Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
19.06.2011 17:59 - ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ - термин в правото, процедура
Автор: pravoconsult Категория: Други   
Прочетен: 46518 Коментари: 16 Гласове:
0Под изпълнителен лист /ИЛ/ се разбира съдебен акт, който удостоверява, че лицето, в чиято полза е издаден, разполага с право на принудително изпълнение за реализиране на своя претенция срещу длъжника /за предаване на имот, плащане на сума, премахване на незаконна постройка и пр./ и задължава съдебния изпълнител да образува изпълнително производство, в което да се реализира това право.

 Изпълнителният лист се издава по правило от Районния съд, до когото за целта следва да се подаде писмена молба. Производството по издаване на изпълнителен лист е едностранно - развива се без участието на длъжника, на когото не следва да се връчва препис от молбата. Съдът се произнася в закрито заседание с определение, което длъжникът може да обжалва с частна жалба пред Окръжния съд, ако с него исканият изпълнителен лист се уважава. Срокът за подаване на частна жалба тече от деня, в който на длъжника е връчена призовка за доброволно изпълнение от съдебния изпълнител. Това означава, че длъжникът узнава за издадения срещу него изпълнителен лист едва след като въз основа на последния вече е образувано изпълнително производство, в което е поканен да изпълни доброволно задължението си.

ИЛ е абсолютна процесуална предпоставка за допускане на ИП-с. ИЛ се характеризира като съдебен акт, който удостоверява правото на принудително изпълнение, разрешава да бъде упражнено, овластява и задължава изпълнителния орган да пристъпи по молба на крдеитора към принудително изпълнение на притезанието.

Развитие на производството. Необходима е молба от кредитора, към която да представи изпълнителното основание по чл. 404 ГПК – оригинал на изпълнителното основание, препис от молбата не се връчва на длъжника. Тя се разглежда в закрито заседание.

Компетентен съд – за съдебното решение или спогодбата – първоинстанционния съд, защото при него се съхранява досието; въз основа на осъдително решение на въззивен съд – съда, постановил това решение – делото е още при въззивния съд; когато се иска въз основа на заповед за изпълнение – съда, който я е издал. Когато има допуснато предварително изпълнение на първоинстанционно решение, компетентен е този първоинстанционен съд. Когато се иска въз основа на арбитражно решение или арбитражна спогодба – компетентен е СГС.

За актовете от чл. 404, т. 2 и 3 ГПК - 2. решенията, актовете и съдебно-спогодителните протоколи на чуждестранните съдилища, които подлежат на изпълнение на територията на Република България без нарочно производство; 3. решенията, актовете и съдебно-спогодителните протоколи на чуждестранните съдилища, както и решенията на чуждестранните арбитражни съдилища и сключените пред тях спогодби по арбитражни дела, по които е допуснато изпълнение на територията на Република България. – не се предхожда от нарочно производство по екзекватура, когато са от страна-член на ЕС, молбата за допускане на изпълнение на акт, постановен от такъв съд, се подава до ОС по постоянното местожителство на длъжника, седалище, местоизпълнение. Съда допуска изпълнение само въз основа на препис от самото решение и удостоверение, че е влязло в сила.

Когато има решение на съд на държава, нечлен на ЕС е необходимо: да се признае това съдебно решение и след това съда, който е признал решението е и компетентен да издаде ИЛ – ОС по постоянен адрес на ответника, седалище, ако няма в България – по адрес на заинтересованата страна – кредитора.

Регламент за европейското изпълнтелно основание при безспорни вземания – изкането за издаване на ИЛ се подава до ОС по постоянния адрес на длъжника, седалището или местоизпълнението. Характерно е, че докато не влезе в сила решението за допускане на изпълнение, ИЛ не се предава на кредитора. Действа диспозитивното начало – съда трябва да бъде сезиран с молба. Само за присъда на държавни парични вземания съда издава служебно ИЛ – става дума за частни парични вземания на държавата (не публични).

Съдът разглежда молбата в закрито заседание. Срок – седемдневен, инструктивен. Съдът проверява дали документът, който е представен е предвиден в закона като изпълнително основание. Дали е редовен от външна страна. Дали удостоверява подлежащо на изпълнение вземане, а не дали вземането съществува. Проверява легитимацията на кредитора – отбелязан ли е в изпълниетлното основание като кредитор, и легитимацията на длъжника.

Подлежащо на изпълнение вземане – не се разглежда има ли настъпила изискуемост, а отбелязана ли е тя в изпълнителното основание. Когато изискуемостта на вземането зависи от настъпване на факт или извършване на действие – това трябва да се установи с документ, излизащ от длъжника – по новия ГПК се смята, че това не е така, защото няма извънсъдебни изпълнителни основания. Но може да се допусне и обратното – може в самото решение да има зависимост от изпълнение на насрещна престация.

В призводството по чл. 404, т. 2 и 3 съда проверява дали вземането може да се изпълни със способите на българския процесуален закон.

Актът, с който съда се произнася по молбата се нарича разпореждане.

Когато се уважи молбата, съдът издава ИЛ в един екземпляр, задължително отбелязва върху изпълнителното основание, че такъв ИЛ е издаден, Прилагат се правилата за тълкуване на решенията – явна фактическа грешка, попълване на съдържанието на ИЛ.

Разпореждането за издаване на ИЛ подлежи на обжалване с частна жалба в двуседмичен срок – съответно когато се отхвърля активно легитимиран е кредитора, когато се уважава – длъжника, За молителя срокът започва да тече от момента на връчване на рапореждането, а за длъжника – от момента на получаване на призовка за доброволно изпълнение.

Жалбата се разглежда в закрито заседание. Процедурата е като при частната жалба, когато се обжалват определения на съда. Решението не подлежи на касационно обжалване – ТР 1/ 2001 г.

Обективни предели – отнасят се за вземането, което е удостоверено в ИЛ – главница, лихви, съдържание и т.н.

Субективни предели – правилото е, че кредиторът, който е посочен в ИЛ, може да бъде взискател, а само лицето, което е посочено в ИЛ като длъжник може да бъде длъжник. В изпълнителния процес се цели да се удовлетвори по принудителен път едно притезателно право. Ако настъпи правоприемство – няма да продължи ПО между същите страни. Взискател може да бъде цедента. Той ще може да използва издадения на неговия праводател ИЛ и ще трябва да представи писмен договор за цесия.

Когато взискателят почине, неговите наследници стават страни в процеса.

Солидарния длъжник, който е платил дълга – практиката отбелязва, че във вътрешните отношения между солидарните длъжници не се дължи цялата сума. Когато е издаден ИЛ срешу главния длъжник, се смята, че може да се използва и срещу лице, което е учредило ипотека или залог върху своя вещ за обезпечаване на дълга.

Ако длъжника почине – конституират се неговите наследници. Ако е прието наследството изцяло, наследника отговаря както с наследеното имущество, така и със своето. Ако е приел по опис – изпълнението може да бъде насочено само върху имушествените права, които е наследил. Ако още не е приел наследството по реда на Чл. 51. (1) По искане на всеки заинтересуван районният съдия, след като призове лицето, което има право да наследява, му определя срок, за да заяви приема ли наследството или се отказва от него. Когато има заведено дело срещу наследника, този срок се определя от съда, който разглежда делото. Приема се, че ако се откаже делото ще се прекрати, но В. Попова смята, че следва да се призоват всички наследници по редове. При наследяването всеки наследник отговаря за дълга до размера, който съответства на размера на ид. част, която е наследил. ИЛ може да се използва само за този размер.

Когато има задължение за изпълнение на незаместимо действие – хипотезата не е регламентирана в закона.

Възможно е ИЛ а бъде загувен или унищожен. Специално производство за издаване на дубликат. Кредиторът, който твърди, че е изгубил или унищожил ИЛ трябва да подаде молба до съда, издал ИЛ и да представи доказателства. Молбата се изпраща на длъжника и се разглежда в открито съдебно заседание – с призоваване на длъжника и кредитора. Длъжникът може да противопостави възражение за погасяване на дълга и ако не направи това, тези възражения се преклудират. Приема се че това е специален исков процес. Съда се произнася с решение, което подлежи на обжалване по общия исков ред. Вземането не е погасено, но длъжника не може да оспорва самото основание. Ако е изгубено самото изпълнително основание – чл. 409 (5) Ако самият акт е бил изгубен или унищожен и няма възможност да бъде възстановено неговото съдържание чрез официални документи, молителят може да предяви иск за осъждане на длъжника

www.pravoconsult.com  Гласувай:
0


Вълнообразно


1. анонимен - осъден
11.12.2011 13:09
Брат ми е страна по дело, което в момента се обжалва, но се очаква да е с неблагоприятен изход за него и да се наложи да плаща доста голяма сума пари. През периода, в който се развиваше делото, брат ми се разболя. Хематологично болен е и от две години е пенсионер по болест /95% с придружител от ТЕЛК комисия/. На легло е и за съжаление не очакваме състоянието му да се подобри. Живее в апартамента на майка ни и притежава част от гараж в друг град. Възможно ли е да бъдат предявени претенции към апартамента на майка ни след като той живее там?
цитирай
2. pravoconsult - Отговор 1. анонимен - осъден 13:09
11.12.2011 13:35
В даднеия случай, при условия че, както разбирам той има собственост само върху един гараж и то в идеална част от него, ситуацията при осъждане ще е следната: ще запорират до определен минимум получаваната пенсия, ако не е под несеквестируемият минимум, по отношение на гаража, ще запорират неговата идеална част, ще направят опис и ще изкарат на публична продан - но това е процедура със срок около две години. По отоншение на апратамента, при условие че живее при майка Ви и той се води на нея, няма как чуждо жилище да бъде описано или възбранено по някакъкв начин - просто по законен ред няма такава процедура.
Ако с нещо друго може да помогнем - пишете ни.
Екип на www.pravoconsult.com
цитирай
3. анонимен - осъден
11.12.2011 16:12
Благодаря Ви
цитирай
4. pravoconsult - Отговор на 3. анонимен - осъден 11.12 16:12
12.12.2011 20:59
Ако с нещо друго може да Ви помогнем - пишете ни - на линия сме.
Екип на www.pravoconsult.com
цитирай
5. анонимен - въпрос за ИЛ
28.01.2012 22:32
Законно ли е да се издаде изпълнителен лист от окръжен съд / втора инстанция/ преди да е изтекъл срока за обжалване и преди да е влязло в сила решението на съда?
Благодаря предварително.
цитирай
6. pravoconsult - Отоговр на 5. анонимен - въпрос за ИЛ 28.01 22:32
29.01.2012 13:14
По принцип докато дадено Решение не влезе в законна сила издаването на изпълнителен лист е незаконосъобразно. Няма как да се издаде преди дадено решение или определение да е влязло в законна сила. Може някои съдилища да издават, но самата процедура е опорочена и издаването на ИЛ е нищожно. Ако на Решението пише неподлежи на обжалване, тогава може да се издаде ИЛ, но докато не е влезе в законна сила - неможе.
Ако с нещо друго може да помигнем - пишете ни.
Екип на www.pravoconsult.com
цитирай
7. анонимен - Изпълнителен лист и несъстоятелност на фирмата строител
30.01.2012 13:30
Здравейте,
Закупих апартамент от фирма срещу коят в момента е заведено дело по несъстоятелност от банка, която също е кредитор на дружеството.
Посъветваха ме да си извадя ИЛ по най-бързият начин и да се прикрепя към делото по несъстоятелност.
Питането ми е, как най-бързо да се сдобия с този ИЛ?
Имам фактури за платената сума, Нотариалпне акт за право на строеж и НА за земята.
Благодаря ви предварително!
цитирай
8. pravoconsult - Отговор на 7. анонимен - Изпълнителен лист и несъстоятелност на фирмата строител 30.01 13:30
03.02.2012 10:23
Най бързия вариант е на база фактурите да заведете Заявление за издаване заповед за изпълнение и изпълнителен лист на основание чл.410 от ГПК. Този вариант ще Ви даде възможност в рамките на 2 месеца да си извадите изпълнителен лист. Докато вадите изпълнителен лист, пратете нотариална покана до фирмата и обективирайте дължимата от Вас сума - така на база този документ и гореописаните може да се впишете в първото заседаие на кредиторите, като кредитор, за да обективирате вземането си.
Надявам се да сме били полезни.
Ако с нещо друго може да помогнем - пишете ни.
Екип на www.pravoconsult.com
цитирай
9. анонимен - въпрос за ИЛ
06.02.2012 18:06
Благодаря Ви
цитирай
10. pravoconsult - Отговор на 9. анонимен - въпрос за ИЛ 06.02 18:06
07.02.2012 03:25
Ако с нещо друго може да сме полезни - пишете ни.
Екип на www.pravoconsult.com
цитирай
11. анонимен - Такса за съда
20.04.2012 16:33
Имам оригинал на предявен Запис на заповед за 100 000 лв. Казаха ми, че трябва да платя 2000 лв. такса за съда, за да ми бъде издаден ИЛ. Колко е таксата и може ли тя да се плати едва след като ИЛ бъде издаден?
цитирай
12. анонимен - има ли срок в който трябва да се предяви изпълнителния лист
15.06.2012 17:03
Имам изпълнителен лист възоснова на спечелено съдебнопроизводство за определяне на конкретни части от съсобствен имот. Имали преклузивен срок относно предявяването на изпълнителния лист.Благодаря приедварително
цитирай
13. анонимен - az
17.07.2012 13:24
Когато по гражданско дело се извади изпълнителен лист 3 месеца след влизането в сила на решението-Важи ли изпълнителния лист и ако е така,колко месеца?
цитирай
14. анонимен - Zdraveite! Imam kredit, koito biah ...
18.07.2012 07:55
Zdraveite! Imam kredit , koito biah izplatila na 80%. Ot tam natatuk ne sum plashtala. Sumata , koiato mi ostana beshe okolo 800lv. V momenta poluchih izpulnitelen list za 3500lv. Moje li da se napravi neshto?
цитирай
15. анонимен - Непризнати суми по възстановен заем
27.08.2012 10:57
Получила съм заем от физическо лице. Миналата година от заемодателя е заведено гражданско дело , като сумата , която твърди , че не е върната е по-голяма от реално дължимата. В отговора съм приложила липсващите две платежни нареждания, с референтен номер и печат на банката. Съгласно ССЕ те не са признати, защото нямат подпис на служител / според банкатапри безкасови преводи нямат практика да подписват/. Не съм присъствала на съд.заседания нито съм представлявана от адвокат, нямах получена призовка. Районният съд е потвърдил заключението на ССЕ и не е признал тези плащания. Кога влиза в сила решението на РС ? Трябва ли да бъда уведомена за това решение и постановява ли се в какви срокове трябва да се плати остатъка. Мога ли след като платя сумата да заведа иск за неправомерно обогатяване, предвид неприетите като доказателства платежни нареждания. Извинявам се ако не задавам въпросите си професионално, но се обърках от становищата на някои адвокати, противоречиви доста едно с друго. Предварително благодаря за отговора! М.В
цитирай
16. анонимен - Правно основание за Изпълнителен иск
09.09.2012 15:40
Първо, искам да ви (явно сте екип) благодаря за безвъзмездните усилия, които полагате в името на честността, справедливостта и човещината.
Притежавам разписка за дължима сума - "приятелски" заем, която ми се отказва да се изплати вече четири години. Написал съм си Искова молба за издаване на Изпълнителен лист. Това, което не знам е правното основание. Чл. 404 от НК говори за "влезлите в сила решения и определения на съдилищата" и т.н. Аз нямам такива. Основание ли е чл. 79 от ЗЗД - Неизпълнение?
Благодаря.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: pravoconsult
Категория: Други
Прочетен: 1297306
Постинги: 47
Коментари: 978
Гласове: 84
Архив
Календар
«  Декември, 2021  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031