил валиден, но сега, когато не е в интерес на н€кой служител отраз€ват факти и обсто€телства, които н€мат м€сто в правни€ мир.
ѕри изписване номера на книжката, тр€бва да ¬и изкара глобата и че тр€бва да бъде върната шофьорската книжка, за отнемане в определен период от време, а не невалиден.
 огато си платите глобата, ще вземат шофьорската книжка, ще стнае малко смут и паника. ѕосле има два варианта - едини€т да оправ€т това, което излиза в интеренети защо е об€€вена за обсто€телство, което не е оебктивирано по никакъв начин, в следствие на което ще ¬и върнат книжката или да издадат нова, със същите факти и обсто€телства без пром€на, сама с нов номер, в което н€ма логика, съгласно закона.
јко с нещо друго може да ¬и помогнем - пишете ни.
Ќад€ваме се да сме били полезни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
229. pravoconsult - ќтговор на 229. анонимен - анонимен
02.10.2011 11:00
јми предвид обсто€телството, което сте описали директо ¬и отговар€ме - ако ¬и хванат, със изтекъл акт или Ќѕ ще ¬и отнемат —видетеството за управление на ћѕ—, за периода, който е предвиден, в съответното Ќѕ и докато неплатите глобата н€ма да ¬и бъде върнато. “ова е залегнало в поднормативните актове на «ƒвѕ.
Ќад€вам се да сме били полезни, ако с нещо друго може да помогнем - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
230. анонимен - въпрос
07.10.2011 11:05
«дравейте!

»мам проблем с плащането на глоба по Ќаказателно дело.ѕрез 2008 година б€х осъден на 10 лв. глоба.—лед делото ми казаха,че тр€бва да получа писмо по местоживеене.ƒо сега н€мам такова писмо.’одих в нап и исках да € плат€ но от там ми отговориха,че не са получили изпълнителни€ лист.ћол€ ¬и помогнете! »скам да € плат€,защото 1 година след внас€нето на тази глоба,ще ми се реабилитира съдебното свидетелство.¬момента се вод€ осъден и ми пречи за постъпване на работа.
ѕоздрави
цитирай
231. pravoconsult - ќтговор на 232. анонимен - въпрос
07.10.2011 22:34
ќтивате в съответни€ –айонен съд или ќкръжен съд, където сте осъден и като заинтересована страна искате да ¬и бъде дадено заверен препис на –ешението, по което сте осъден. ¬ самото –ешение е написано по ко€ сметка или къде да бъде внесена сумата. ќтивате в съда, при условие че делото е приключено 2008 година, отивате в "јрхив" и изисквате заверен препис, там е конкретизирано. ¬следствие на което внас€те сумата и действате следващите стъпки.
јко с нещо друго може да ¬и помогнем - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com.
цитирай
232. анонимен - ¬ъпрос за затъмн€ване на стъкла
11.10.2011 21:49
«дравейте, по закон н€мам право да затъмн€ ѕ–≈ƒЌ»“≈ —“–јЌ»„Ќ» стъкла на автомобила, но прочетох, че ако колата се използва от дадена фирма за инкасо, полицаите не могат да ми направ€т проблем с такъв документ. ¬ъпроса ми е, фирмата ли издава този документ, какво тр€бва да бъде написано в него и тр€бва ли още нещо което се изисква. Ѕлагодар€ ¬и предварително!
цитирай
233. анонимен - ¬ъпрос към номер 234
11.10.2011 22:09
«дравейте, мен ме интересува каква е глобата, ако те спрат със затъмнени предни стъкла и могат ли да спрат колата от движение?
цитирай
234. pravoconsult - ќтговор 234. анонимен - ¬ъпрос за затъмн€ване на стъкла 21:49
11.10.2011 23:16
ѕо принцип колата, ко€то се използва за инкасо е със специален режим на движение. “ова, че сте затъмнили стъклата не е проблем. ƒокумент - по принцип н€ма такъв документ, който да обективира затъмн€ването. ѕод документ може да се разбере сами€т талон - част ≤≤ от —видетелство за регистраци€ на ћѕ—, който се води на колата, ко€то от сво€ страна се използва за превоз на пари и оттам предмета на дейност на фирмата, следователно има това право - цел предодврат€ване на евентуално нападение. јко н€кой ¬и е спр€л и ¬и е направил проблем, това е било на основание субективно отношение, но не и на законова норма. —ледващи€т път, когато ¬и спре, помолете господина /полица€/ да обективира законово искани€та си, имайте в предвид, че вашата кола попада в изключени€та на забраните, които са конкретизирани в закона за потъмн€ване на предни стъкла, тъй като е със специален режим на движение.
Ќад€вам се да сме били полезни.
јко с нещо друго може да помогнем - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
235. pravoconsult - ќтговор на 235. анонимен - ¬ъпрос към номер 234 22:09
11.10.2011 23:32
—ъгласно „л. 105. (»зм. - ƒ¬, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) (1)«абран€ва се ограничаване на видимостта през челното стъкло и през страничните стъкла на автомобила, осигур€ващи видимостта на водача към път€, както и намал€ване на прозрачността им. (2) ќграничаване на видимостта през стъклата на задните врати на леките автомобили, както и намал€ване на прозрачността им, се допуска само при наличие на огледала за виждане назад от двете страни на автомобила. ѕо отношение на глобата, съгласно „л. 185. «а нарушение на този закон и на издадените въз основа на него нормативни актове, за което не е предвидено друго наказание, виновните се наказват с глоба до 20 лв. —ледователно, най много могат да ¬и наложат глоба в максимален размер от 20 лева. »майте в предвид, че процедурата по спиране на автомобил невсеки може да € осъществи. “оест - контролни€ орган - пътни€ полицай, за да спре колата от движение тр€бва да има заповед, ко€то да е разписана от преки€ началник. ѕо принцип, когато поискате такава заповед, никой н€ма в себе си. «атова твърдо ¬и казвам, че ако ¬и спрат немогат да ¬и спрат ћѕ— - то от движение. ≈динствено могат да ¬и наложат глоба в размер на 20 лева.
Ќад€вам се да сме били полезни.
јко с нещо друго може да поможгнем - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
236. анонимен - ре
11.10.2011 23:50
pravoconsult написа:
—ъгласно „л. 105. (»зм. - ƒ¬, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) (1)«абран€ва се ограничаване на видимостта през челното стъкло и през страничните стъкла на автомобила, осигур€ващи видимостта на водача към път€, както и намал€ване на прозрачността им. (2) ќграничаване на видимостта през стъклата на задните врати на леките автомобили, както и намал€ване на прозрачността им, се допуска само при наличие на огледала за виждане назад от двете страни на автомобила. ѕо отношение на глобата, съгласно „л. 185. «а нарушение на този закон и на издадените въз основа на него нормативни актове, за което не е предвидено друго наказание, виновните се наказват с глоба до 20 лв. —ледователно, най много могат да ¬и наложат глоба в максимален размер от 20 лева. »майте в предвид, че процедурата по спиране на автомобил невсеки може да € осъществи. “оест - контролни€ орган - пътни€ полицай, за да спре колата от движение тр€бва да има заповед, ко€то да е разписана от преки€ началник. ѕо принцип, когато поискате такава заповед, никой н€ма в себе си. «атова твърдо ¬и казвам, че ако ¬и спрат немогат да ¬и спрат ћѕ— - то от движение. ≈динствено могат да ¬и наложат глоба в размер на 20 лева.
Ќад€вам се да сме били полезни.
јко с нещо друго може да поможгнем - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com


ƒа разбирам ли, че по закон имат право да ми спрат колата от движение, ако е със затъмнени предни странични стъкла или имат право само с 20 лв да ме глоб€т ?
цитирай
237. pravoconsult - ќтговор на 238. анонимен - ре 11.10 23:50
12.10.2011 00:30
ѕри стеснително и буквално търкуване на правната норма, могат само да ¬и глоб€т - 20 лева, но при разширително тълкуване на закона, могат да ¬и спрат колата. ѕо принцип н€ма такава практика, наложена в правни€ обичай, колата при тези обсто€телства да бъде спр€на от движение.
Ќад€вам се да сме били полезни.
јко с нещо друго може да помогнем - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsul.com
цитирай
238. анонимен - «дравейте
12.10.2011 01:18
»мам 2 акта, първи€ е снимка на магистралата за превишена скорост, пратиха ми по пощата фиш на който се подписах, следователно Ќѕ е влезнало в сила. ¬тори€т акт е нормален и не съм ходил в  ј“ да го подписвам, следователно той не е вл€зъл в сила. ¬ъпроса ми е, спира ме катаджи€та, аз н€мам талон, 1-ви случай - прави проверка в  ј“, те му казват не се е подписал на постановлението ((не им излиза акта от провинци€та за превишената скорост)) какво може да ми направи катаджи€та? 2-ри случай - прави проверка в  ј“ излизат и двата акта, какво може да ми направи катаджи€та? ћоже ли да ми вземе книжката в тези ситуации? »злизат ли им в системата актовете от провинци€та ???

ѕри наличие на издадено наказателно постановление, но не връчено, се определ€ срок не повече от 7 дни за €в€ване на водача за връчването му. —ъстав€ се предупредителен протокол по чл. 56 от «ћ¬– с оглед изпълнение на задължението от водача и се изпраща по местоотчета му.

—ъщо така това в€рно ли е? Ѕлагодар€!
цитирай
239. анонимен - «дравейте
12.10.2011 12:21
ѕрез 2008 извърших ѕ“ѕ и ми бе съставен акт и ми взеха талона.Ќаказателното постановление ми връчиха на 21.01.2009г.¬ъпроса ми е, на 22.01 2012г. мога ли да си взема талона, без да заплащам глоба.
цитирай
240. анонимен - eto i moq vupros
13.10.2011 17:29
Predi 3 g i polovina imam napravena katasrtofa bez postradali o pro4ie,nqmah knijka o6te i ne dadoh probaciq!sega izkarah 6ofiorskite i otidoh da si podam dokumentite v kat i mi izleze tova ot predi na komputyra na nakazateknoto gi6e s globa 700 lv.Dadoha mi da si podam dokumentite i sega ujkim se pravi knijkata mi!
Trqbva li da pla6tam tazi globa i 6te mi dadat li knijkata s talona!ako ne trqbva da q pla6tam za6to sedi v kompa im i da podavam li molba za pogasqvane po
davnost:)pomosht
цитирай
241. pravoconsult - ќтговор на 240. анонимен - «дравейте 12.10 01:18
14.10.2011 17:58
ѕо отношение на първи€ случай ще ¬и бъде съставен јкт за установ€ване на административно нарушение и ще бъдете глобен, все едно талона не е бил във вас. ¬следствие на което ще ¬и задължи да отидете, но имайте в предвид че неможе принудително - контролни€ орган "полица€", да ¬и закара, това е от една страна и ваше право и ваше задължение. ¬ъв втори€т случай може да ¬и придружи до най близки€ пункт на  ј“ и да ви бъде взета за определен период свидетеството за управление на ћѕ—.
»майте предвид, че срока от 7 дни е препоръчителен, но не задължителен. “оест той е инструктивен. јко не се спази това непредвизвиква никакви правин последици. ѕри евентуален съдебен спор, може да се позовете на него.
Ќад€вам се да сме били полезни.
јко с нещо друго може да ¬и помогнем - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
242. pravoconsult - ќтговор на 241. анонимен - «дравейте 12.10 12:21
14.10.2011 18:10
Ќа 22.01.2012 година написвате една молба, в ко€то описвате фактическата обстановка, позовавате се на изтекла давност съгласно «јЌЌ, конкретизирате обсто€телството, че в периода не сте потърсен и е про€вено безхаберие и си искате връщане на талона.
Ќад€вам се да сме били полезни, ако с нещо друго може да помогне - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
243. pravoconsult - ќтговор на 242. анонимен - eto i moq vupros 13.10 17:29
14.10.2011 18:28
ћалко се обърках, как така дадена ¬и глоба и наказание ¬и стои в документите на  ј“.  ажете ми само, когато сте направили катастрофата, каква е била фактическата обстановка, а именно имаше алкохоло, н€ма ли сте книжка, това е едното, н€ма жертви,, минали през дело, как ¬и е дадена пробаци€ тази сума от 700 лева описана ли е в –ешението на съда. ќтговорете на тези въпроси за да ¬и отговор€ и помогна по конкретно.
„акаме ваши€ отговор.
≈кип на www.pravoocnsult.com
цитирай
244. анонимен - кюстендилка
15.10.2011 10:48
¬и - юстендил подгони всички абонати в  очериново и селата на общината да плащат стари задължени€. »нтересното в случа€ е, че задължени€та от 2008 г. не са платени от хората не по т€хна вина, а по вина на самото дружество, което по това време об€в€ва несъсто€телност и се създава новото- юстендилска вода. —амите фактури за периода са издадени едва преди месец, когато е назначен нов ликвидатор. ¬ъпреки че, счетоводни€т документ може да бъде пред€ваван към абонатите едва сега на него са наложени и лихви за тригодишни€ период на забав€не.
√ол€ма част от абонатите вече са осъдени да плат€т задължени€та,»нтересното в случа€ обаче е, че задължени€та за юли и август 2008 г. не са платени от хората не по т€хна вина, а по вина на самото дружество, което об€в€ва несъсто€телност тогава и се създава новото- юстендилска вода. —амите фактури за периода са издадени едва преди месец, когато е назначен нов ликвидатор. ¬ъпреки че, счетоводни€т документ може да бъде пред€ван към абонатите едва сега на него са наложени и лихви за тригодишни€ период на забав€не. ¬ писмата разпратени със сметките до абонатите със заплашителен тон се об€сн€ва, че ако хората не плат€т до 10 дни срещу т€х ще бъдат образувани съдебни дела и освен дължимите суми и лихвите те ще бъдат принудени да плат€т и съдебните разходи по делото, както и адвокатските хонорари.
—амо в село —тоб подбони писма са получили над 350 души а отделно в много други кюстендилски села предимно възрастни хора на пенси€, които иначе са изр€дни платци. Дѕредставете си какъв стрес причиниха на хората. Ќе само, че искат да ги накажат за грешка, ко€то не е т€хна, но и ги задължават да плат€т в 10-дневен срок и то на адрес в  юстендил. “а това са възрастни хора, бедни и болни.
¬ периода юли-август 2008 г. ¬и - юстендил об€в€ва несъсто€телност и въобще не пред€в€ва към абонатите си фактури, които да плат€т. » сега изведнъж си търс€т задължени€та .“ук процедирахме така - пуснахме възражение и нещата за сега спр€ха до там.
цитирай
245. pravoconsult - ќтговор 244. анонимен - кюстендилка 15.10 10:48
16.10.2011 21:06
ћоже ли само да ни кажете до къде сте пуснали възражение, за да ¬и отговорим по компететно.
„акаме ваши€ отговор.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
246. анонимен - кюстендилка
17.10.2011 01:18
¬секи един от потърпевшите си е пуснал възражение в съда. ¬ече 2 месеца н€мат никакъв отговор.
цитирай
247. pravoconsult - ќтговор 246. анонимен - кюстендилка 01:18
17.10.2011 19:30
“ози срок от 2 месеца не е нормален, но докато съда не се произнесе неможе нищо дасе направи и тр€бва да се чака. ћоже докато чакате да напишете и една ∆алба до  омиси€ за защита на потребителите и до ƒ ≈¬– с цел да се даде повече гласност.  огато отговори съда, очакваме да ни пишете.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
248. анонимен - кюстендилка
18.10.2011 03:28
много е дълго за писане тук но ако напишете ¬ик в ликвидаци€ гр. юстендил в интернета ще ви изл€зат много публикаций аз ще се опитам да ви прат€ за да се започнаете повече.ћного хора са осъдени без да са уведомени с уведомително писмо от съда и т.н ≈два хората разбират чак след като получат поканите за доброволно изпълнение , те имат 14 дневен срок в който тр€бва да възраз€т но масово хората не го прав€т защото не са запознати , пропускат този срок и съда издава изпълнителен лист . » ако не си пратиш доброволно частен съдиа изпълнител ти запорира заплата пенси€ и т.н . ƒругото мн важно нещо което искам да спомена е ,че ¬и  в ликвидаци€ търси суми изтекли по давностен период , но харата пак са осъдени и те пак си събират парите ,защото пак хората си пропускат сроковете за възражение . «на€ че тр€бва да се завеждат дела но хората н€мат пари защото те са възрастни , болни и т.н .ƒо колкото съм запозната може да се направи отрицателен установителен иск но дали може в него да вл€зат хора след като вече са осъдени и имат изпълнителен лист .«ащото казват че след като има даден човек изпълнителен лист вече нищо неможе да се направи и тр€бва доброволно да си плати.
цитирай
249. анонимен - кюстендилка
18.10.2011 03:38
ѕисмо до министерството на регионалното развитие праща общината в  юстендил за произволни сметки, които ¬и  в ликвидаци€ начисл€ва на абонатите за предишни периоди на потребление, об€ви кметът на града ѕетър ѕаунов. Ќай-драстичен според него е случа€т със самата община. ѕреди два месеца в администраци€та се получило писмо за плащане на 228 000 лева за разходвана от различни общински звена вода.  метството не платило. ќт водни€ оператор внесли претенци€ в съда за 16 998 лева, 5 600 лева лихва и още веднъж мораторна лихва и разноски за 6 100 лева. “.е. това е 10 пъти по-малко, сравнено с първоначално об€вената сума за плащане от страна на общината.
ќт месеци градоначалникът е в открит конфлик с бивши€ воден оператор, натрупал към 7 млн. задължени€ и впоследствие об€вен в ликвидаци€. "ќще в самото начало във ¬и  в ликвидаци€ са залагани злоупотреби със стотици хил€ди левове. ¬ искането ни до министерството ще бъде записано и предложение незабавно да бъде отстранен ликвидаторът на ¬и . »скаме незабавна ревизи€ на дружеството, като докладът от проверката да отиде в прокуратурата, за да бъдат предприети мерки", добави кметът ѕаунов. Ќаскоро той об€ви, че общината създава регистър за сигнали на абонати на ¬и - юстендил в ликвидаци€ с надвзети или с неправомерно формирани суми за плащани€, които са стотици. ѕреди месеци пък кметът внесе докладна в общинсик€ съвет общината да си направи свое ¬и  - както това преди години предприе община-ƒупница.
цитирай
250. анонимен - кюстендилка
18.10.2011 03:43
Д»маме получени редица сигнали от граждани за злоупотреби на водното дружество при изготв€нето на сметки за предоставената от него услуга. ѕоследни€т фрапиращ случай е на гражданин, който официално със съдебно решение е признат, че н€ма отношени€ с Д¬ и  У ќќƒ Ц  юстендил и не е негов абонат.

„овекът има и писмо от управител€ на Д¬ и  У в ликвидаци€ от 2007 г., в което се посочва, че същи€т н€ма сключен договор с дружеството и н€ма задължени€ към него. ¬ъпреки това преди броени дни получава писмо, в което е приканен, при това със съдебна заповед, да изплати дължимите от него суми на оператора за доставка на питейна вода, които надхвърл€т сумата от 1000 лв. ѕодобен проблем с водни€ оператор в ликвидаци€ имаше и общината.

ѕолучихме писмо с дължима сума на стойност над двеста хил€ди лева. —лед време получихме друго писмо с дължима сума 0,00 лв. и лихва 4,63 лв. Ќикой повече не е поискал тези суми от нас. явно става въпрос за колосални злоупотреби и затова реших да застана на страната на гражданитеУ, об€сни решението си градоначалникът.
цитирай
251. анонимен - »ма ли давност лизингови€ договор?
18.10.2011 13:57
«дравейте, майка ми е в зад граница от 2 години. ѕреди н€колко дни на адреса на баба ми е ходил да € търси съдебен изпълнител с писмо, че дължи 240 лв. по лиз. договор от 2005 г., до момента натрупани към 800 лв. с лихвите. ѕонеже на нейно име н€ма никакви имоти, в писмото пишело, че н€мала право да продава дела си от апартамента на баба ми, на който се €в€ва наследник. ƒоколкото разбрах все още не е осъдена! ¬ъпросите ми са: имат ли право да налагат такава забрана, имат ли давностен срок за тези лизингови договори? ¬се пак са минали 6 години, те чак сега се сещат!! ƒоколкото разбрах компани€та май е TBI Credit, ако има значение.
цитирай
252. анонимен - относно давност на нп
18.10.2011 22:07
2имам изл€зло нак.пост.през месец юни 2011 г. онтролни€т талон не съм го дал и това е фиксирано в акта и по вс€ка веро€тност и в нп.¬сички документи са ми на лице и си карам спокойно.ѕоследни€т ми платен акт е през м.май 2010 г.и от тогава до излизането на нп през м.юни 2011 г.н€мам други нарушени€.—лед консултаци€ с ¬ас шансовете ми да атакувам това нп и да то спечел€ са изключителни гол€ми.ћол€ посъветвайте ме за следващите н€колко варианта:
1/јко не отида в кат и не получа нп до м. юни например,ще ми се възтонов€т ли наказателните точки автоматично след 2 годишен период но при наличието на не получено нп ? 2/ѕодписвам и получавам нп.¬ 7 дневен срок обжалвам пред съда и печел€, ок", губ€ _натрисат ме с глоба и отнемане на наказ. точки.ћол€ посъветвайте ме:да изчакам ли м.юни 2012 г.за да се възтонов€т автоматично наказ. ми точки или да навлезна в та€ усложненост на съдебното дело?ЅЋј√ќƒј–я ¬».
цитирай
253. анонимен - KAT
20.10.2011 21:41
ѕолучих акт от  ј“ със снимка по пощата, колата съм € продал преди 3 години и нови€т и собственик не € е прехвърлил в  ј“ на негово име и е направил нарушение а акта идва при мен. акво тр€бва да направ€ за да не плащам акта аз.ѕродал съм € както си му е реда с договор при нотариос.
цитирай
254. pravoconsult - ќтговор на 248. анонимен - кюстендилка 18.10 03:28
22.10.2011 15:09
ѕо презумпци€ в правото, веднъж когато си осъден за нещо и си пропуснал този 14 /четиринадесет/ дневен срок, който е преклузивен се разбира, че ти си про€вил небрежност към това, за което си осъден. »майте в предвид, че незнанието неизвин€ва. ¬ гражданското право е в сила презумпци€та "¬иновен, до доказване на противното", а в правото е "Ќезнанието на закона неизвин€ва". —ледователно варианта е отрицателен установителен иск, но това ще отнеме време и пари. ¬ сами€т иск, може с особенно искане да се направи спиране на изпълнението на изпълнителни€ лист, до приключване на делото.
.............
цитирай
255. pravoconsult - ќтговор на 249. анонимен - кюстендилка 18.10 03:38
22.10.2011 15:13
ƒействи€та на кмета са правилни, особенно със сезиране на прокуратурата. ј относно действието на ликвидатора - тр€бва да се отстрани, иначе от прочетеното се виждат неговите своеволи€.
.........
цитирай
256. pravoconsult - ќтговор на 250. анонимен - кюстендилка 18.10 03:43
22.10.2011 15:16
Ќаистина гол€ма бърхоти€ е станала. Ќо според нас сезирайте и прокуратурата, преди съда - относно измамите и поискайте да бъде направена ревизи€ на ƒружеството. јко кмета се намеси, както е в изказнането ще е най добре.
ќчакваме при развитие да ни пишете.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
257. pravoconsult - ќтговор на 251. анонимен - »ма ли давност лизингови€ договор? 18.10 13:57
22.10.2011 15:20
ѕо отношение на давностни€ срок, той е прекъснат при услови€, че е била осъдена майка ¬и. ѕо отношение на наследствени€ д€л, повече от 1/6 от апартамента, н€ма какво да запорират. —ъгласно √ѕ  /√ражданско ѕроцесуален  одекс/, ако в рамките на 2 година, от датата на завеждане на делото съди€ изпълнител€ не намери средства за удоволетвор€ване на кредтира се прекрат€ва »зпълнителното дело.
Ќад€вам се да сме били полезни.
јко с нещо друго може да помогнем - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
258. pravoconsult - ќтговор на 252. анонимен - относно давност на нп 18.10 22:07
22.10.2011 15:23
Ќаш съвет е да изчакате, защото иначе ще влезете в приключение - ходене по мъките. «а в момента шофирайте така и изчакайте май 2012 година. ѕо отношение на наказателните точки, те се възстанов€ват след едногодишен срок, след изтимане на давностни€ срок. »майте в предвид, че когато изтече давностни€ срок, ¬ие тр€бва да поискате в писмен вид заличаване на глобата, а през май 2013 година ще ¬и бъдат възстнановени и точките, при липсата на наказание през последната година.
јко с нещо друго може да ¬и помогенм - пишете ни.
≈кип на www.pravoocnsult.com
цитирай
259. pravoconsult - ќтговор 253. анонимен - KAT 20.10 21:41
22.10.2011 15:34
“ова е доста често срещан случай, взимате ƒоговора - нотариално заверен и отивате при ќƒѕ на  ј“ където ¬и викат и им позвате копие на ƒоговора за покупко - продажба и н€ма да ¬и търс€т повече. ¬ие сте изпълнили изисквани€та на чл.141, ал.1 и ал.2 от «ƒвѕ, ћѕ— да се прехвърл€т с договор с нотариална заверка на подписа. Ќ€ма за какво да се притесн€вате.
Ќад€вам се да сме били полезни.
јко с нещо друго може да ¬и помогнем-пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
260. анонимен - vav vrazka s akt ot agencia mitnici
25.10.2011 14:33
Zdraveite,polu4ihme akt ot agencia mitnici na stoinost 1000 lv.za izvar6eno naru6enie,koeto e napraveno.Na pismoto ne pi6e kak 6te se pla6ta i ima li davnost,toest mojem li da ne go pla6tame ili kak mogat da ni vzemat parite,pri polojenie 4e dohodite ni sa minimalni.
цитирай
261. pravoconsult - ќтговор на 260. анонимен - vav vrazka s akt ot agencia mitnici 14:33
25.10.2011 23:32
ѕърво по отношение на давността - съгласно ƒќѕ  с 5 годишна давност се прекрат€ват всички вземани€ на държавата, освен ако друг закон не предвижда по дълга давност, но не повече от 10 години. “оест с 10 годишна давност се прекрат€ва самото вземане, ако до тогава н€ма как да си удоволетвор€т искането. ѕо отношение на обсто€телството как може да се плаща - могат да наложат запор върху трудовите ¬и възнаграждени€, до определен минимум, а именно чл.446 от √ѕ  »зм. - ƒ¬, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) јко изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху пенси€, чийто размер е над минималната работна заплата, може да се удържа само:1. ако осъденото лице получава до 300 лв. месечно - една четвърт част, ако е без деца, и една пета, ако е с деца, които то издържа;2. ако осъденото лице получава от 300 до 600 лв. месечно - една трета част, ако е без деца, и една четвърт, ако е с деца, които то издържа;3. ако осъденото лице получава от 600 до 1200 лв. месечно - една втора част, ако е без деца, и една трета, ако е с деца, които то издържа;4. ако осъденото лице получава над 1200 лв. месечно - горницата над 600 лв., ако е без деца, и горницата над 800 лв., ако е с деца, които то издържа.(2) (Ќова - ƒ¬, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) ћесечното трудово възнаграждение по ал. 1 се определ€, след като се приспаднат дължимите върху него данъци и задължителни осигурителни вноски.(3) (ѕредишна ал. 2 - ƒ¬, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) ќграничени€та по ал. 1 не се отнас€т до задължени€ за издръжка. ¬ тези случаи присъдената сума за издръжка се удържа изц€ло, а удръжките по ал. 1 за другите задължени€ на осъдени€ и за задължени€ за издръжка за минало време се прав€т върху остатъка от всичките му доходи.(4) (ѕредишна ал. 3 - ƒ¬, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) ¬ърху вземани€ за издръжка не се допуска принудително изпълнение". “ова е по отношение на трудовото ........
цитирай
262. pravoconsult - ќтговор на ќтговор на 260. анонимен - vav vrazka s akt ot agencia mitnici 14:33 - продължение
25.10.2011 23:36
възнаграждение. јко не платите вземането в 6 месечен срок, то ще бъде дадено на публичен изпълнител или бившата јгенци€ за държавни вземани€. “е ще ¬и потърс€т и ако н€ма какво да вземат и как, ще об€в€вт вземането за несъбираемо.
Ќад€вам се да сме били полезни.
јко с нещо друго може да ¬и помогнем - пичете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
263. анонимен - ≈лектронен фиш
27.10.2011 20:27
»мам снимка за превишаване на скороста градско с над 40 км в час.ѕонеже сега не живе€ на посто€нни€ ми адрес не € получавам тук а е отишла на адреса ми по лична карта, и ми зван€ха от  ј“ да ме питат къде живе€ сега за да могат да ми € прат€т там.ƒоколкото знам за това нарушение глобата е 300 лева и искам да обжалвам обаче имало давностен период, незнам от кога важи той, откакто са € получили на посто€нни€ ми адрес, или когато ми € изпрат€т тук където живе€ сега.ƒали има смисал да обжалвам за това нарушение, смисъл има ли шанс да падне, и долу горе колко ще са ми разходите ако обжалвам.ћерси.«абравих само тр€бва да обжалвам там където ми е посто€нни€ адрес или тук където са ме снимали където живе€ сега.
цитирай
264. анонимен - ≈лектронен фиш
27.10.2011 20:41
јко не съм се уточнил точно за давностни€ период мисълта ми е колко време имам да обжалвам и от кога тече това време, инак мисл€ че акта важи 5 години.Ѕлагодар€.
цитирай
265. анонимен -  ј“
27.10.2011 20:57
¬€рно ли е че глобите издадени с фиш или акт до 10 май 2009 год.вече са отпаднали безвъзвратно.јз имам акт от  ат от април 2009 и още не съм го плащал защото книжката и талона са си в мен.“ова означава ли че акта ми е отпаднал и н€ма да го плащам.
цитирай
266. анонимен - јкт
28.10.2011 16:30
«дравете, имам акт за превишена скорост в града от 04.10.10г., но не ми е задържан сини€ талон, защото не го носех в себе си. Ќе ми е дадено наказателно постановление да разпиша, защото не живе€ на адреса по лична карта и не са ме намерили най-веро€тно. »мам ли акт или н€мам и тече ли ми давност или не?
цитирай
267. pravoconsult - ќтговор на 263. анонимен - ≈лектронен фиш 27.10 20:27
28.10.2011 17:47
ѕо принцип официални€ ¬и адрес е този, който сте посочили на личната ¬и карта, всичко получено по друг начин н€ма как да бъде използвано, при евентуален съдебен процес.
јко обжалвате, тр€бва да погледнете в сами€т фиш снимката дали има две коли, какво е основанието, тоест на какво може да се позовете. Ќапример на снимката има две коли, може другата кола да е превишила.  ак сте заснет, но тр€бва да получите фиша. ѕо принцип давностни€ срок е две години, а не 5. ѕет годишна давност е обща, за актовете и фишовете е две годишна давността.
јко с нещо друго може да помогнем - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
268. pravoconsult - ќтговор на 264. анонимен - ≈лектронен фиш 27.10 20:41
28.10.2011 20:45
јкта важи 2 години, а не 5 години. ѕо отношение на давността : в едини€т случай тече от датата на получаване, когато ¬и е връчена, а в други€ случай от датата на издаване на документа и се прекъсва с получаване на документа. јко бъде прекъсната, чрез връчване започва да тече нов давностен срок.
Ќад€вам се да сме били полезни - ако има с нещо друго, което може да помогнем - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
269. pravoconsult - ќтговор на 265. анонимен -  ј“ 27.10 20:57
28.10.2011 20:52
ќтговорът е положителен, н€ма какво да ¬и притесн€ва. јко ¬и спре контролен орган и ¬и направи проблеми, му об€снете че ако ¬и вземе документите или по н€какъв начин ¬и накърни субективните права - ще се обърнете към съда и ще го съдите за неимуществени вреди. Ќа база на този акт н€ма как да ¬и бъеде отнето нито —видетелство за управление на ћѕ—, нито контролен талон.
јко с нещо друго може да сме полезни - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
270. pravoconsult - ќтговор на 266. анонимен - јкт 16:30
28.10.2011 20:54
ƒа попитаме, как имате акт - спр€ха ли ¬и, заснеха ¬и с камера ? «а да може да ¬и отговорим, тр€бва да си доуточните въпроса.
„акаме ваши€т отговор.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
271. анонимен - —нимка
28.10.2011 23:59
ѕолучих по пощата акт снимка за превишена скорост, обаче без отнемане на книжка или талон те са си в мен само има парична глоба.ѕонеже сега н€мам възможност да плат€ глобата 200 лева ша има ли н€кви последсти€ за мен колко време мога да се забав€ да не € плат€ дали ще ме потърс€т.
цитирай
272. анонимен - 266
29.10.2011 11:14
—пр€ха ме полицаи в града с 70км. в час, при разрешени 50км, в час на 04.10.10г. Ќаписаха ми акт за превишена скорост, не ми е връчено нищо за разписване, пак казах, защото не живе€ на адреса по лична карта и не съм плащала нищо. —ини€ талон си е в мен, защото не го носех тогава. »мам ли акт или н€мам и тече ли давност или не? Ѕлагодар€ предварително.
цитирай
273. pravoconsult - ќтговор на 272. анонимен - —нимка 28.10 23:59
29.10.2011 12:30
»ма два варианта: едини€т вариант е в рамките на 6 месеца да € платите. ¬тори€т вариант е в рамките на две години да не € платите и тогава т€ се заличава по давност. ¬ рамките на две години обаче могат да ¬и потърс€т - публичен изпълнител да иска плащане, но предвид обективните факти - гол€ма задлъжн€лост в –Ѕългари€ надали ще ¬и потърс€т.
Ќад€вам се да сме били полезни, ако с нещо друго може да помогнем - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
274. pravoconsult - ќтговор на 273. анонимен - 266 11:14
29.10.2011 12:38
ѕри така описаната фактическа обстановка все едно не са ¬и спр€ли или да са ¬и засекли. јко ¬и спре контролен орган за превишена скорост тр€бва да се обективира в съответен документ, а именно - акт за установ€ване на административно нарушение. “ой тр€бва да е подписан от ¬ас и от съответното лице, в противен случай не е извършено престъпление. “пва че ¬ие не сте носили талона се описва в съответни€ документ - глобата е до 50 лева, за липса на документи. ѕри такава обективна обстановка н€ма как да имате актове за установ€ване на административно нарушение.  арайте спокойно.
Ќад€вам се да сме били полезни - пишете ни, ако с нещо друго може да помогнем.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
275. анонимен - осъден съм от банка за кредит
31.10.2011 20:11
осъден съм от банка за кредит ще се отрази ли в свидетелството за съдимост че тр€бва да си вад€ за работа
цитирай
276. pravoconsult - ќтговор на 276. анонимен - осъден съм от банка за кредит 31.10 20:11
01.11.2011 17:41
Ќе, н€ма да се отрази в свидетелството за съдимост, това е дело от гражданско правен характер. ¬ свидетеството ще се отрази само,ако има срещу ¬ас повдигнато наказателно дело с вл€зла в сила присъда.
јко с нещо друго може да помогнем - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
277. анонимен - ќтговор на 251. анонимен - »ма ли давност лизингови€ договор?
01.11.2011 17:50
«дравейте, оказва се, че майка ми е осъдена за задължение към ƒжет  редит. »зпълнителни€ лист е от 25.09.2009 г., а на 12.10.2011 г. е издадена ѕризовка за принудително изпълнение, в ко€то се съобщава, че е наложена възбрана в/у недвижим имот, който не е на нейно име, на нейната майка е!  азвате, че ако в рамките на 2 година, от датата на завеждане на делото съди€ изпълнител€ не намери средства за удоволетвор€ване на кредтира се прекрат€ва »зпълнителното дело. ¬ажи ли това в случа€, ко€ дата тр€бва да се гледа - от изпълнителни€ лист, или от »ƒ? јко е от изпълнителни€ лист, то тези 2 год. са минали, защо налагат възбрана? —ъщо така, като изтече този срок тр€бва ли т€ да подаде нещо като възражение, молба или въобще н€какви документи, или отпада автоматично?

Ѕлагодар€ предварително!
цитирай
278. pravoconsult - ќтговор на 277. анонимен - ќтговор на 251. анонимен - »ма ли давност лизингови€ договор?
02.11.2011 17:21
ѕри условие, че имота не е на нейно име,тоест т€ не е собственик - н€ма как да бъде наложе възбрана. ћоже да се е имало в предвид, върху нейна наследствена част? ѕо принцип до две години, ако не се намери нищо за удоволетвор€ване на кредита - делото се прекрат€ва и после пак може да бъде образувано по - желание на заинтересованат страна. ѕрекрат€ването е прозедура, ко€то започва с постановление на „—» / ƒ—». ѕо принцип се гледа датата от образуване на изпълнителното дело, а не на изпълнителни€ лист. —ъгласно √ѕ  /√ражданско ѕроцесуални€  одекс/, прекрат€ването е служебна процедура и се прави от ƒържавен/„астен —ъдебен »зпълнител.
Ќад€вам се да сме били полезни.
јко с нещо друго може да помогнем - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
279. анонимен - Ќаказателно постановление по чл.45, ал.3 от «акона за закрила на детето
05.11.2011 19:41
»мам издадено наказателно постановление по чл.45, ал.3 от ««ƒ - глоба в размер на 300 лева от месец април тази година. јко не се плати тази глоба, след колко време ще започнат да се начисл€ват лихви и ще се даде на съди€ изпълнител за принудително събиране? ћоже ли да ми дойде запор на заплатата заради тази глоба? —лед колко време ще се погаси по давност?
цитирай
280. pravoconsult - ќтговор - 279. анонимен - Ќаказателно постановление по чл.45, ал.3 от «акона за закрила на детето 05.11 19:41
06.11.2011 21:16
ѕо принцип н€ма да ¬и се начисл€ват лихви, ще се стрем€т да си вземат парите, в размер на 300 лева. »зползваната дума "стрем€т" е пресилена. ѕредвид обективни€ факт - прекомерно гол€ма задлъжн€лост в –Ѕългари€, ¬ие сте малък длъжник.  ъм кра€ на тази година, а именно декември две хил€ди и единадесета година наказателното постановление ще бъде изпратено на публичен изпълнител. “ой ще започне да ¬и притесн€ва и да ¬и звънни. «апор обаче върху трудовото възнаграждение до в момента, на основание чл.45, ал. 3 от ««ƒ не се практикува. —ъгласно „л. 82. (1) от «јЌЌ јдминистративното наказание не се изпълн€ва, ако са изтекли:а) две години, когато наложеното наказание е глоба;б) шест месеца, когато наложеното наказание е временно лишаване от право да се упражн€ва определена професи€ или дейност;в) три месеца, когато наложеното наказание е обществено порицание.(2) ƒавността започва да тече от влизане в сила на акта, с което е наложено наказанието, и се прекъсва с вс€ко действие на надлежните органи, предприето спр€мо наказани€ за изпълнение на наказанието. —лед завършване на действието, с което е прекъсната давността, започва да тече нова давност.(3) Ќезависимо от спирането или прекъсването на давността административното наказание не се изпълн€ва, ако е изтекъл срок, който надвишава с една втора срока по ал. 1.(4) (Ќова - ƒ¬, бр. 28 от 1982 г.) –азпоредбата на предходната алине€ не се прилага по отношение на глобата, когато за събирането й в срока по ал. 1 е образувано изпълнително производство. “ова се отнас€ и за вис€щите дела, давността по които не е изтекла до влизането на тази алине€ в сила.
“оест при ¬ас давността предвид факта, че е вл€зло в сила през април 2011 година, ще изтече през април 2013 година. ѕри тези обсто€теслтва - когато е налице фактически€ състав на давностни€ срок, с една молба ще поискате да бъде заличено вземането.
Ќад€ваме се да сме били полезни.
јко с нещо друго може да помогнем - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
281. анонимен - запорно съобщение
10.11.2011 14:46
«дравейте! —лед като има изпълнително дело срещу мен и съответно »зпълнителен лист по гражданско дело чрез „—» от банка, ми беше наложен запор върху заплатата. ќдържаха ми от заплатата н€колко месеца, но си смених работата, а в последствие се оказа, че са пропуснали да ми напишат запора в трудовата книжка. „—» все още (минаха 4 месеца) не е уведомило сегашни€т ми работодател, че имам запор.  акво според вас е станало? јз тр€бва ли да предприема нещо? Ѕлагодар€
цитирай
282. pravoconsult - ќтговор на 281. анонимен - запорно съобщение 10.11 14:46
11.11.2011 20:12
 акто разбираме, в момента не ¬и удържат от заплатата. ¬ такъв случай ¬ие не сте заинтересована страна, за да уведом€вате „—» за новата ¬и работа. „—» е длъжно, като представител на заинтересовата страна да се сезира и да провери къде работите и да изпрати ново запорно съобщение до нови€ ¬и работодател, а ¬ие не сте длъжен нито да предприемате н€какви действи€, нито да уведом€вате н€кой. ¬с€ка ваша инициатива в този случай ще ¬и подейства отрицателно.
Ќад€вам се да сме били полезни.
јко с нещо може да помогнем - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
283. анонимен - u4astie v publi4na prodan
15.11.2011 19:42
Zdraveite,
sled kato ima obqvlenie po izpulnitelno delo, za publi4na prodan na nedvijim imot 4rez turg ,i ima opredeleni dati za priemane na naddavatelni predlojenia za tova,vuzmujno li e imotut da bude zakupen na obivenata trujna cena predi krainata data za priem na predlojeniq i pri kakvi obstoiatelstva moje da stane tova?mogat li da budat plateni zaduljeniata na dlujnika ot drugo licie kato po tozi na4in tova lice da stane sobstvenik na imota
Blagodaria vi!
цитирай
284. анонимен - stacionarna kamera
15.11.2011 20:55
Imam akt za ustanoviavane na admin. naru6enie ot 03.2010 za previ6avane na skorosta v naseleno miasto, udostovereno s digitalna stacionarna kamera, kato dokazatelstvo mi e izzet talona ,spravkata za globata spored sustavia6tia akt togava be6e 1 msec bez knijka i 150lv globa,ako ne me laje pametta razbira se. ne sum hodil do kat v ustanovenia srok da polu4a nakazatelno post, i da predam dobrovolno knijkata ,moga li da se pozova na davnost sled izti4ane na 2 godini ot ustanoviavaneto na naru6nieto, i pri kakvi obstoiatelstav tazi davnost niama da mi e ot polza?triavba da podnoviavam knijka 2014godina
цитирай
285. pravoconsult - ќтговор на 283. анонимен - u4astie v publi4na prodan 19:42
15.11.2011 21:43
¬аши€т въпрос е изц€ло свързан с действи€та на „астни€ —ъдебен »зпълнител или ƒържавни€ —ъдебен »зпълинтел. јко бъде погасено вземането изц€ло на длъжника, тогава основанието за публичната продан отпада и така ¬ие може да станете собственик, но тр€бва да имате писменно договорка с длъжника, ко€то е препоръчитлено да е нотариално заверена.
Ќад€вам се да сме били полезни.
јко с нещо друго може да ¬и помогнем - пишете ни.
≈кип на www.pravococnsult.com
цитирай
286. pravoconsult - ќтговор на 284. анонимен - stacionarna kamera 20:55
15.11.2011 21:47
ѕо принцип ако има изтекли 2 години от датата на извършване на нарушението, тр€бва да си поискате връщането на талона в писмен вид, като се позовете на изтекла давност. Ќ€ма пречки да не се позовете на не€. ѕросто тр€бва да са изтекли двете години от датата на последните действи€, с които органите на  ј“ са предприели по отношение на изпълнение на вземането и прибиране на —видетелството за управелние на ћѕ— - за 1 месец.
»майте в предивд, че ако ¬ие не се позовете на давността т€ н€ма да бъде наложена по служебен път.
Ќад€вам се да сме били полезни, ако с нещо друго може да помогнем или да доуточним - пишете ни.
≈кип на www.pravocosnult.com
цитирай
287. анонимен - покана по ƒќѕ 
15.11.2011 22:13
«дравейте,
ето ситуаци€та:
-получих покана за доброволно плащане с дата 07,11,- уведом€ват ме, че е образувано изпълн. дело с дата 2011 г. , с основание - Ќѕ от јвтомоб. администраци€ от м.07.2007 ?!?
- през 2010 подмених —”ћѕ— поради придобита още една категори€ - без проблем
- не помн€ дали съм получил самото Ќѕ, но със сигурност през тези години не съм получавала никакъв документ, свързан с него
¬ъпросите ми са:
- как така ми образуват изпълнително дело четири години след Ќѕ?
- мога ли да претендирам погас€ване по давност сега, или да изчакам
до €нуари 2013?
Ѕлагодар€ предварително!
цитирай
288. pravoconsult - ќтговор 287. анонимен - покана по ƒќѕ  22:13
15.11.2011 23:14
Ќаш съвет е да пуснете една молба до лицето, което ¬и е изпратило поканата за доброволно изпълнение, да ¬и даде об€снение, как така сте осъден за нещо, което не ¬и е дадено възможност да се защитите. —лед като ¬и отговори /предварително поисквате в молбата да ¬и се отговори писменно, като посочвате и адрес за коренспонденци€/ ни пишете за да ¬и посъветваме по натам. ѕри тези ваши ситуации, см€там че е напълно спечелимо и може да се позовете на давностни€ срок. Ќапишете една молба и поискайте об€снение, след което ни пишете.
ќчакваме ваши€ отговор.
≈кип на www.pravococnsult.com
цитирай
289. анонимен - относно давноста на наказателно постановление
19.11.2011 23:10
Ќаписаха ми акт за нарушение с мпс.ќбжалвах го в срок.»злезна нак.пост.,което не отивам да получа поради това,че книжката ми и контролни€ талон са в мен.ќт кой момент започва да тече двугодишни€т срок за давност: от датата на акта или от тази на нак.пост.?; ако през този двугодишен период не направ€ друго нарушение ,какви тр€бва да бъдат следващите ми действи€,за да не плат€ наложената ми глоба?
цитирай
290. pravoconsult - ќтговор на 289. анонимен - относно давноста на наказателно постановление 19.11 23:10
20.11.2011 18:40
ѕо закон срокът започва да тече от датата на обективиране на нарушението в наказателното постановление. ¬ рамките на 6 месеца тр€бва да ¬и го връчат, ако не успе€т след две години написвате една молба в свободен текст, в който се позовавате на изтекла давност и искате на бъде заличено обективираното нарушение. “ова е при обсто€телство и факт, че н€мате нарушение в рамките на тези две години.
јко с нещо друго може да помогнем - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
291. анонимен - davnost
22.11.2011 14:44
zdraveite ,poluchih saobshtenie za dobrovolno ispalnenie na osnovanie clen 221 ot DOPK.Prez 2006 g. mi sastaviha akt za PTP v razmer na 100 leva.vav saobshtenieto piche che mi e obrazuvano ispalnitelno delo #7011 - 2007 godina ,a saobshtenieto idva na 21.11.2011 godina kakvo da pravq ,pri polojenie che ne sam isplatil globata prez 2006 godina,i che ne sam poluchil nikakvo saobshtenie za deloto koeto sa osashtestvili prez 2007 .molq za savet blagodarq predvaritelno
цитирай
292. pravoconsult - ќтговор на 291. анонимен - davnost 14:44
22.11.2011 22:18
¬ този случай написвате една молба в свободен текст, в ко€то описвате ситуаци€та, че не сте бил уведомен за съставеното наказателно постановление, за образуваното изпълинтелно дело и се позовавате на чл.110 от ««ƒ във връзка с чл.111 от ««ƒ, като молите сътовeтното лице - публичен изпълнител или частен съдебен изпълнител да прекрати образуваното изпълинтелно дело, в противен случай ще си потърсите правата по съдебен ред, като ще сигнализирате и прокуратурата.
јко с нещо друго може да почогнем - пишене ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
293. анонимен - ƒавност на 5 Ќѕ
24.11.2011 11:10
»мам 5 Ќѕ като 3 от т€х са от 2008г, а 2 от 2010г.като тези от 2010г. ще направ€т 2г.€нуари месец! ¬ сайта на  ј“ i-kat.org сед€т като не връчени. —ини€ талон си е в мен и никой не ме е търсил или пращал /поне доколкото знам/ покани за получаването им . ƒали им е изтекла давността поне на тези от 2008г. или тр€бва да вл€зат в сила тоест да си ги получа за да почне да тече давността?.ѕо нагоре в отговорите има разминаване на едно м€сто се отговар€ че абсолютната 3 г. давност тече от момента на извършване на нарушението а в друг отговор, че от момента на влизане в сила на Ќѕ ??!!  нижката ми изтича чак 2017г. ще сед€т ли в системата чак до тогава ако не си ги получа? ƒа ида ли да ги получа или да чакам още 3-4г. ќт 2г. н€мам нарушение с ј “ само с фиш дали са ми се възстановили всички контролни точки?  ак да постъп€? јктове та са за дреболии- без колан; говорене по телефона ;превишена скорост с 18км.!
цитирай
294. pravoconsult - ќтговор на 293. анонимен - ƒавност на 5 Ќѕ 24.11 11:10
26.11.2011 18:55
ѕо принцип след издаване на Ќѕ /Ќаказателното постановление/ в срок от 6 месеца тр€бва да бъде връчено на извършител€. ¬ противен случай започва да тече двугодишни€ срок, в който ако н€мате извършени нарушени€ може да поискате да бъдат заличени от досието ¬и поради изтекла давност. »майте в предвид, че , съгласно цитирани€т текст - пълна тригодишна давност, тоест ако в рамките на три години, независимо колко нарушени€ сте имали преди това, ¬ие неизвършите нарушени€ имате право съгласно законодателството на –Ѕългари€ да поискате заличаване на нарушени€та в досието ¬и, поради изтекла погасителна давност. »майте в предвид, че ако ¬ие не се позовете на давността, т€ н€ма да бъде наложена по служебен път.
јко с нещо друго може да помогнем - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
295. анонимен - NAKAZATELNO POSTANOVLENIE
29.11.2011 15:55
pravoconsult написа:
ѕо принцип след издаване на Ќѕ /Ќаказателното постановление/ в срок от 6 месеца тр€бва да бъде връчено на извършител€. ¬ противен случай започва да тече двугодишни€ срок, в който ако н€мате извършени нарушени€ може да поискате да бъдат заличени от досието ¬и поради изтекла давност. »майте в предвид, че , съгласно цитирани€т текст - пълна тригодишна давност, тоест ако в рамките на три години, независимо колко нарушени€ сте имали преди това, ¬ие неизвършите нарушени€ имате право съгласно законодателството на –Ѕългари€ да поискате заличаване на нарушени€та в досието ¬и, поради изтекла погасителна давност. »майте в предвид, че ако ¬ие не се позовете на давността, т€ н€ма да бъде наложена по служебен път.
јко с нещо друго може да помогнем - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com

VUV VARUZKA S VRU4VANETO NA (NP) DO TEZI 6 MESECA , TO NE STAVA LI SLUJEBNO DORI I LICETO DA NE PRISUSTVA- NAPRIMER S4ITA SE ZA VRU4ENO?!!
цитирай
296. анонимен - —таро »ƒ
29.11.2011 17:36
«дравейте, имам следни€ проблем:
 акто вс€ка година, така и тази отивам да си извад€ удостоверение, за липса на задължени€ и с изненада установ€вам, че имам »ƒ1108/2006 за 50лв.  акто служителката ми раз€сни, то се отнас€ за глоба от Ќќ» от 2004г.
ѕърво сигурна съм, че € платих, но за съжаление не мога да намер€ разписката от 2004. ¬торо както четох, със сигурност мога да се позова на давност и да отажа да € плат€, още повече че досега не е била търсена, нито ми е излизала в предишни удостоверени€, но не ми стана €сно пред кого да се позова на давността и да ми бъде заличена от задължени€та?
цитирай
297. pravoconsult - ќтговор на 295. анонимен - NAKAZATELNO POSTANOVLENIE 15:55
29.11.2011 21:49
—лед изтичането на тези 6 месеца, при което самото постановление се счита за връчено, служебно, априори от това което ¬ие сте написали - оттогава ¬ие може да броите тези две години, на които после може да се позовете.
Ќад€вам се да сме били полезни.
јко с нещо друго може да помогнем - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
298. pravoconsult - ќтговор на 296. анонимен - —таро »ƒ 17:36
29.11.2011 21:53
«абел€зваме че имате номер на изпълнителното дело. ѕоискайте от Ќјѕ да ¬и дадат информаци€, кой е образувал изпълинтелното дело. “е ще ¬и кажат институци€та, а в най добри€ случай и лицето. јко ¬и кажат лицето добре, но ако не отивате в съответната институци€ и преглеждате самото дело и искате об€снени€ - като се позовавате на това, че сте го платили. ѕосле се позовавате на 5 годишната давност по ««ƒ и об€сн€вате, че в други ”достоверение не ¬и е излизало, след което ни пишете какво са ¬и отговорили, за да ¬и кажем какво да предприемате. Ќо н€ма нужда да го плащате.
„акаме ваши€ отговор.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
299. анонимен - на 30, 11, 2011 г получих съобштение ...
30.11.2011 19:25
на 30,11,2011 г получих съобштение от “ƒ на Ќјѕ за ј”јЌ по чл.92 от« ѕќ за 2010 г .Ѕеше ми систавен акт .—лед което подадох възражение .
“р€бва ли да предприема нещо друго.
ћол€ за съвет.
цитирай
300. pravoconsult - ќтговор на 299. анонимен - на 30, 11, 2011 г получих съобштение ... 30.11 19:25
01.12.2011 20:27
»зчакайте да мине 30 дневни€ срок, в който тр€бва да ¬и отговор€т. јко не ¬и отговор€т, тогава ще ¬и посъветваме какво да правите. јко ¬и отговор€т и отговорът не ¬и удоволетвор€ва - ще го атакувате. ѕишете ни към 30.12.2011 година, дали имате н€какъв отговор, за да ви посъветваме какво да правите оттук нататък.
ќчакаваме да пишете.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
301. анонимен - обвинение в даване на подкуп
05.12.2011 20:58
ѕолици€та води до съдебно производство срещу мен за опит за даване на подкуп на длъжностно лице /пожарникар/! ≈динственото с което разполагат е свидетелските показани€ на въпросни€ пожарникар и негов колега, че съм искал да дам пари в размер на 300лв, и съм обещал след това още сума до 3000лв.јз разполагам с един свидетел
/пр€к роднина/ и мо€та дума, че това не е истина! ћогат ли да ме осъд€т за опит за даване на подкуп по чл.304 ал.1,само на база на свидетелски показани€! ƒоколкото знам подкуп се доказва пред съда единствено по 4 начина: на базата на —–—, при залав€не в момента на получаване /даване/ на подкуп, при залав€не с бел€зани банкноти и на база самопризнани€.  ато прокуратурата не разполага с нито с едно от горепосочените доказателства! ћогат ли да ме осъд€т само на база т€хната дума срещу мо€та?
цитирай
302. анонимен - –ешение на √лавна –епубликанска ѕрокуратура-гр.≈дирне-“урци€
05.12.2011 23:42
ѕрез 2009г.работих при частен превозвач,като шофьор на автобус. арах търговци до “урци€.Ќа 26.05.2009г.автобуса беше задържан от турските власти за недекларирани стоки.ѕреди митницата спр€хме на комплекс"јмфората".ќтидох да вечер€м и пътниците са крили тези стоки,които след това не са декларирали.јз като шофьор н€мам право да им провер€вам багажа,а и след вс€ко спиране да провер€вам цели€ автобус.Ќа “урската митница автобуса бе задържан.¬сичките ми лични документи б€ха взети.–азпитваха ме турските власти с преводач.—лед разпита ми казаха,че не нос€ вина,върнаха ми всички документи,казаха ми,че сам свободен и мога ако искам или да влизам в “урци€ или да се върна в Ѕългари€.ќбадих се на работодател€ си,който дойде.—лед мо€ разпит отидохме с него до гр.≈дирне при адвокат,който той упълномощи да го представл€ва за делото за освобойдаване на автобуса.ќт тогава бивши€ ми работодател на н€колко пъти ми се обажда да съм отидел с него до “урци€ при адвоката му и да дам показани€,да се разпиша и да се освободи автобуса.
Ќа 08.11.2011г.от от –айонна ѕрокуратура-гр. азанлък ми б€ха връчени документи.“е са на √лавна –епубликанска ѕрокуратура-гр.≈дирне.“ам е гледано н€какво дело и има решение с дата-19.04.2011г.ќт “урската ѕрокуратура изпращат решението в Ѕългари€-—офи€.ѕечата е с дата 13.09.2011г.Ќа 08.11.2011г.аз получих от  азанлъшката прокуратура 5 листа на турски език,от които не разбирам нищо.ѕреведено ми е само решението,в което пише,че съм глобен 3000 “Ћ.,които са за съдебна глоба.јко не ги внеса до 1 месец ще бъда осъден на лишаване от свобода.
 ак така ме съд€т и има присъда при положение,че аз нито съм получавал призовка,нито съм уведомен че се води дело?Ќа разпита казаха,че съм невинен и свободен.јко б€х в н€какво нарушение щ€х да бъда задържан още тогава,както е ставало с други мои колеги,които са пътували по същата лини€.
 ак може да те съд€т,а да не знаеш!¬ решението даже не пише за какво е това дело-за стоката ли,за автобуса ли?
ћол€ за съвет какво да прав€.
цитирай
303. pravoconsult - ќтговор на 301. анонимен - обвинение в даване на подкуп 05.12 20:58
07.12.2011 21:30
—видетелските показани€ н€ма как да бъдат използвани като веществено доказателство със съответната тежест. ѕринципа "рекъл - казал", ако изобщо стигне до съда, ще бъде отхвърлен. Ќемогат да повдигнат обвинение само на думи.
јко с нещо друго може да помогнем - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
304. pravoconsult - ќтговор на 302. анонимен - –ешение на √лавна –епубликанска ѕрокуратура-гр.≈дирне-“урци€ 05.12 23:42
07.12.2011 21:35
ѕроверете на делото дали не се е €в€вал упълномощени€т от ¬ас адвокат и да ¬и е представл€вал. ¬ този случай ¬ие се считате за редовно уведомен. ѕърво се запознайте с тази обстановка. Ќаправете възражение срещу това решение, като опишете ситуаци€та, на български език, след което преведете същото на турски и чрез нашата √лавна прокуратура го насочете до прокуратурата в град ≈дирне. ѕогледнете срока за обжалване. Ќо първо се усведомете дали адвоката в “урци€ не ¬и е представ€лвал.
„акам да ни пишете.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
305. анонимен - davnosten srok
08.12.2011 11:15
zdraveite v4era bayh izpratila vapros no ne go vijdam sega dali e polu4en neznam
Stava vapros za edna globa ot nap-Silistra
цитирай
306. pravoconsult - ќтговор на 305. анонимен - davnosten srok 11:15
08.12.2011 20:08
»зпратето го пак, когато го видите след изпращането, тогава може да сте сигурни, че сме го получили.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
307. анонимен - »нтересувам се дали тече ƒавност
10.12.2011 02:04
¬ Ќакателно дело ме осъдиха с административно наказание 700 лв. глоба тази година през 2011 г. за де€ние, което е направено от мен в началото на 2008 година. ћога ли да не ги плат€, тъй като е изтекла 3 годишната давност и тече ли н€какъв срок за това, тъ йакто не съм знаел за този закон за давност.
цитирай
308. анонимен - ≈лектронен фиш
10.12.2011 17:15
«дравейте, дойде ми елекронен фиш с глоба от камера за превишение със 30 км. в час извън населено м€сто и 100лв глоба. ѕодписала съм се на обратната разписка на пощальонката. ћога ли да избегна глобата с изтичането на давността.  олата се води на мое име и плащам данъци за не€.  ато изтече давността на глобата в кат, ще ми се прехвърли ли в данъчното. —коро не ми предстои см€на на шофьорската книжка.
цитирай
309. анонимен - –ешение на √лавна –епубликанска ѕрокуратура-гр.≈дирне-“урци€
10.12.2011 23:22
pravoconsult написа:
ѕроверете на делото дали не се е €в€вал упълномощени€т от ¬ас адвокат и да ¬и е представл€вал. ¬ този случай ¬ие се считате за редовно уведомен. ѕърво се запознайте с тази обстановка. Ќаправете възражение срещу това решение, като опишете ситуаци€та, на български език, след което преведете същото на турски и чрез нашата √лавна прокуратура го насочете до прокуратурата в град ≈дирне. ѕогледнете срока за обжалване. Ќо първо се усведомете дали адвоката в “урци€ не ¬и е представ€лвал.
„акам да ни пишете.
≈кип на www.pravoconsult.com

Ѕлагодар€ много за отговора.јз не съм упълномощ€вал никакъв адвокат.–аботодател€ ми се разправ€ше с него.Ќикъде не съм се разписвал пред адвоката му.Ќа н€колко пъти бивши€ ми вече работодател ми се обажда да съм отидел с него до “урци€ за да да се разпиша при адвоката му и да съм дад€л показани пред него,за да се освобод€л автобуса.Ќикъде не съм ходил и нищо не съм разписвал на адвокат:нито като б€ха задържали автобуса,нито след това съм ходил. акто вече ви писах веднага ми върнаха документите и ме освободиха.ј кой срок важи никой не може да ми каже.ƒали от датата на връчване-08.11.11г. или датата,когато е било делото там-19,04.2011г.„е се е водило дело разбрах чак като ми връчиха това решение. акво става не разбирам.ќще веднъж,благодар€!
цитирай
310. pravoconsult - ќтговор на 307. анонимен - »нтересувам се дали тече ƒавност 10.12 02:04
11.12.2011 13:53
ѕо принцип ¬ие е тр€бвало още в наказателното дело да се позовете на изтекла давност. ѕри което т€ ще бъде наложена в самото съдебно заседание. ѕри условие, че ¬ие не сте се позовали, н€ма как да го поискате към момента. —лед като вече сте осъден, давността се брои от момента на осъждането - тоест започва да тече нова давност, ко€то тр€бва да изчакате.
јко с нещо друго може да помогнем - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
311. pravoconsult - ќтговор на 308. анонимен - ≈лектронен фиш 10.12 17:15
11.12.2011 13:56
ѕо отношение на глобата - н€ма да ¬и се прехвърли в данъчното. ќтдел "ћестни приходи" на съответната община и  ј“ са две отделни институции и н€ма прехвърл€не на вземани€ между т€х. ѕо отношение на давностни€ срок, може да изчакате, като се позовете на изтекла давност и да поискате заличаване от картотеките на  ј“ съответното нарушение. ѕри услови€, че не ¬и престои см€на на книжка, просто само гледайте да не нарушавате закона и изчакайте давностин€ срок, за да спестите парите.
јко с нещо друго може да помогнем - пишете ни.
≈кип на ww.pravoconsult.com
цитирай
312. pravoconsult - ќтговор на 309. анонимен - –ешение на √лавна –епубликанска ѕрокуратура-гр.≈дирне-“урци€ 10.12 23:22
11.12.2011 14:02
ѕо принцип по отношение на сроковоте важи срока на върчването, оттогава се брои дадени€ срок, а не от датата на делото. ѕри условие, че ¬ие не сте упълномощавали адвокат, н€ма как да сте били осъден. ѕри условие, че –аботодател€ ¬и иска да отидете и адвоката да ¬и направи разпит - такава процеудра в –“урци€ н€ма, за да се освободи автобуса има нещо недоизказано в ц€лата истори€. ¬нимавайте и според нас пишете директно до съда, който е наложил глобата и ¬и е осъдил и поискайте об€снение за ситуаци€та, заедно с информаци€ ,как сте били призован и кой ¬и е представл€вал.
по отношение на изпращането - в предни€ отговор ¬и написахме процедурата как да се изпрати.
јко имате нещо не€сно - пишете ни , ще ¬и съдействаме максимално.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
313. анонимен - –ешение на √лавна –епубликанска ѕрокуратура-гр.≈дирне-“урци€ 10.12 23:22
11.12.2011 15:07
pravoconsult написа:
ѕо принцип по отношение на сроковоте важи срока на върчването, оттогава се брои дадени€ срок, а не от датата на делото. ѕри условие, че ¬ие не сте упълномощавали адвокат, н€ма как да сте били осъден. ѕри условие, че –аботодател€ ¬и иска да отидете и адвоката да ¬и направи разпит - такава процеудра в –“урци€ н€ма, за да се освободи автобуса има нещо недоизказано в ц€лата истори€. ¬нимавайте и според нас пишете директно до съда, който е наложил глобата и ¬и е осъдил и поискайте об€снение за ситуаци€та, заедно с информаци€ ,как сте били призован и кой ¬и е представл€вал.
по отношение на изпращането - в предни€ отговор ¬и написахме процедурата как да се изпрати.
јко имате нещо не€сно - пишете ни , ще ¬и съдействаме максимално.
≈кип на www.pravoconsult.com

«латни сте!ƒобре,че има и хора като ¬ас.—амо дето,май вече съм изтървал всички срокове.ћного късно намерих този сайт,а тук всички вдигаха рамене и казваха,че не зна€т какво се прави в този случай.»ма ли смисъл да се пише вече,като е изтърван срока,или да си чакам да ме арестуват:)?Ѕлагодар€ ¬и още веднъж.
цитирай
314. анонимен - ≈лектронен фиш
12.12.2011 11:33
pravoconsult написа:
ѕо отношение на глобата - н€ма да ¬и се прехвърли в данъчното. ќтдел "ћестни приходи" на съответната община и  ј“ са две отделни институции и н€ма прехвърл€не на вземани€ между т€х. ѕо отношение на давностни€ срок, може да изчакате, като се позовете на изтекла давност и да поискате заличаване от картотеките на  ј“ съответното нарушение. ѕри услови€, че не ¬и престои см€на на книжка, просто само гледайте да не нарушавате закона и изчакайте давностин€ срок, за да спестите парите.
јко с нещо друго може да помогнем - пишете ни.
≈кип на ww.pravoconsult.com

ј колко е срока на давност за снимка от камера и като приключи какво точно тр€бва да се направи. Ѕлагодар€.
цитирай
315. pravoconsult - ќтговор на 313. анонимен - –ешение на √лавна –епубликанска ѕрокуратура-гр.≈дирне-“урци€ 10.12 23:22 11.12 15:07
12.12.2011 20:52
Ќаш съвет е да напишете и все пак да изпратите, за да имате нещо черно на б€ло. Ќищо, че могат да ¬и кажат, че сте изпуснали срока, но все пак опитайте. “ака се показва, че сте изразили вол€. ƒори наш съвет е да напишете ¬ие лично възражението, като в самото възражение поискайте об€снение кой ви е защитавал и как сте били призован и как сте осъден за нещо, което не сте запознат и сте н€мали възможност да се защитите.
Ќ€ма проблем, ако с нещо друго може да ¬и помогнем - пишете ни.
Ќа лини€ сме - екип на www.pravoconsut.com
цитирай
316. pravoconsult - ќтговор на 314. анонимен - ≈лектронен фиш 11:33
12.12.2011 20:57
«а да се позовете със сигурност на давностни€ срок, след 3 години от датата, когато са ¬и уведомили пускате една молба в свободен текст, където описвате ситуаци€та, кога ¬и е връчено, позовавате се на давностни€ срок и искате да ¬и бъде заличено нарушението от картотеките на  ј“.
јко с нещо друго може да помогне - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsutl.com
цитирай
317. анонимен - podvejdane ot advokat
15.12.2011 10:57
«дравейте,
ѕреди около месец получих ѕокана за доброволно изпълнение за задължени€ към “оплофикаци€. »зпълнителни€ лист е от 2005 г. ѕотърсих адвокат. “€ пусна възражение до –айонни€ съд. ѕозоваването е: "¬ срока по чл. 250, ал. 1 от √ѕ  (отм.), във връзка с І2, ал. 9 от ѕ«– на √ѕ , представ€м пред ¬ас насто€щото възражение и ви молим да спрете производството по посоченото изпълнително дело и на осн. чл. 252 от √ѕ  (отм.), респективно 415, ал. 1 от √ѕ  да укажете на Д≈¬Ќ Ѕългари€ “оплофикаци€Ф ≈јƒ Ц ѕловдив възможността да установ€т вземането си по съдебен ред. јргументите ми в тази насока са следните: 1.Ќа първо м€сто Ц видно от представеното заверено копие от »Ћ същи€т е издаден на 03.05.2005 г. »зпълнително дело є ’’’’’ г по описа на „—» ’’’’, рег. є №е образувано въз основа на молба вх. є ’/’’’.2011 г. “върдим, че към момента на подаване на молбата за образуване на изпълнителното дело правата, инкорпорирани в приложени€ изпълнителен лист са били погасени по давност на основание чл. 110 от ««ƒ с изтичане на срок, по-дълъг от 5 години.". —ъдът върна ќпределение, че н€ма убедителни писмени доказателства, че сумите не се дължат. ѕри което адвокатка ме посъветва да обжалваме. —поред не€ това бил лесни€ начин и сега го пробваме, ако не станело със дело 100% щ€ло да стане. ќкръжни€т съд още не се е произнесъл. ѕравилно ли ме е посъветвала адвокатката за тези действи€? —поред не€ има такава практика, потърсих услугите и на друг адвокат, който ми каза, че това е абсолютно грешен подход. ѕуснах дело след 2 дни ми издадоха обезпечителна заповед. “ъй като съм платила хонорар на 1-та адвокатка, потърсих и трето мнение, за да имам основание да си поискам парите обратно. 3-ти€т адвокат каза, че колегите му са постъпили така, защото имало такава практика и „—» можел така да спре изпълнението, но тъй като „—» не го е спр€л, след произнас€не на ќ— сме щели да пуснем дело. ћол€ за ¬ашето мнение. »мам ли основание да свикам јдв. колеги€?
Ѕлагодар€ предварително за отговорите.
цитирай
318. анонимен - ƒавност »Ћ
16.12.2011 14:33
«дравейте,
ѕреди около месец получих ѕокана за доброволно изпълнение за задължени€ към “оплофикаци€. »зпълнителни€ лист е от 2005 г. ѕотърсих адвокат. “€ пусна възражение до –айонни€ съд. ѕозоваването е: "¬ срока по чл. 250, ал. 1 от √ѕ  (отм.), във връзка с І2, ал. 9 от ѕ«– на √ѕ , представ€м пред ¬ас насто€щото възражение и ви молим да спрете производството по посоченото изпълнително дело и на осн. чл. 252 от √ѕ  (отм.), респективно 415, ал. 1 от √ѕ  да укажете на Д≈¬Ќ Ѕългари€ “оплофикаци€Ф ≈јƒ Ц ѕловдив възможността да установ€т вземането си по съдебен ред. јргументите ми в тази насока са следните: 1.Ќа първо м€сто Ц видно от представеното заверено копие от »Ћ същи€т е издаден на 03.05.2005 г. »зпълнително дело є ’’’’’ г по описа на „—» ’’’’, рег. є №е образувано въз основа на молба вх. є ’/’’’.2011 г. “върдим, че към момента на подаване на молбата за образуване на изпълнителното дело правата, инкорпорирани в приложени€ изпълнителен лист са били погасени по давност на основание чл. 110 от ««ƒ с изтичане на срок, по-дълъг от 5 години.". —ъдът върна ќпределение, че н€ма убедителни писмени доказателства, че сумите не се дължат. ѕри което адвокатка ме посъветва да обжалваме. —поред не€ това бил лесни€ начин и сега го пробваме, ако не станело със дело 100% щ€ло да стане. ќкръжни€т съд още не се е произнесъл. ѕравилно ли ме е посъветвала адвокатката за тези действи€? —поред не€ има такава практика, потърсих услугите и на друг адвокат, който ми каза, че това е абсолютно грешен подход. ѕуснах дело след 2 дни ми издадоха обезпечителна заповед. “ъй като съм платила хонорар на 1-та адвокатка, потърсих и трето мнение, за да имам основание да си поискам парите обратно. 3-ти€т адвокат каза, че колегите му са постъпили така, защото имало такава практика и „—» можел така да спре изпълнението, но тъй като „—» не го е спр€л, след произнас€не на ќ— сме щели да пуснем дело. ћол€ за ¬ашето мнение. »мам ли основание да свикам јдв. колеги€?
Ѕлагодар€ предварително за отговорите.
цитирай
319. pravoconsult - ќтговор на 317 / 318. анонимен - podvejdane ot advokat 15.12 10:57
18.12.2011 20:13
“р€бва да се запознаем с документи, иначе може да се каже, че 3 страни - 4 мнени€. ¬ижте резултата, но от наша страна действи€та на първи€ адвокат са правилни, това е един от ходовете, с който може да бъде "бутнат" изпълнителни€ лист, но от друга страна действи€та на втори€т адвокат не са грешни, това е друг начин и ход за задействане на процедурата. » двата варианта вод€т към една цел, просто набаза написано израз€ваме становище и н€ма как да вземем мнение, при условие, че се изказаваме,без да сме погледнали документи. Ќаш съвет е изчакайте резултат поне от едно м€сто, който да не е обжалваем и тогава вземете насока.
јко с нещо друго може да помогнем - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
320. анонимен - ≈лектронен фиш
18.12.2011 21:51
«дравеите преди н€колко дни получих така наречини€ електронен фиш , бих желал да знам дали след като се води глоба има лихви по него и има ли давност , и дали след изтичането на евенуалната давнот остава в регистрите на  ј“ и какви биха могли да са последстви€та от неплащането му !
цитирай
321. анонимен - ≈лектронен фиш
18.12.2011 21:56
»звин€вам се за ненужни€ ми въпрос отговорих си сам четеики по горе !
цитирай
322. анонимен - ƒавност »Ћ
19.12.2011 08:53
Ѕлагодар€ за отговора. —амо едно уточнение прав€, с ¬ъзражението на 1-та адвокатка, както и по-горе съм цитирала пред€в€ваме изтекла давност. “ова, което впоследствие ми казаха е, че по нови€ √ѕ , след 2008, за изтекла давност се претендира само и единствено с отрицателно установителен иск, същото е писал и районни€т съди€ в определението.
цитирай
323. pravoconsult - ќтговор на 321. анонимен - ≈лектронен фиш 18.12 21:56
20.12.2011 22:45
јко с нещо друго може да помогнем - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
324. pravoconsult - ќтговор на 322. анонимен - ƒавност »Ћ 19.12 08:53
20.12.2011 22:48
ƒа по нови€ √ѕ  от март 2008 година е с отрицателен установител иск, адвокатката как го е завела ???
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
325. анонимен - ƒавност »Ћ
21.12.2011 09:37
јми, както писах по-горе, т€ пусна възражение до районни€ съд, като позоваването беше изтекла давност по чл. 250 ""¬ срока по чл. 250, ал. 1 от √ѕ  (отм.), във връзка с І2, ал. 9 от ѕ«– на √ѕ , представ€м пред ¬ас насто€щото възражение и ви молим да спрете производството по посоченото изпълнително дело и на осн. чл. 252 от √ѕ  (отм.), респективно 415, ал. 1 от √ѕ  да укажете на Д≈¬Ќ Ѕългари€ “оплофикаци€Ф ≈јƒ Ц ѕловдив възможността да установ€т вземането си по съдебен ред. јргументите ми в тази насока са следните: 1.Ќа първо м€сто Ц видно от представеното заверено копие от »Ћ същи€т е издаден на 03.05.2005 г. »зпълнително дело є ’’’’’ г по описа на „—» ’’’’, рег. є №е образувано въз основа на молба вх. є ’/’’’.2011 г. “върдим, че към момента на подаване на молбата за образуване на изпълнителното дело правата, инкорпорирани в приложени€ изпълнителен лист са били погасени по давност на основание чл. 110 от ««ƒ с изтичане на срок, по-дълъг от 5 години." —лед което районни€т съд върна определение, че н€ма убедителни писмени доказателства и да си потърс€ правата с отрицателен уст. иск. “€ ме посъветва да обжалвам това решение на съда и пуснахме жалба, че са налице убедителни писмени доказателства. ћеждувременно ми дойде запор на заплатата. —лучайно се консултирах с други€ адвокат и той каза, че абсолютно погрешно сме тръгнали. “€ обаче твърди, че кантората й имала такава практика и че можело по този начин (лесни€) „—» да спре изп. дело.
цитирай
326. анонимен - Ќѕ на Ќјѕ за закъсн€ло подаване ќбразец 1 от самоосигур€ващо се лице
21.12.2011 11:09
«дравейте,
ѕрез л€тото поради пътуване не усп€х да подам в срок деклараци€ ќбразец 1 за юли (осигурителните вноски обаче б€ха внесени по банков път). ѕодадох € заедно с деклараци€та за август в началото на септември, т.е. генерирало се беше закъснение от 22 дена. —ъставиха ми ј”јЌ, подадох възражение, но тъй като не открих правни основани€, по-скоро се позовах на факта за нищожност на нарушението, за редовността ми на подаване на документи и вноски до момента и на трудността да се спаз€т при всички обсто€телства изисквани€та за 10-дневен срок и за лично подаване на деклараци€та.
ƒнес ми се обадиха да отида да си получа наказателното постановление. ќчевидно въпреки възражението ми е наложена санкци€, ко€то е минимум 50, максимум 500 лв.  акви следващи стъпки мога да предприема, тъй като не съм съгласна, че санкци€та е съответна на нарушението и не съм склонна да € изпълн€?
Ѕлагодар€ предварително да отговора!
цитирай
327. pravoconsult - ќтговор на 325. анонимен - ƒавност »Ћ 21.12 09:37
22.12.2011 21:59
“ова което прочетохме до в момента, честно да ¬и кажем мислим че ще ¬и отхвърл€т жалбата на втора инстанци€. —ега по подробно се запознахме с нещата и според нас се обърнете към втори€ адвокат и действайте. «ащото —ъда е прав, че при липсата на достатъчни писменни доказатлества, с пълно право са ¬и отхвърлили иска. Ќе ¬и вдъхваме гол€ма надежда, но на втора инстанци€ могат да го потвърд€т. ќбърнете се към втори€ адвокат.
јко с нещо друго може да помогнем - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
328. pravoconsult - ќтговор на 326. анонимен - Ќѕ на Ќјѕ за закъсн€ло подаване ќбразец 1 от самоосигур€ващо се лице 21.12 11:09
22.12.2011 22:01
Ќ€ма как, в ƒќѕ  е констатиран срока, който е преклузивен —лед изтичането се налага глоба, просто н€ма какви правни основани€ да ¬и посъветваме, за да изб€гаме глобата. ¬арианта е да оставите сумата да изтече по давонст и да поискате заличаване.
јко с нещо друго може да помогнем - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
329. анонимен - Ќѕ на Ќјѕ за закъсн€ло подаване ќбразец 1 от самоосигур€ващо се лице 21.12 11:09
23.12.2011 10:43
pravoconsult написа:
¬арианта е да оставите сумата да изтече по давонст и да поискате заличаване.

Ѕлагодар€ за отговора! јко е възможно, още н€колко уточн€ващи въпроса:
јко съм решила да чакам давностни€ срок, тр€бва ли да ида да си получа Ќѕ или е по-добре да не го получавам? ќт кой момент започва да тече давностни€т срок - от датата на издаване на Ќѕ, от датата на уведомлението, от датата на приемане на Ќѕ или от следващата календарна година? »ма ли откъде Ќјѕ да си прихване глобата, ако аз не € внеса?
цитирай
330. pravoconsult - ќтговор на 329. анонимен - Ќѕ на Ќјѕ за закъсн€ло подаване ќбразец 1 от самоосигур€ващо се лице 21.12 11:09 10:43
23.12.2011 21:22
¬ шест месечен срок от датата на издаване на Ќѕ тр€бва да ¬и бъде връчено, в следствие на което, ¬ие ако него получите оставате да изтече давностни€ срок и поискайте заличаване. ѕо принцип глобата ще бъде дадена на јгенци€ за държавни вземани€, които предвид тежкото положение в страната и малката сума сте най малки€ проблем на јгенци€та, затова изчакайте.
јко с нещо друго може да помогнем - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
331. анонимен - акт за неиздаден касов бон
27.12.2011 19:02
ƒобър вечер!ƒнес получих писмо от Ќјѕ с което ме призовават да заплат€ акт съставен ми юни месец 2007 година.ѕуснах за€вление в Ќјѕ за отм€на,позовавайки се на изтекли€т срок на давност.»нспектора ме увер€ва,че ще бъде отхвърлена молбата ми.«аконово имат ли право да € отхвърл€т и ако да,на какво основание?
п.п.Ќе съм обжалвал постановлението и за тези 4 години за първи път получавам писмо за вземани€,както и н€мам други нарушени€ от какъвто и да е характер.
Ѕлагодар€ предварително!
цитирай
332. pravoconsult - ќтговор на 331. анонимен - акт за неиздаден касов бон 19:02
27.12.2011 22:49
ѕо принцип винаги могат да намер€т вратичка да € отхвърл€т, ваше задължение да намерите вратичка да отвърнете на удара. »зчакайте все пак да дойде отговора и тогава ще ¬и посъветваме как да действате. »майте в предвид, че едини€т от доводите, но които ще се позоват е липсата на 5 годишна давност, ко€то да е изтекла и затова не е можело да се погаси задължението по давностен срок. Ќо все пак когато ¬и отговор€т, ако искате пишете тук или на имейла, където ¬и е по удобно, за да ¬и кажем как да действате.
ќчакаваме да пишете.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
333. анонимен - ƒавност
28.12.2011 16:38
«дравейте

»мам един засукан казус и мол€ за тълкуване.
ёни месец 2008 година ме снимат с камера в кола, догонват ме и ме спират за каране с превишение от 35 км/ч в населено м€сто.
ѕонеже съм регистриран във —тара «агора, акта отпътува натам заедно с талона ми. Ќ€колко пъти ми поднов€ваха акта защото не беше пристигнал в —тара «агора. ¬ кра€ на годината си загубих документите и реших да си смен€ адресната регистраци€ със варненска.
»здадох си Ћ  и след това шофьорска книжка, след като си изтеглих с молба досието от  ј“ —« във ¬арна. ƒадоха ми нов талон и всичко беше наред. —лед н€колко месеца ми съставиха акт и минах да си го плат€ и да си взема талона. ќказа се, че не мога да си го взема, защото в системата им виси, че имам невръчено наказателно постановление (Ќѕ).
Ќѕ-то е от —« и го н€мат във ¬арна, поради което не могат да го връчат във ¬арна и тр€бва да ида до —«. ѕри положение, че съм чакал месец и половина за прехвърл€не на досие.
Ќеофициално ми казаха, че шефа на  ј“ —« е издал заповед издадено Ќѕ във —з да не се изпраща за връчване в друг град. ќказах се в ситуаци€ на Ќј ј«јЌ без вина Ц не мога да шофирам, а вина н€мам. ƒо колкото знам Ќѕ се връчват по посто€нен адрес.
ѕонеже не съм виновен за тази неразбори€ в системата им реших да изчакам абсолютната давност 3 години. ¬ъпроса е следни€ Ц изтекла ли е т€ ?
«ащото акта е от 06.2008, Ќѕ от 31.09.2008. Ќѕ не е връчвано. ¬ чл. 82 пише ј “, а не Ќѕ.
ќт кога започва да тече давността от връчване с подпис на акта на улицата или от връчване на Ќѕ с подпис от мене ?
цитирай
334. pravoconsult - ќтговор на 333. анонимен - ƒавност 28.12 16:38
30.12.2011 17:57
ѕо отношение на обсто€телството, че Ќѕ /наказателно постановление/, съгласно «ƒвѕ и «јЌЌ се връчва по посто€нен адрес на извършител€. ¬ие като гражданин на –Ѕългари€ и спазвайки всички законови стъпки сте си прехвърлили посто€нни€ адрес и дори, както разбираме сте уводемили и  ј“ за това обсто€телство. “е не са отреагирали по никакъкв начин. —ледователно н€ма такова нещо, като н€кой издал заповед да отидете в —тара «агора и да си го получите.
¬ъв връзка с давността, т€ започва да тече, като се изчисл€ва следното обсто€телство - след като бъде издадено Ќѕ в рамките на 6 месеца тр€бва да ¬и се връчи, след което ако не е връчено, започва да се изчисл€ва давностни€ срок.
—ледователно, ако Ќѕ е изготвено, подписано и готово за връчване на 06.2008 година до 01.2009 година тр€бва да бъде връчено. —лед което започвате да броите давностни€ срок.
—поред нас напишете една молба и поискайте об€снение каква е та€ заповед и защо, когато сте си прехвърл€ли адресната регистраци€ и сте уводмили  ј“ не е изл€зло нарушението. —истемите на  ј“ са свързани и от вс€ка точка може да се направи справака.
јко с нещо друго може да помогнем - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
335. goshleto - «дравейте, предваварително ¬и благодар€ за консултаци€та!
05.01.2012 15:18
ћайка ми е пенсионер и ћќЋ на ≈“ и ≈ќќƒ. –аботи в ≈“-то и се осигур€ва само здравно върху ћќƒ за самоосигур€ващи се 420 лв. Ќ€ма договор за управление и контрол, нито пък трудов договор, въпросът ми е тр€бва ли да внас€ осигуровки за ƒќќ и ако тр€бва върху какъв праг? ”точн€вам, че в ≈“-то има още един служител освен не€, който се осигур€ва нормално на 8 часа. —тава въпрос за хранителен магазин, който работи по 13ч. на ден. Ќад€вам се, че съм задал въпроса си коректно и ¬и благодар€ за вниманието.
цитирай
336. goshleto - «дравейте, предваварително ¬и благодар€ за консултаци€та!
05.01.2012 15:19
 огато лице е назначено като прокурист и продавач-консултант, тр€бва ли да се осигур€ва и за двете длъжности и на какъв праг?
цитирай
337. pravoconsult - ќтговор на 335. goshleto - «дравейте, предваварително ¬и благодар€ за консултаци€та! 15:18
05.01.2012 22:26
Ќе, майка ¬и при условие че е пенсионер не е задължена да внас€ ƒќќ. »ма право - ƒќЅ–ќ¬ќЋЌќ - да внас€, така вс€ка година, може да си издава ”ѕ 2 и да си увеличава пенси€та. Ќо предвид тежкото икономическо положение - това не е ренталибен вариант, защото сумата ко€то ще внесете на година и тази с ко€то ще се увеличи пенси€та - разликата е твърде гол€ма. “оест ако сте внесли 100 лева за година - от 5 - до 10 лева ще е увеличението на пенси€та и не си заслужава.
 огато лицето - управител на фирмата е пенсионер е задължен да внас€ само здравно. Ќ€ма нужда от договор, съгласно “« /“ърговски€ закон/ ≈“ е с особен статут на юридическо лице. Ќ€ма какво да ¬и притесн€ва, че управител€ н€ма договор.
јко с нещо друго може да помогнем - пишете ни.
≈ки па www.pravoconsult.com
цитирай
338. pravoconsult - ќтговор на 336. goshleto - «дравейте, предваварително ¬и благодар€ за консултаци€та! 15:19
05.01.2012 22:29
јко е назначено като прокурист лицето, това тр€бва да е отразено в досието на юридическото лице или в т.нар. “ърговски регистър. ѕо отношение на прага на осигур€ване, до утре вечер ще ¬и пишем и ще ¬и информираме.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
339. анонимен - ƒавност за неплатени публични вземани€
07.01.2012 19:44
«дравейте, имам образувано изпълнително дело за неплатени публични вземани€ от 2000 год. »зтекли€ давностен срок е 11 год. ќсвен това фирмата € продадох преди 6 год. със всички активи и пасив. –едно ли е да плащам?
ѕредварително благодар€!
цитирай
340. анонимен - ƒо кога да чакам наказание от  ј“
08.01.2012 21:16
»мам издаден акт,въз основа на снимка на път€,шофирала съм с превишена скорост. јкта е издаден 02.2011,обнов€ват ми периодично акта,сега е удължен до кра€ на 02.2012. ƒо кога могат да продължат да го удължават,има ли давност? ƒа отбележа че почти всеки път се обаждат да провер€т има ли изл€зло решение-н€ма. Ѕлагодар€!
цитирай
341. анонимен - анонимен ддс 11.012012
11.01.2012 15:52
ƒќЅЏ– ƒ≈Ќ . ѕолучих наказателно постановление от защита на потребителите нарушение в размер 500лв. ћога ли да не го плащам ? , »Ћ» да го плат€ на вноски ? ћогат ли да ми запорират фирмата .., ко€то е единственното на мое име ?  акво следва , об€снете мол€ ¬» . ЅЋј√ќƒј–я ....
цитирай
342. анонимен - ƒавност на изпълнително дело при „—»
11.01.2012 17:36
«дравейте,
баща ми има изпълнително дело от януари 2007 при „—». »мало е запор на заплата + запор върху движима вещ/кола, направени са н€колко вноски заверени при „—», има и молба от кредитора за премахване на запора на заплата. ќт средата на 2007 година н€ма друго движение/документ по това дело и кредитора не е имал искани€ за остатъка от сумата до момента. Ќо делото не е официално прекратено. ƒо колкото знам има договорка с кредитора, но не открих документ.
ћол€ бихте ли ме посъветвали дали има н€каква давност за подобни дела? јко имате представа какво мога да направ€ за да се прекрати делото, тъй като баща ми (длъжникът) почина, а все още има запор върху движимата вещ и колата не може да се бракува.

ћного ви благодар€ предварително!
ћилена
цитирай
343. pravoconsult - ќтговор на 336. goshleto - «дравейте, предваварително ¬и благодар€ за консултаци€та! 05.01 15:19
11.01.2012 22:20
—амо да попитаме дали лицето е назначено на два трудови договора - за да ¬и отговорим по конкретно.
„акаме ваши€т отговор.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
344. pravoconsult - ќтговор на 339. анонимен - ƒавност за неплатени публични вземани€ 07.01 19:44
11.01.2012 22:24
Ќе, н€ма да плащате. съгласно ƒќѕ  /ƒанъчно осигурителен процесуален кодекс/ давността за събиране на публични вземани€ е 10 години, независимо дали е прекъсвана или не. ѕри условие, че са минали 11 години и е налице покупко- продажба на ƒружеството - може да откажете да плащате. јко ¬и притесн€ват, напишете в една молба това обсто€телство, в свободен текст и пишете, че ако продължат да ¬и притесн€ват ще сезирате съответните органи за тормоз.
Ќад€вам се да сме били полезни.
јко с нещо друго може да помогнем - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
345. pravoconsult - ќтговор на 340. анонимен - ƒо кога да чакам наказание от  ј“ 08.01 21:16
11.01.2012 22:27
ќрганите са длъжни в 6 - месечен срок от датата на издаване на јкта - извършване на нарушенитео да ¬и връчат Ќѕ /наказателното постановление/. ¬ противен случай може да се позовете на давностни€ срок и да искате да го отмен€т.
јко с нещо друго може да бъдем полезни - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
346. pravoconsult - ќтговор на 341. анонимен - анонимен ддс 11.012012 15:52
11.01.2012 22:30
Ќ€ма никакви проблеми може да го платите на части. ¬ основанието когато плащате ще пишете - частично плащане по Ќѕ /наказателно посатовление/ є........ јко не го платите след около година или година и половина ще ¬и потърси н€кой публичен изпълнител, но до запор на фирмата за тази сума н€ма да се стигне.
јко с нещо друго може да помогнем - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
347. pravoconsult - ќтговор на 342. анонимен - ƒавност на изпълнително дело при „—» 17:36
11.01.2012 22:36
ѕо принцип съгласно чл.433, ал.1, т.8 от √ѕ  /√ражданско ѕроцесуален  одекс/, ако в продължение на 2 години взискател€т - кредиторът непоиска изпъление, може делото да бъде прекратено. —ъветваме ¬и да напишете една молба в свободен текст, в ко€то да опишете че ваши€т баща е починал, да се позовете на горни€ член - 433, ал.1, т.8 и да искате прекрат€ване на делото. —лед което взимате определението и го вписвате в ќѕѕ на —ƒ¬– -  ј“ и искате бракуване или прехвърл€не на колата.
јко с нещо друго може да помогнем - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
348. анонимен - ћолба за раз€сн€ване на давност
16.01.2012 09:52
«дравейте,първо предварително бих искал да ви благодар€ за евентулни€ отговор , компетентността и търпението с които отговар€те на всички.—луча€т ми е следни€: на 13.01.2012 получавам писмо от Ќјѕ ѕловдив за ƒоброволно »зпълнение на основание чл.221 от ƒќѕ  с което ме уведом€ват ,че е образувано изпълнително дело за неплатени публични вземани€ под номер є...../2007 год. по фиш на община ѕловдив є..../06 .“ози фиш нищо не ми говори ,а по така написаното от т€х ,предполагам ,че става въпрос за евентуално нарушение /което не казват в какво точно се израз€ва ,освен номера на н€какъв фиш/ извършено през 2006 или 2007 година.¬ъпросът ми в този случай е: јко наистина това ,за което ме търс€т е от 2006 или 2007 година има ли давност и изтекла ли е т€?
P.S. —тава въпрос за глоба от сума 15,00лв. ,ко€то е символична,но въпроса е принципен : ћога ли да имам права като редовен данъкоплатец и да ги потърс€ само и единственно заради удоволствието да се пребориш с тази бюрокращина или всичко ще си мине като всичко останало?
цитирай
349. анонимен - допълнение
16.01.2012 10:50
току що разбрах ,че въпросното нарушение е било направилно паркиране - н€кога и н€къде ,но не пожелаха да ми дадат повече информаци€,нито за фиша нито за нарушението ,поради факта ,че: " ставало дума само за 15 лв. и н€мало смисъл да се разправ€м!?!"
цитирай
350. goshleto - «дравейте!
16.01.2012 16:46
Ћицето има трудов договор на 8ч. ¬ъпросът ми е, дали може да се назначи на втори договор като прокурист в същата фирма на 4-ри часа. Ѕлагодар€ ¬и за вниманието!
цитирай
351. анонимен - globi
18.01.2012 13:04
zdraveite. Iskam da vi popitam za tri globi ot 2006 godina na obshta stoinost 120lv.
цитирай
352. анонимен - globi
18.01.2012 13:09
Predi dva dena mi izpratiha napomnitelno pismo ot agenciqta po prihodite, 4e triabva da gi zaplatq v sedem dneven srok, v protiven slu4ai 6te mi ivzemat imu6testvoto, no az takova nqmam. Ot 2006 nasam sum smenql vednuj adresa si-2007 godina. Prez 2010 godina e obrazuvano izpylnitelno delo, no az ne neznam za takova.Kakvo da pravq? Da gi zaplatq ili da podam molba za iztekla davnost? I ima li na4islena lihva? Blagodarq vi predvaritelno!
цитирай
353. анонимен - »мам Ќаказателно постановление от ƒ¬— 
19.01.2012 00:35
»мам Ќаказателно постановление от ƒ¬—  с дата 07.12.2009 г.Ќа 17.01.2012 г. получих съобщение за доброволно изпълнение с дата 09.01.2012 г.ћога ли да се позова на ƒавностен срок?
цитирай
354. pravoconsult - ќтговор на 348. анонимен - ћолба за раз€сн€ване на давност 16.01 09:52
19.01.2012 16:37
≈стествено, че може да имате право да искате раз€сн€ване. Ќаши€т съвет е да напишете една молба в свободен текст до господина, които ¬и е изпратил, че дължите глобата. ¬ тази молба да поискате об€сненение за какво дължите парите, на какво основание и кога сте извършили нарушението. »майте в предвид, че глоба под 100 лева неможе да влезе в съда, тоест по съдебен ред н€ма как да бъдете осъдена да заплатите глобата. Ќапишете молба и € пратете по пощата, защото ако отидете лично могат да ¬и откажат да € приемат. —лед като ¬и отговор€т напишете ни, за да ¬и посъветваме какво да правите по натам. ¬ие сте гражданин на –Ѕългари€ и като такъв може да се възползвате от всички права, които ¬и дава законодателството на –Ѕългари€.
ѕишете ни, когато получите отговор.
јко с нещо друго може да помогнем - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
355. анонимен - »мам Ќаказателно постановление от ƒ¬— 
19.01.2012 19:20
»мам Ќаказателно постановление от ƒ¬—  с дата 07.12.2009 г.Ќа 17.01.2012 г. получих съобщение за доброволно изпълнение с дата 09.01.2012 г.ћога ли да се позова на ƒавностен срок?
јктът е 500 лв.«нам за какво става дума.Ќе б€х виновна, но аз го подписах.
ћога ли да се позова на ƒавностен срок?
ЅЋј√ќƒј–я !
цитирай
356. pravoconsult - ќтговор на 349. анонимен - допълнение 16.01 10:50
19.01.2012 19:21
ћоже и за 10 стотинки да става на въпрос ¬ие имате пълното законово право да искате информаци€ и да се възпротивите, на база законовите норми. »скайте писменно информаци€ и ако ¬и откажат, пишете ни ще ¬и кажем накъде да се обърнете, но задължително оттук нататък писменна коренспонденци€.
ќчакваме да пишете - екип на www.pravoconsult.com
цитирай
357. pravoconsult - ќтговор на 350. goshleto - «дравейте! 16.01 16:46
19.01.2012 19:23
Ќ€ма никакви проблеми, може да го назначите на втори трудов договор, в същата фирма, като прокурист, само да не забравите, че това обсто€телство се отраз€ва и в “ърговски€ регистър към јгениц€ по вписвани€та на ћинитерство на правосъдието. Ќо ще плащате и осигуровки на 4 часа, съгласно длъжността.
јко с нещо друго може да помогнем - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
358. pravoconsult - ќтговор на 351. анонимен - globi 18.01 13:04 и на 352. анонимен - globi 18.01 13:09
19.01.2012 19:32
ѕо принцип за вземани€ на ƒържавата давността е 10 години, това е пълната давност, независимо дали е прекъсвана или спирана. ¬ие при условие че не сте си промен€ли адреса и не са ¬и уведомили - »ћј ѕ–ќ÷≈—”јЋЌќ Ќј–”Ў≈Ќ»≈ Ќј ѕ–ќ÷≈ƒ”–ј“ј. ¬ пълното право сте да поискате информаци€ къде, в кой съд е образувано изпълнителното дело, как сте уведомен. ≈дини€т от вариантите е да не сте уведомен и да е издаден изпълнителен лист, тогава лесно се бута в съда, други€т вариант е да сте уведомен на стар адрес и така ше искате отм€на на «аповедта за изпълненнеи и оттам на изпълнителни€ лист, поради невръчване. ¬ българското законодателство основни€ принцип е, че никой неможе да бъде осъден за нещо, което не е уведомен или запознат, както и да му бъде дадена възможност да се защити.
ѕоискайе информаци€ в кой съд е било делото и като заинтересована страна може да поискате справка - там вече ще погледнете начина на уведом€ване и ни пишете за да ¬и посъветваме оттук нататък какво да правите.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
359. pravoconsult - ќтговор на 353. анонимен - »мам Ќаказателно постановление от ƒ¬—  00:35
19.01.2012 19:34
ќпитайте, въпреки че сроковете не са минали, но нищо непречи да се позовете и да видите какво ще отговор€т. ќт това н€ма да загубите.
јко се нещо друго може да помогнем - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
360. pravoconsult - ќтговор на 355. анонимен - »мам Ќаказателно постановление от ƒ¬—  19:20
19.01.2012 19:36
Ќапишете все пак молбата като се позовете на давността и ни уведомете какво са ¬и отговорили, за да ¬и посъветваме.
ќчакваме да пишете.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
361. анонимен - daraskon
20.01.2012 13:46
«дравейте.имам Ќѕ от 26.06.2008 глоба по „Ћ 174 јЋ.3 предл.1 от «ƒ¬ѕ 700Ћ¬ » по „Ћ.179 ал 2 предл.1 от «ƒ¬ѕ 100Ћ¬ ќЅўќ 800Ћ¬ . ќтнета ми е книжката и талона от –ѕ” несебър а книжката ми е издадена във  ј“ —Ћ»¬≈Ќ до момента несъм плащал нищо и никой не ме е търсил за това мол€ за отговор от хора които са компетентни. интересувам се какво се случва със тази давност от 3 или 5 години какво тр€бва да се попълва във  ј“ като отида да си търс€ книжката благодар€ предварително.
цитирай
362. анонимен - ivanovsf
21.01.2012 03:22
здравейте , имам вьпрос наскоро отидох до нап триадица да провер€ дали имам нькакви задьлжени€ и ми врачиха сьобщение за доброволно изпьлнение в 7двевенсрок ,аз не сьм се разписал никаде .Ќаказателно постановление от двск от 16.10.2003г.-100 лв. ,от пожарната глоба от 28.04.2006г.-400лв.,от дирекци€ вьтрешни роботи наказателно постановление от 20.04.2007 г.-40 лв и глоба от двск от 12.2009г-150лв .“л€бва ли да напиша вьзражение кьм нап за прекрат€ване на задьлжени€та по давност и вьв седем дневен срок ли. благодар€ предварително.
цитирай
363. pravoconsult - ќтговор на 361. анонимен - daraskon 20.01 13:46
22.01.2012 13:55
јко отидете в момента имайте в предвид,че ще ¬и накарат да си платите глобата и тогава ще ¬и дадат талона и книжката. ѕри уловие, че нарушението е кoнстатирано на 26.06.2008 година, краен срок за Ќаказателното постановление е 26.12.2008 година. —ледователно, съгласно «јЌЌ, на основание „л. 82. (1) јдминистративното наказание не се изпълн€ва, ако са изтекли:а) две години, когато наложеното наказание е глоба;б) шест месеца, когато наложеното наказание е временно лишаване от право да се упражн€ва определена професи€ или дейност;в) три месеца, когато наложеното наказание е обществено порицание.(2) ƒавността започва да тече от влизане в сила на акта, с който е наложено наказанието, и се прекъсва с вс€ко действие на надлежните органи, предприето спр€мо наказани€ за изпълнение на наказанието. —лед завършване на действието, с което е прекъсната давността, започва да тече нова давност.(3) Ќезависимо от спирането или прекъсването на давността административното наказание не се изпълн€ва, ако е изтекъл срок, който надвишава с една втора срока по ал. 1.(4) (Ќова - ƒ¬, бр. 28 от 1982 г.) –азпоредбата на предходната алине€ не се прилага по отношение на глобата, когато за събирането й в срока по ал. 1 е образувано изпълнително производство. “ова се отнас€ и за вис€щите дела, давността по които не е изтекла до влизането на тази алине€ в сила. ћоже да поискате да ¬и бъде върнат талона и свидетелството за регистраци€ на ћѕ—, поради изтекла давност и при отказ ще си потърсите правата по съдебен ред. “ам на база така представената фактическа обстановка н€ма как да изгубите делото.
Ќад€ваме се да сме били полезни, ако с нещо друго може да помогнем - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
364. pravoconsult - ќтговор на 362. анонимен - ivanovsf 21.01 03:22
22.01.2012 13:59
ƒа ако имате възможност възразете върху вземани€та в седем дневен срок, като напишете, че не сте били ”ведомен за това и ако откажат да ги заличат ще си потърсите правата по съдебен ред.
јко с нещо друго може да помогнем - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
365. анонимен - nadejda_1970
23.01.2012 14:04
имам наказателно постановление от хеи от 2006г,до сега ни са ни търсели от 2010имам нак, дело от частен характер взискател€ пусна дело при чси изплащам си дълга без проблем но чси ми каза че държавата се присъедин€ва към тава дело за тази глоба от 2006 въпроса ми е не е ли истекал давностни€ срок да се позова на него и тр€бва ли да ги плащам тези пари и как тр€бва да постъп€ предварително ви благодар€
цитирай
366. анонимен - prodajba na idealna 4ast ot imot
25.01.2012 08:53
zdraveite,
ako ste susobstvenik s edno ,ili pove4e lica na nedvijim imot, i edno ot licata predpriemi i izvur6i prodajba na negovata idealna 4ast ot imota, bez znanieto na ostanalite susobstvenici!
susobstvenika NE E predlojil na susobstvenicite da izkupiat negovata idealna 4ast .
mogat li poturpev6ite da imat pretencii, i da si tursiat pravata, sled kato e prikliu4ilata prodajbata na imota ,i noviat sobstvenik e vleznal vav vladenie na tazi idealna 4ast, ima li srok v koito te triabva da predpriemat tezi deistvia?
цитирай
367. pravoconsult - ќтговор на 365. анонимен - nadejda_1970 23.01 14:04
27.01.2012 18:55
ѕърво отидете и вижте документа, на който се позовават от ко€ година е, имаме в предвид да проверите, при условие, че държавата се присъедин€ва да погледнете на какъв документ се позовава - наказателно постановление или изпълнителен лист. —лед като научим това, проверете и датата от ко€ година е, след което ни пишете, за да ¬и кажем какво да направите, но първо тр€бва да се обективира какъв е точно документа, с който се претендира вземането.
ќчакваме да пишете.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
368. pravoconsult - ќтговор на 366. анонимен - prodajba na idealna 4ast ot imot 25.01 08:53
27.01.2012 18:59
¬секи един момент, когато внесете исковата молба в съда - —ѕ≈„≈Ћ¬јЌ≈“ќ Ќј ƒ≈Ћќ“ќ ≈ Ќј 1000 %. ѕри условие, че не е предложил на основание чл.33 от «акон за собствеността, н€ма какво да ¬и притесн€ва дори и факта, че е вл€зъл във владение, може да развалите сделката. »майте в предвид, че тук имате 5 годишен давностен срок, от датата на сделката - чл.110 от ««ƒ, не го изпускайте - действайте. ≈динствени€ начин е чрез дело, с което да равалите продажбата.
јко с нещо друго може да помогнем - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
369. анонимен - TBI CREDIT
29.01.2012 02:48
imam kredit ot 2000g v tbi credit i ima neplateni vnoski kakva e danosta mu i sled vreme mogat li da predpriemat deistviq za sabirane na tezi zadaljeniq ili nqmato snovaniq ve4e
цитирай
370. pravoconsult - ќтговор на 369. анонимен - TBI CREDIT 02:48
29.01.2012 13:20
ѕо принцип ше ¬и изпрат€т н€колко покани за доброволно плащане, след което ще поемат процедурата по съдебен ред. ўе ви заведат дело на основание чл.410 от √ѕ  или т.нар. бързо производство. јко ¬ие не го възразите ще се издаде изпълнителен лист /при ваше възраз€ване, резултата ще е само увеличаване на вземането/ и ще се образува изпълнително дело. —ъгласно √ѕ  /√ражданко ѕроцесуални€  одекс/ на –Ѕ ако до две години, от датата на образуване на изпълнителното дело, н€ма какво да ¬» вземат, запорират или опишат делото се прекрат€ва с ѕостановление на —ъди€ изпълнител€.
јко с нещо друго може да помогнем - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
371. sauer - —лед отпадане глоба по давност от съда има ли последстви€ за съдебни€т ми статус?
30.01.2012 10:27
«дравейте! ѕрез 2001 год. имам наложена глоба от съда , ко€то не съм изплащал и не са предприети действи€ по събирането и. ѕрисъдата бе само глоба и разноските по делото. —ега ако искам да си извад€ свидетелство за съдимост вод€ ли с осъждан или не? » ако се вод€ осъждан до не изплащане на глобата , то олихв€ва ли се от тогава или е в посочени€т и размер ? Ѕлагодар€ ¬и !
цитирай
372. анонимен - Reshenie na SRS
30.01.2012 14:28
«дравейте, баща ми беше осъден от “оплофикаци€ за неплатени сметки включително и съдебните разноски по делото.»ска беше за 6000 но след като представихме фактури за платени 3000 половината от т€х б€ха отхвърлени от съда,така че го осъдиха на 3000 +разноските.¬ момента тече 14 дневен срок за обжалване на решението.¬ъпроса ми е мога ли да обжалвам в частта за разноските да бъдат намалени с намалената част на иска и има ли смисъл.» ако не обжалвам каква е процедурата след като решението влезе в сила, има ли срок в който да изплат€ задължението преди да ни дадат на „—».ћного ще съм ви благодарна да внесете малко €снота в мо€та ситуаци€.Ѕлагодар€ предварително
цитирай
373. анонимен - молба за съвет - давност наказателно постановление
01.02.2012 15:56
«дравейте,

»мам следни€ проблем, ще съм много благодарен, ако можете да ме посъветвате. »мам наказателно постановление от 2009г. от  омиси€ за защите на потребителите, което обжалвам по съдебен ред. ѕо стечение на обсто€телствата последната инстанци€ още не се е произнесла т.е. делото виси. ¬ече обаче са изтекли три години от датата, на ко€то е съставено самото постановление. ¬ъпросът ми тогава е мога ли да се позова на изтекла абсолютна тригодишна погасителна давност, независимо от решението на съда?
ѕредварително много благодар€!
цитирай
374. анонимен - Ќаложен запор на умущество в —»ќ
05.02.2012 11:48
«дравейте! ѕрез 2008 г. е наложен запор на тежкотоварен автомобил, който е в —»ќ(на родителите ми)!—обствениците на автомобила не са уведомени от „—» за извършените действи€. –ешават да снемат автомобила от отчет през 2011 г. и от органите на  ј“ разбират, че имат наложен запор. «апора е наложен на жената като поръчител с договор от 2005 г. ћоже ли на основание чл.433 т.8 √ѕ  „—» да снеме запора и чрез него ли става снемането на запора или чрез молба до ќ—!
цитирай
375. pravoconsult - ќтгоовр на 371. sauer - —лед отпадане глоба по давност от съда има ли последстви€ за съдебни€т ми статус? 30.01 10:27
05.02.2012 13:01
ѕо принцип от прочетеното виждаме че са изтекли повече от 10 години, от както е наложена глобата.—ледователно не тр€бва да излиза в свидетеслтвото за съдимост. ¬ъпреки това, обаче и имайки предвид нашата съдебна система - бюрокраци€та е възможно да излиза, в следствие на което тр€бва да се пусне една молба до съда за заличаване предвид изтекла давност и непредпритеи никакви действи€ по спиране или прекъсване на давността. ѕо принцип нетр€бва да се обективира това наказание.
 огато извадите свидетеслтво за съдимост ни дръжте в течение, ако имате проблем, за да ¬и посъветваме.
Ќад€вам се до тук да сме били полезни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
376. pravoconsult - ќтговор на 372. анонимен - Reshenie na SRS 30.01 14:28
05.02.2012 13:08
ѕо принцип, като разноски може да атакувате адвокатски€/юрисконсултски€ хонорар. ƒруги такси н€ма просто как да се атакуват, а именно ако има такса вещо лице, съдебни такси и т,н.те просто н€ма как да се промен€т. ѕо принцип след като решението влезе в законна сила ще имате около 45 календарни дни за действие, а именно 15 дена докато се вземе –ешението от страна на "“оплофикаци€" ≈јƒ и около 30 дена да се образува изпълнителното дело и да се задейства процедурата. “оест разполагате с около 45 календарни дни. —поред нас свържете се с лицето което води делото и се споразумейте - съгласно √ѕ  има възможност да внесете при споразумение 30% от дължаната сума и остатъкат да се раздели на 12 равни месечни вноски.
јко с нещо друго може да помогнем - пишете ни.
Ќад€вам се да сме били полезни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
377. pravoconsult - ќтговор на 373. анонимен - молба за съвет - давност наказателно постановление 01.02 15:56
05.02.2012 13:10
Ќ€ма как да се позовете, самите съдебни действи€ вод€т до прекъсване на давността и в периода, в който се води дело не тече давностен срок. —лед като влезе решението на съда в сила, оттогава започва да тече давностни€ срок.
Ќад€вам се да сме били полезни.
Eкип на www.pravoconsult.com
цитирай
378. pravoconsult - ќтгоовр на 374. анонимен - Ќаложен запор на умущество в —»ќ 11:48
05.02.2012 13:20
ѕредвид обсто€теслвтото, че този въпрос се препокрива с въпроса изпратен на мейл пощата, забел€зваме, че са от едно и също лице - може да прочетете отговора си на вашата поща. јко имате други въпроси - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
379. анонимен - мол€ за отговор ако може
06.02.2012 14:11
б€х свидетел на дело но имам н€колко не€в€вани€ по простата причина че до мен не са стигали призовки по лична карта съм регистрирана на един адрес но имам временна регистраци€ на адреса на който живе€ в момента тези призовки който не са стигали до мен са давани на комшии и прочие аз н€мам мой подпис на тези призовки мисл€ че призовки за €в€ване на дело се дават на ръка а и каквито и призовки да са проблема е че незнам кога са ми наложени глобите и на каква стойност и как да процедирам защото аз не съм ги виждала камоли да знам кога тр€бва да се €в€ незнам в кой е грешката мисл€ че не е в мен как мога да разбера какви суми имам да плащам (не че ще ги плат€) и дали след изтичане на 3 години след като никой не ме е потърсил тези пари ще тр€бва да ги давам,защото ако реша да изл€за в чужбина примерно н€ма да мога а и куп други неща.ћ≈–—» ѕ–≈ƒ¬ј–»“≈ЋЌќ
цитирай
380. анонимен - Ќаказателно постановлени за шофиране на мпс без категори€ и без талон
07.02.2012 10:05
¬ъпросът ми е след 3 години ли мога да подам документ за изтекла давност на постановлението и какво да подам. ќтнети са ми 6 точки 5 години н€мах нарушение качих се на при€тел на мотора и стана така. ¬ече са изминали 6 месеца тр€бваше да го плат€ в срок от 1 месец
цитирай
381. pravoconsult - ќтговор на 379. анонимен - мол€ за отговор ако може 06.02 14:11
11.02.2012 13:24
ѕо принцип се призовавате по посто€нен адрес, обсто€телството че комшии или съседи са приели призовката се считата за редовно уведомен съгласно „л. 46. (1) √ѕ  /√ражданско ѕроцесуален  одекс/  огато съобщението не може да бъде връчено лично на адресата, то се връчва на друго лице, което е съгласно да го приеме.(2) ƒруго лице може да бъде всеки пълнолетен от домашне му или който живее на адреса, или е работник, служител или съответно работодател на адресата. Ћицето, чрез което става връчването, се подписва в разписката със задължение да предаде призовката на адресата. Ќе може да се връчва на лица, които участват по делото като насрещна страна на адресата.(3) —ъдът изключва от кръга на другите лица тези, които са заинтересовани от изхода на делото или са изрично посочени в писмено из€вление на адресата. “ези лица се посочват в съобщението и обратната разписка.(4) — получаването на съобщението от другото лице се см€та, че връчването е извършено на адресата. јдресатът може да иска възстанов€ване на срока, ако е отсъствал от адреса и не е било възможно да узнае своевременно за връчването. —рокът по чл. 64, ал. 2 започва да тече от момента, в който адресатът е могъл да узнае за връчването.
¬арианта, които ви предлагаме ако знаете делото да отидете и да погледнете решението и протокола от заседанието на съда, по делото, на което сте били призован.“ам тр€бва да е описана сумата, ко€то сте глобени, след което ни пишете и ще ¬и посъветваме натам какво да правите.
Ќад€вам се да сме били полезни до тук.
ќчакваме да пишете.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
382. pravoconsult - ќтговор на 380. анонимен - Ќаказателно постановлени за шофиране на мпс без категори€ и без талон 07.02 10:05
11.02.2012 14:02
ѕри ¬ас е по особен случа€ - без категори€ и без талон. ѕо отношение на плащането н€ма да е проблем, но по отношение на талона със сигурност тр€бва да мине по съдебен ред - според нас и то след изтичането на определен срок от време, цитиран по горе в «јЌЌ. Ќо за глобата може да се позовете на давността.
Ќад€вам се да сме били полезни.
јко с нещо друго може да помогнем - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
383. анонимен - наказателно постановление
14.02.2012 18:57
 акво ще стане ако си плат€ глобата по наказателното по
становление,но без лихвата Ѕлагодар€ ви
цитирай
384. pravoconsult - ќтговор на 384. анонимен - благодар€ но все още не ми е €сно колко време е нужно да мине още 2 години ли 14.02 06:19
15.02.2012 07:54
Ќ€ма проблем, при така представената фактическа обстановка и на основание чл.82, ал.1 от «јЌЌ ¬ие може да поискате връщане на талона и свидетелството за регистраци€ на ћѕ—. »зискването е да го поискате в писменна форма, с молба по ко€то директора на съответни€  ј“ да вземе становище. Ќ€ма нужда да чакате още две години.
јко с нещо друго може да помогнем - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
385. pravoconsult - ќтговор на 383. анонимен - наказателно постановление 14.02 18:57
15.02.2012 07:58
ўе остане лихвата като задължение, което след време ще тр€бва да се премаахне. “.нар. "анатоцизъм" лихва върху лихва не е приложим в –Ѕ. ¬ажното е да погасите главницата, а за лихвата до 3 години на основание чл.111, ал.1 от ««ƒ /«акон за «адължени€та и ƒоговорите? ше се погаси.
јко с нешо друго може да помогнем - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
386. анонимен - ¬ъпрос
15.02.2012 14:02
«дравейте! ≈то го мо€т проблем: Ќанесох се на квартира на 06.2008г за 6мес. —танах абонат на кабелни€ оператор  ейбъл тел. Ќе исках да подписвам договор, защото за такъв малък период н€маха оферти затова си плащах определената от т€х такса.Ќа 04.12.2008г върнах приемника без претенций от т€х за неплатени от мен сметки.Ќа 27.12.2011г получих SMS за мое старо задължение към сегашни€ собственик Ѕлизу за периода 12.2008-06.2009г.“върд€т, че има 1-годишен договор за този период и тр€бва да си плат€ останали€ период.¬ случа€ какви са ми правата и мога ли да се позова на 3-годишната давност! Ѕлагодар€ предварително!
цитирай
387. анонимен - има ли давностен срок при мо€ казус
15.02.2012 14:14
«дравейте!ѕиша ви по следни€ казус преди години б€х собственик на ≈“ което продадох 2006год. преди да продам ≈“-то беше заведено дело за не издължени наеми ,от адвокат който преватизира една куцкоп коопераци€ с председател€ и тотално а разграбиха и разделиха имотите и.та адвоката е нови€ собственик на имота който аз стопанисвах не б€ха спазени точки по договора за наем не б€х уведомен и прочие...б€х в чужбина по време на делото но б€х оставил пълномощно на адвокат който може би му е при€тел .става въпрос че по никакъв начин не е оспорил делото.та б€х осъден да заплат€ 1200 лв наем;1500 адвокатски хонорар;н€колко стотин лихви;неустойки;хонорар за съд€ изпълнител та сумата стана 5300лв.имах и задължени€ към Ќјѕ които са прехвърлени на нови€ собственик на фирмата.н€мам движими недвижими имоти не работ€ има ли н€какъв давностен срок за тези 5300 лева.Ѕлагодар€ предварително!
цитирай
388. pravoconsult - ќтговор на 387. анонимен - има ли давностен срок при мо€ казус 14:14
15.02.2012 15:43
—амо да попитаме има ли образувано изпълнително дело или сумите са само присъдени на база решение?
ќчакваме ваши€ отговор.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
389. pravoconsult - ќтговор на 386. анонимен - ¬ъпрос 14:02
15.02.2012 15:52
ѕърво тр€бва да изисквате документите, на които се позовават и пледират вземането си. ¬торо при условие, че ¬ие не сте се възползвали от услугата и сте и върнали приемника, както пишете - договора се счита за прекратен. ѕри връщане на приемника тр€бва да сте попълнил и приемо - предавателен протокол. ќставете да си пледират. —амо ни кажете ¬ие нали сте подписали приемо - предажателен протокол при предаване на приемника и договора, които сте подписали уведом€вали ли сте ги, по н€какъв начин че го прекрат€вате?
ќчакваме ваши€ отговор на въпристе.
≈кип на www.pravocnsult.com
цитирай
390. анонимен - има ли давност
15.02.2012 16:41
здравейте!пиша ви по следни€ казус преди години б€х собственик на ≈“ което продадох 2006год. преди да продам ≈“-то беше заведено дело за не издължени наеми ,от адвокат който преватизира една куцкоп коопераци€ с председател€ и тотално а разграбиха и разделиха имотите и.та адвоката е нови€ собственик на имота който аз стопанисвах не б€ха спазени точки по договора за наем не б€х уведомен и прочие...б€х в чужбина по време на делото но б€х оставил пълномощно на адвокат който може би му е при€тел .става въпрос че по никакъв начин не е оспорил делото.та б€х осъден да заплат€ 1200 лв наем;1500 адвокатски хонорар;н€колко стотин лихви;неустойки;хонорар за съд€ изпълнител та сумата стана 5300лв.имах и задължени€ към Ќјѕ които са прехвърлени на нови€ собственик на фирмата.н€мам движими недвижими имоти не работ€ има ли н€какъв давностен срок за тези 5300 лева.
цитирай
391. анонимен - давност
15.02.2012 16:48
по договор след неплащане на наем за предходни€ месец договора се прекратр€ва едностранно в едномесечен срок а той ме е осадил за 7 наема . дело имаше и приключило .интъересуваме имали давностен срок сумата при съд€ испълнитела. благодар€!
цитирай
392. анонимен - ќтносно  ейбъл тел и Ѕлизу
15.02.2012 17:48
Ѕлагодар€ за бързи€ отговор!ƒа, подписах приемо-предавателен протокол а месец по-рано устно ги уведомих, че ще прекрат€ услугата.  огато поисках да вид€ договора консултантката ми каза: Д “ук така пише!Ф(на монитора на –—-то). Ќ€мам намерение да плащам, но факта, че те притесн€ват и заплашват е непоносим!Ѕлагодар€ на екопа ¬и за коректността и подкрепата ко€то оказвате!
цитирай
393. анонимен - ѕ“ѕ с учебна кола
16.02.2012 17:19
«дравейте! Ѕрат ми днес беше на изпит и при завой в една т€сна уличка не преценил €вно ъгъла и ожулил леко калника на една друга кола. »зпитващи€т не реагирал по никакъв начин - не набил спирачки (брат ми сам е спр€л като е усетил какво става!), нито е бутнал волана за да предотврати инцидента (а малки€ е карал с много ниска скорост предвид пътната обстановка в момента и е можело да се отреагира).  акто и да е, въпроса ми е: кой поема щетите по одрасканата кола, защото за учебната е станало €сно, че н€ма да е брат ми, тъй като е неправоспособен шофьор. Ќо въпроса е за другата кола, че сега го карат него да плаща, което може и да е в реда на нещата, но искам да знам със сигурност. ћежду другото изпитващи€т много бързо си е плюл на петите не знам защо :? ƒано н€кой да има представа, че да знаем утре какво да правим.
цитирай
394. анонимен - давностен срок за наказателно постановление
16.02.2012 22:13
»мам съставен /и подписан от мен - приет на 20.02.2011 г без възражение/ акт за административно нарушение -поради закъснение с 5 дни спр€мо законови€ срок за подаване на деклараци€ по чл.17 от «ћƒ“ - /от отдел ћестни данъци и такси .
—лед това ,на посто€нни€ ми адрес ,са изпращани писма от общинската администраци€- предполагам за връчване на наказателно постановление?
„есто пътувам зад граница - едва ли ще ме намер€т за да ми връчат лично наказателното постановление.
¬ъпроси : в какъв срок тр€бва да ми връчат наказателно постановление - има ли давностен срок? ћоже ли наказателното постановление да влезе в сила без да ми е връчено лично? ћоже ли общината да пристъпи към принудително изпълнение ? Ѕлагодар€ ¬и предварително за отговорите
цитирай
395. pravoconsult - ќтговор на 390. анонимен - има ли давност 15.02 16:41
19.02.2012 11:14
јко има издаден изпълнителен лист за сумата, ко€то сте осъден се завежда изпълнително дело. Ќа основание изпълнителното дело ¬и се прави пълно проучване на движимите и недвижими вещи и имоти. ¬следствие на което ако н€мате нищо, ще се направи и проучване на заплатата ¬и. Ќа основание чл.466 от √ѕ , а именно „л. 446. (1) (»зм. - ƒ¬, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) јко изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху пенси€, чийто размер е над минималната работна заплата, може да се удържа само:
1. ако осъденото лице получава до 300 лв. месечно - една четвърт част, ако е без деца, и една пета, ако е с деца, които то издържа;
2. ако осъденото лице получава от 300 до 600 лв. месечно - една трета част, ако е без деца, и една четвърт, ако е с деца, които то издържа;
3. ако осъденото лице получава от 600 до 1200 лв. месечно - една втора част, ако е без деца, и една трета, ако е с деца, които то издържа;
4. ако осъденото лице получава над 1200 лв. месечно - горницата над 600 лв., ако е без деца, и горницата над 800 лв., ако е с деца, които то издържа.(2) (Ќова - ƒ¬, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) ћесечното трудово възнаграждение по ал. 1 се определ€, след като се приспаднат дължимите върху него данъци и задължителни осигурителни вноски.(3) (ѕредишна ал. 2 - ƒ¬, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.ќграничени€та по ал. 1 не се отнас€т до задължени€ за издръжка. ¬ тези случаи присъдената сума за издръжка се удържа изц€ло, а удръжките по ал. 1 за другите задължени€ на осъдени€ и за задължени€ за издръжка за минало време се прав€т върху остатъка от всичките му доходи.(4) (ѕредишна ал. 3 - ƒ¬, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) ¬ърху вземани€ за издръжка не се допуска принудително изпълнение. ¬ърху стипендии се допуска принудително изпълнение само за задължени€ за издръжка., че се предприеме събиране на праи. јко и финансови средства н€мате, тогава на основание .
цитирай
396. pravoconsult - ѕродължение на ќтговор на 390. анонимен - има ли давност 15.02 16:41
19.02.2012 11:18
чл.433, ал.2 от √ѕ , ако в продължение на две години от датата на образуване на изпълнителното дело н€ма какво да ¬и се вземе, то се прекрат€ва. ¬земането по давност ще бъде заличено след 10 години. 10 години е давността определена за държавни вземани€, с не€ ще се погас€т всички вземани€ /във вашето вземане има и вземане на Ќјѕ/.
јко с нещо друго може да помогнем - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
397. pravoconsult - ќтговор на 392. анонимен - ќтносно  ейбъл тел и Ѕлизу 15.02 17:48
19.02.2012 11:23
ѕо принцип те се над€ват на заплахи и на страха на клиента. ѕри условие че имате приемо-предавателен протокол н€ма как да ¬и искат изплащане на остатакът от вноските. — приемо-предавателни€ протокол те са приели прекрат€ване на договора. —амото връщане на приемника и неговото приемане, без отказ е доказателство,че ¬ие не сте се възползвали от услугата.
јко продължат да ¬и тормоз€т, наш съвет е пуснете за тормоз една жалба до прокуратурата и ше престанат. “е са на€сно, че в съд н€ма как да спечел€т и опитват варианти.
јко с нещо друго може да помигнем - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
398. pravoconsult - ќтговор на 393. анонимен - ѕ“ѕ с учебна кола 16.02 17:19
19.02.2012 11:29
ѕо принцип изпитващи€ си е плюл на петите поради обсто€телството, че н€ма сигурно застраховка. ¬с€ка учебна кола е длъжна да направи определен брой застраховки, едните общи за всички и едни специални, които поемат отговорността при ѕ“ѕ на път€ от лице управл€ващо колата. —рещу брат ¬и н€ма как да бъде потърсена отговорност, нито е длъжен да плаща. ‘ирмата при ко€то се е обучавал т€ тр€бва да поеме разходите. Ќ€ма какво да плащате. —амо да попитаме, кой иска да плащате - собственика на ћѕ—-то ли?
јко с нещо друго може да помогнем - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
399. pravoconsult - ќтговор на 394. анонимен - давностен срок за наказателно постановление 16.02 22:13
19.02.2012 11:34
¬ рамките на около 6 месеца ще ¬и търс€т, после ако случайно не ¬и намер€т, то Ќѕ /наказателно постановление/ ще влезе в законна сила. јко до две години ќбщината не може да си прибере вземането, ще го даде на јгенци€ за държавни вземани€, те от сво€ страна ще предприемат различни действи€ - запор на заплата, опис на недижими имоти и движими вещи, в зависмост от сумата. јко до 10 години независимо от обсто€телството дали е прекъсната или не давността вземането се погас€ва по давност, съгласно ƒќѕ  /ƒанъчно - осигурителни€ процесуален кодекс/.
јко с нещо друго може да помогнем - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
400. анонимен - ƒавностен срок Ќѕ  ј“
20.02.2012 14:59
«дравейте! »мам Ќѕ от 25.09.2009г., което съм получил без възражение на 29.12.2009г. — него ми е наложена глоба от 50лв. за шофиране без колан. —умата не е платена. —ега ми предстои да ход€ до  ј“ и в тази връзка искам да попитам дали е минал давностни€ срок за плащане на глобата.
цитирай
401. pravoconsult - ќтговор на 400. анонимен - ƒавностен срок Ќѕ  ј“
20.02.2012 19:38
—ъгласно чл.82 от «јЌЌ, ако се позовете на него немогат да ¬и искат плащане на сумата. Ќо имайте в предвид, че сега когато отидете това ще стои като задължение и тр€бва с една молба, на основание по-горе цитирани€т член да искате заличавена на глобата поради изтекъл давностен срок. јко не го поискате глобата остава и е дължима.
јко с нещо друго може да помогнем - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
402. анонимен - »змислена глоба от  ј“
20.02.2012 20:30
«дравейте! Ќаложи се подм€на на шофьорската ми книжка поради изтичането на валидността. ѕодадох нужните документи в –ѕ” и беше подменена в срок, но без да ми поднов€т к.т.(контролни€ талон). ќснованието е неплатена глоба(100лв)-н€мам такава. ќт –ѕ”-то служителката ме насочи към  ј“- ѕловдив след като си плат€ глобата и да ми преиздадат к.т. ќт  ј“ ѕловдив изисках справка за нарушени€та, които съм извършил и в списъка фигурира издадено Ќѕ на 16.08.2010г от –ѕ”-“руд в област ѕ-в, за превишена скорост, което не съм получил и подписвал, но със същата дата на получаване на друго Ќѕ, издадено два месеца по-късно на 19.10 от същото –ѕ”- “руд, което беше за употреба на алкохол. —лед кръвна проба се установи, че алкохола в кръвта ми е 0.28, т.е. доста под 0.5, но ме глобиха и аз не разбрах защо?(20лв) . ћисл€, че става дума за н€каква грешка или нарочно набеждаване, тъй като на въпросната дата(16.08.2010г.) съм бил на работа и доста далече от –ѕ”-“руд. ¬ момента се оказва, че шофирам неправомерно, заради невалиден к.т.ћол€ за съвет какво мога да направ€ за да не съм поредни€ "прецакан" от своеволи€та на н€кой шеф на –ѕ”.
Ѕлагодар€ предварително!
цитирай
403. анонимен - Ќј ј«ј“≈ЋЌќ ѕќ—“јЌќ¬Ћ≈Ќ»≈ - ј√. «јў»“ј Ќј ѕќ“–≈Ѕ. 22-02-2012
22.02.2012 16:10
ƒќЅЏ– ƒ≈Ќ . ѕолучих наказателно постановление от защита на потребителите нарушение в размер 500лв , разбрах : че има давностен срок и мога да поизчакам , но през този период течат ли лихви върху сумата /500лв./ко€то ми бе възложена или не ?  акво ще стане око не плат€ глобата ? ЅЋј√ќƒј–я ¬» ѕ–≈ƒ¬ј–»“≈ЋЌќ .......
цитирай
404. анонимен - »мам акт от 20 февруари 2009 г. за ...
23.02.2012 20:19
»мам акт от 20 февруари 2009 г. за претърп€но птп с напускане на птп преди пристигане на кат - одраскана брон€! «а което съм глобен 200 лв. и 30 дни без книжка.
¬зеха ми само талона на 20 фев. 2009 г.
јко отида на 2 март 2012 г. - изтекли са три години - ще ми дадат ли контролни€ талон или ще искат да им върна шоф.книжка за 30 дни???
цитирай
405. анонимен - EVN
23.02.2012 23:07
«дравейте, радвам се, че ¬и има.
ѕроблемът ми е следни€: Ѕаща ми почина декември 2011г. — майка ми са разведени от 20 г. и досега с него не сме поддържали близки отношени€. ѕреди 1 месец разбах, че има задължени€ към EVN в размер на 1200лв.-главница и натрупани до момента лихви за около 400лв. ѕървата дължима сума е от месец юли 2008 г. а последната е през октомври 2009г.(имайки предвид, че токът му през този период не е бил спиран, поради неплатени сметки). јз съм единствени€т пр€к наследник и като такъв наслед€вам освен всички права, а и задължени€та му. Ќе съм подписала отказ от наследство. ¬се още не е заведено дело за погас€ване на сумата, тъй като не съм предекларирала имуществото на мое име и те не зна€т, че е починал. –азбах, че той е подал молба за заплащане на разрсрочено плащане, но ≈нергото € отхвърл€. ¬ъпросът ми е следни€: ако бъде заведено дело срещу мен, имам ли право да се позова на давностни€ срок( от ко€ дата важи и за колко време е), имам ли право да напусна страната, ако бъде заведено такова дело, и евентуално ако аз съм в чужбина, те могат ли да запорират къщата, ко€то наследих, за да е продадат и да си получат вземането.
Ѕлагодар€ предварително.
цитирай
406. анонимен - a da popita za lichnite karti pri ...
24.02.2012 14:32
a da popita za lichnite karti pri povreda kolko e davnnosta?
цитирай
407. анонимен - √лоба за лична карта
24.02.2012 14:38
»скам да попита преди почти 2 години ми б€ха съставили акт за повреда на лична карта, и до момента се още не е излезнал акта колко е давноста за личната карта
благодар€
цитирай
408. анонимен - za dargavna taksa sadij izpalnitel
24.02.2012 22:55
Zdraveite! Dnes polu4ih pismo 4e dalga DT varhu prisadena izdragka za 2006, 2007,2008,2009,2010,2011 i do mesez 02/2012 vkly4itelno za 319lv. po I.D. ot 2006g.
V slu4aj iztekal li e davnosten srok za 2006g i m.01/2012g.
Blagodari Vi predvaritelno
цитирай
409. pravoconsult - ќтговор на 402. анонимен - »змислена глоба от  ј“
25.02.2012 10:21
јко можете да докажете,че в ден€, когато е извършено нарушенитео, сте били на работа, в този случай извадете една бележка от работодател. Ќаправете справка /писмен вид/ за ден€ на извършване на нарушението. Ќапишете една молба в свободен текст, в ко€то да опишете ситуаци€та за обективиране на фактически€ състав, а именно били сте на работа, не сте пътували през това м€сто, как, на какво основание и с какви доказаталества могат да подкреп€т написването на акта за извършаване на адиминстративно нарушение и оттам наказателното постановление. ѕо отношение на алкохола, в същата молба вмъквате и искате об€снетие, че при суловие, че ¬и е под 0,5 защо сте глобен на какво основание. ƒавате и 30 дневен срок за отговор, ако не отговор€т - пишете ни, за да ¬и посъветваме понатам как да действате. јко пък отговор€т пишете, за да ¬и кажаем в зависимост от отговора как да отреагирате.
ќчакваме да пишете.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
410. pravoconsult - ќтговор на 403. анонимен - Ќј ј«ј“≈ЋЌќ ѕќ—“јЌќ¬Ћ≈Ќ»≈ - ј√. «јў»“ј Ќј ѕќ“–≈Ѕ. 22-02-2012
25.02.2012 12:04
ѕо принцип ако неплатите в 6 месечен срок глобата, ще бъде дадено на јегниц€ за държавни вземани€ в лицето на публичен изпълнител. “ой ще започне да ¬и прави проверка на трудови, граждански и други договори, по които може да си събере вземането. јко не успее да си събере вземането ще започне проверка на движимите вещи и недвижимите имоти. Ќо за сумата от 500 лева, чак до недвижими имоти мисл€, че н€ма да се стигне.
ѕо отношение на лихви - текат върху вземането, но ако платите главницата или главницата бъде погасена по давност, тогава н€ма какво да ¬и притесн€ва.
»майте предвид, че ¬ие тр€бва да се позовете на давността, т€ не се налага по служебен път.
јко с нещо друго може да помогнем - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
411. pravoconsult - ќтговор на 404. анонимен - »мам акт от 20 февруари 2009 г. за ...
25.02.2012 12:10
ѕо принцип ако отидете със сигурност ще ¬и вземат книжката. ѕроцедурата тр€бва да протече по следни€ начин - тр€бва да напишете една молба в свободен текс до началника н ќƒѕ - ѕѕ -  ј“ - град ......, като опишете ситуаци€та, позовете се на чл.82 от «јЌЌ /«акон за административните нарушени€ и наказани€/, който гласи „л. 82. (1) јдминистративното наказание не се изпълн€ва, ако са изтекли:а) две години, когато наложеното наказание е глоба;б) шест месеца, когато наложеното наказание е временно лишаване от право да се упражн€ва определена професи€ или дейност;в) три месеца, когато наложеното наказание е обществено порицание.(2) ƒавността започва да тече от влизане в сила на акта, с който е наложено наказанието, и се прекъсва с вс€ко действие на надлежните органи, предприето спр€мо наказани€ за изпълнение на наказанието. —лед завършване на действието, с което е прекъсната давността, започва да тече нова давност.(3) Ќезависимо от спирането или прекъсването на давността административното наказание не се изпълн€ва, ако е изтекъл срок, който надвишава с една втора срока по ал. 1.(4) (Ќова - ƒ¬, бр. 28 от 1982 г.) –азпоредбата на предходната алине€ не се прилага по отношение на глобата, когато за събирането й в срока по ал. 1 е образувано изпълнително производство. “ова се отнас€ и за вис€щите дела, давността по които не е изтекла до влизането на тази алине€ в сила. Ќа основание на този член ще пискате да ¬и бъде заличено извършеното нарушение и да ¬и бъде върнат контролни€ талон.
јко с нещо друго може да сме полезни - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsutl.com


цитирай
412. pravoconsult - ќтговор на 405. анонимен - EVN
25.02.2012 12:19
ѕо отношение на отказа от наследство знайте , че срока съгласно «Ќ /закон за насдството/ е 6 месеца. “оест в продължение на 6 месеца, от датата на смъртта или от датата на нейното извест€ване от тогава текат тези 6 месеца.
ѕо отношение на давонстта: на основание чл.111, б."в" от ««ƒ /«акон за задлъжени€та и договорите/ може да се позовете на давността, но имайте в предвид, че във ваша подкрепа и практиката на ¬ърховни€  асационен —ъд на –Ѕългари€, ко€то е задължителна практика /т.2 от “– є 1/2009 г. на ќ—√“  на ¬ —/- решение є 168/22.12.2009 г. по т.д. є 408/09 г. на ¬ —, ≤≤ т.о., постановено по реда на чл.290 √ѕ . “оест ¬ие сте напълно в правото си да се позовете на давността.
ѕо отношение на напускане на страната - вземането тр€бва да е в особенно големи размери, тоест над 5000 лева. Ќо съгласно ѕостановено решение през месец април от 2010 година на ¬ърховни€  асационен —ъд на –Ѕългари€ н€ма право никой да ограничава свободното придвижване на всеки член на обществото. —ледователно още с налагането на такава м€рка, може да се атакува и веднага тр€бва да бъде отменена. “оест самата м€рка с нейното налагане още в началото е нищожна.
јко с нещо друго може да помогнем - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com,
цитирай
413. pravoconsult - ќтговор на 406. анонимен - a da popita za lichnite karti pri ...
25.02.2012 12:21
Ќеможем да разберем въпроса - какво значи при повреда? јко може да го конкретизирате.
ќчакваме да пишете - екип на www.pravoconsult.com
цитирай
414. pravoconsult - ќтговор на 407. анонимен - √лоба за лична карта
25.02.2012 12:28
ѕо принцип ако до три години не го претендират и не бъде констатиран в наказателно постановление - н€ма как да се иска да бъде платен.
јко с нещо друго може да помогнем - пише ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
415. pravoconsult - ќтговор 408. анонимен - za dargavna taksa sadij izpalnitel
25.02.2012 12:31
—амо да поптиме - кога е било делото за издръжка, за да се претендира тази държавна такса? јко може да го конкретизирате, за да ¬и отговорим по точно.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
416. анонимен - EVN
25.02.2012 15:48
Ѕлагодар€ за отговора ¬и, но не съм на€сно от ко€ дата/масец започва да тече давностни€ срок, а доколкото разбрах този срок се прекъсва и започва да тече нов такъв, при вс€ко действие от една от двете страни, т.е тази молба ко€то е подал бащами за разсрочване на плащането(от декември 2011г), дали прекъсва този срок, при положение, че му е била отказана от монополиста.  ак мога да разбера дали ≈¬Ќ са му изпращали покана за доброволно плащане, при положение ,че вс€ка една такава също прекъсвала давността?
цитирай
417. анонимен - za dargavna taksa sadij izpalnitel
25.02.2012 18:09
Zdraveite! Izpalnitelnoto deloto e ot 07/02/2006g. Deteto megduvremenno prez april 2006g. se varna pri men i as polu4avan izdragkata, bez da sa mi predostsveni roditelski prava. Prez 04/2011g. deteto navarshi 18g. i sega polu4ava izdragka ot dr. roditel na kogoto vse oshe sa roditelskite prava. Molj kagete kak da se izmakna ot taj kasha.
Predvaritelno blagodarj za sadeistvieto.
цитирай
418. анонимен - ми значи отлепи се фолиото на лич...
25.02.2012 23:23
ми значи отлепи се фолиото на личната карта и като ходих да € смен€ те ми сложиха глоба вече е почти на 2 години и още сами€ акт не е излезнал секи път като ход€ да попитам до къде е процедурата и те ми казват че още н€ма нищо (акта е за повреда на лична карта) въпроса колко е давноста на сами€ акт
цитирай
419. pravoconsult - ќтговор на 416. анонимен - EVN
27.02.2012 16:26
ѕо отношение на действието на баща ¬и - разсрочване на вземането - той е прекъснал давността и е признал вземането. ѕо отношение на поканите за доброволно изпълнение - н€ма как да разберете. ѕросто ако отидете във н€кои от офисите на ≈¬Ќ, н€ма да ¬и дадат никаква информаци€, по отношение на този факт, предвид че и те незна€т, тоест в системата и н€ма такава информаци€.
јко с нещо друго може да помогнем - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
420. pravoconsult - ќтговор на 417. анонимен - za dargavna taksa sadij izpalnitel
27.02.2012 16:31
“р€бва задължително да се заведе дело, за да придобиете родителските права. ¬ противен случай който притежава родителските права, той има право да получи и съответната помощ.
Ќаш съвет е директо да се заведе едно дело, с което да докажете че годините, които ¬и се претедират - детето е жив€ло при ¬ас и ¬ие дефакто сте го издържали и н€ма как да ¬и се претендират тези разходи и тази издръжка.
јко с нещо друго може да помогнем - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
421. pravoconsult - ќтговор на 418. анонимен - ми значи отлепи се фолиото на лич...
27.02.2012 16:34
»зчакайте още една година за тригодишна пълна давност и на основание чл.82, ал.1 от «јЌЌ н€ма и да плащате.
јко с нещо друго може да помогнем - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
422. анонимен - teodor georgiev-gr.rouuse
27.02.2012 17:38
imam ot2009g prisada ot ROS lishavane ot svoboda2,6g i 10000lv globa,ot koqto avtomatichno mi e prispadnata parichnata garanciq bez da e naroshena i zarabotkite mi po vreme na prestoq mi v zatvora 3god srok pochti izticha kakvo stava sled tova trqbva li da dam i ostanalite pari ot globata i moje li za edno deqnie da bada osaden na 2 nakazaniq-lishavane ot svoboda i parichna globa
цитирай
423. stoyanov3 - stoyanov3
28.02.2012 07:29
predi 4 godini mi otnexa knizkata za alkoxol no ne sam podpisal nakazatelno postanovlenie zastoto zaminax za ispania moga li da si poly4a knizkata bez da plastam akta
цитирай
424. анонимен - писах ви преди за делото на което б€х ...
28.02.2012 14:09
писах ви преди за делото на което б€х свидетел а н€мах призовки връчени и стигнали до мен днес пристигна препоръчано писмо на временни€ ми адрес на който не можеха да ме намер€т по принцип(но както и да е)в него пише: по »Ћ от 21.036.2011г.по .......... на –айонен съд имам главница:5.00 лв. лихва 0.50 и не лихвена част 150 лева и така —ЏќЅў≈Ќ»≈ «ј ƒќЅ–ќ¬ќЋЌќ »«ѕЏЋЌ≈Ќ»≈ на основание чл.221 от ƒќѕ  в 7 дневен срок да се заплати всичко иначе .......“ј ј » ¬Џѕ–ќ—Џ“ ћ» ≈  ј ¬ќ ћќ√ј ƒј Ќјѕ–ј¬я «ј ƒј Ќ≈ √» ƒј¬јћ “≈«» ѕј–» «јўќ“ќ Ќ≈ —Џћ ¬»Ќќ¬Ќј „≈ Ќя ќ… Ќ≈ —» ≈ —¬Џ–Ў»Ћ –јЅќ“ј“ј ƒј ћ» ƒќЌ≈—≈ Ћ»„Ќќ ѕ–»«ќ¬ ј «ј ƒј ћќ√ј ј« ƒј ѕ–»—Џ—“¬јћ Ќј ƒ≈Ћќ“ќ –ј«Ѕ»–ј—≈ » ƒј «Ќјћ „≈ “ќ —Џў≈—“¬”¬ј «ј ƒј ќ“»ƒј Ќ≈ —Џћ ¬»Ќќ¬Ќј „≈ Ќ≈ —Џћ ѕќЋ”„»Ћј ѕ–»«ќ¬ »“≈ » «ј“ќ¬ј Ќяћј ƒј ѕЋј“я Ќ»ўќ Ќ≈ ј ћ» ¬«≈ћј“  ј ¬ќ“ќ »ћјћ ј “ќ ≈ ≈ƒЌќ √ќЋяћќ Ќ»ўќ
цитирай
425. анонимен - Ќа майка ми и беше издадено разре...
29.02.2012 00:02
Ќа майка ми и беше издадено разрешително от общината за продажба на цвет€ за период от 10 дни. –азрешителното е на частно лице(като всички дето продават мартеници в момента). ќт Ќјѕ минават на проверка и състав€т акт за липса на касов апарат. “€ го обжалва и на 15.08.2011 излиза Ќѕ, което и го връчиха на 27.02.2012, и и налагат глоба в размер на 500лв за липса на касов апарат. ƒо този петък може да го обжалва в –—. ¬ъпроса е какво се случва ако не плати тази глоба(от това което прочетох най веро€тно ще изгубим при обжалване). ћогат ли със съди€ изпълнител да си търс€т парите. “€ не работи никъде и н€ма как да си вземат парите.  акви могат да бъдат последстви€та, по какъв начин могат да си търс€т парите от не€. јко го обжалваме в съда ще продължи ли да тече давноста или само ще отложим?
цитирай
426. анонимен - —амо да добав€, че има жилищен кр...
29.02.2012 10:27
—амо да добав€, че има жилищен кредит който в момента се изплаща, на нейно име.
цитирай
427. анонимен - otnosno- ќтговор на 417. анонимен - za dargavna taksa sadij izpalnitel
01.03.2012 13:56
Blagodarj na ekipa Vi. Rewshih da platj dt za da ne visj otnovo v sada. V malak grad sme.Ako ima razvitie po vaprasa za izdragkaka i me zadalgat da j platj she vi tarsj za savet.
Otnovo mn. blagodarj.
цитирай
428. pravoconsult - ќтговор на 422. анонимен - teodor georgiev-gr.rouuse
03.03.2012 12:57
ѕо отношение на остатъка, който тр€бва да се плаща, ответната страна може да си извади изпълнителен лист за остатъка от сумата и да € претендира. ѕо принцип зависи от отсрещната страна, наш съвет е изчакайте те да претендират парите и тогава започнете изпълнение, в противен случай те може и да не претендират, а ¬ие да си платите. ѕо отношение на наказанието, възможно е за едно де€ние да сте наказан с лишаване от свобода и парична глоба. —амата правна норма, под ко€то сте подведен кумулативно са дадени лишаване от свобода + глоба. ¬сичко, което написахме е условно, предвид обсто€телството, че не сме запознати конкретно със случа€.
јко с нещо друго може да помчогнем - пишете ни.-
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
429. pravoconsult - ќтгово на 423. stoyanov3 - stoyanov3
03.03.2012 13:00
ќтивате в съответното ќѕѕ -  ј“ и правите проверка какво ¬и се води, като нарушение. јко това нарушение е налице, тогава, на основание чл.82 от «јЌЌ пишете една молба до  ј“ да бъде заличено и вънато свидетелството за управление на ћѕ—. јко ¬и откажат в 14 дневен срок отивате на съд и така ще ¬и бъде върната. Ќо на първо време една молба до ќѕѕ -  ј“.
јко с нещо друго може да помогенм - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
430. pravoconsult - ќтговор на 424. анонимен - писах ви преди за делото на което б€х ...
03.03.2012 13:10
Ќаш съвет е да отидете и да погледнете делото, на основание което ¬и е издаден »Ћ, после ,като основание »Ћ да поискате неговото обезсилване, поради липсата на правно основание. ¬ частната жалба, ко€то ще напишете до –айонни€ съд, опишете,че процедурата по връчване на призовката е нарушена и неотговар€ на чл.45, чл.46 и чл.47 от √ѕ . Ќа основаниеи чл.43, ал.1 от √ѕ  призовката е тр€бвало да бъде вречена, но нито на посто€юни€ ¬и адрес, нито на насто€щи€ е връчена, следователно е нарушена процедурата. ѕри услови€, че съда не е разпоридл призоваването да става на база чл.43, ал.3 от √ѕ  и липсва начин на връчване на основание чл.44, ал.1 от √ѕ  н€ма как да бъдете глобен, за нещо което не сте бил запознат.
јко не платите глобата ще бъде даден на публичен изпълнител, който ще ¬и следи за договори и ще запорира трудовото ¬и възнагрлаждение в един момент, ако работите на трудов договор.
јко с нещо друго може да помогнем - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
431. pravoconsult - ќтговор на 425. анонимен - Ќа майка ми и беше издадено разре... и на 426. анонимен - —амо да добав€, че има жилищен кр...
03.03.2012 13:15
Ќаказателното постановление ще бъде дадено на јгенци€ за държавни вземани€ - публичен изпълнител. “ой ще започне да ¬и притесн€ва и ще следи първо договорите - трудови и граждански, които майка ¬и има. јко т€ работи на трудов договор, ще поиска запор на възнаграждението, ако ли не ще остане да чака. ѕо принцип, ако се започне дело давността спира и нетече по време, когато тече делото. јко не правите нищо и не ¬и търс€т след определен перидо от време може да се позовете на давонстни€ срок.
ѕо отношение на жилищни€ кредит - не се притесн€вайте н€ма да го закачат, първо вземането не е в особенно големи размери, а именно над 5000 лева, за да ¬и притесн€ва.
јко с нещо друго може да помогне - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
432. pravoconsult - ќтговор на 427. анонимен - otnosno- ќтговор на 417. анонимен - za dargavna taksa sadij izpalnitel
03.03.2012 13:16
–адваме се, че може да помагаме.
јко има нещо, с което може да съдействаме - насреща сме.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
433. анонимен - ƒавност,запори,реабилитаци€,наследство...
03.03.2012 16:56
√. и —. са осъдени на лишаване от свобода и да заплат€т солидарно сумата от 50 000лв. кръвнина.“ова се е случило преди 8 години,а присъдата и решението влизат в сила преди 7 години.√. е бил непълнолетен.“ъй като н€ма никакво имущество,вземани€ са упражнени единствено върху запора на заплатата,като последното вземане е било преди 3 години.¬ този случай има ли н€каква давност от 5,10,или 15 г.?»ма ли право след 10-15 г. √. да закупи свое жилище,без да му бъде отнето?
—ъщо така,ако √.има наследство имат ли право да му го вземат?
»ма ли право на реабилитаци€ в такъв случай?
ƒа поискат ли √. и —. отделно разглеждане.¬ смисъл,да се раздели дълга на половина,или н€ма смисъл?“ъй като н€мат средства да плат€т.ѕо-добре ли е от гледна точка на лихвата.
» последен въпрос,ако √. е в чужбина и има карта,имат ли право да наложат запор върху парите в картата?
ќтделно от тези пари те двамата и трети човек дължат по-отделно държавни такси по делата на стойност по около 3 000 лв. всеки от т€х.»ма ли давност за тези пари?
ѕростете за многото въпроси.Ѕлагодар€ ви предварително и моите адмирации,за това което правите.
цитирай
434. анонимен - Ќаказателното постановление ще ...
03.03.2012 17:10
pravoconsult написа:
Ќаказателното постановление ще бъде дадено на јгенци€ за държавни вземани€ - публичен изпълнител. “ой ще започне да ¬и притесн€ва и ще следи първо договорите - трудови и граждански, които майка ¬и има. јко т€ работи на трудов договор, ще поиска запор на възнаграждението, ако ли не ще остане да чака. ѕо принцип, ако се започне дело давността спира и нетече по време, когато тече делото. јко не правите нищо и не ¬и търс€т след определен перидо от време може да се позовете на давонстни€ срок.
ѕо отношение на жилищни€ кредит - не се притесн€вайте н€ма да го закачат, първо вземането не е в особенно големи размери, а именно над 5000 лева, за да ¬и притесн€ва.
јко с нещо друго може да помогне - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com


Ѕлагодар€ ви за отговора. “€ н€ма граждански или трудов договор и н€ма да има. ѕод притеснение може да очакваме телефонни обаждани€, посещение вкъщи, съди€ изпълнител? ¬ъзможно ли е да изпрат€т съди€ изпълнител който да описва вещи вкъщи или пък да заведат дело и сумата да стане по гол€ма?  огато получава н€какви писма или нещо друго предполагам не тр€бва да подписва нищо. Ќѕ не го обжалвахме, ще чакам давностен период. ƒали да не внесе 50лв след 6 месеца, и това ще прекрати ли давностни€ период.
цитирай
435. pravoconsult - ќтговор на 433. анонимен - ƒавност,запори,реабилитаци€,наследство... 03.03 16:56
04.03.2012 08:53
ѕо принцип за раздел€не на плащането - неможе и да става, предвид обсто€телството, че са осъдени да ги заплат€та солидарно.
ѕо отоншение на въпроса за раздел€нето - н€ма как да стане от законова гледна точка.
ѕо отношение на въпроса за парите в картата - имайте в предвид, че във всички сметки, при които титул€р е задълженото лице може да се наложи запор на банкови сметки. “оест отговора на този въпрос е положителен.
ѕо отношение на банковите такси / разходи по делото - техни€ давностен срок е 10 години от датата на т€хното постанов€ване. јко не се съберат в рамките на 6 месеца на постанов€ването от съответни€ съд се дават на јгенци€ за държавни вземани€ - публичен изпълнител. “ой от сво€ страна на основание ƒќѕ  - субсидиарно прилагайки √ѕ  започва различни процедури. Ќо ако в рамките на 10 години неможе да събере нищо, независимо дали е прекъсвана или спирана давността, ответната страна може да се позове на този обективен факт.
ѕредвид факта, който написахте, че преди 3 годидни е имало събиране, имайте в предвид, че съгласно чл.390, ал.1 б."з" √ѕ  в продължение на две години, ако взискател€ непоиска изпълнение, съди€ изпълнител€ е длъжен да прекрати делото с всички законови последици.
јко с нещо друго може да помогнем - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
436. pravoconsult - ќтговор 434. анонимен - Ќаказателното постановление ще ... 03.03 17:10
04.03.2012 08:59
ѕо отношение на внас€нето на пари, имайте в предвид че вс€ко внас€ води до възстанов€ване на давностни€ срок, при което започва да тече нов давностен срок. Ќо ако внас€те през 6 месеца по 50 лева н€ма да ¬и и закачат, предвид тежката икономическа обстановка в –Ѕългари€ и гол€мата задлъжн€лост.
ƒо опис на вещи н€ма да се стигне, но до позвън€вани€ и притеснени€ с писма - н€ма как да се избегне.
 огато получавате нещо недейте подписва, защото това води до спиране на давонстни€ срок.
јко с нещо друго може да помогнем - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
437. анонимен - pak na mu6ka
05.03.2012 08:28
zdraveite nqkoi moje li da mi kaje sled kato sa mi vzeli malkiq talon za kolata za neskliu4ena grajdanska otgovornost 6te mi go varnat li ako predstavq nova skliu4ena grajdanska ili trqbva i akta da si platq za da mi go varnat i moje li da ne platq ni6to.6toto nqmam vazmojnost:)blagodarq za otgovora predvaritelno
цитирай
438. анонимен - ƒавност,запори,реабилитаци€,наследство
05.03.2012 10:55
Ѕлагодар€ ви за бързи€т отговор.Ќе можах само да разбера относно кръвнината дали има давност.¬зискател€ бе поискал изпълнение в срока,но √. тогава не е работил.—лед като започва работа,автоматично започват да му отдържат от заплатата.»ма ли в случа€ давност?» последно-има ли право на наследство без да му бъде отнето,след евентуални€т срок,ако има такъв?—ърдечно благодар€!
цитирай
439. анонимен - Ќаслед€ване на дружествени д€лове
07.03.2012 13:16
«дравейте,
имам следни€т казус: ћайка ми е съдружник в дружество "ј" с 10%. —ъщото дружество "ј" е едноличен собственик на дружество "Ѕ". Ќа 7.3.2009г. майка ми почина. Ќа 14.3.2009г. депозирахме в дружество "ј" молба като наследници да ни бъдат прехвърлени нейните д€лове на мен, брат ми и баща ми. ќтговорът на управител€ тогава беше, че след като майка ми е починала нейните д€лове се губ€т и ние н€маме право на нищо. Ќ€колко пъти от тогава сме ходили във фирмата, но от страна на управител€ не са предприети никакви действи€. ѕроблема в момента е, че дружеството не работи. ѕочти всички активи са разпродадени или унижощени, включително и компютрите. ¬ момента са останали само сгради. Ћипсва и ц€лата счетоводна документаци€.
¬ъпросът ми е: има ли давностен срок за унаслед€ването на дружествени д€лове и на база кой закон управител€ може да бъде принуден да извърши съответните действи€ по прехвърл€нето на наследените д€лове.
ѕредварително благодар€.
цитирай
440. анонимен - pak problemi
07.03.2012 16:30
анонимен написа:
zdraveite nqkoi moje li da mi kaje sled kato sa mi vzeli malkiq talon za kolata za neskliu4ena grajdanska otgovornost 6te mi go varnat li ako predstavq nova skliu4ena grajdanska ili trqbva i akta da si platq za da mi go varnat i moje li da ne platq ni6to.6toto nqmam vazmojnost:)blagodarq za otgovora predvaritelno

цитирай
441. анонимен - basi filma
07.03.2012 17:07
zna4i na 28 fevruari 2012g me spirat i mi pravqt akt za iztekla grajdanska iskat mi sinioto talon4e no to ne e v men i mi pravqt fi6 i za kolan.nakraq me puskat da si xodq kato mi vzimat samo malkiq registratzionen talon na kolata i podpisvam 4e 6te mi bade varnat sled kato zakaram validna grajdanska v kat.vaprosa mi e koga trqbva da q zakaram novata grajdanska dali sled kato mi doide n.p.ili moga i predi tova.i koga i po kav na4in da razbera koga e izlqzlo tova n.p.molqvi pi6ete ako znaete.blagodarq
цитирай
442. анонимен - :(
08.03.2012 16:07
анонимен написа:
zna4i na 28 fevruari 2012g me spirat i mi pravqt akt za iztekla grajdanska iskat mi sinioto talon4e no to ne e v men i mi pravqt fi6 i za kolan.nakraq me puskat da si xodq kato mi vzimat samo malkiq registratzionen talon na kolata i podpisvam 4e 6te mi bade varnat sled kato zakaram validna grajdanska v kat.vaprosa mi e koga trqbva da q zakaram novata grajdanska dali sled kato mi doide n.p.ili moga i predi tova.i koga i po kav na4in da razbera koga e izlqzlo tova n.p.molqvi pi6ete ako znaete.blagodarq

цитирай
443. анонимен - ƒќѕ 
08.03.2012 16:26
«дравейте, преди около месец получих писмо от Ќјѕ - разпореждане за присъедин€ване на две Ќѕ към изп. дело от 2007. ƒо този момента не знаех за образуваното производство (поради несъответсвие на посто€нен и насто€щ адрес). –азпореждането го обжалвах по следните съображени€: едното Ќѕ не е вл€зло в законова сила- касационно обжалване пред јдмин. съд и не е ликвидно, не е изискуемо. ƒругото Ќѕ влиза в сила 11.2009, не е обжалвано, следователно давността изтича 11.2011. –азпореждането за присъедин€ване на Ќѕ е от 01.2012, тоест след изтичането на д. срок. —лед изискването на ц€лата преписка по изп. дело установих, че в уведомително писмо на публични€ изпълнител до мен от 5.2011 Ќѕ фигурира в задължени€та ми. ¬ъппросът ми е: съгласно разпоредбите на чл.82, ал. 4 «јЌЌ има ли образувано производство по отношение на Ќѕ в двугодишни€ давностен срок, тоест може ли това уведомително писмо да се тълкува като действие по принудително събиране на задължението. Ќе€сно е и защо Ќѕ е присъединено едва 1.2012. (жалбата до териториални€ директор на Ќјѕ разбира се бе отхвърлена като неоснователна, решението е атакувано в админ. съд чрез Ќјѕ и чакам насрочване на делото...)
цитирай
444. анонимен - akt
08.03.2012 17:48
анонимен написа:
анонимен написа:
zna4i na 28 fevruari 2012g me spirat i mi pravqt akt za iztekla grajdanska iskat mi sinioto talon4e no to ne e v men i mi pravqt fi6 i za kolan.nakraq me puskat da si xodq kato mi vzimat samo malkiq registratzionen talon na kolata i podpisvam 4e 6te mi bade varnat sled kato zakaram validna grajdanska v kat.vaprosa mi e koga trqbva da q zakaram novata grajdanska dali sled kato mi doide n.p.ili moga i predi tova.i koga i po kav na4in da razbera koga e izlqzlo tova n.p.molqvi pi6ete ako znaete.blagodarq


цитирай
445. pravoconsult - ќтговор на 437. анонимен - pak na mu6ka
09.03.2012 16:57
Ќ€ма как със сигурност ще посикат да бъде платена и глобата, като кумулативно тр€бва да предоставите и сключена застраховка гражданска отговорност.
јко с нещо друго може да помогнем - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
446. pravoconsult - ќтговор на 438. анонимен - ƒавност,запори,реабилитаци€,наследство
09.03.2012 17:16
ѕо прницип при условие, че е започнало удържане от трудовото възнаграждение - давност не тече. ѕо отношение на наслед€ването - н€ма как да се наследи, при услови, че това се плаща в резултат на обективини действи€ извършение от лицето лично, през негови€ живот. “оест н€ма какво да ¬и притесн€ва - н€ма да се наследи тази тежест.
јко с нещо друго може да помогнем - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
447. анонимен - pak na mu6ka
09.03.2012 21:45
a globata razsro4eno dali nqma da moje.blagodarq za otgovora predi6niq i za noviq:(
цитирай
448. pravoconsult - ќтговор на 447. анонимен - pak na mu6ka
10.03.2012 09:03
¬ие може да изплащате на разсрочено, тоест част от вземането на части, но книжката ще си € получите, когато платите ц€лата глоба. Ќ€ма как да ¬и € дадат преди това.
јко с нещо друго може да помогнем - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
449. pravoconsult - ќтговор на 439. анонимен - Ќаслед€ване на дружествени д€лове 07.03 13:16
10.03.2012 09:11
—ъгласно чл.125, ал.1 от “ърговски закон "”частието на съдружника се прекрат€ва:
1. при смърт или постав€не под запрещение...." ѕри смъртта е възникнала хипотезата на тази правна норма, следователно може да се позовете на не€. ¬ъв връзка с чл.125, ал.3, а именно "»муществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към кра€ на месеца, през който е настъпило прекрат€ването.", тоест ¬ие към датата на смъртта и оповест€ването може да поискате да ¬и бъде изплатено определено възнаграждени, съглласно д€ловото участие на съдружника. ѕри условие, че са минали 3 години, знайте че иска срещу ƒружеството може да се заведе до 5 години от датата на смъртта на съдружника, от името на неговите наследници, на основание “« (“ърговски€ закон).
јко с нещо друго може да помогне - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsultcom
цитирай
450. pravoconsult - ќтговор на 441. анонимен - basi filma 07.03 17:07, на 442. анонимен - :( 08.03 16:07 и на 444. анонимен - akt 08.03 17:48
10.03.2012 09:19
ѕо принцип акта за установ€ване на административно нарушение е със срок 1 месец от датата на издаване. —лед което отивате в съответното ќѕѕ -  ј“ и давате акта, ако е изл€зло наказателно постановление ще ¬и бъде дадено Ќѕ, ако не е изл€зло, акат ще бъде удължен с неповече от 3 месеца. ¬ този период ¬ие тр€бва да провер€вате дали е изл€зло Ќѕ. —лед като излезе Ќѕ тогава на основани€, обстот€лествата описани в него - където ще бъде констатирано и вземането на талона ¬ие представ€те валидна застраховка "√ражданска отговорност" и може да поискате връщане на талона на колата. Ќаш съвет е направето го в писмен вид.
јко с нещо друго може да помогнем - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
451. pravoconsult - ќтговор на 443. анонимен - ƒќѕ  08.03 16:26
10.03.2012 09:26
¬ пълното право сте да се позовете на давността. ¬ самото изпълнително дело може да е обективирано задължението, но се гледа датата на присъедин€ване тоест 01.2012 година, а не факта и обсто€телството, където е обективирано. —амото присъедин€ване е обсто€тебство - което води до прекъсване/спиране на давностни€ срок. напълно сте в правото си да се позовете на чл. 82. от «јЌЌ (1) јдминистративното наказание не се изпълн€ва, ако са изтекли:а) две години, когато наложеното наказание е глоба;б) шест месеца, когато наложеното наказание е временно лишаване от право да се упражн€ва определена професи€ или дейност;в) три месеца, когато наложеното наказание е обществено порицание.(2) ƒавността започва да тече от влизане в сила на акта, с който е наложено наказанието, и се прекъсва с вс€ко действие на надлежните органи, предприето спр€мо наказани€ за изпълнение на наказанието. —лед завършване на действието, с което е прекъсната давността, започва да тече нова давност.
(3) Ќезависимо от спирането или прекъсването на давността административното наказание не се изпълн€ва, ако е изтекъл срок, който надвишава с една втора срока по ал. 1.(4) (Ќова - ƒ¬, бр. 28 от 1982 г.) –азпоредбата на предходната алине€ не се прилага по отношение на глобата, когато за събирането й в срока по ал. 1 е образувано изпълнително производство. “ова се отнас€ и за вис€щите дела, давността по които не е изтекла до влизането на тази алине€ в сила.
јко с нещо друго може да помогнем - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
452. анонимен - basi filma
10.03.2012 12:10
blagodarq za otgovora.zna4i mi izliza n.p.otivam s nego v kat i v pismen vid se obqsnqvam i predqvqvam iskane za vra6taneto mi na talona sled kato sam im predstavil novata grajdanska.a dali 6te iskat da si platq akta da mi varnat talona za6toto v kraina smetka samo tova mi lipsva:)blagodarq
цитирай
453. анонимен - ƒавност,запори,наследство
10.03.2012 13:15
ћного ви благодар€!Ќаистина последно ви занимавам с мо€т проблем,виждам колко много хора ви пишат и никак не е лесно да се отдел€ толкова време и внимание на всеки един,а вие го правите.ѕросто към последните два въпроса има н€кои не€сноти.
ќтносно наследството имам предвид дали въпросни€т √. -длъжникът, който е мой син,ще има право на наследство от мен,без да му го вземат?ƒали ще има право на собствено имущество?ј не дали детето му ще наследи дълговете му като наследство.
ќтносно това,че давността в този случай не тече,б€х чела че започва да тече от момента,когато спре отдържането и е 5 год.ј не му отдържат от 2009г. понеже той не работи.“ова значи ли,че 2014г. ще отпадне,ако продължават да не му отдържат?»звинете,че се повтар€м,но навс€къде пишат различни работи и немога да го разбера този закон вече.
цитирай
454. pravoconsult - ќтговор на 452. анонимен - basi filma 10.03 12:10
11.03.2012 10:55
«а да ¬и върнат талона със сигурност ще поискат да платите акта иначе н€ма н€ма да ¬и го дадат.ƒруги€ вариант е да се позовете на давност, като изчакате.
јко с нещо друго мога да помогнем - пишете.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
455. pravoconsult - ќтговор на 453. анонимен - ƒавност,запори,наследство 10.03 13:15
11.03.2012 11:01
“ой ще има право на собствено имущество.  огато се стигне до този момент се прав€т две неща, в срок от 6 месеца след съмртта или се отказва от наследството изц€ло или приема наследството по опис. “ако по този начин изб€гва отрицателните последици от евентуални претенции и дългове.
ѕо принцип ,както ¬и цитирахме и по-горе, съгласно чл.390, ал.1,б."з" от √ѕ , ако в продължение на две години н€ма какво да се събере —ъди€ изпълнител€ е задължен да спре административното производство. »здава постановление и го спира. јко в продължение на 5 години н€ма какво да се събере то изпълнителното производство се прекрат€ва. јко до 10 години н€ма какво да съберат - изц€ло вземането се погас€ва по давност, включително и на претенции от страна на “ƒ на Ќјѕ.
јко има други въпроси - пишете ни, не се притесн€вайте. јко имате възможност отворете √ѕ  и поглезнете по-горе цитирани€т член и самата глава за изпълнителното производство и много неща ще ¬и се из€сн€т, ако нещо не разбирате - пишете.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
456. анонимен - ƒавност,запори,наследство
12.03.2012 09:32
Ѕлагодар€,сега вече разбрах.¬сичко добро:)
цитирай
457. анонимен - јктове и давност
12.03.2012 16:35
«дравейте! »мам едно въпросче понеже гледам по форумите ,че почти всичко си има давност,искам да попитам нешо ако може. «начи —.”.ћ.ѕ.— ми е отнето поради не спиране на стоп палка оттам имам и друго наказание и накзанието става 6 месеца.  огато минават 6-то месеца отивам да си взема книжата и да си плат€ вскички глоби до момента в размер на 1330 лева. ¬ кат ми казват ,че са ми свършили точките и тр€бва психо и на ново курсове. «начи мисълта ми е следната сега ако изкарам курсовете тр€бва да им кихна 1330 лева!!! јко изчакам 3 години и тогава да отида да си изкарам книжката ще ме задължат и отново да дам тези пари или те вече са изгубили давност ? Ѕлагодар€ предварително :)
цитирай
458. анонимен - изпълнително дело
14.03.2012 23:00
≈дин въпрос на който не мога да си дам отговор, над€вам да ми отговорите. 03.12.2008 ми излиза наказателно постановление за ѕ“ѕ а аз даже не съм го виждал и не зна€ кога е изл€зло до 12.03.2012. ѕолучавам покана за доброволно плащане от Ќјѕ като ме уведом€ват че е образувано изпълнително дело от 2011г.без да има точна дата ден и месец, за това ѕ“ѕ и едновременно за наложен ми акт за не носене на лична карта на 08.2011.г. «а ѕ“ѕ-то не знам да са ме търсили преди това. »мам ли начин , да се възползвам от закона като се позова на изтеклата давност за нарушението си от 2008.г след като 3 години са изтекли а делото най веро€тно е съставено след 08.2011 когато е изл€зъл акта за не носене на лична карта ?
цитирай
459. анонимен - nqma vreme
16.03.2012 07:55
dnes 16 03 2012 stavat 17 dena ot akta.kolko 6te 4akam da doide nakazatenoto postanovlenie i kak da go predizvikam da pobarza:)blagodarq
цитирай
460. pravoconsult - ќтговор на 456. анонимен - ƒавност,запори,наследство 12.03 09:32
16.03.2012 08:16
јко с нещо друго може да помогнем - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
461. pravoconsult - ќтговор на 457. анонимен - јктове и давност 12.03 16:35
16.03.2012 08:20
ѕо принцип ако изкарате курсовете и отидете да си вземете книжката тр€бва да платите тези 1330 лева. Ќо ако изчакате три години, с една молба свободоен текст, с позоваване на давността може да поискате т€хното заличаване и така ще спестите 1330 лева.
јко с нещо друго може да помогнем - пишете ни.
≈ ип на www.pravoconsult.com
цитирай
462. pravoconsult - ќтговор на 458. анонимен - изпълнително дело 14.03 23:00
16.03.2012 08:28
ѕо отношение на акта за не носене на лична карта н€ма как да се позовете на давността, но по отношение на наказателното постановление сте в пълното си право. —поред нас напишете една молба да ¬и се даде об€снение за това кога ¬и е връчено, кога сте го получили, къде ¬и е връчено, на кой адрес и поискайте на основание чл.82 от «јЌЌ да бъде заличено, предвид изтичането на давностни€ период.
јко с нещо друго може да помогнем - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
463. pravoconsult - ќтговор на 459. анонимен - nqma vreme 07:55
16.03.2012 08:30
ѕо отношение за бързането - н€ма такава процудера, просто на 30 ден отивате и провер€вате дали е изл€зло и след това най късно до 3 месец са задължение да ¬и издадат наказателното постановление.
јко с нещо друго може да помогнем - пишете ни.
≈ ип на www.pravoconsult.com
цитирай
464. анонимен - nqma vreme
16.03.2012 19:58
blagodarq za otgovora ama kak taka o6te tri mesetza 6te 4akam te me sprqxa ot dvijenie 6toto sam bez grajdanska az 6te si ponesa nakazaniqta i 6te si platq ama 4eteri mesetza da me li6at ot kolata mi ve4e e prekaleno
nqma takav zakon
цитирай
465. анонимен - nqma vreme
17.03.2012 07:22
smisal nali mi vzexa malkiq talon za kolata a bez nego ne moga da si mina pregleda a ve4e si imam nova grajdanska koqto da predstavq ama trqbva da si platq i akta.i da 4akam do 30-iq den i da ida da pitam.i posle ima veroqtnost o6te 3 mesetza da 4akam nakazatelnoto postanovlenie.idva v mnogo tva ne6to.
цитирай
466. анонимен - —Џ¬≈“
18.03.2012 10:32
. «дравейте! »мам магазин за хран.стоки. ≈“ съм. Ќа много мои колеги им б€ха направени данъчни ревизии т.е връщане 5г назад, ƒƒ—, глоби за много големи суми 20, 30 хил. до 100 хил.»мам съмнени€, че и мен ще ме сподели същата съдба. ћоже ли за съвет какви превантивни мерки да взема, ако н€кой ден имам задължени€ към Ќјѕ в големи размери. ∆енен съм, имам непълнолетни деца, кола, апартамент придобит по време на брак и къща, прехвърлена от майка ми (преди брак) срещу задължение за гледане и издръжка. «нам, че като съм ≈“ отговар€м с ц€лото си имущество. ћоже ли движимото и недвижимото имущество да го прехвърл€ на съпругата си и по какъв начин, с цел да н€мам нищо на свое име и един ден, ако имам задължени€ ( не дай си боже), да н€ма какво да ми запорират и да си чакам да изтече 10 годишни€ давностен срок.
цитирай
467. анонимен - Ќѕ за касов апарат! —ѕ≈ЎЌќ!
18.03.2012 16:14
«дравейте!»мам вече връчено (на16.03.2012г.) наказателно постановление за имуществена санкци€ в размер на 3000 лв. на основание чл.185 ал.2 от «ƒƒ—,като пише,че са нарушени разпоредбите на чл.7 ал.1от наредба є Ќ-18/13.12.2006г.—луча€ е следни€:‘ирмата е нова (≈ќќƒ) наема магазин на 04.01.2012г.извършва ремонт и зареждане до 11.01.2012г.,без да обслужва клиенти.¬ същи€ ден в 12 и 30 часа закупува касов апарат(има банкова вносна бележка с дата и час) и се чака фискализаци€ и свързване с Ќјѕ.“€ е направена в 16 и 38 часа на същи€ ден.ѕрез това време или по точно в 14 и 40 часа е направена проверка в магазина от органите на Ќјѕ с извършване на контролна покупка.”становено е нарушение за не издаване на касова бележка и липса на касов апарат и е съставен протокол.Ќа 13.01.2012г. ми беше съставен акт,който беше обжалван в срок но жалбата се оказа неоснователена(както е написано в Ќѕ),защото за начало на дейността в обекта било 04.01.2012г. от когато е договора за наем.ћолбата ми е да ми кажете има ли смисъл да обжалвам пред съда (защото имам 7 дневен срок) или да ме посъветвате какво друго да направ€.ѕредварително ¬и благодар€.
цитирай
468. анонимен - Ќѕ за касов апарат! —ѕ≈ЎЌќ!
19.03.2012 12:11
»звинете,но забравих една немного малка подробност!ј т€ е,че по време на проверката аз не съм присъствал,а чаках фискализаци€та на касови€ апарат. ј самата продажбата е извършена,без мое знание и разрешение от лице което е упълномощено да представл€ва ≈ќќƒ-то,но то нито е назначено по трудов договор,нито е упълномощено (видно от пълномощното) да продава.» още една подробност.¬ протокола за направената проверка,а после и в акта и в Ќѕ е написано,че не е издадена касова бележка и такава от кочан за ръчни касови бележки.Ќо такъв кочан е имало в магазина,който е бил заведен в касовата книга но той не е потърсен от провер€ващите,както и самата касова книга.“ова всичко бе написано в жалбата по акта,но €вно не се е взело в предвид,щом жалбата е неоснователна.
цитирай
469. анонимен - «дравейте, незнам тук дали само за ...
20.03.2012 10:12
«дравейте,незнам тук дали само за давност се пита,но имам въпрос за наследство.јко съм сгрешила и спам€,мол€ за извинение.
»мам къщо наследство от родителите ми.Ѕаща ми почина.ѕодписахме с майка ми,че за мен остава половината,за не€ другата половина,които ще се раздел€т между мен и сестра ми-това е по договор.ћайка ми обаче отишла да продава къщата без мое съгласие и €вно са и казали,че н€ма право и направо после ми каза,че искала да даде ц€лата сво€ половина на сестра ми.јз не съм съгласна с това,разбира се.»ма ли т€ право да го направи без мое съгласие?
цитирай
470. sandi78 - здравейте,имам вапрос
21.03.2012 14:25
здравейте незнам дали мога да попитам и кам кого да се обарна имам актове от кат от 1999 до 2011. Ќаложи ми се да си взема шофйорската книжка ко€то бе отнета в руманиа преди 7 месеца .полу4их писмо от кат 4е книжката ми е в кат.ѕоискаха ми от там да представ€ бележка от нап за платени актове които са кам кат.ќтидох в Ќјѕ и там след една седмица 4акане си взех решението.там имах и акт от –ќƒј» които са през 2004 и ми казаха 4е тр€бва да плат€ вси4ки актове за да ми издадат бележка ко€то мога да представ€ в  ј“ за да си взема шофйорската книжка .какво е наи добре в мо€ слу4аи да направ€
цитирай
471. анонимен - nqma vreme
22.03.2012 20:21
iskax samo da vi kaja 4e otgovora vi ne be6e korekten i veren.zna4i li4no na kraxa vav vka6ti si polu4ix talona za kolata trqbva6e samo da predstavq novata grajdanska a kolkoto akta ne sam go platil ame pusnaxa v dvijenie.kakto i da e taman i vie da znaete ako vi pati men da pitate:)blagodarq.nadqvam se skoro da ne opra do vas:)
цитирай
472. анонимен - wyzrajenie noi
22.03.2012 23:40
как да се защит€ имам акт за неправилно изплатена пенси€ от нои,защото съм пропуснала да прекъсна гражданскидоговор при подаване на документи за пенсиониране и сега ми отнемат пенси€та
цитирай
473. анонимен - izrqden no s neplaten akt
22.03.2012 23:56
zdraveite.molqvi obqsnetemi slednata situatziq.spirat me i sam sas vsi4ki dokumenti .edinstveniq mi nedostatak e 4e sam s neplaten akt.kakvo 6te mi se slu4i??????????blagodarq
цитирай
474. pravoconsult - ќтговор на 466. анонимен - —Џ¬≈“ 18.03 10:32
23.03.2012 10:18
Ќай чисти€ вариант при ¬ас и сигурен е развод, по взайимно съгласиу и да опишете, че всичко остава в полза на жена ¬и. “ака при евентуална ревизи€ н€ма как да се претендира искане върху движимите вещи или недвижимите имоти.
ƒруги€ вариант е да се прехвърли всичко на трето лице - майка, сестра или брат и т.н., и да не е ваша собственост.
јко с нещо друго може да помогнем - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
475. pravoconsult - ќтговор на 467. анонимен - Ќѕ за касов апарат! —ѕ≈ЎЌќ! 18.03 16:14
23.03.2012 10:22
—амо да ни доуточните извършена ли е продажба на н€каква стока от магазина на провер€ващите лица?
„акаме да ни отговорите.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
476. pravoconsult - ќтговор на 469. анонимен - «дравейте, незнам тук дали само за ... 20.03 10:12
23.03.2012 10:25
ѕо принцип съгласно чл.33 от «—, ако се отиде на покупко - продажба без съгласието на другите съсобственици и без подписана деклараци€, че е предложена същата цена на съсобствениците и те не са € приели н€ма как да бъде продавана къщата. Ќо по отоншение на прехвърл€нето на сестра ¬и н€ма никаква законова пречка, може да € прехвърли, тъй като съгласно «— («акон за собствеността) това не нарушава интересите на съсобствениците.
јко с нещо друго може да помогнем - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
477. pravoconsult - ќтговор на 470. sandi78 - здравейте,имам вапрос 21.03 14:25
23.03.2012 10:28
¬арианта при ¬ас е, за да отпаднат част от сумите за плащане по актовете е да се мине по съдебен ред. ¬ противен случай н€ма как да бъдат заличени. “оест тр€бва да заведете дело за погасителна давност и подробно да се описва всеки един от слулчайте и направената претенци€.
јко с нещо друго може да помогнем - пишете ви.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
478. pravoconsult - ќтговор на 471. анонимен - nqma vreme 22.03 20:21
23.03.2012 10:32
Ќезнаехме, че ќѕѕ на  ј“ осъществ€ват куриерски услуги, но €вно вече са коренно променни нещата. »звин€ваме се, но отговора ни се позоваваше само на «акона и на наложена практика. «а справка може да ¬и изпратим н€колко подобни случа€, с които сме отреагирили по начина, по който ¬и написахме.
‘актически€ състав при ¬ас - да ви дойдат на крака .....????
¬—»„ ќ ≈ ¬Џ«ћќ∆Ќќ¬ –ЅЏ√–ј»я.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
479. pravoconsult - ќтговор на 472. анонимен - wyzrajenie noi 22.03 23:40
23.03.2012 10:34
 ой ¬и е възложител по граждански€ договор - ¬ие, като юридическо лице или трета странична фирма?
ћол€ отговорете ни на този въпрос, за да ¬и отговорим коректно.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
480. pravoconsult - ќтговор на 473. анонимен - izrqden no s neplaten akt 22.03 23:56
23.03.2012 10:46
—итуаци€та да разбираме ли, че е следната - спират ¬и и ¬ие предостав€те всички докуемнти, с изключение на малки€ талон? јкта за установ€ване на административно нарушение - кога е издаден, като дата?
ћол€, отговерете ни на поставените въпроси, за да ¬и отговорим коректно.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
481. анонимен - izrqden no s neplaten akt
23.03.2012 12:26
blagodarq vi za iformatziqta.imam vsi4ko malak i golqm talon pregled grajdanska vinetka platen paten danak knijka i kontrolno talon4e.no imam neplaten akt koito neznam kolko 6te sled 15 dena 6te razbera kato izleze.misaltamie mogat li da se xvanat za ne6to s men sled kato imam vsi4ki dokumenti no akta ne mi e platen.blagodarq
цитирай
482. анонимен - фиш от кат
23.03.2012 13:49
«дравейте, спирам на забранено м€сто за паркиране, остав€м човек вътре в колата и слизам за н€колко минути. —лед малко ме викат че ми слагат скоба, до като отида до колата скобата вече е сложена и ми искат 20 лева за да е махнат(това е в √оце ƒелчев) ѕлащам им 20 лв махат скобата но с т€х има и полицай който им пише фиш за още 20лв който тр€бва да плат€ в 7 дневен срок.  акво се случва ако не го плат€, става ли на акт. ѕарите не са много но не мисл€, че в тази ситуаци€ тр€бва да плат€ 40лв глоба за такова нещо.
цитирай
483. pravoconsult - ќтговор на 481. анонимен - izrqden no s neplaten akt 23.03 12:26
27.03.2012 07:20
Ќе, н€ма какво да ¬и притесн€ва шофирайте и не се притесн€вайте, при условие,че имате всички налични документи.
јко с нещо друго може да помогнем - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.com
цитирай
484. pravoconsult - ќтговор на 482. анонимен - фиш от кат 23.03 13:49
27.03.2012 07:26
ѕо принцип за едно и също наказание при ¬ас са наложени две глоби. Ќо ¬ие веднъж плащайки 20 лева сте наказан, другата глоба се €в€ва излишна в ситуаци€та и неправомерна. ѕо принцип ако глобата е обективирана в фиш и ¬ие не го заплатите в 7 дневен срок, нарушението ще бъде обективирано в јкт за установ€ване на административно нарушение. »майте в предвид, че омбудсмана все още не се е преборил и не е допуснато обжалване на јктове с глоба до 50 лева, следователно ако ¬и наложат глоба до 50 лева н€ма как да влезете в съда и да претендирате искането си.
—поред нас от една страна изчакайте, за да се види дали реално ще бъде обективирано в јкт или платете предвид обсто€телството, че глобата не е гол€ма.
јко с нещо друго може да помогнем - пишете ни.
≈кип на www.pravoconsult.coim
цитирай
485. анонимен - √лоби от ’≈» от 2001г. и 2002г.
28.03.2012 11:23
«дравейте,пиша ¬и във връзка с това,че получих Ќапомнително писмо от “ƒ на Ќјѕ на 27.02.2012г.,в което ме уведом€ват,че срещу мен има образувано »зпълнително дело за мои задължени€,т.е. глоби по Ќаказателни ѕостановлени€ на ’≈» ,като първото Ќѕ е от месец декември 2001г.,а второто от месец декември 2002г.¬ъпросът ми е как да процедирам с тези глоби ( изобщо н€мам спомен за такива ),да ги плащам ли и ще ми сто€т ли като задължени€,ако се позова на н€каква изтекла давност.ћол€ ¬и,ако е възможно да ми дадете съвет и съответно на кой закон,член и алине€ да се позова.»зключително съм впечатлена,че съществуват ’ќ–ј,като ¬ас,които се отзовават на проблемите на толкова много хора. ѕредварително ¬и благодар€ за отделеното време и ресурси.
цитирай
486. анонимен - глоба за закъсн€ла регистраци€ на ћѕ— в общината
28.03.2012 12:54
«дравейте, преди н€колко дни получих съобщение от дирекци€ ѕјћƒ“ на столична община да се €в€ във връзка с получаване на Ќѕ от септември 2006-та година, което се отнас€ до глоба за закъснение(с н€колко месеца) за регистраци€та на ћѕ— в общината и плащането на съответните данъци. ¬се пак регистраци€та биде осъществена и данъците платени, но €вно има глоба, ко€то тогава не ми беше предложено да плат€, в противен случай щ€х да го направ€. ƒлъжен ли съм да се €в€ за получаване на Ќѕ и дори да ми го връчат на адрес длъжен ли съм да реагирам, при положение, че давността му е изтекла? Ѕлагодар€ предварително.
цитирай
487. анонимен - √лоба с фиш на стойност 50лв,7-дневен срок
28.03.2012 13:49
«дравейте,минах на червен светофар,спр€ха ме,дадоха ми възможност да си избирам фиш или акт,избрах фиш,за да не ми се отнемат точки.Ѕ€х сигурен,че като изтече давност просто н€ма да го плащам и е излишно да се разправ€м...ќбаче когато го подписах и ми дадоха копие,вид€х че имам 7-дневен срок да го плат€ след което се см€та за вл€зло в сила наказателно постановление и се изпраща за събиране на публичен изпълнител... акво значи това?ћога ли да не плащам?»ма ли вариант ако не плат€ да ми се отнемат точки,да стане на акт?»мал съм други фишове и никога не съм плащал,всичките са изтичали по давност,никой не ме е търсил,не ги е искал тези пари,само че те са били от 2007 и за по 20лв.ќб€снете ми какво следва в хипотезата че не плата този фиш.Ѕлагодар€ ви! азуса в действителност е доста по интересен и в€рвам,че ще ви заинтригува,но ми остават 3 дни до доброволното плащане на глобата :)
цитирай
488. анонимен - razvod po vzaimno saglasie
28.03.2012 18:25
Ѕракът ми продължи 5 месеца.ѕодадохме молба по взаимно съгласие.»скам да запаз€ името на мъжът ми,той н€ма нищо против.„акаме решение.¬ъзможно ли е да прецен€т,че тр€бва да си остана с моминското име?
Ѕлагодар€ предварително!
цитирай
489. анонимен - √ƒЅќѕ -  омпютърни престъплени€
29.03.2012 11:39
«дравейте pravoconsult,

преди 2 години (юни месец 2010 г.) вкъщи б€х посетен от 6 служител€ на √ƒЅќѕ връчвайки ми Ќѕ и отнеха компютърната ми конфигураци€!
ѕредистори€та за да получа това Ќѕ е следната: по един или друг начин, б€х вл€зал в администраторски акаунт на Ѕанка ( по-добре без имена ) за щастие само б€х вл€зал, без да извличам каквато и да е информаци€.

Ѕ€х обвин€ван по две точки: за неправомерното влизане в системата им и за нелицензиран софтуер.

ѕо първата точка, пощальонка ми донесе известие преди н€колко месеца, че е прекратена. ѕричините: недостатъчно доказателства и самопризнанието не е достатъчно за обвинение.

Ќо за съжаление втората точка за нелицензирани€ софтуер още е актуална.. ¬ече две години се минават почти от връчването на Ќѕ..

¬ъпроса ми е следни€, 3 години ли е абсолютната давност? »зтекът ли 3-те години давност, какво се случва след това?  омпютърната конфигураци€, ще бъде ли върната?

» друга гледна точка, ако задвижат делото и решат н€каква парична глоба да ми възложат, каква ще е според вас? ѕри изплащане на съответната глоба, компютърната конфигураци€ връща ли се?

Ѕлагодар€ за отделеното време pravoconsult!

ѕоздрави!
цитирай
490. анонимен - акт - срок
30.03.2012 22:20
Ќаписаха акт на родителите ми за неизпълнение на вечерни€ час (след 10 часа). ћина повече от месец и не сме получили писмо с глобата. ¬ъпросът ми е има ли срок, след изтичането на който мога да не € плащам. »ли може би мога да € обжалвам ако не е получена навреме? ћол€ за информаци€ и помощ!
Ѕлагодар€ предварително!
цитирай
491. анонимен - tor4 forum
01.04.2012 19:50
 ак лучше перекумарить дома? ѕроверенные методики тут http://tor4.su/phpBB/viewforum.php?f=33
цитирай
492. анонимен - izrqden no s neplaten akt
02.04.2012 10:21
zdraveite otnovo.vie ste edna unikalna dobrota za nas xorata koito tzenim informatziqta.za koeto az li4no vi blagodarq.ako obi4ate daite mi otgovor na sledva6tata situatziq.dnes 02 04 2012 otidox do kat da si vzema nakazatelnite postanovleniq.kazano mi be6e 4e imam edin mesetz srok da gi platq.v momenta karam si kollata i sam izrqden.kakvo 6te mi se slu4i ako ne gi platq.blagodarq
цитирай
493. анонимен - ћайчинство
03.04.2012 19:34
«дравейте! Ќа 17.02.2012 г. получих –азпореждане от Ќќ» да възстанов€ недобросъвестно полученото за периода от 01.09.2009 год. до 22.04.2010 год. парично обезщетение за отглеждане на малко дете в размер на 1836,00 лв. - главница и 774,40 лв. - лихва. ¬ –азпореждането ръководител€т на контрола по разходите на ƒќќ беше тотално объркал датите в които детето ми е посещавало €слата. » в жалбата си към Ќќ» изрично поисках да получа отговор на: "»скам и становище, защо след като има извършена проверка с констативен протокол, вх. номер 3 от 18.08.2010 година от контролен орган в посочената детска €сла, чак сега, след година и половина ми изпращате –азпореждане? »скам да бъда запозната и с всички документи по случа€. “ова е един прекалено дълъг период от време за събиране на каквито и да е доказателства и искам да знам какви са те? " и поисках да отмен€т разпореждането. “ова така и не стана, вчера получих отговор в който не ми беше по€снено нищо, коригираха си периода за посещаемост. Ќай-интересното на което се натъкнах в писмото им бе, че "∆албоподателката см€та, че разпореждането е издадено с гол€мо закъснение след извършената проверка. —ъгласно чл. 115, ал 1от  —ќ вземани€ на Ќќ» за неправилно извършени осигурителни плащани€ .... се погас€ват с изтичане на 5-год. давностен срок, считано от 1.01 на годината, следваща годната, за ко€то се отнас€т." ¬ жалбата си исках да разбера какво са чакали ти€ ... толкова време, щом тр€бва всеки месец да прав€т справка с детските заведени€ и н€ма ли н€какъв срок в който те да прекрат€т "недобросъвестното" ми получаване на тези 240 лв.  ак могат да си сто€т толкова време и да не прав€т проверки и нищо да не се казва по случа€ и изведнъж да започнат с проверките и актовете.  ак може след като са ми направили проверка и са установили случа€, да не ми дават разпореждане повече от 1,6 г., за този период в който те са бездействали имам лихва от 800 лв. ????? ўо за държава е това!  акво да прав€ от тук на сетне? ƒела, жалби...  ажете.
цитирай
494. slava123 - вл€зло в сила наказателно постановление от ƒЌ— 
06.04.2012 20:08
«дравейте! Ќужда€ се от съвет. ќт –ƒЌ—  ми направиха проверка и издадоха констативен протокол. ѕосле последваха възражени€, заповеди, съдебни дела, ј”јЌ и Ќѕ в размер на 3000 лв. за изполване на обект, който не е въведен в експлоатаци€ по надлежни€ ред. —итуаци€та е такава, че самите служители си превишиха правата, но това се оказа недоказуемо. Ќа делото в районни€ съд имаше достатъчно свидетели, които потвърдиха, че въпросни€т обект не е работил, имаше и нарушение в издаването на ј”јЌ и Ќѕ, което съдът взе в предвид и отмени Ќѕ. –азбира се от –ƒЌ—  обжалваха пред јдм. съд и понеже там си имат техни хора, спечелиха делото.  азвам, че си имат техни хора, защото, когато за€вих, че ще обжалвам, самите служители ми за€виха, че н€ма значение, защото в јдм. съд всички са техни хора. » така сега имам вл€зло в сила Ќѕ, което не подлежи на обжалване, получих и писмо покана от ƒЌ—  да си внеса задължението в 7 дн. срок, в противен случай, ще прехвърл€т задължението на “ƒ на Ќјѕ. ћол€ да ми отговорите: какво е по- добре да направ€ 1. ƒа подам ли жалба до прокурора с искане за възобнов€ване или 2. ƒа си чакам да ми изтече давностни€ срок? ѕроблемът е, че фирмата ми е действаща, има си банкова сметка, плащани€ към данъчните- винаги съм била редовна. »мам и гол€м кредит, който погас€вам редовно. “ази сума обаче, е непосилна за мен ио не знам какво да прав€. јдвокатът ми ме съветва да се договор€ с Ќјѕ, за разсрочване на задължението, но аз не жела€ да плащам неправомерно поставена глоба, въпреки решението на съда. ћол€ за изчерпателен отговор. Ѕлагодар€ !
цитирай
495. анонимен -  ато ≈ќќƒ имам сметка в банка.
06.04.2012 23:16
 ато ≈ќќƒ имам сметка в банка.ќткрита е през2007 г.ќсъществена е само една сделка през 07.2007г.
ѕрез всичките тези 4 години банката не ме е информирала за състо€нието на сметката .“ам имаше налични 60 лв.  огато се поинтересувах какво става със сметката, ми отговориха, че дължа такса за обслужване и лихви върху тази такса в размер над 300 лв.
 аква такса, какво обслужване!“ј ÷≈Ћ» 4 √ќƒ»Ќ» Ќяћј ƒ¬»∆≈Ќ»≈.
 азаха ми, че за да закри€ сметката, тр€бва да плат€ парите.
≈ќќƒ -то е заличено от “ърговски€ регистър през €нуари2012 г.
ћол€ да ме посъветвате какво да прав€ с банката.
ѕредварително ¬и благодар€.
цитирай
496. анонимен - изтекла давност на Ќѕ
07.04.2012 20:40
«дравейте! Ќужда€ се от съвет. ѕреди време получих съобщение за доброволно изпълнение от 14.05.2009г., а след това и ѕостановление за налагане на обезпечителни мерки върху имущество от 29.05.2009г. от јƒ¬ за връчени 2 Ќѕ на 13.11.2006.г. и 04.10.2007г., което е присъединено в јƒ¬ съответно на 17.12.2008г. и на 28.10.2008г.
Ќа 17.06.2009 г. подадох възражение относно съобщението за доброволно изпълнение за изтекла двегодишна давност на Ќѕ от 13.11.2006г.
ѕолучих отговор от 07/2009г., който не отидох да получа.
ќт 07/2009г. не съм получавал никакви писма от јƒ¬.
 огато отидох да провер€ в Ќјѕ дължимите от мен данъци и Ќѕ установих, че Ќѕ
от 13.11.2006г. не е дължимо съответно е погасено по давност.¬торото ми Ќѕ от
04.10.2007г. е дължимо към момента.
ћоже ли да считам, че двугодишната погасителна давност е прекъсната на 14.05.2009г. със съобщението за доброволно изпълнение и отново е започнала да тече на 29.05.2009г. и отново прекъсната на 07/2009г.
ќт 07/2009г. започва да тече нова двегодишна погасителна давност ко€то да е приключила на 07/2011г.
ћога ли да се позова на чл.82, ал.2 "ƒавността започва да тече от влизане в сила на акта, с който е наложено наказанието, и се прекъсва с вс€ко действие на надлежните органи, предприето спр€мо наказани€ за изпълнение на наказанието. —лед завършване на действието, с което е прекъсната давността, започва да тече нова давност."
Ѕлагодар€ предварително!
цитирай
497. анонимен - Ќаводнен за пореден път.
24.04.2012 16:19
«дравейте,
ћол€ за съвет по следни€ проблем, който имам от доста време. —ъседката над мен за пореден път ме наводни. ¬сички опити за комуникаци€ до сега се оказват неуспешни. ¬ тази връзка искам да попитам:
»ма ли начин по административен ред да бъде принудена да поеме част или цели€ ремонт, който тр€бва да направ€? ћожем ли на база етажната собственост да и потърсим н€каква отговорност, защото не само аз съм потърпевш в тези случаи, а и хората които живе€т под мен.
ѕредварително благодар€ за отговора.
цитирай
498. rambi4 - onemane na knijkata
26.04.2012 23:45
na 06.11.2011 mi be6e oneta knijkata za alkohol za 6es meseca sega da vi popitam na 06.05.2012 li 6e mi bade dadena ot KAT ?
цитирай
499. анонимен - „—»
27.04.2012 17:37
«дравейте, казуса ми е следни€. »мам запор на заплатата по изпълнително дело срещу мен от финансова институци€. „—» при който ми е запора иска да ми удържи също така и 500 лв. , които излизат в регистрите на Ќјѕ за наложена от –— адм. наказание- глоба от 25.11.2005 год.  огато му споменах( по тел. разговор) за предполагаеми€ давностен изтекъл срок, той ми каза че иска да му го удостовер€ с документ, че не дължа нищо на Ќјѕ.  огато поисках удостоверение че не ги дължа парите, логично получих писмено решение от “ƒ на Ќјѕ, че ги дължа. ¬ъпроса ми е каква е процедурата оттук нататък? ћога ли да пусна жалба в –— или в Ќјѕ?
цитирай
500. анонимен - «дравейте, отказах да получа наказателно постановление и май усложних нещата :)
03.05.2012 23:14
“а проблемът ми е следни€, намерих телефон, който не е с кой знае колко значим, цената му варира между 100-150 лв. ќткриха го в офиса на майка ми, когато отидох да обесн€ на полицаите, че фактически този телефон съм го открил, а не откраднал, излезе че съм допуснал нарушение, с което наистина не б€х запознат. ѕо закон тр€бвало в 7 дневен срок да предам на органите на реда намерената от мен вещ, но аз не съм го направил и от там идва проблема. ќтидох, подписах акта, написах, че имам възражени€, но нищо повеще, интервала на паричната глоба беше от 100 до 300 лв. на мен ми наложиха 300лв. глоба. —лед това 2 пъти отказах да взема наказателното постановление и днес вид€х полица€, който ми създаде акта, казах че ще отида да си взема наказателното, но той отвърна, че го е предал на съд€ изпълнител, което не ме кара да мисл€ нищо позитивно. ћол€ за съвет, какво да прав€ от тук на сетне, имам 2 коли на мое име и н€колко имота....
цитирай
501. анонимен - договор за покупко продажба на лек автомобил
10.05.2012 00:51
които тр€бваше да го прехварл€ до 14 дневен срок но него прехварлих 1 година но сам го за4ислил в дана4ното и пла6там данаци като регистраци€та е вр а сам от от плевенско проблем лие да карам така или
цитирай
502. анонимен - договор за покупко продажба на лек автомобил
10.05.2012 01:08
neka da dopalnq 4e imam akt ot predi edna god za istekla grajdanska i tova me pritesnqva 4e nqma da moga da q prehvarlq 4e trqbva da platq akta i zatova q karam taka izvinqvam se 4e pi6a dva pati za edno i sa6to ne6to ivi blagodarq predvaritelno
цитирай
503. анонимен - «дравейте мога ли да обжалвам акт от даи !?
11.05.2012 14:51
¬ъв фирмата ко€то работ€ се занимаваме с горива. Ѕ€х помолен от шефа да превоз€ определено количество бензин и дизел с бус който не отговар€ на ADR изисквани€та. Ќа практика излизам виновен аз като управл€ващ ћѕ— . ћога ли да обжалвам акта поради факта , че съм извършил нарушението при изпълн€ване на служебните си задължени€ ?
цитирай
504. анонимен - —ъвет или ѕомощ!
11.05.2012 18:45
«дравейте имам следни€ проблем тръгнах да си смен€м  нижката но се оказа че когато отидох да € получа ƒамата на √ишето ми каза че имам н€какви актове които можело да провер€ само в Ќјѕ даже неми каза на каква стойност са само разбрах че 1 ни€ Ѕил от 2004! други€ от 2006 забележете и сега толкова години като не мее търсил никой за Ќищо тр€бва ли да плащат? а и другото което е че в Ќјѕ ми казаха да мина след 1 седмица да провер€ какво можело да отпадне и какво не? това как да го разборам при условие че имат над 5 години ƒавност тези задължени€? и не съм получавал и подписвал никакви ”ведомление за Ќещо!
цитирай
505. анонимен - Ќаказателно постановление наложено заради шум извън разрешени€ прериод за това
14.05.2012 17:50
«дравейте, искам да попитам за давностни€ срок на наказателно постановление, което получих днес. √лобата е в размер на 275 лева и не съм съгласен с причините, заради които е толкова гол€ма. ¬ Ќѕ пише, че по време на купона, заради който ми е направен акта, са идвали съседи многократно да ме предупреждават, а аз не съм прекрат€вал шума, а това изобщо не е така. ƒори полицаите ми написаха акт на други€ ден на обед, а не са идвали да ме предупреждават да намал€ музиката. “а въпроса ми по-добре е да обжалвам или да се над€вам да изтече давностни€ срок на постановлението ? ћного ви благодар€ предварително за помощта и за отделеното време ! Ћек ден ¬и жела€ !
цитирай
506. анонимен - akt za nenosene na li4na karta
17.05.2012 14:34
«дравейте!»мам акт за неносене на лична карта. ак да разбера колко е глобата и какво ще стане ако не € плат€?
цитирай
507. анонимен - давностен срок на наказателно постановление
27.05.2012 20:10
«дравейте! Ќужда€ се от помощ. »мам акт от 2008г.давностни€т срок е изтекъл,но за да ми върнат талона без да плащам тр€бва да напиша молба. акво точно тр€бва да пише в тази молба,има ли н€какъв образец?
цитирай
508. анонимен - ima li davnost
28.05.2012 10:47
Zdraveite,imam ET ot 1992 do qnyari 2004.Pla6tal sam si osigorovki kato ypravitel na firma.Za perioda ot sredata na 2001 do qnyari 2004 ne sam pla6tal zadaljitelnite osigorovki ,a samo zdravnite.Ne sam podaval deklaraziq za prekratqvane deinosta na firmata,no ne sam i izvar6val deinost ot tozi period do momenta Zadaljen li sam da pla6tam sega za tozi period osigorvkite ili ima davnost Ne sam preregestriral firmata ot togava do sega i nqmam takova namerenie Blagodarq vi predvaritelno za otziv4ivosta
цитирай
509. анонимен - patent
28.05.2012 11:06
Zdraveite,platil sam polovinata na patenta za 2004-300 lv seda s natrypvane na lixvi mi iskat 600 lv.firmata ne raboti ot 2004 ot NAP mi kazaxa 4e sam imal zapor na kola ot 01.2009,no az ne sam yvedomen ,no pri proverkata e ostanoveno 4e nqma dani za kola.Imat li pravo da mi se iziskvat tezi pari sled kato sa minali tolkova godini ,a az sam yvedomen edva sega predi edna sedmiza sled kato otidox da si potarsq vastanovqvane na dvoino vzeti zdravni osigorovki tai kato rabotq v 4yjbina i tam sam osigorqvan i sam predstavil dokyment E-104 Sega mi iskat da podam zaevlenie ot zapo4vane na deinosta do prekratqvane Dlajen li sam da pravq tova i trqbva li da pla6tam .Imali davnost i kak da postapq Blagodarq vi,4e mi davate vazmojnost da razbera pravata si
цитирай
510. анонимен - георги
31.05.2012 09:21
искам да попитам дали тр€бва да си плат€ актовете за да си издам лична карта ???
цитирай
511. анонимен - ivan
01.06.2012 15:38
zdraveite iskam da popitam predi tochno dve godini policiqta poiska da i dam proba za alkoxol vupreki che nebqx na shofoirskoto mqsto i kolata neraboteshe.otkazax im kategorichno i sega me tursqt da mi vzemat knishkata za 17 meseca kakvo moga da napravq .a i tovo se e sluchilo predi dve godini!!!
цитирай
512. анонимен - ћј–»я
07.06.2012 18:19
¬ Ќј„јЋќ“ќ Ќј 2008 √. Ѕя’ ќ—Џƒ≈Ќј ќ“ ЅјЌ ј «ј Ќ≈¬Џ«ћќ∆Ќќ—“ ƒј ѕќ√ј—я¬јћ  –≈ƒ»“, Ѕ≈« ƒј —Џћ ”¬≈ƒќћ≈Ќј «ј “ќ¬ј » Ѕ≈« ƒј ѕ–»—Џ—“¬јћ Ќј ƒ≈Ћќ“ќ. ƒќ “ќ«» ћќћ≈Ќ“ Ќ≈ —Џћ ѕќ√ј—»Ћј Ќ»ўќ » Ќ» ќ… Ќ≈ ћ≈ ≈ “Џ–—»Ћ. ѕ–≈ƒ» Ќя ќЋ ќ ƒЌ» ћ» Ѕ≈Ў≈ —ЏќЅў≈Ќќ, „≈  ј–“ј“ј Ќј  ќя“ќ ћ» ѕ–≈¬≈∆ƒј“ «јѕЋј“ј ≈ «јѕќ–»–јЌј. ¬Џѕ–ќ—ј ћ» ≈ —Ћ≈ƒЌ»я“, »ћј Ћ» ƒј¬Ќќ—“ »  ј  ƒј ѕќ—“Џѕя.
цитирай
513. анонимен - 513 анонимен - ƒиана
09.06.2012 16:10
имам акт при проверка на магазин от21.01.2012 решението на акта дойде на 07.06.2012 с глоба от 1500лв.Ќарушението е по чл 217,ал.1 от наредба є7от 23,09.1999г.за минималните изисквани€ на здравословни и безопасни услови€ на труд на работните места и при използване на работното оборудване/ќбн.ƒ¬.бр.88/99/ ак мога да обжалвам за намаление на глобата?
цитирай
514. анонимен - «дравейте, получих писмо - цеси€ от ...
09.06.2012 17:40
«дравейте, получих писмо - цеси€ от —.√ груп. ѕрез 2007г не б€х платил една сметка към глобул на стойност ~30лв. —лед един месец т€ се увеличи на ~60лв а след още месец-два 400лв! » просто отказах да заплащам каквито и да е пари. Ќо преди н€колко дни получих това писмо - цеси€ със покана да заплата дължимата сума в противен случай ще ме дадът на съди€ изпълнител, а дори не са описали дължимата сума.. ƒо колкото знам срока за давност е 2 години и не би тр€бвало да получавам такива кажи речи "заплашителни" писма?
цитирай
515. анонимен - ресивен акт
14.06.2012 13:36
през 2010 имах съставен акт от кат че при паркиране съм нанесла щета на съсед.
ƒо сега не съм получавала наказателно постановление или наложена глоба. “алона не ми бе взет от кат. јтази година получавам писмо от събирач на дългове че имам ресивен акт от страна на застрахователна компани€ . ак се процедира в такива случай?
цитирай
516. анонимен - neplatena taksa ponakazatelno delo ot2005godina
15.06.2012 08:14
prz 2005godina imah delo nikoi ot togava ne me e tarsil za razhodite po nego na 14.06.2012 idva saobchtenie za dobrovolno izpalnenie v 7 dneven srog da go pogasia. sumata e 147lv i lihva 127lv po ednoto delo i 109lv glavnica s lihva81lv po drugoto vaprosat mi e niama li davnost za tezi taksi
цитирай
517. анонимен - относно измама.аз и мъжът ми итеглихме кредит от банка.тои беше говорил с шефовете да вземе едини€т от камионите ,които е на лизинг да му доизплати лизинга и да
18.06.2012 22:16
http://pravoconsult.blog.bg/drugi/2010/04/12/davnosten-srok-pri-nalojeni-globi-po-nakazatelni-postanovlen.527397
цитирай
518. анонимен - ”волнение без предизвестие
19.06.2012 15:07
ƒобър ден. ћо€та истори€ е , че работих на морето със сключен трудов договор и шефа ми ме уволни без предизвестие.ƒали мога да си търс€ правата по н€какъв начин и дали си заслужава ? Ѕлагодар€ ви предварително.
цитирай
519. анонимен - ima li davnost smetkata za voda
19.06.2012 22:10
razvedoh se predi 10 godin i ,2 godini jiviah pri maika mi i 6 godini zad granica ..jilishteto beshe dadeno na supuga mi do navurshvane pulnoletie na sina ni .Za tozi period ot vreme kum sofiiska voda dulji sumata ot 3500lv ,tui ,kato se e vodil na baza i e razchital az da mu platia zaduljeniiata ,zashtoto sum tituliar na smetkata ....na toplofikacia dulji sumata ot 6000lv i ima 4 dela ..podadoh jalba kum agenciata za toplinno i vodno regulirane ,no do tozi moment niamam otgovor ...poluchavam zaplashitelni pisma ot sofiiska voda ,che shte me dadat na sud ,che shte mi izpratiat sudia izpulnitel ,shte mi sprat vodata ...kazvat mi ,che ne moga da si otvoria nova partida dokato ne se pogasi smetkata ..kajete mi kakvo da pravia ..ima li davnost za vodata i za parnoto ,kakto se govori ?blagodaria vi
цитирай
520. анонимен - поръчител съм
24.06.2012 14:43
«дравейте и благодар€ за решението си да помагате безвъзмезно на хората-здрави да сте!ѕроблема ни е такъв:
Ќа 25.04.2012г. получаваме писма от частен съди€ изпълнител(аз,други€ съдлажник и Ѕ. -т€ е пенсионер и ми направи услуга преди години да пиша на не€ фирмата,но дефакто аз се занимавам с не€,за съжаление сега € разочаровах,защото с този запор и пенси€ не взе този месец!)¬ писмото-покана пише,че по изпълнителен лист от 29.04.2011г. сме осъдени от "ѕрокредит Ѕанк". ѕрокредит Ѕанк ми предложи да направи нов план,по който да си погас€вам задължението всеки месец по 300лв.,като преди това тр€бва да внеса поне 2000лв.—ключихме извън съдебно споразунение.»сках да знам,защо сме осъдени на 29.04.2011г.,без след това да ни оведом€т,а чак година след това разбираме от „—»?Ќали има разни срокове!» защо са ме прехвърлили към „—»,без никой да ме оведоми,като аз дори незнам за делото? —коро след това пристигнаха нови писма от „—» на титул€ра на кредита и едини€ поръчител.“а в т€х пише: ФЌа основание чл.458 от √ѕ  присъедин€вам ƒържавата за сумите,а именно:по удостоверение от Ќјѕ гр.—офи€,с изх.н. от дата 09.05.12г.,задължение в размер на 1012лв. такса по т.9 от ““–«„—» в размер на 558.0лв. такса по т.5 и т.26 от ““–«„—» в размер на 175лв.ФЌа титул€ра са малко по различни сумите,само за т.9 е една и съща.ќказа се,че поръчител€ е съден 2004г.в районни€ съд по местоживеене и му е наложена тази глоба и е отнета книжката му за 6 месеца.след изтичане на наказанието си взима книжката от кат и не му излиза,че има да плаща-взима € без проблем,миналата година € е подмен€л,пак никакви плащани€ не с изл€зли.“а въпроса ми е защо и има ли право чси да пуска запорно писмо с това основание (от 2004г. е нали има давност?),след като е минало през него пак ли ще течът нови години,и освен титул€ра и поръчителите ли тр€бва да плащат на „—»?
цитирай
521. neshi - Ѕлагодарност
28.06.2012 23:43
¬ие сте супер
цитирай
522. neshi - ¬ъпрос
28.06.2012 23:45
«ащо от април месец не отговар€те на въпросите? ¬ашата помощ е нужна!?
цитирай
523. cecko011 - вдигане на колата с па€к
08.08.2012 18:54
«дравейте случи ми се следното на почивка съм в ќбзор изкарах колата от двора на хаз€ите за да излезе друг наемател и € оставих на тротоара прибираме се от плаж и не€ € н€ма помислихме че е открадната но хаз€ина каза да проверим дали не е вдигната и се оказа че е беше в наказателни€ паркинг поискаха ми 36лв. за колата и по 2лв. на час за паркинг прочетох закона може колата да е паркирана на тротоара но дори и да не беше то из цели€ град имаше десетки коли по тротоарите подадохме жалба до кмета питайки защо вдигат коли избирателно никакъв отговор същевременно колата на кметски€ брат сед€ на м€стото от където бе вдигната мо€та 2 дни +това прочетох че таксата 2лв. на час започва да тече след като са ме оведомили че колата е вдигната а мен не са ме оведомили и ми написаха 5 часа престой може ли да съд€ общината
цитирай
524. cecko011 - вдигане на колата с па€к
08.08.2012 18:56
всичко съм преснимал жалбата протокола и съм снимал дсесетките коли на тротоара
цитирай
525. анонимен - —рок издаване на Ќѕ
16.08.2012 11:23
«дравейте,

след толкова време не зна€ актуална ли е темата и имам въпрос по следни€ казус:
през м.ћай 2010г. ме заснемат с камера и превишена скорост 41км.ч., получавам и подписвам със забележка за обжалване ј”јЌ през јприл 2011г., когато ми е отнет и контролни€ талон. ƒо момента (јвгуст 2012) не разполагам с информаци€ за издадено наказателно постановление (Ќѕ); не съм сигурен има ли срок за издаване на Ќѕ, както и колко да чакам за да изтече давностни€ срок в случай, че има такъв, преди да потърс€ контролни€ талон?
—ъщо в периода между снимката и постанов€ването на ј”јЌ се смени наказанието в закона за този тип нарушение от глоба и отнемане на контролни точки на само глоба.
цитирай
526. анонимен - ѕроблем с ¬и 
17.08.2012 18:32
«дравейте. Ќаскоро ми връчиха уведомление + изпълнителен лист от „—» във връзка с дело за изпълнение на парично задължение към ¬и (по чл.410 и 411 ал.3). «а образуването и протичането на делото аз не б€х уведомен по никакъв начин, само след приключването му ми връчиха съдебното решение с прикачен към него екземпл€р за възражение(не съм подавал такова). —лед това получих и въпросната "честитка" от „—», който от сво€ страна си е набавил удостоверение за задължени€ от Ќјѕ (не знам дали това е законно ,без мое знание да получава такова) и едновременно със сумата от делото на ¬и  изисква и всичките ми задължени€ към Ќјѕ.ѕравилно ли е това? ƒелото от ¬и  е за това че в периода от 2006 г.(тогава си закупих апартамент в който не живее никой и до днес) до 2012 г. дължа на дружеството сума за служебно начислена вода. ќтчетника е запознат, че имота не се обитава от никой, а дори и не б€х в Ѕ√. ¬ началото на годината ходих на место в ¬и  за да ги предупред€, че ми начисл€ват неправомерно вода (и са остав€ли на съседите бележки с дължимите суми), а отговора на служителката беше,че тр€бва да си плат€ това което са ми написали те, а след това ще се приспада занапред. —ъответно аз не платих и ме осъдиха да плащам и разноски по делото и такси на „—» и задължени€ към Ќјѕ и т.н. ¬ъпроса ми е имат ли давност задължени€та към ¬и , ≈ќЌ, данък смет и за колко време назад могат да претендират? Ѕезработен съм, съпругата ми също, но имаме 2 коли на наше име, които са продадени но без договори. » също така какъв е ваши€т съвет при така стеклите се обсто€телства? Ѕлагодар€ предварително.
цитирай
527. анонимен - Zdraveite imam edno pitane kum h...
20.08.2012 16:11
Zdraveite imam edno pitane kum horata koito mogat da mi dadyt otgovor na vyprosa!Imam akt za bez knijka pri upravlenie na motoped, do sega minaha 3 godini i polovina i 4ak sega mi izpra6tat nakazatelno postanovleni koeto r izlqzlo 10 dni sled systavqneto na akta(defakto 3 godini i 5 meseca)misylta mi e ima li davnost o6te tozi akt i 6te imam li problemi na granicata ako ne go platq?Blagodarq vi predvaritelno.
цитирай
528. анонимен - ???
20.08.2012 23:39
imam zapor na MPS ot 2008 ima li davnost ? I ako e iztekla kakvo da pravq zada si brakuvam kolata 4e v kat izliza zapora?
цитирай
529. анонимен - »«“»„јЌ≈ Ќј ƒј¬Ќќ—“
27.08.2012 13:59
«дравейте !!! »скам предварително да ¬и благодар€ за отговора

каква е давноста на паричната глоба ???
» има шанс да не заплащам глобата си ???
(защото , н€мам никакви доходи)

Ќаскоро ме хванаха с изтекла вноска на √ќ с 18дена
(400лв глоба ;колата спр€на от движение ; взеха ми книжката ;златни€ талон и талончето на колата)..Ќаправо ужас !!!!!
Ќаправих си нова √ќ ,- върнаха ми —”, талончето на колата.
Ќќ «Ћј“Ќ»я ћ» “јЋќЌ ≈ ¬  ј“.
ѕостановлението излезе , 7 дневни€ срок за обжалване също мина ...
ќт  ј“ ƒобричми казаха :ще ми го върнат след плащане на сумата от 400лв :(
а аз н€мам тази финансова възможност.

мога ли да карам ???
и колко време ще ми държат талончето ??

ѕитам защото не съм активен шофьор и р€дко карам :)
по-добре да чакам отколкото да дам 400лв.
Ѕлагодар€ на цели€ ¬и екип
цитирай
530. анонимен - и още нещо ..
27.08.2012 16:04
- в Ќѕ. упомената сумата 400лв и е изнесена и банковата сметка ( по ко€то тр€бва да внеса тези пари)
..н€мам никаква възможност да се разплат€ с ƒържавата..

на мое име имам само и единствено един автомобил....
цитирай
531. анонимен - »зтичане на давност
28.08.2012 14:46
»мам въпрос кога изтича абсолютната погасителна давност при следни€ случай: Ќа 30.07.2012 ми е връчено наказателно постановление от Ќјѕ за неподадена в срок деклараци€ 7 на сина ми за глоба в размер 700лв. Ќаказателното постановление е издадено на 22.12.2010г.
цитирай
532. анонимен - √лоба към община ¬арна за забав€не на регистраци€ на автомобил
05.09.2012 18:31
»мам глоба от община ¬арна, поради това, че съм забавила регистраци€та на ћѕ— с 11 месеца през 2006/2007 г. √лобата е от 2008 г. “ъй като преди н€колко дни исках да бракувам автомобила, в общината отказаха да плат€ данъците за 2010 и 2011. »мали нареждане от началника. Ќачалникът ми каза,че това било практика, тъй като н€мали друг механизъм за събиране на глобите. “ази глоба не е ли с минала давност?  ъде бих могла да се оплача от това,че ме възпреп€тстват да плат€ данъците и да бракувам автомобила? Ѕлагодар€ ¬и предварително.
цитирай
533. анонимен - Globa za neplaten bilet za bagaj v gradski transport Sofia
17.09.2012 15:11
Zdraveite,
Imam napisan akt za administrativno narushenie za patuvane bez bilet za bagaj. Ne jivej v Balgarij i ne sam se informirala, che i za bagaj trjbva bilet v graskij.

Iskam da vi pitam kakvi sa mi alternative(njkoi mi beshe spomenal , che tezi globi se otmenjt lesno,zashtoto tovache imam globa ne znachi, che imam nakazatelno postanovlenie) i kakva bi bila eventualnata posledica ako ne si zaplatj akta?

Osven tova v akta pishe, che moga da dobavjm bazrajenij v 3i dneven srok. Ima li smisal da dobavjm vazrajnij ili ne?

Blagodarj vi predvaritelno.
цитирай
534. анонимен - наказателно постановление от ƒържавна агенци€ за метрологичен и технически надзор
20.09.2012 11:17
«дравейте! Ќаправиха ми акт от ƒържавна агенци€ за метрологичен и технически надзор на 28.03.2007г.
Ќаказателното постановление е от 25.09.2007г. в размер на 500лв.без право на обжалване.
Ќа 18.09.2012г. ѕолучих съобщение за доброволно плащане, без преди това да е предприемано н€какво друго действие.
¬ъпроса ми е: »зтекла ли е давността на актта? Ќе можах да разбера дали е три години или пет и от кога започва да тече - от състав€нето на акта или от издаването на постановлението?
» още един въпрос - «аконосъобразно ли е наложена лихва в размер на 296.25 лв., ко€то е започнала тече почти веднага от издаването на постановлението?
цитирай
535. sonqs - svidetelstvo za sadimost
25.09.2012 18:56
zdraveite interesuvame svidetelstvoto mi za sadimost 6te e 4isto li pri iztarpqvane na probaciq s izpitatelen srok tpi godini koito sa iztekli minalata godina, blagodarq vi
цитирай
536. анонимен - јкт от  ј“
09.10.2012 00:26
имам акт с изл€зло Ќѕ от  ат през 2009 талона ми от тогава е при т€х.ѕреди 4 месеца се опитах да си взема талона но ми казаха че тр€бва да плат€ акта и тогава ще ми върнат талона.
Ќали в крайна сметка след 3 години давността на акта изтича, не тр€бва ли да ми върнат талона без да заплат€ сумата?
» ако е така как да си върна талона като човека от кат всеки път може да изисква от мен платежно?
Ѕлагодар€ ¬».
цитирай
537. анонимен - анонимен-издадено постнвлние за присъединване на взисктел-држвта
09.10.2012 18:00
за издадено удостоверение от нап за налчие или липса на задлжени€ и обезпечитлни мерки;във врзка с дължими данъци от 2001г.до 2007 г. и глоба от 2005 г. въпрсътми е не е ли изткла погасителната двност
цитирай
538. анонимен - «дравейте!!!
11.10.2012 19:16
 упих си кола ко€то се оказа без платени данъци за 8г назад, от  ј“ казаха, че е запорирана от 6 места! Ѕихте ли казали какви са последстви€та за шофьора ако го спрат на път€ с тази кола, носи ли н€каква наказателна отговорност и налага ли се глоба в тези случаи? «ащото ми казаха, че като го спрат, ще го ебат на път€. »стина ли е? ѕредварително благодар€ за отговора!
цитирай
539. анонимен - imali iztekla davnost?
12.10.2012 13:18
Zdraveite,imam globa na fizi4esko lize,nalojena mi prez 2009g. ot riokoz v razmer na 500lv.Akta e ot 10.10,2009-togava mi e vra4en.predi 2 sedmizi mi se obadiha ot NAP po telefona da me pokanqt da si platq globata.Prez tezi 3 godini nikoi ne me e potarsil,dori i s pismo.Vaprosa mi e ima li davnost i ako ima ne e li 3 godini,koeto 6te re4e,4e e iztekla.Dlajna li sam da otida v NAP i da platq sumata,pri polojenie,4e sa minali tezi 3 godini?Predvaritelno blagodarq!
цитирай
540. анонимен - купить свадебное платье
17.10.2012 09:21
ƒоброго времени суток!’отите заказать одежду на выгодных услови€х? “огда читайте новость - <a href=http://serials-interni.ru/user/Odorpvortooff/>модна€ детска€ одежда дл€ девочек </a> распродажа купальников <a href=http://globalsofs.ru/user/Astormgeort/>купить купальник </a> bershka каталог одежды <a href=http://gamesofgirls.ru/user/Rimasmarant/>джинсы киев купить </a> футболки поло ... ¬сем пока рад был сообщить...
.:::.
<a href=http://erste-kamagra100mg.webstarts.com/>ajanta Kamagra pharmacy </a> - Kamagra bulk Buy Kamagra UK Kamagra Oral Jelly UK : who makes Kamagra in India : <a href=http://erste-kamagra100mg.webstarts.com/>Oral Jelly UK Kamagra tablets </a> - canadian Kamagra Cheap online Kamagra Jelly overnight purchase Kamagra no prescrition
цитирай
541. анонимен - купить модную мужскую одежду
17.10.2012 18:28
ƒоброго времени суток!” мен€ есть новость магазину он-лайн “огда читайте новость - <a href=http://forum.eastbooking.ua/member.php?261089-Pepepsymn>шипы дл€ одежды купить </a> интернет магазин плать€ украина <a href=http://progoboz.ru/user/efforspar/>копии платьев </a> купить оптом нижнее белье <a href=http://epestulu.narod2.ru/>выкройка трикотажного плать€ </a> бижутери€ фото ... ”спехов ¬ам!
.:::.
<a href=http://kamagra-now-online.blog.hr/>Kamagra Oral Jelly sydney </a> - online pharmacy Cheap Kamagra Buy : delivery online overnight Kamagra low cost : <a href=http://kamagra-fedex.blog.hr/>Kamagra viagra UK </a> - Cheap Kamagra Buy pharmacy online now
цитирай
542. анонимен - луи витон интернет магазин одежды
18.10.2012 03:57
ѕривет!’отите заказать одежду на выгодных услови€х? “огда читайте новость - <a href=http://minecraft.realweb.ua/user/InhentChancew/>платье в греческом стиле </a> шорты <a href=http://graphomania.ru/user/smusiasquag/>фото плать€ цветы </a> магазин детской одежды <a href=http://epestulu.narod2.ru/>выкройки платьев </a> джинсы мужские ... ’ороших ¬ам покупок!
.:::.
<a href=http://lowest-kamagra-prices.blog.hr/>Kamagra online order </a> - who make Kamagra : Generic Kamagra lowest price online : <a href=http://kamagra-express-shipping.blog.hr/>Cheap prescription Kamagra </a> - Kamagra Oral Jelly 100mg codes
цитирай
543. анонимен - интернет магазин одежды в саратове
19.10.2012 11:14
ѕривет!” мен€ есть хороша€ новость “огда читайте новость - <a href=http://homocreator.kz/user/BemeChitBrate/>купить рабочую обувь </a> нар€дные плать€ дл€ детей <a href=http://xitebi.com/user/KindEnvingHix/>плать€ 50 </a> русский каталог одежды <a href=http://dejavu.ua/>крупна€ бижутери€ </a> куртки мужские осенние ... ’ороших ¬ам покупок!
.:::.
<a href=http://now-online-kamagra.blog.hr/>Generic Kamagra India </a> - tablets review Super Kamagra : Generic Kamagra UK : <a href=http://erste-kamagra100mg.webstarts.com/>Kamagra shop tablets Oral </a> - Kamagra UK Buy authentic Kamagra 100mg Online Cheap Generic viagra Kamagra UK dealers
цитирай
544. анонимен - интернет магазин одежды оптом
19.10.2012 20:19
”важаемые господа!’отите заказать одежду на выгодных услови€х? “огда читайте новость - <a href=http://www.sexsmotret.ru/user/Heissewly/>купить платье ампир </a> нар€дные детские плать€ <a href=http://www.slovariky.ru/user/apavokanalk/>интернет магазин детской одежды глори€ </a> интернет магазин одежды laredoute <a href=http://dejavu.ua/>купить сумку онлайн </a> леггинсы интернет магазин ... ¬сем пока рад был сообщить...
.:::.
<a href=http://kamagra-now-online.blog.hr/>Kamagra side effects in women </a> - Oral Jelly suppliers usa Kamagra online : Online pharmacy Cheap Kamagra Canada delivery overnight : <a href=http://kamagra-now-online.blog.hr/>Kamagra 100mg new york </a> - jaya enterprises Kamagra
цитирай
545. анонимен - декоративна€ бижутери€
20.10.2012 04:40
ѕривет!” мен€ есть новость магазину он-лайн “огда читайте новость - <a href=http://forum.eastbooking.ua/member.php?261089-Pepepsymn>купить штаны dsquared </a> джинсы женские <a href=http://hiromantsekreti.ru/user/Jicheclairl/>купить ал€ску куртку </a> интернет магазин одежды кривой рог <a href=http://www.lamoda.kiev.ua/>белье женское купить украина </a> одежда дл€ девочек ... ¬сем пока рад был сообщить...
.:::.
<a href=http://kamagra-oral-jelly.blog.hr/>Kamagra Oral Jelly gel </a> - where Buy Kamagra overnight delivery : Kamagra medical info : <a href=http://kamagra-prices.blog.hr/>Kamagra Oral Jelly Europe fast delivery </a> - Kamagra southampton
цитирай
546. анонимен - изготовление бижутерии
20.10.2012 18:47
«драствуйте!” мен€ есть новость магазину он-лайн “огда читайте новость - <a href=http://strona.med-star.pl/Upload/member.php?action=profile&uid=16467>купить одежду онлайн </a> босоножки интернет магазин <a href=http://sakharap.ykt.ru/index.php?subaction=userinfo&user=Dolfaltefly>распродажа вечерних платьев </a> юбки больших размеров купить <a href=http://dejavu.ua/>фасоны платьев дл€ женщин </a> подросткова€ одежда дл€ мальчиков ... ”дачи ¬сем!
.:::.
<a href=http://get-kamagra.blog.hr/>Cheap tablets Kamagra Oral Jelly </a> - Kamagra Oral Jelly 100mg Buy : vergelijking Kamagra cialis : <a href=http://cheap-kamagra-online.blog.hr/>Cheap Kamagra for sell </a> - Kamagra gel form
цитирай
547. анонимен - купить мужскую зимнюю кожаную куртку
21.10.2012 03:36
 ак дела?” мен€ есть хороша€ новость “огда читайте новость - <a href=http://worldofbattleships-chity.ru/user/SooniaLog/>российский интернет магазин одежды </a> джинсы галифе мужские <a href=http://clegaloc.narod2.ru/>купить подставку дл€ бижутерии </a> магазин интернет одежды каталог <a href=http://www.bruceguthrofans.com/forum/member.php?action=profile&uid=156677>свадебна€ бижутери€ оптом </a> пижама ... ¬сем пока рад был сообщить...
.:::.
<a href=http://discounted-kamagra.blog.hr/>Kamagra Oral Jelly reviews </a> - pricing for Kamagra : Kamagra Cheap from India : <a href=http://kamagra-paypal-online.blog.hr/>Kamagra Oral Jelly 100mg discount </a> - lieferant von Kamagra
цитирай
548. анонимен - имам наказателно поставление 19март 2004г от общинска администраци€ јсеновград да заплат€ 100лв заедно с лихви, може ли поради изтичане на давност да не заплата
21.10.2012 23:13
анонимен написа:
 ак дела?” мен€ есть хороша€ новость “огда читайте новость - <a href=http://worldofbattleships-chity.ru/user/SooniaLog/>российский интернет магазин одежды </a> джинсы галифе мужские <a href=http://clegaloc.narod2.ru/>купить подставку дл€ бижутерии </a> магазин интернет одежды каталог <a href=http://www.bruceguthrofans.com/forum/member.php?action=profile&uid=156677>свадебна€ бижутери€ оптом </a> пижама ... ¬сем пока рад был сообщить...
.:::.
<a href=http://discounted-kamagra.blog.hr/>Kamagra Oral Jelly reviews </a> - pricing for Kamagra : Kamagra Cheap from India : <a href=http://kamagra-paypal-online.blog.hr/>Kamagra Oral Jelly 100mg discount </a> - lieferant von Kamagra

цитирай
549. анонимен - шубы из норки распродажа
22.10.2012 03:41
 ак дела?” мен€ есть новость магазину он-лайн “огда читайте новость - <a href=http://electro-song.ru/user/Accouttarromi/>клатчи распродажа </a> схема в€зани€ плать€ сарафана <a href=http://biznes-week.ru/user/KisseNalK/>puma каталог одежды </a> купить сумку адидас <a href=http://gvgss.org/index.php?subaction=userinfo&user=soupsMabsnush>одежда дешево интернет магазин оптом </a> распродажа кожи ... ”спехов ¬ам!
-====-
<a href=http://kamagra-now.blog.hr/>green Kamagra </a> - Kamagra without prescription mastercard accepted :.Kamagra Oral Jelly suppliers online .:<a href=http://kamagra-100mg-online.blog.hr/>Kamagra nebenwirkungen </a> - Kamagra Oral suppliers royal Jelly
цитирай
550. rusenova - ¬ъпрос
23.10.2012 22:35
¬ъпрос-може ли  ј“ да вземе отношение Ќј ѕЋј“≈Ќ ѕј– »Ќ√ относно спрелите таксита пред паркинг местата и ограничават видимостта за излизане и влизане в сами€ паркинг?
цитирай
551. анонимен - ѕеева
24.10.2012 11:45
«дравейте! Ќужда€ се от ¬аши€ компетентен отговор :) Ќакратко през 2009г ќбщината ми състави акт за ненавреме декларирано ћѕ—. ћинал ли му е давностни€ срок? јко е така - нужно ли е да пускам н€каква молба в ќбщината за отказ на плащане поради изтекъл давностен срок? Ѕлагодар€ ¬и предварително! Ћек и спорен ден! :)
цитирай
552. анонимен - води се срещу мен дело за —амоуправство
29.10.2012 20:07
«дравейте заведено срещу мен е дело за самоуправство по чл. 323 без да съм страна в изпълнително дело, като съм оспорил това, че съм трето лице и срещу мен не може да се изисква каквото и да било. —тава дума за собственото ми жилище на което съм собственик според завещание. ћоже ли да се води срещу мен наказателно дело, тъй като не съм страна по делото. »ма ли давност при воденето на този процес тъй като са изминали повече от 5 години и да ме съд€т за нещо, на което не съм страна. јз съм настойник на баща ми и той е осъден, а аз вод€ съдебни дела и в случа€ настойника не отговар€ за действи€та на подпечени€, мен ме съд€т и искат да отговар€м за действи€та на подпечени€ си и да бъда съден за това, което е направил той, като е доказано че той е ненормален. »ма давност за това де€ние, като самоуправство и може ли да се води процес срещу мен без да съм страна по това дело
цитирай
553. анонимен - взета книжка
01.11.2012 10:25
«дравейте! Ќе знам дали все още е активен този форум, но имам един казус и исках да го сподел€ с вас. ѕрез 2009г. спират мой при€тел с колата и му пишат акт за 0.8 алкохол в кръвта, не му взимат нито книжката, нито талона. 2 години по-късно през ноември 2011г. той получава въпросното наказателно постановление, което е с дата от октомври 2009г., и пише, че книжката му тр€бва да бъде отнета за период от 6месеца и глоба 300лв. Ќикъде обаче в акта не се споменава, че е правена кръвна проба, а в действителност е имало такава. —ега се води дело, заради давността, защото според нас е изтекла, както и според адвоката му, което на първа инстанци€ е загубено от мо€ при€тел, в решението е написано следното: " акто правилно е отбел€зал “–—, съгласно чл.82, ал.2, изр. 1 «јЌЌ давността започва да тече от влизане в сила на акта, с който е наложено наказанието. ¬ случа€ този акт е оспореното пред районни€ съд наказателно постановление. ¬следствие оспорването наказателното постановление не е вл€зло в сила и следователно давността по чл. 82 «јЌЌ изобщо не е започнала да тече. ѕоради това административнонаказателната отговорност на касатора не би могла да се погаси по давност."
цитирай
554. bambini - Vypros
27.11.2012 14:30
Zdraveite! Pyrvo iskam da se izvinq che ne pisha na kirilica, no komputyryt ne mi go pozvolqva. Prez 2005g./2006g. rabotex v edin investicionen posrednik v Sofiq. Prez 2006g. vyv firmata vlqzoxa na proverka ot Komisiqta po Finansov Nadzor. Bqxa otkriti kup narusheniq, a na men bqxa systaveni 4 br. AUAN ot 01.02.2006g. 1-to e po chl.12,al.2 ot Naredba1 ima izdadeno Nakazatelno postanovlenie na 09.03.06g. 2-to e po chl.40 al.4 ot Nar.1 s nakazatelno postanovlenie ot data 09.03.06g. 3-to e po chl.40 al.4 ot Nar.1 s nakazatelno postanovlenie ot data 09.03.06g. i 4-to e po chl.52 al.2 ot Nar1. s nakazatelno postanovlenie ot data 07.03.2006g. Mai 2006g. rodix i izlqzox po maichinstvo. Advokatyt na firmata beshe upylnomoshten da me predstavlqva. Vsichki prizovki koito poluchix bqxa na adresyt mi po lichna karta vyv gr.Vraca, a az jiveeex v Sofiq togava. Obajdax se i davax datite na delata na shefyt si, a toi gi predostavqshe na advokata.Az nqmax nikakyv kontakt s advokatyt.Na 27.07.2007g. poluchix pismo ot agenciqta za dobrovolno izpylnenie za koeto uvedimox shefyt si.Na 07.02.08g. poluchix poslednoto pismo ot KFN za dobrovolno izpylnenie na sumata koqto dylja.Sled tova ne sym poluchavala nishto i nikoi ne me tyrsil. Uspqx da se svyrja s advokatkata nqkak si i tq mi kaza che ot firmata sa spreli da i plashtat i tq ne se e qvqvala na delata.pri men nqmam nikakvi dokumenti osven prizovki i pisma ot KFN.Mojete li da mi pomognete?Imat li davnost tezi postanovleniq i do koga? kakvo da pravq sega?iskam da znam zashtoto imam zapor vyv vsqka banka? Blagodarq vi
цитирай
555. pdp - ƒавност - обикновена и абсолютна ?
20.12.2012 20:19
«дравейте,
2001 год ƒЌ—  ми съставиха протокол за незаконно строителсво извършено преди 1987 г. в съсобствен имот. —троителството е извършено в съответствие с извънсъдебна спогодба с други€ съсобственик в периода преди да излезе съдебното определение. ¬ съдебното определение 1985 год/след дарение от родителите/ е упоменато въпросното незаконно строителство като, даващо възможност да се раздели жилищната сграда така , че всеки да получи самосто€телен етаж. ѕрез 1999 год. други€ съсобственик по чисто битови причини решава да ме "натопи" за незаконно строителстово пред ƒЌ— . ƒЌ—  изготвиха ј”јЌ и предписаха да направим проект заснемане за узакон€ване.“ъй-като и двамата съсобственици на ж.сграда притежаваме незаконно достро€ване извършено от родителите преди дарението с нот акт от 1983 год. следваше и двамата да изготвим проект - заснемане за излседване възможността за узакон€ване. ƒруги€ съсобственик отказа да изготв€нето на такъв.Ќаправих го сам. -2001 год. - за мо€та и неговата незаконна част .ƒо момента отговор - н€мам. ”тсно ми отговориха, че и други€ съсобственик тр€бвало да подпише, но той не подписва. ¬ъпросът ми е има ли вече давност по горни€ ј”јЌ. ќт друга страна 1995 год други€ съсобственик завежда дело за делба на съсобствени€ ни имот - дворното м€сто. ѕо този повод ƒЌ—  2001 год пише че поради наличието на съдебно производство, администрациите н€мат право да вземат решение преди съда. —ъдебната делба все-още не приключила до момента - вече сме 2013 год. ƒруги€ съсобственик отново се сетил да ме натопи за незаконно старо строителство от 1985 год. ќтново тези копой от незаконното идват да оглеждат , да прав€т констативен протокол . ѕитам има ли тук н€каква давност и колко пъти могат да идва, и да прав€т едни същи протколи за едно и също нещо? ƒава ли възможност парграф 16 от ƒ– на «”“ да ме остав€т на мира за строителство преди 1987 год ?

— уважение : –ƒ–
цитирай
556. dondragon - ¬ъпрос
06.02.2013 19:59
чл. 82 ал. 4 от «јЌЌ изключва абсолютната давност по ал. 3. когато има образувано изпълнително производство за събиране на глобата. как може да говорим за абсолютна давност тогава?
цитирай
557. pddd - zdraveite imam aktove i fi6ove ot ...
08.03.2013 20:11
zdraveite imam aktove i fi6ove ot 2005 do 2008 ot kat koito ne sa pla6tani i kato otidox da si smenq knijkata napravixa q no ne mi q davat dokato ne si platq globite vav nap te ne sa li zagybili davnost i kakvo da napravq 4e da si vzema knijkata i o6te edin vapros dnes poly4ix pismo ot nqkakvi kreditna instityciq koqto tvardi 4e imam da davam na djet kredit opredelena syma ot 2006 godina i te sega bili otkypili pravata za sabirane na symata ottqx vazmojno li e tolkova vreme da ne me potarsqt i 4ak sega az ve4e ne pazq takiva stari dokymenti za pla6taniqta deloto kogato sa me osadili za symata e bilo na 03 05 2006 kakvo moga da napravq po vaprosa 6te se nadqvam da mojete da mi otgovorite
цитирай
558. plaves93 - ¬ъпрос
02.04.2013 08:36
«дравейте,
»здадено ми е наказателно постановление въз основа на ј”јЌ за неправомерно лепене на рекламни флаери / в случа€ върху ел. табло/. √лобата е в размер на 150 лв. /за мен е безумно висока, при условие, че цели€ град е облепен в какво ли не и къде ли не..../. ¬ Ќѕ никъде не са упоменати срокове, в които тр€бва да се плати, както и банкова сметка, по ко€то да се преведат парите. ¬ нарушение съм, разбрах го в последствие, но....
¬ъпросът ми е има ли смисъл да обжалвам, за да ми се намали глобата, текат ли н€какви лихви в-у тази сума, да чакам ли н€какъв давностен период и мога ли да използвам това, че не са упоменати срокове за плащане, за да не € плат€ / или да € отложа във времето/
цитирай
559. vili733 - Zdraveite, imam nyjda ot pravna ...
06.06.2013 15:09
Zdraveite, imam nyjda ot pravna pomosht za globa ot nakazatelno postanovlenie.Molq Vi ako imate tazi vuzmojnost da mi dadete telefon ili adres za pomosht. Blagodarq predvaritelno.
цитирай
560. filipshopov - stari globi ot kat
10.06.2013 15:12
Zdraveite,imam narysheniq ot dekemvri 2009 g. kato nakazatelnite postanovleniq sa mi vracheni fefryari 2012g iskam da znam dali imat nqkakav srok na validnost poneje e solidna suma,koqto ne moga da platq.Blagodarq Vi predvaritelno!
цитирай
561. iordanakos - globi ot kat
18.08.2013 11:20
zdraveite izvinqvam se za pretesnenieto iskam da znam samo imam aktove ot kat ot 2009 godina kakvo trqbva da napravq za da moga da si vzema kontroliq talon bez da platq aktovete na stoinost 250-300 lv 6te sam vi blagodaren ako mi pomognete lek i spokoen den vi pojelavam
цитирай
562. reni4ka200 - akt
29.11.2013 14:23
april 2010 god napravix katastrofa s dryg avtomobil i mai mesec mi be6e vru4eno nakazatelno postanovlenie i sre6ty men be6e zavedeno durjavno delo sled koeto mi sustavixa akt ot 1500 lv i li6avane ot pravosposobnost za godina i 6 meseca poly4ix go nqkude oktomvri ili noemvri su6tata godina 2010. 4ak minalata godina doidoxa i mi vzexa knijkata dekemvri 2012 i kogato otidox da proverq v suda mi kazaxa 4e nakazanieto e zapo4nalo da te4e ot togava kogato sa mi vzeli knijkata. iskam da znam taka li e naistina i moga li da si vzema knijkata bez da platq globata ?
цитирай
563. canovv - давностен срок
11.02.2014 10:59
«дравейте,
прощавайте невежеството ми, но не съм сигурен че съм разбрал правилно и за това предпочитам да попитам.
‘актите:
-26.02.2011г. съставен акт за управление на ћѕ— без задължителната застраховка √ќ.
-11.02.2014г. на домашни€т ми телефон ме потърсиха от 1во –ѕ” за връчване на наказателно постановление за извършеното нарушение.
¬ъпроса ми е следни€: ѕри положение че до този момент държавата е бездействала и не ме е поканила да си взема Ќѕ. 3 години от съставени€т акт изтичат след 15 дни.ўе имам ли основание да го обжалвам при изтичане на 3 години от извършеното нарушение. јко да каква е процедурата.
Ѕлагодар€ ви предварително! :)
цитирай
564. анонимен - zdr
17.07.2014 20:20
«ƒ– »скам да попитам дали след изтичане на 3-год. срок от наказателно постановление от дай дали ще ми бъде върната книжката и какво тр€бва да направ€.
цитирай
565. leonitaa - Zdraveite ! Naskoro poluchih pismo ...
27.07.2014 13:57
Zdraveite ! Naskoro poluchih pismo v koeto pishe che e obrazuvano dosydebno proizvodstvo zaradi zakysnqlo plashtane na globa ot 20 lv...ot predi 3 godini poradi zakysnqlo podavane na dokumenti za lichna karta ...sigurna sym che e platena ! Vyprosyt e mogat li da me lishat ot lichnoto mi imushtestvo kakto pishe v mismoto zaradi skromnata suma ot 20lv ..pyk i dokolkoto znam ne mojesh da si vzemesh dokumenta dokato ne zaplatish akta. Blagodarq vi predvaritelno ! :)
цитирай
566. myview - јкт за паркиране на зелена площ
10.10.2014 22:25
«дравейте, съставен е акт за паркиране на ћѕ— на зелена площ (от —офийска община). Ќо акта е съставен на името на собственика на автомобила, който не е основен шофъор. “ози акт е само към —офийска община и не се дължи пред други ( лицето на чието име е акта не живее в —офи€) и ако е така разумно ли е да се остави да мине давност? »ма ли случаи на пратени частни съдии изпълнители за подобни случаи?
Ѕлагодар€ предварително!
цитирай
567. alexx888 - јкт от ƒј»
15.01.2015 12:51
«дравейте,съставен ми беше акт от ƒј» през 2009г.за 1200лв.ƒо 14.12.14г. не съм получавал покана за плащане или призовка ,че дължа тази сума.Ќа 14.12.14г. получих писмо- –азпореждане за присъедин€ване от публичен изпълнител за плащане на акта.¬ъпросът ми е имам ли право да не го плащам поради изтекла давност?
цитирай
568. yulyia - ќтносно заведено дело от „—»
25.01.2015 01:06
«дравейте, преди почти 3 години 2012 година сина ми взема комп. на свое име за друг, който не плаща, изчезва. «акупен е от ƒжет кредит, сега вече е Ѕанка ѕариба. “ова става в —туд. град. ѕо-късно в наши€ –айонен съд пристига »ск с/у сина ми за сума изиск. от ѕариба. “.к. не сме били на на пост. дом.адрес доста време, извести€та не са били получавани. » така, вече научавам за дълга с призовка. »зискваната сума беше 2123лв. ѕосъветваха ме да призна€ дълга и да поискаме споразумение. ќтииде до —офи€ да се споразумее с банка ѕариба за разср. плащане. ƒали му погасителен план вноски 150лв месечно.“еглих кредит и започнах да погас€м, имах и вноски по 450 и 300лв наведнъж.—пазвах сроковете.¬несох 1800лв.ќстанаха 323лв.ќбадих се в ѕариба. “е казаха, дадени сте на „—». ќбадете му се актуален дълг. јз изпаднах в шок!“а как при скл науж споразумение. не му казват актуален дълг и как аз внас€м 11месеца редовно и те завеждат дело?“а те не б€ха си взели »ска от съда 6 месеца! ¬земат го месец май, седи у т€х още 5 месеца и завеждат дело с/у сина ми! “ой беше безработен или го наемаха без трудов договор и ... —ега-„—»- иска да му внесем разноските по делото 1000лв и още 600лв лихви. ¬ъпроса ми-след 2месеца изтичат 3 години от сключване на то€ бърз кредит. Ќо ние сме платили почти първоначалната сума, с изпълнителното дело поднов€ва ли се, изобщо как е по закон за кредитите важи ли давноста. јз исках да си плат€ на банката дълга, защо та€ некоректност, след като плащаме да ни дават на „—»? Ќа 23.03.2014год са изтекли 2 години от скл.кредит. ј сега вече 3 години стават на 23.03.2015г. Ќо тава не са глоби , а кредит. ѕросто вече не съм в състо€ние да плащам! — малка заплата и т.н. и той н€ма нищо свое в това жилище. какво ще описват и... ћол€ за отговор-какво мога да направ€ с/у изпълнителното дело и сума на „—»?


цитирай
569. yulyia - ќтносно заведено дело от „—»
25.01.2015 01:07
ћного ¬и благодар€ за очаквани€ отговор? «драве и успехи!
цитирай
570. jytsa83 - задължение към нап
06.03.2015 17:59
здравейте ,ако н€кой може да ми помогне да ми отговори .—луча€т е следни€ имам наложена глоба с акт 500 лв от декември 2011 г. после обжалвах в съда и последното решение което потвърди глобата е на 20.09.2012 г. и сега март 2015 получавам съобщение от публичен изпълнител от Ќјѕ че тр€бва да внеса сумата в 7 дн. срок . въпросът ми по точно е дали мога да ползвам закона за абсолютна давност от 3 г. които са изтекли от началото на санкционирането по чл.82 и 81 от «јЌЌ и да пусна деклараци€ до Ќјѕ за погас€ване по давност , благодар€.
цитирай
571. hellmad - ƒавност, Ќѕ, —–...
22.05.2015 13:09
’убава стати€, веро€тно полезна на много хора. «а разлика от повечето безцелно цитирани законови и подзаконови нормативни уредби и кодекси - тук поне има тълкователна част.

јз имам н€колко въпроса:

ѕриложим ли е чл. 82, ал.1, т.б от «јЌЌ, когато лишаване от право да се упражн€ва определена професи€ или дейност е наложен на осн, чл. 37, ал. 1, т.7 или в този случай е приложима разпоредбата на чл. 82 от Ќ ?

Ћишаването от такива права като ц€ло следва да бъдат административни наказани€, въпреки че според Ќ , чл.37 - излиза, че не точно така.
цитирай
572. tite1122 - davnost
02.07.2015 11:34
zdraveite..iskam da vi popitam i za moq sluchai :) prez 2012 april mi pisaha akt za grajdanska 400 lv.bqh zabravila sedmica za vnoskata si.objalvah go,no sada reshi da si plata vse pak :(..izminaha tri godini za davnosta,no ne mi vrashtat talona..parvo ot kat dupnica kazaha che ne znaqt kakav e reda hahah posle mi kazaha che dekemvri izticha sroka ot datata na deloto i vse pak trqbva da si plata akta che shte otide globata v nap do dogava.ta ne znaq kakvo da prava..mai trqbva vse pak da gi sabera tezi pari..molq da mi dadete savet
цитирай
573. rachi - ¬ъпрос
14.07.2015 09:58
«дравейте!
»скам да сподел€ какво ми се случи и ако може да ме посъветвате какво да прав€.
ѕреди месец ми написаха акт за кучето, че не съм предоставила паспорта му за проверка, но ми бе отказано да го донеса, имайки предвид, че той е на 2 минути от мен, а кучето по документи е изр€дно... ќсвен това въпросните органи н€маха устройство, с което да провер€т кучето за чип. ѕолучих ароганно поведение от т€х и ми бе съставен акт, който ми казаха, че мога да обжалвам в 3-дневен срок в съответни€ инспекторат .. обжалвах като прикачих всички документи към жалбата и получих писмо, че жалбата е отхвърлена... има н€ма вече месец от случката и получавам ново писмо с наказателно постановление от кмета на общината с глоба от 100 лв., което постановление мога да обжалвам пред районен съд в рамките на 7 дни от получаването на писмото.
–аботата е там, че не знам дали има смисъл да се обжалва, щом като веднъж са ми отхвърлили жалбата. ƒругото, което е, че прочитайки Ќаредбата за овлад€ване на популаци€та на безстопансвените кучета и котки въз основа на ко€то е написан акта според чл. 25 ал.3 т.2 първо е тр€бвало да ми наложат глоба с квитанци€ и ако откажа да € плат€ тогаба да пишат акт, а те директно написаха акт, въз основа, на който получавам и наказателното постановление.
—ега прегледах и «јЌЌ и според чл. 82 административното наказание не се изпълн€ва ако са минали 2 години, когато наказанието е глоба.
“а въпроса ми е има ли смисъл да обжалвам наказателното постановление или да изчакам да мине давностни€ срок?
—амо ме е страх да не се начисл€ват наказателни лихви върху тази глоба или н€ма такова нещо?

Ѕлагодар€ ви предварително!!
цитирай
574. vencislav87 - ¬ъпрос
28.11.2016 16:41
«дравейте имам един въпрос на които ,ще съм благодарен ,ако ми отговорите . —тава въпрос за една неплатена сметка на виваком преди околко 3 години б€х сключил договор с мобилни€ оператор за ползване на мобилни услуги, на втори€ месец спр€х да ползвам услугите ,както и самата сим крта спр€х да плащам и месечните такси преди седмица получих заповед за изпъление на парично задължение (заповедно производство) от районе съд в което пише , че дължа 500 лв такса за юристконсулт и такси за месеци ,които тр€бва да заплат€ на кредитора "булпойнт 2015 ≈ќќƒ" , ¬ъпросът ми е ,какво ще стане ,ако не плат€ ? » как е най-добре да постъп€ .
цитирай
575. monkey420 - јкт
09.03.2017 09:07
«дравейте,
ƒиректно на въпроса. ѕреди две години при€тел€т ми бе хванат от полици€та, като му беше съставен акт от полици€та за неспазване на сигнал " —топ полици€", тъй като са минали повече от две години, а той така и не плати този акт(мисл€,че беше на стойност около 100 лева), скоро началникът на полицейското управление, в което беше откаран след като го заловиха му се обади...  ато му каза, че има неплатени задължени€ към полицейското управление. “ъй като четох и проверих, че давността на подобни документи е от 2 до 3 години въпросът ми е има ли давност все още този акт? » какво може да последва, когато не е платил наказателни€т документ, може ли да се прехвърли на Ќјѕ и да тр€бва да плаща определена начислена глоба към Ќјѕ или към полици€та ? Ѕлагодар€ ¬и предварително !
цитирай
“ърсене

«а този блог
јвтор: pravoconsult
 атегори€: ƒруги
ѕрочетен: 1383333
ѕостинги: 47
 оментари: 978
√ласове: 84
јрхив
 алендар
«  —ептември, 2023  
ѕ¬ѕЌ
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930